برآورد نیروی انسانی و هزینه مورد نیاز سیستمهای اطلاعاتی سه شنبه سی ام تیر ۱۳۸۸ ۱۵:۲۵ بعد از ظهر
برآورد نیروی انسانی و هزینه مورد نیاز سیستمهای اطلاعاتی 
نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

نمودار نحوه تامین نیازهای اطلاعاتی در سازمان
نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

نمونه یک سیستم اطلاعاتی- عوامل و شاخصها موفقیت2 سه شنبه سی ام تیر ۱۳۸۸ ۱۵:۱۸ بعد از ظهر
عوامل و شاخصهای موفقیت دریک سیستم اطلاعاتی 
نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

نمونه یک سیستم اطلاعاتی- عوامل و شاخصها موفقیت سه شنبه سی ام تیر ۱۳۸۸ ۱۵:۱۶ بعد از ظهر
عوامل و شاخصهای موفقیت

 

 

 

 

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

بر اساس مطالعات اولیه انجام گرفته در سازمان فرضی در باره طرح جامع انفورماتیکی شرکت الف فعالیتهای این شرکت به پنج حوزه تولید، طراحی و توسعه محصول، سفارش و خرید، بازاریابی و گسترش بازار و نگهداشت و انبارداری تقسیم گردید.

در هر یک از حوزه ها، یک واحد پیشقدم شده و توسعه اطلاعاتی آن حوزه را با در نظر گرفتن واسطهای اطلاعاتی با حوزه های دیگر در دستور کار خود قرار داده است. به این ترتیب در نهایت هر یک از سیستمهای ایجاد شده قابلیت اتصال به سیستمهای مرتبط را داشته و مجموعا سیستم جامع و یکپارچه را تشکیل خواهد داد.

بعنوان مثال واحد سفارش و خرید پس از مطالعات اولیه برای تبیین ویژگیهای طرح انفورماتیکی لازم در حوزه خود به تعیین راهبردها و تعریف سیاستهای انفورماتیکی متعامد با این طرح پرداخت و نتیجه آن تعریف پروژه ای مطابق با شیوه معین تعریف شده در قالب فرآورده های زیر بصورت مستند میباشد.

مرحله اول مدل تجاری شرکت فرضی

این مدل بیانگر چگونگی فعالیتهای شرکت و تبادل اطلاعات بوده و در قالب نمودارهای ساختار و وابستگی وظایف، نمودار ارتباط موجودیتها و ماتریسهای وظایف، موجودیتها و سازمان ترسیم شده است.

 

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

قسمت اول- رئوس مطالب یک نمونه سیستم اطلاتی سه شنبه سی ام تیر ۱۳۸۸ ۱۲:۲۸ بعد از ظهر
فهرست مندرجات یک نمونه سیسم اطلاعاتی

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

ریشه كلمه تركمان سه شنبه سی ام تیر ۱۳۸۸ ۱۰:۱۶ قبل از ظهر

26 آبانماه 87 - 11:56 – رضا ترکمان

درباره واژه تركمان نظرات مختلفی ابراز شده است. اولین بار این كلمه توسط مقدسی به سال 372 ه ق به كار گرفته شد. سپس مورخین و جغرافی نویسان از روزگار ظهور و حضور سلجوقیان در پهنهْ تاریخ، به دفعات مورد استفاده قرار دادند. چنانچه تاریخ سیستان(438 ه ق-1306م) تركان وارد شده به ایالت سیستان را تركمان می نامد كه همان سلجوقیان بوده اند. ابوالفضل بیهقی هم(متوفی 470 ه) درتاریخ معروف خود چند بار از سلجوقیان به نام تركمانان اسم برده است. گردیزی هم در زین الاخبار (حدود 422 ه- 1050 م) چغری بیك داوود ( برادر طغرل سلجوقی) را داوود تركمان نامیده است. به هر صورت چه قبل از این و چه در قرن بعد، گروهی غز وتركمن را یكی و گروهی هم از یكدیگر جدا دانسته اند. ولی آنچه كه به نظر محرز و مسجل است ، تركمانان (چه سلجوقی وچه غیر سلجوقی) برآمده از میان غزها ( اوغز- اوغوز ) بوده اند. احتمالا سلجوقیان بر واژه ی تركمان بودن خود در اوایل بیشتر تاكید می كردند تا بدین وسیله از سایر غزان بیابانگرد كه بعد ها مزاحم سلجوقیان (در عصر سلطان سنجر) هم شدند، خود را از آنها متمایز گردانند. بعلاوه منطقی آن است كه غزانی كه از بین هم نژادان ترك خود به دین اسلام ایمان آورده بودند را تركمان یا ترك- ایمان آورده بدانیم. بارتولد نیز تركمانان را غزهای مسلمان شده می داند. مروزی پزشك درباره سلطان ملكشاه سلجوقی به سال 514 ه ق در كتاب طبیعت حیوان خود كه اخباری را از مردم و سرزمین های چین ، ترك وهند آورده و مینورسكی آن را در سال 1942 م به انگلیسی ترجمه نموده ، درباره غز و تركمان چنین می نویسد: هنگامی كه آنان (تركان – غزها) با قلمرو مسلمین تماس یافتند ، بعضی اسلام آوردند و تركمان نامیده شدند. میان این عده و كسانی كه قبول اسلام نكرده بودند خصومت هایی پدید آمد. سپس تعداد مسلمانان در میان غزان افزایش یافت و مسلمانانی نیكو شدند. آنان بر كفار (تركان و غزان مسلمان ناشده) غلبه یافتند و آنان را بیرون راندند... تركمانان در سراسر قلمرو اسلام پراكنده شدند و خوشرفتاری كردند به حدی كه به قسم اعظم قلمرو اسلام به سلطنت نشستند. به اعتقاد او پس از جنگ بین تركمانان مسلمان شده و ترك های هم نژاد و غیر مسلمان آنان، این گروه از خوارزم رانده و به منطقه بجنك( وجناك- پچناك) مهاجرت كردند. مینورسكی هم به این مطلب اشاره كرده و می نویسد: شایع گشتن اصطلاح تركمان هم زمان با اسلام آوردن غزها بوده است. ابو الفداء در كتاب البدایه و النهایه خود درباره علت لفظ تركمان به اوغوزها چنین می نویسد: پس از آنكه سلجوق در سن 107 سالگی وفات یافت پسرانش جانشین وی گردیدند، یكی از پسرانش میكائیل با تركان كافر  به جهاد پرداخت ودر این راه جان خود را فدا نمود. بعد از وی پسرانش طغرل و چغری جای او را گرفتند و كارشان رونق یافت و تركان مسلمان گردشان را گرفتند و ایشان ترك ایمانند كه مردم تركان گویند. مولف كتاب المختصر فی اخبار البشر در خصوص وجه تسمیه تركان به اوغوزها مطالبی ارائه نموده است كه اگر چه نمی توانند از صحت علمی برخوردار باشد و نیز مورد توجه و مداقهْ علمی قرار گیرد ، ولی از جهت آشنایی طرز تلقی گذشتگان درباره لفظ تركمان حائز اهمیت می باشد. وی می نویسد: ... ایشان (غزان) طایفه ای از تركان بودند كه در ماوراء النهر متمكن بودند، اسلام آوردند وبا مسلمانان معاشرت كردند. بعضی از افراد به این قوم اسلام آوردند و با خراسانیان معاشرت نمودند و زبان خراسانیان را آموختند و میان قوم خود و مردم خراسان مترجم بودند و به مرور ایام مردم خراسان،  مسلمانان طایفه غزان را ترجمان می گفتند. رفته رفته قوم غز همگی مسلمان شدند لذا به همگی اوغوزها تركمان اطلاق نمودند. رشیدالدین فضل الله همدانی ، مولف كتاب جامع التواریخ ، كه بخش قابل توجهی از اثرش را به بررسی پیشینه ، تقسیمات و وجه تسمیه و سایر ویژگی قبایل و طوایق گوناگون ترك و مغول اختصاص داده ، درباره وجه تسمیه اوغوزها به تركمان در كتاب جامع التواریخ (جلد 1، صفحه30 تا 43) چنین اظهار نظر می كند:... لفظ تركمان در قدیم نبوده و همه اقوام صحرا نشین ترك شكل را ترك مطلق می گفته اند... وقتی كه اقوام اغوز از ولایت به بلاد ماوراءالنهر و ایران زمین در آمدند و تولد و تناسل ایشان در این ولایت بسیار شد به سبب اقتضاء آب وهوا شكل تاجیك گشتند و چون تاجیك مطلق نبودند ، اقوام تاجیك ایشان را تركمان گفتند ، یعنی به ترك مانند و بدان سبب این نام بر مجموع شعب اقوام اغوز اطلاق رفته و بدان معروف شده اند. مولف حبیب السیر (جلد 3 ، ص9)نیز دقیقا همین نظر را ارائه می دهد.  باسورث كه پژوهشها و تحقیقات زیادی در خصوص اقوام آسیای میانه به ویژه غزنویان و سلجوقیان انجام داده ، درباره لفظ تركمان چنین اظهار نظر می كند: معلوم نیست كه این اصطلاح تركمان دلالت سیاسی داشته یا قومی. اما در سده پنجم هجری و پس از آن اصطلاح یاد شده بی گمان برای تركان جنوب و غرب اوغوزها و قبچاق ها به كار می رفت ، در صورتی كه اصطلاح ترك در تسمیه تركان گروه قرلق كه در مناطق شرقی تر سكونت داشتند به كار می رفت. منابع عصر غزنوی بارها اوغوزها را كه تازه وارد قلمرو غزنویان می شدند تركمان می خوانند و نظام الملك ، وزیر سلجوقی ، در كتاب سیاست نامه ابن اصطلاح را برای اتباع قبیله سلجوقیان بزرگ به كار برده است. چینی ها در منابع خود تركمانان را تاكومنگ (Taku-mong ) و تئوكومونگ نامیده اند كه عده ای معتقدند اصلش توركومونگ بوده ولی چون چینی ها حرف «ر» نداشتند به این نام گرفته شد. اولین بار در دایره المعارف چینی تونگتین (Tungtien) در فصل 193 به این مورد اشاره شده است. طبق نوشته تونگتین ، تاكومنگ نام دیگری برای سرزمین سوك تاك (Suk-tak) یعنی دیار آلان ها بود. محمود كاشغری در قرن 5 هجری در دیوان اللغات الترك خود تركمان را به معنی ترك مانند گرفته و در این باب چنین تكیه می كند: در زمان آمدن اسكندر به سرزمین تركان ، حكمران ترك منطقه بلاساغون به جانب شرق كه در آنجا 22 نفر مانده بودند عقب نشینی كرد(كه این 22 نفر قبایل 22 گانه اوغوز را از نظر وی تشكیل دادند.) كمی بعد 2 نفر دیگر بر تعداد آنها افزوده شد. اسكندر به این 24 نفر كه با خود علایم و مهر (اونقون و تمغا) تركی حمل می كردند به زبان فارسی ترك مانند گفت كه باعث گردید كلمه تركمان بوجود آید. بعد ها این روایت كه شامل یك ریشه شناسی عامیانه مختلط با افسانه های قدیمی بود ، توسط بدرالدین عینی در كتاب Ikdul cumaun ودر خلاصه آن كتاب تاریخ البدر اثر محمودبن شهاب الدین احمد العینی به دلیل نداشتن اعتبار علمی رد شد. بدر الدین خود روایت ترك ایمان را مورد توجه قرار داد.

 فرهنگ دهخدا 

  ترکمان . [ ت ُ ] (نف مرکب ) بمعنی ترک مانند است . (برهان ). ترک مانند و ماناترک . (ناظم الاطباء). و رجوع به کلمه ٔ بعد شود.

 واژه های قبلی و بعدی

  واژه های قبلی  واژه های بعدی 

   ترکش  ترکش  ترکشیة  ترکضاء  ترکضی  ترکک  ترککی  ترکل  ترکمادا  ترکمال  ترکمان  ترکمان  ترکمان  ترکمان  ترکمان  ترکمان کندی  ترکمان چای  ترکمانچای  ترکمانستان  ترکمانی  ترکمانی 

   واژه های همانند

واژه معنی

تركمان  تركمان . [ ت ُ ك َ ] (اِخ ) لقب طايفه اي هم هست از تركان بي اعتدال . گويند اين طايفه از اولاد يافث بن نوح نيستند. (برهان ). نام طايفه اي اس...

تركمان  تركمان . [ ت ُ ك َ ] (اِخ ) يكي از بخشهاي سه گانه ٔ شهرستان ميانه كه از شمال محدود است به شهرستان سراب و از جنوب به بخش مركزي و از خاور ...

تركمان  تركمان . [ ت ُ ك َ ] (اِخ ) قصبه اي از دهستان بروانان است كه در بخش تركمان شهرستان ميانه و 33 هزارگزي شمال باختري ميانه و 3 هزارگزي شوسه ...

تركمان  تركمان . [ ت ُ ك َ ] (اِخ ) دهي از دهستان باراندوزچاي است كه در بخش حومه ٔ شهرستان اروميه و 20 هزارگزي جنوب خاوري اروميه قرار درد. جلگه و ...

چم تركمان  چم تركمان . [ چ َ ت ُ ك َ ] (اِخ ) مؤلف مرآت البلدان نويسد: «مزرعه اي است از مزارع قريه ٔ طايقان قم ». (از مرآت البلدان ج 3 ص 264).

تركمان چاي  تركمان چاي . [ ت ُ ك َ ] (اِخ ) قريه اي از اعمال تبريز. (مرآت البلدان ).قصبه اي است در مغرب ميانه بر سر راه زنجان به تبريز. رجوع به تركمان ...

تپه تركمان  تپه تركمان . [ت َپ ْ پ َ ت ُ ك َ ] (اِخ ) دهي از دهستان باراندوزچاي است كه در بخش حومه ٔ شهرستان اروميه و در بيست و يك هزارگزي جنوب خاوري ...

ايلك تركمان  ايلك تركمان . [ ل َ ك ِ ت ُ ك َ ] (اِخ ) ايلك خان . رجوع به ايلك خان شود.

تركمان كندي  تركمان كندي . [ ت ُ ك َ ك َ ](اِخ ) دهي از دهستان بهي است كه در بخش بوكان شهرستان مهاباد و 8 هزارگزي خاور بوكان و هفت هزار و پانصد گزي شو...

سالم تركمان  سالم تركمان . [ ل ِ م ِ ت ُ ك َ ] (اِخ ) اسم او محمود بيك از مشاهير و معاريف تركمان است شخصي بسيار آرميده و خوشرفتار و مصاحب بود. بشعر شهرت ...

كلاته تركمان  كلاته تركمان . [ ك َ ت ِ ت ُ ] (اِخ ) دهي است از دهستان ربع شامات بخش ششتمد شهرستان سبزوار. (از فرهنگ جغرافيايي ايران ج 9).

مقيمي تركمان  مقيمي تركمان . [ م ُ ي ِ ت ُ ك َ ] (اِخ ) ميرزا حسن بيگ شكراوغلي از شاعران قرن يازدهم هجري است . از اوست :مرا افتاد در دل آتش از جايي كه از ...

عليخان تركمان  عليخان تركمان . [ ع َ ن ِ ت ُ ك َ ] (اِخ ) وي شاعر و از نزديكان سلطان يعقوب خان تركمان (متوفي در سال 896 هَ . ق .) بوده است . (از الذريعه آق...

پيرعلي تركمان  پيرعلي تركمان . [ ع َ ت ُ ك َ ] (اِخ ) از تركمانان معاصر ميرزا شاهرخ . (حبيب السير چ خيام ج 3 ص 145).

خداي داد تركمان  خداي داد تركمان . [ خ ُ دِ ت ُ ك َ ] (اِخ ) وي يكي از سرداران ظهيرالدين بابر است و چون در جنگ بين ظهيرالدين بابر و سلطان اوزبك خان شيباني ...

اعجم قلي تركمان  اعجم قلي تركمان . [ اَ ج َ ق ُ ي ِ ت ُ ك َ ] (اِخ ) شاعري است كه اصل وي ازشيراز است و در هندوستان بدنيا آمده است . صاحب مرآت الخيال آرد: شي...

فرزندان فتحعليشاه قاجار

فتحعلیشاه به هنگام مرگ شصت پسر داشت :

۱.شاهزاده محمد علی میرزا دولتشاه، متولد به تاریخ ۷ ربیع الثانی سال ۱۲۰۳ از زیبا چهره خانم گرجی بود و چون از مادری قاجار زاده نشد به ولایتعهدی نرسید .  دولتشاه حکومت کرمانشاه را داشت و نقش برجسته پیکر وی هنوز در بیستون موجود است . محمد علی میرزا در سال ۱۲۳۷ برای تصرف بغداد لشکر کشید ،  در همان سفر بیمار شد و  در ۳۴ سالگی در گذشت .  فامیل  دولتشاهی از نوادگان او هستند . دولتشاه شعر می سرود و تخلصش دولت بود . نام دولتشاه برگرفته از آن است .

۲.شاهزاده محمد قلی میرزا ملک آرا متولد به تاریخ ۲۲ رمضان سال ۱۲۰۳ از آسیه خانم دختر محمد خان قاجار قوانلو بود . محمد قلی میرزا شعر می سرود و خسروی تخلص می کرد . وفاتش در تهران و در سال ۱۲۸۹ در سن ۸۶ سالگی اتفاق افتاد . فامیل ملک آرا  کنونی از اعقاب وی هستند .

۳.شاهزاده محمد ولی میرزا متولد اول شوال سال ۱۲۰۳از بی بی کوچک خانم دختر صادق خان بروجردی بود . محمد ولی میرزا حاکم سمنان بود . وفاتش در سال ۱۲۸۱ در سن ۸۰ سالگی اتفاق افتاد . محمد ولی میرزا شعر میسرود و والی تخلص می کرد . خانواده های ولی میرزا و تاج بخش از اعقاب او هستند .                         

 

4.شاهزاده عباس میرزا نایب السلطنه  ، متولد به تاریخ 4 ذی الحجه سال 1203، از آسیه خانم دختر فتحعلی خان دوانلو و ولیعهد فتحعلیشاه بود . وی در جنگ ایران  روس در بین سال های 1218تا 1228 و 1241تا 1243 جنگید . وفات وی در سال 1249 و در سن 46 سالگی در خراسان اتفاق افتاد . او را در حرم اما رضا دفن کردند . از وی چهل و شش فرزند برجای ماند . برای اسامی آنان نگاه کنید به " فرزندان عباس میرزا "

 

5. شاهزاده حسینعلی میرزا فرمانفرما متولد به تاریخ 10 ذی الحجه سال 1203 ، از بدر جهان خانم دختر محمد جعفر خان عرب بود . پس از مرگ فتحعليشاه و به تحریک برادرش ادعای سلطنت کرد ،  در شیرزا تاج گذاری نمود و به نام خود سکه زد . پس از به سلطنت رسیدن محمد شاه ، فرمانفرما را در برج نوش تهران زندانی کردند و اندکی بعد در سال 1251 در سن 48 سالگی در گذشت . فامیل فرمانفرمائی  از نوادگان او هستند .

 

6. شاهزاده حسنعلی میرزا شجاع السلطنه متولد در اول ذی الحجه سال 1204 از بدر جهان خانم و برادر تنی حسینعلی میرزا فرمانفرما و همایون سلطان خانم ، همدم السطنه و بیگم جان خانم بود . وی حکومت کرمان را داشت .پس از مرگ فتحعلیشاه فرمانفرما را تحریک به تصاحب تاج و تخت نمود . پس از به سلطنت رسیدن محمد شاه جزو زندانیان قلعه اردبیل بود . پس از سلطنت ناصرالدین شاه آزاد شد و به تهران آمد . وفات وی در تهران و به سال 1281 در سن 77 سالگی اتفاق افتاد . شجاع السلطنه شعر می سرود و شکسته تخلص می کرد .

 

7. شاهزاده محمد تقی میرزا حسام السلطنه ، متولد به تاریخ 6 صفر سال 1206 از زینب خانم  خواهر علی خان بختیاری  و برادر تنی مریم خانم   بود .  در 18 سالگی حاکم بروجرد شد . وفات وی در سال 1266 و در سن 60 سالگی روی داد . حسام السلطنه شعر می سرود و شوکت تخلص می کرد .

 

8. شاهزاده علینقی میرزا رکن الدوله متولد 19 شوال شال 1207 از بیگم خانم دختر محمد صادق خان قزوینی و برادر تنی امام وردی میرزا و سلطان ابراهیم میرزا بود . پس از مرگ فتحعلیشاه از برادر خود ظل السلطان حمایت کرد و محمد شاه وی را در قلعه اردبیل زندانی کرد . در سال 1253 از آنجا گریخت و روسیه و عثمانی رفت . مرگ وی در سال 1288 در سن 81 سالگی روی داد . وی شعر می سرود و والا تخلص می کرد . قامیل والا از نوادگان او هستند .

 

9. شاهزاده شیخ علی میرزا شیخ الملوک متولد  به تاریخ ده رجب سال 1210 از مریم خانم دختر شیخعلی خان زند بود . پس از مرگ فتحعليشاه از برادر خود عليشاه میرزا ظل السلطان حمایت کرد و با به سلطنت رسیدن محمد شاه در قلعه اردبیل زندانی شد . وفات او در سال 1263 در سن 53 سالگی روی داد . وی شعر می سرود و شاهپور تخلص می کرد .

 

10. شاهزاده عليشاه میرزا ظل السلطان متولد به تاریخ 6 شعبان سال 1210 از آسیه خانم دختر فتحعلی خان دوانلو ،  در سال 1250و پس از مرگ فتحعليشاه در تهران با نام عادل شاه قاجار تاج گذاری کرد . 90 روز سلطنت کرد و با به سلطنت رسیدن محمد شاه در قلعه اردبیل زندانی شد . در سال 1253 همراه با رکن الدوله از انجا گریخت و به روسیه و سپس عثمانی رفت . علیشاه در شعر عادل تخلص می کرد . فامیل ظلی از نوادگان او هستند .

 

11. شاهزاده عبد الله میرزا دارامتولد به تاریخ 24 جمادی الاول سال 1211 از کلثوم خانم بود . عبدالله میرزا حکومت زنجان را داشت . عبد الله میرزا شعر می سرود و دارا تخلص می کرد . فامیل دارا از نوادگان او هستند.

 

12. شاهزاده امام وردی میرزا  ایلخانی متولد به تاریخ 14 شوال سال 1211 از بیگم جان خانم دختر حاجی صادق خان قزوینی و برادر سلطان ابراهیم میرزا و علینقی میرزا بود . وی پس از مرگ فتحعلیشاه ریاست سپاه علیشاه میرزا ظل السلطان ار در برابر محمد شاه بر عهده داشت . پس از سلطنت محمد شاه جزو یازده شاهزاده ای بود که در قلعه اردبیل زندانی شدند . در سال 1253 همراه ظل السلطان و رکن الدوله از زندان گریخت و به روسیه و عثمانی رفت . امام وردی میرزا شعر می سرود و داور تخلص می کرد . فامیل داوری  کنونی از نوادگان او هستند .

 

13. شاهزاده  محمد رضا میرزا متولد به تاریخ 3 ذی القعده سال 1211 از مریم خانم گرجی و برادر علی رضا میرزا بود . وی حکومت گیلان را داشت و از جمله دراویش نعمه اللهی بود . پس از چندی از حکومت عزل شد . وفات وی در سال 1287 و در سن 76 سالگی روی داد . محمد رضا میرزا شعر می سرود و افسر تخلص می کرد . خانواده افسر فعلی از نوادگان او هستند .

 

14. شاهزاده محمود رضا میرزا متولد به تاریخ 12 صفر سال 1214 از مریم خانم بنی اسرائیلی و برادر تنی همایون میرزا ، احمد علی میرزا ، جهانشاه میرزا ، ضیاء السلطنه خانم و سلطان بیگم خانم بود . تالیفات فروانی از وی به جا مانده است مانند : گشلن محمود که در شرح پسران و دختران و نوادگان فتحعليشاه قاجار ، مقصود جهان که در باره طوایف لرستان و سفینه المحمود در باره شعرای قاجاریه . محمود میرزا جزو زندانیان قلعه اردبیل بود . شاهزاده محمود میرزا در سال 1282 در تبریز و در سن 68 سالگی ( یابر طبق گفته آقای نوائی  در توضیحات کتال تاریخ عضدی  در سال 1277 و در سن 63 سالگی ) در گذشت .

 

15. شاهزاده حیدر قلی میرزا متولد به تاریخ 15 صفر 1214 از خیر النساء خانم دختر حسینقلی خان قوانلو بود . حیدر قلی میرزا شعر می سرود و خاور تخلص می کرد .

 

16. شاهزاده همایون میرزا  متولد به تاریخ 28 جمادی الثاتی سال 1216 از مریم خانم بنی اسرائیلی  و برادر تنی جهانشاه میرزا ، احمد علی میرزا ، محمود میرزا ، ضیاء السلطنه خانم و سلطان بیگم خانم بود .وی با تنها دختر میرزا شفیع صدر اعظم ازدواج کرد و تمامی ثروت صدر اعظم را به ارث برد .  وفات وی در سال 1273 و در سن 57 سالگی در تهرن رخ داد . همایون میرزا شعر می سرود و حشمت تخلص می کرد .

 

17. شاهزاده الله وردی میرزا متولد 23 رمضان سال 1216 از نقیه بادام خانم بود . پس از مرگ فتحعليشاه از علیشاه میرزا ظل السلطان حمایت کرد و جزو شاهزادگان محبوس در قلعه اردبیل بود . در سال 1253 از قلعه فرار کرد و به بغداد و سپس استامبول رفت . وی شعر می سرود و بیضا و فیاض تخلص می کرد .

 

18. شاهزاده اسماعیل میرزا متولد 14 شعبان سال 1217 از زیبا چهره خانم ترکمان بود و پس از مرگ فتحعليشاه از عليشاه میرزا ظل السلطان حمایت کرد .

 

19. شاهزاده احمد علی میرزا متولد 6 شوال سال 1218 از مریم خانم بنی اسرائیلی و برادر تنی جهانشاه میرزا ، همایون میرزا ، محمود میرزا ، ضیاء السلطنه خانم و سلطان بیگم خانم بود . در سال 1245 حاکم خراسان شد .

وی شعر می سرود و احمد تخلص می کرد . فامیل احمدی از نوادگان او هستند .

 

20. شاهزاده علیرضا میرزا متولد به تاریخ 6 ذی القعده سال 1218 از مریم خانم گرجی و برادر محمد رضا میرزا بود .وی تنها یک دختر داشت .

 

21. شاهزاده کیقباد میرزا متولد به تاریخ 19 صفر سال 1221 از شاه پسند خانم و برادر تنی کیکاووس میرزاو کیخسرو میرزا بود و پنج دختر داشت .

 

22. شاهزاده بهرام میرزا متولد به تاریخ 5 ربیع الاول سال 1221 از سکینه خانم و برادر هرمز میرزا بود وی با دختر لطفعی خان قاجار قوانلو ازدواج کرد .

 

23. شاهزاده شاهپور میرزا متولد به 13 صفر سال 1222از زیبا چهره خانم خواهر ناصر خان شیرکوهی و برادر تنی فرخ سلطان خانم بود . وی یک پسر و یک دختر داشت .

 

24. شاهزاده ملک قاسم میرزا متولد به تاریخ 2 جمادی الاول 1222از بیگم خانم دختر امامقلی خان افشار بود و برادی تنی ملک منصور میرزا بود .

 

25. شاهزاده  منوچهر میرزا متولد به تاریخ 4 جمادی الاول سال 1222از ستاره خانم بود . با دختر حسینقلی خان برادر فتحعليشاه ازدواج کرد وهفت فرزند داشت .

 

26. شاهزاده هرمز میرزا متولد به تاریخ 14 جمادی الاول سال 1222 زاده سکینه خانم و برادرتنی بهرام میرزا بود .

 

27. شاهزاده ملک ایرج میرزا متولد به تاریخ 1 جمادی الثانیه سال 1222 از شاه پری خانم و برادر سلطان مصطفی میرزا و جهان سلطان خانم بود . وی شعر می سرود و انصاف تخلص می کرد . شاهزاده جلال الملک ایرج میرزا نوه اوست .

 

28. شاهزاده کیکاووس میرزا متولد 18 شوال سال 1222 از پاشا خانم و برادر کیقباد میرزا و کیخسرو میرزا بود .

 

29. شاهزاده  شاهقلی میرزا متولد 11 محرم سال 1223 از خاتون جان خانم دختر ممد قلی خان زند  بود و نه فرزند داشت .

 

30. شاهزاده محمد مهدی میرزا متولد اول شوال سال 1223از مشتری باجی خانم و برادر تنی محمد امین میرزا ، محمد هادی میرزا ، حب نبات خانم ، مهر جهان خانم ، پاشا خانم و فرزانه خانم بود .

 

31. شاهزاده کیخسرو میرزا سپهسالار متولد به تاریخ 13صفر سال 1224 از پاشا خانم و برادر تنی کیقباد میرزا و کیکاووس میرزا بود . وی حکومت قم را داشت و عمارت دیوانی آن شهر از آثار اوست . از وی هشت فرزند به جا ماند .

 

32. شاهزاده کیومرث میرزا ملک آرا ملقب به ابولملوک متولد به تاریخ 25 جمادی الثانیه1224 از پاشا خانم بود . در زمان سلطنت ناصرالدین شاه لقب ملک آرائی یافت . وفات وی در سال 1289 در تهران و در سن 65 سالگی اتفاق افتاد .

 

33. شاهزاده جهانشاه میرزا متولد به تاریخ 25 رمضان سال 1225 از مریم خانم بنی اسرائیلی و برادر همایون میرزا ، احمد علی میرزا ، محمود میرزا ، ضیاء السلطنه خانم و سلطان بیگم خانم بود . مرگ وی در تهران و به سال 1251 در سن 26 سالگی اتفاق افتاد . جهانشاه شعر می سرود و جهان تخلص می کرد .

 

34. شاهزاده سلیمان میرزا متولد 14 رجب سال 1225  از جیران خانم ترکمان بود و با آقا بیگم دختر محمد حسین خان صد اصفهانی ازدواج کرد .

 

35. شاهزاده فتح الله میرزا شعاع السلطنه متولد به تاریخ 9 رجب سال 1226 از فاطمه خانم و برادر فخر الدوله خانم ف تاجلی بیگم خانم و والیه خانم بود . مادر مظفرالدین شاه دختر وی بود . شعاع السلطنه در سال 1252 به حکومت همدان رفت . وفات وی در سال 1286 و در سن 60 سالگی اتفاق افتاد .

 

36. شاهزاده ملک منصور میرزا متولد به تاریخ 22 رجب سال 1226از بیگم خانم دختر امامقلی خان افشار و برادر ملک قاسم میرزا بود . شاهزاده ملک منصور میرزا فرزندی نداشت .

 

37. شاهزاده  بهمن میرزابهاء الدوله متولد به تاریخ 23 شوال سال 1226 از  گلبدن خانم خازن الدوله و برادر سیف الله میرزا بود . در سال 1252 به حکومت کاشات رفت و در سال 1254 به جای احتشام الدوله حاکم یزد شد .

 

38. شاهزاده سلطان محمد میرزا سیف الدوله متولد به تاریخ 26 جمادی الاول سال 1228 از طاووس خانم تاج الدوله و برادر سلطان احمد میرزا عضد الدوله ، فرخ سیر میرزا ، شیرین جان خانم ، مرصع خانم و شمس الدوله خانم بود . در 12 سالگی حاکم اصفهان شد و پس از مرگ فتحعلی شاه با طاووس خانم به عراق رفت . سیف الدوله فرزندی نداشت .

 

39. شاهزاده سلطان ابراهيم میرزا متولد به تاریخ 11 ذی القعده سال 1228 از بیگم جان خانم دختر حاجی صادق ان قزوینی ، برادر امام وری میرزا و علینقی میرزا بود . وی با دختر حسینقلی خان قاجار ایروانی ازدواج کرد .

 

40. شاهزاده سلطان سلیم میرزا متولد 11 ذی القعده سال 1228 از جیران خانم ترکمان و برادر سلیمان میرزا بود .

 

41. شاهزاده سلطان مصطفی میرزا متولد 26 شوال سال 1228 از شاه پری خانم و برادر ملک ایرج میرزا و جهان سلطان خانم بود .

 

42. شاهزاده سیف الله میرزا متولد 14 رجب سال 1229 از گلبدن باجی خازن الدوله و برادر بهمن میرزا بود . در سال 1252 به حکومت سمنان و در سال 1271 به جکومت قزوین رفت . خجسته خانم تاج الدوله نخستین زن عقدی ناصرالدین شاه فرزند او بود .

 

43. شاهزاده یحی میرزا متولد اول محرم سال 1233از بیگم خانم دختر حسینقلی خان افشار و برادر حسینقلی خان ، زکریا میرزا ، سارا سلطان خانم ، قيصر خانم و  بدر جهان خانم ماه باجي .

 

44. شاهزاده محمد امین میرزا متولد 10 ربیع اثانی سال 1234از مشتری باجی خانم برادر محمد مهدی میرزا ، محمد هادی میرزا ،  حب نبات خانم ، پاشا خانم ، مهر جهان خانم و فرزانه خانم .

 

45. شاهزاده سلطان حمزه میرزا متولد 21 رمضان سال 1234.

 

46. شاهزاده فرخ سیر میرزا نیر الدوله متولد به سال 1234از طاووس خانم تاج الدوله و برادر سیف الدوله ، عضد الدوله ، شیرین جهان خانم ، شمس الدوله و مرصع خانم بود .

 

48. شاهزاده سلطان احمد میرزا عضد الدوله متولد به تاریخ 19 ذی القعده سال 1234 از طاووس خانم تاج الدوله و برادر سیف الدوله ، عضد الدوله ، شیرین جهان خانم ، شمس الدوله و مرصع خانم  بود . وفات وی در سال 1319 و در سن 85 سالگی اتفاق افتاد . تاریخ عضدی  از تالیفات اوست . فامیل عضدی و عضدی قاجار از نوادگان او هستند .

 

49. شاهزاده طهمورث میرزا متولد به تاریخ 17 جمادی الاول سال 1235 .

 

50. شاهزاده صاحبقران میرزا از آلاگوز خانم بسطامی بود .

 

51. حسینقلی میرزا ملقب به جهانسوز میرزا امیر نویان متولد به سال 1238 از بیگم خانم دختر حسینقلی خان افشار برادر یحی میرزا ، زکریا میرزا ، سارا سلطان خانم ، قيصر خانم و  بدر جهان خانم ماه باجي بود . وفات وی در سال 1318 و در سن 70 سالگی اتفاق افتاد . وی فرزندی نداشت .

 

52. شاهزاده محمد هادی میرزا متولد به سال 1338 از مشتری باجی و برادر محمد مهدی میرزا ، محمد امین میرزا ، حب نبات خانم ، پاشا خانم ، مهر جهان خانم و فرزانه خانم بود . محمد هادی میرزا پس از مرگ پدر مسئولیت آرامگاه وی را بر عهده گرفت و در قم ماند . در اواسط دوران ناصری در گذشت . او فرزندی نداشت .

 

53. شاهزاده پرویز میرزا نیر الدوله از بیگم خانم دختر حاجی الیاس خان بود و در سال 1305 در گذشت .

 

54. شاهزاده علیقلی میرزا اعتضاد السلطنه در سال 1243 متولد شد و مادرش گلپری خانم گرجی و برادرانش عباسقلی میرزا و نور الدهر میرزا بودند . از علیقلی میرزا تالیفاتی فراوانی به جای مانده مانند اکسیر التواریخ و کتابی درباره تنجیم  . پس از گشایش دارالفنون به ریاست آنجا برگزیده شد . در سال 1298 در سن 55 سالگی در گذشت .

 

55. شاهزاده عباسقلی میرزا متولد در سال 1245 از گلپری خانم گرجی و برادر علیقلی میرزا اعتضاد السلطنه و نوالدهر میرزا بود .

 

56. شاهزاده کامران میرزا متولد به سال 1245از ننه خانم مهد علیا و برادر اورنگ زیب میرزا ، بزم آرا خانم و خرم بهار خانم بود .

 

57. شاهزاده اورنگ زیب میرزا متولد به سال 1247 از ننه خانم مهد علیا و برادر کامران میرزا ، بزم آرا خانم و خرم بهار خانم بود .

 

58. شاهزاده سلطان جلال الدین میرزا از  هما خانم (ترکمان) بود . در سال 124۷ به دنیا آمد و در سال 128۹ از دنیا رفت و نامه خسروان از تالیفات اوست . وی شعر می سرود و جلال تخلص میکرد و از جمله اعضای فراموشخانه ملکم بود .

 

59. شاهزاده امان الله میرزا  از سلطان خانم دختر الله قلی خان قاجار بود .

 

60. شاهزاده سلطان حسین میرزا .

  ادامه دارد....

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

دانستنیهای عمومی رایانه یکشنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۸۸ ۹:۲۲ قبل از ظهر

 


نرم افزارهای میکرو سافت
        میکروسافت آفیس
                         میکروسافت اکسل
                                  آموزش مقدماتی
                                  برنامه نویس در محیط اکسل
                                  سئوالات متداول

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

دستاوردها و نتایج اجرای طرح s5 و نظام آراستگی شنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۸۸ ۱۳:۳۹ بعد از ظهر

 

اجرای طرح موجب :

1-  اصلاح چیدمان اداری و بازنگری مجدد در واحدهای تابعه و اداره کل گردید.

2-  پاکسازی و نظافت و تمیزی محیط کار کارکنان گردید.

3-  نظم و انضباط در واحدهای تابعه گردید.

4-  زیبا سازی محیط کار کارکنان شد.

5- بهداشتی شدن محیط کار و رفع آلودگی گردید.

6- آسان شدن و کم زحمت شدن کارها شد.

7- کاهش اشتباهات و دوباره کاریها گردید.

8- بهبود در روابط کارکنان گردید.

9- افزایش راندمان و کارایی در واحدهای سازمانی گردید.

10- کاهش هزینه های انجام کار گردید.

11- کاهش زمان انجام کارها شد.

12- از همه مهمتر موجب افزایش رضایتمندی ارباب رجوع از نحوه ارائه خدمات از سازمان شد.

13- زمینه سازی لازم جهت فرهنگ سازی نظام آراستگی گردید.

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

اطلاعات عمومی و دانستنیها شنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۸۸ ۱۳:۳۷ بعد از ظهر

مدیریت و تشکیلات کارگاهی شنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۸۸ ۱۳:۲۶ بعد از ظهر
سمینار آشنائی با بازار سهام ایران، فارکس وتحلیل تکنیکال
                 صفحه نخست         مدیروبلاگ            تماس باما           پست الکترونیک      خدمات آموزشی         خدمات نرم افزاری         
درس مدیریت و تشکیلات کارگاهی
        شامل دو بخش عمده میباشد:
              الف: کنترل و برنامه ریزی پروژه : در ارتباط با چگونگی ایجاد شبکه برای زمانبندی و براورد زمان مناسب برای پروژه بحث مینماید که هزینه و کیفیت نتیجه ی پروژه در سطح قابل قبولی باشد.به طور نسبی نیمی از مباحث این درس، مربوط به کنترل پروژه می باشد. در این قسمت باید تعاریف بسیار مناسبی از برنامه،طرح و پروژه ، انواع قراردادها ، کنترل پروژه و تحقیق در عملیات، کنترل موجودی ، ایمنی کارگاه، چگونگی حل مسائل شبکه ، چگونگی خرد کردن یک پروژه ، ایجاد شبکه،تخصیص و تسطیح منابع ، انواع شبکه ها مانند  CPM ،PERT، GERT   و حتی حل الگوریتمهای مختلف و ... را بر اساس استانداردهای PMBOK و یا ... بیاموزید. 
               ب- مدیریت کارگاهی:  در قسمت مدیریت کارگاهی ... ادامه مطلب ضمنا فراموش نکنید که مدیریت اداری کارگاه یکی از اصلیترین قسمت دانش در این رشته است، که نیاز به تخصص و تجربه بسیار بالائی دارد که شامل مسائل حقوق و دستمزد و انگیزش و ... میباشد.
       مقدمه و معرفی درس مدیریت تشکیلات کارگاهی: 
          
الف- کنترل پروژه:
                         
       معرفي روش هاي برنامه ريزي شبكه                                  
      
RPSM یا برنامه ریزی منابع 
       استاندارد های برنامه ریزی و کنترل پروژه
 
       تکنیکهای تجزیه و تحلیل دربحث برنامه ریزی و کنترل پروژه شامل:                                 
           
تکنیک ساختار شکست کار (WBS )                                          
                   نمونه هائی عملی از ساختار شکست کار ( WBS ) دریک پروژه                                                                
                         1- ساخت واگن حمل سوخت ( PCWBS )  
                                 ۲- ساختار عملیات (FWBS)
                                      
            کتاب الکترونیکی استاندارد Pmbok برای WBS                       
        استرالوژی (یافتن موقعیتهای سودآور و بهترین زمان اجرای پروژه به کمک پدیده های نجومی)                          
        فرهنگ لغات و واژگان مدیریت پروژه ( Construction Management Glossary }( En to En       
        منابع و مطالب مورد مطالعه در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه                                                
        کتاب الکترونیکی استاندارد Pmbok
                        
        کتابها، چزوات، نشریات، سایتها و ... در ارتباط با برنامه ریزی و کنترل پروژه                         
        دانلود کتاب موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان                      
       
 نرم افزارهای برنامه ریزی و کنترل پروژه:                                        
             
برنامه ريزي و كنترل پروژه كاربردي با نرم افزار MSP همراه با مورد كاوي يك پروژه كاربردي  
             برنامه ريزي و كنترل پروژه كاربردي با نرم افزار کاربردی Primavera همراه با یک مورد عملی 
     سئوالات امتحانی درس مدیریت و تشکیلات کارگاهی
     سرفصل درس مدیریت تشکیلات کارگاهی- رشته مهندسی معماری

   اصطلاحات مدیریت پروژه شامل: (تعریف پروژه - مشخصه پروژه - مدیریت پروژه - مراحل اصول مدیریت پروژه - بخش های اصلی پروژه - سازمان پرژه - مراحل زمانی پروژه - سرفصل مطالب تاریخچه برنامه ریزی و زمانبندی - شبکه ساده گانت و شبکه با مقیاس زمانی - رسم شبکه ای مسیر بحرانی CPM- قانون مورفی - قانون پارکینسون - وظایف مدیر پروژه - شبکه های گرهی - زمانهای معمولی و فشرده برای اجرای پروژه - ضریب زاویه هزینه - موازنه زمان، هزینه - تخصیص منابع - روشهای تسطیح منابع( روش برگس و ...) - کنترل هزینه - شبکه های دارای فعالیت احتمالی GERT -  شبکه های دارای زمان احتمالی PERT - سیستمهای مدیریت اطلاعات پروژه PMIS - برنامه ریزی بر اساس روش PN  اصول تدوين گزارشات وضعيت پروژه و ...)               ادامه مطلب  
ب - مبانی مدیریت کارگاهی:
                   
     اصطلاحات و واژه ها: (کارفرما، مجری طرح، مدیریت طرح، بازرس فنی، شرکت ثالث، رئیس کارگاه، سرپرست کارگاه، پیمانکار مدیریت، پیمانکار، مهندس طراح، دستگاه نظارت، قرارداد، ناظر مقیم، کارگاه، صورت وضعیت موقت، صورت وضعیت قطعی، تحویل موقت، تحویل قطعی، تعلیق، تعدیل، دستور کارطرح ها و ...) 
     تقسیم بندی طرح ها                   
          • انواع طرح ها از نظر ماهیت:                     
                ۱- طرح های انتفاعی: طرحهایی هستند که پس از بهره برداری و بعداز مدتی سود می دهند که باید از محل سود آن به خزانه باز پرداخت گردد . مطابق ماده 32 قانون برنامه و بودجه بصورت وام تلقی می شود که بایداز محل سود آن به خزانه بازپرداخت گردد.                       
                ب- طرحهای غیرانتفاعی : طرحهایی هستند که پس از بهره برداری ، سود ده نیستند و فقط برای افزایشرفاه جامعه و یا نگهداشتن رفاه جامعه در همان سطح موجود ، اجرا می گردندمانند: مدرسه ، جاده سازی                               
                ۲- طرح های عمرانی:
            
   ۳- طرح های مطالعاتی:یک دسته ازطرحهای مطالعاتی ، مقدمه ای یا پیش زمینهای برای اجرای طرحهای انتفاعی وغیر انتفاعی هستند . مثلا" طرح احداث راه آهن شهری تهران کرج ( یک طرح انتفاعی ) ابتدا نیاز به مطالعه ، عکس هوایی و.....دارد . دسته دوم : ازطرحهای مطالعاتی ، مستقل هستند و منجر به اجرای طرحهای انتفاعی و غیرانتفاعی نمی شوند مثلا" : بررسی تاثیر آموزش معلمان بریادگیری دانش آموزان                    
     • انواع طرح ها از نظر اهمیت:                                 
            الف-  طرح های استانی و منطقه ای                            
            ب- طرح های ملی طرح مورد آمادگی 
     • اندیشه نهائی مراحل کلی طرح: 
            الف- مرحله مطالعاتی و طراحی: عمدتا بوسیله مهندس مشاور انجام میگیرد.  
            ب- مرحله اجرائی: توسط پیمانکار انجام میگیرد.  
      مراحل اجرای طرح : 
             مرحله اول : مطالعات مقدماتی طرح شامل:                                                               
                     الف- مطالعات شناسایی طرح                                     
                     ب- تهیه طرح مقدماتی                                                           
                     ج- ارائه گزارشات توجیهی شامل:
                                           
                             ۱: تطبیق زمین با سند مالکیت                                
                                     ۲- وضع زمین از نظر شیب بندی و طبقات زمین                                                               
                                     ۳- وضع ورودی و خروجی زمین                                                      
                                     ۴- بررسی فواصل زمین تا انشعابات اصلی برق، گاز، آب و ...                     
                                     ۵- بررسی عوارض زمین   
                                     ۶- وضع زمین از نظر ساختمانهای موجود و حصارکشی و ...               
                                     ۷- سبک معماری                                            
                                     ۸- وضعیت مصالح موجود در محل                                                             
                                     ۹- شرائط و وضعیت جوی منطقه                                                
                                    ۱۰- بررسی سطح آبهای زیرزمینی و جاری
                                    ۱۱- بررسی آثار باستانی احتمالی                                    
       • مرحله دوم : مطالعات تفضیلی طرح :                                           
                 الف- تهیه نقشه های تفصیلی که سبک معماری بر اساس سه اصل:                        
                   ۱- سبک معماری منطقه و محل            
                         ۲- مصالح موجود و قابل دسترس 
                         ۳- موقعیت جغرافیائی آب و هوای منطقه
                 
                  ب- تهیه اسناد و مدارک مناقصه  
        مرحله سوم : اجرای طرح :                                   
                  - ارجاع کار به پیمانکار                           
                        - انعقاد قرارداد پیمانکاری      
                        - عملیات اجرایی                                   
                        - تنظیم و پرداخت صورت وضعیتها                        
         مرحله چهارم: پایانی یا اختتام                                                   
                   - تحویل موقت                                                  
                        - تحویل قطعی مراحل اجرای پروژه های صنعتی   
    1. مطالعات مقدماتی طرح :                 
            الف – مطالعات شناسایی طرح.             
                 ۱ - تهیه طرح مقدماتی ( طراحی مهندسی اصولی یا پایه بوسیله شرکت مشاور  basic
design   
                      ۲- مطالعات تفصیلی طرح :detailed design
               
                      ۲-۱ - تهیه نقشه های تفصیلی.                    
                      ۲-۲ - تهیه اسناد و مدارک مناقصه.        
                3.اجرای طرح :         
                        الف- ارجاع کار به پیمانکار(مجری طرح بامناقصه پیمانکار عمومی و اصلی راجهت اجرا در سه بخش E.P.C تعیین می کند).                        
                         ب- انعقاد قرارداد پیمانکاری با پیمانکارعمومی و اصلی(مسولیت،مدیریت،کنترل وهماهنگی کلی). 
                         ج- عملیات اجرایی(پیمانکار اصلی هرکدام از بخشهای E.P.Cرابه یک پیمانکار می دهد).                  د- تنظیم و پرداخت صورت وضعیتها.           
                          ه- تحویل موقت.                 
                          و- تحویل قطعی.مطالعات شناسایی طرح    ( prefeasibility  )        
                        •تحقیقات و بررسیهای مربوط به تعیین هدف.      
                                •شناخت اعضای تشکیل دهنده طرح.  
                                •داده ها و ستاده ها و امکانات فنی و اجرایی طرح.                               
                                •حجم سرمایه گذاری(ریالی و ارزی).                       
                                •طول مدت اجرای طرح.  مرحله امکان سنجی       
                                •تشخیص و بررسی اجمالی گزینه های احتمالی و  توجیه فنی،مالی،اقتصادی،انتخاب فن آوری،قیمت تمام شده محصول،مکان یابی،مدت اجراء،سودآوری وتوجیه اجتمایی  و  زیست محیطی  طرح.   در نتیجه این تحقیقات گزارشی تهیه و به کارفرما اعلام که مبنای پذیرش ویا رد طرح توسط کارفرما می شود.تهیه طرح مقدماتی basic design                                                                                 •پس از تصویب گزارش شناخت طرح است.              
                                •طرح مقدماتی بوسیله کارفرما آغاز می شود(کارفرما می تواند طرح مقدماتی را باقرارداد به یک شرکت مهندس مشاور احاله کند).            
                                •تحقیقات و بررسی هاوآزمایشهای لازم به منظور طراحی و تهیه نقشه های مقدماتی و مشخصات کلی طرح وانجام مطالعات برای گزینه یابی،انتخاب مناسب ترین گزینه و توجیه پذیری آن است.                                  
                                •این مرحله طراحی مهندسی اصولی یا پایه نام دارد و دارای اهمیت و دانش فنی بالایی است.                                      
                                •کارفرما قبل از تهیه طرح مقدماتی ،مجری طرح (ناظرعالی طرح)  که در طرحهای نوع اول باید حقوقی باشد،تعیین می کند. 
                  امور مربوط به تهیه طرح مقدماتی:        
                    1-بررسی گزینه های مختلف برای اجرای طرح و تعیین نکات مثبت و منفی هر گزینه .    
                          2-تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از بکارگیری هر گزینه.      
                          3-مقایسه گزینه ها و انتخاب مناسبترین گزینه ها.  
                            مطالعات تفصیلی طرح    detailed project                      
                               •پس از پذیرش و تصویب طرح مقدماتی و برای تهیه طرح نهایی است.                          
                                         •بررسی . تحقیق . کاوش سطحی  و زیر سطحی.  نقشه برداریها. طراحی های دقیق.      
                                         •آزمایش های لازم به منظور تعیین  مشخصات فنی  و مقادیر دقیق کار و برنامه زمانی  اجرای کار.
                                         •منابع تهیه مصالح و تهیه نقشه های تفصیلی و اسناد و مشخصات اجرایی طرح.
                                   
     •تهیه اسناد ومدارک مناقصه :                            
             ۱. شرایط عمومی و خصوصی.       
             2. مشخصات فنی عمومی و خصوصی.      
             3.  مقادیر کار و   برآورد هزینه اجرایی طرح   بر اساس آخرین فهرست بهاء
 
      اجراي طرح 
              •ارجاع کار به پیمانکار.                         
              •انعقاد قرارداد پیمانکاری. 
              •عملیات اجرایی.         
              •تنظیم و پرداخت صورت وضعیت کارها.
              •تحویل موقت.                           
              • تحویل قطعی. 
      برنامه ریزی و اجرای یک طرح تجاری
    • قوانین و مقررات، آئین نامه ها، دستورالعملها و ... 
پیمان:
                  
      شرایط عمومی پیمان  
            عوامل پیمان:کارفرما، مجری طرح، مدیریت طرح، مشاورت طرح، مهندس ناظر، بازرس فنی، شرک ثالث، 
     • پیمانکار: ( مدیران پروژه، رئیس کارگاه، سرپرست کارگاه، کارگران و ... )شرایط خصوصی پیمان(نمونه)
      اصلاحیه شرایط عمومی پیمان
             نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان
             آئین نامه مستند سازی 
              سیستم اطلاعات مدیریت پروژه- PMIS 
      قراردادها
              قوانین حاکم بر قراردادها
              نحوه انتخاب لیست پروژه و قرارداد 
      • روند اجرای قراردادها:
           قرارداد و شرایط پیمان - مناقصه و مزایده - روند برگزاري مناقصات -دستورالعمل نحوه تنظیم پیمان - دستورالعمل نحوه ارجاع کار به شرکتهای مدیریت ارائه خدمات - بخشنامه های فهرست بها ـ ماشین آلات ساختمانی - قانون برگزاري مناقصات- قانون برگزاري مناقصات - نحوه ثبت شركتها - دستورالعمل تدوين روش و تهية اسناد مزايده درصندوق‌هاي زمين و ساختمان -  قرارداد -  معرفي روش هاي برنامه ريزي شبكه -  فهرست بهاء و تعدیل -  حفاظت و ایمنی در کارگاههای ساختمانی - ‌معیارهای موفقیت در پروژه های BOT  اصل كار تيمي - چگونگی احداث تونل ونگهداری آن _ تجهیز و برچیدن کارگاه  _ آیین نامه ایمنی تاسیسات الکتریکی با اتصال زمین -  آیین نامه وسایل حفاظت انفرادی _ آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی  _ ایمنی _ کنترل پروژه _ ایمنی ساختمان در برابر آتش -  چگونگی خرید کالا مورد نیار در بورس  - آئين‌نامه معاملات- شركتهاي سهامي مديريت توليد برق - آيين‌نامة معاملات در شرکت  بورس اوراق بهادار تهران - دستورالعمل پذیرش کالا در بورس کالای ایران
        انواع قراردادهای پیمانکاری:
            الف- دو عاملی (کارفرما، پیمانکار)
                  ۱- روش کلید در دست
                  T.K- ۲- روش
                  E.P.C- ۳- روش طرح و ساخت D.B 
             ب- سه عاملی (کارفرما، مشاور، پیمانکار)مشاوران 
       • انواع دستگاه مشاور: 
                 الف - مشارین مطالعاتی 
                  ب- مشاورین اجرائی  ( آئین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران ، آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت مشاوران ، مهندسین مشاور و نحوع تعیین دستمزد ،بند ۵ ماده ۲۹ مشاوران ،     پیمانکاران ( آئین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران، دستورالعمل نحوه ارجاع کار به شرکتهای پیمانکاری، مبانی محاسبه حق الزحمه مشاوران ، بند ج ماده ۱۲ ارزیابی پیمانکاران ، بند الف ماده ۲۶ ، لیست بلند و کوتاه
        برگزاری مناقصه و مزایده (انواع معاملات بر اساس نصاب معاملات ،مراحل انعقاد قرار داد، مناقصه، انواع مناقصات، 1- مناقصه آزاد و عمومی - 2- مناقصه محدود - 3- ترک مناقصه ( ترک تشریفات )، نحوه آگهی در مناقصات، کمسیون مناقصه، اجرای نظر کمسیون مناقصات، اسناد مناقصه، مزایده، فراخوان، شرایط عمومی شرکت کنندگان، موضوع مزایده، برنده مزایده، مناقصات و مزایده اجرای کار و خرید، تعریف پروژه در مناقصه و مزایده در یک کار اجرائی،  فرم پیشنهاد قیمت  قانون برگزاری مناقصات: 
       • تعاریف:  مناقصه – فرایندی است رقابتی  برای تامین کیفیت مورد نظر که در ان تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد واگذار می شود. 
               طبقه بندی معاملات: 
                          1- معاملات کوچک 
                          2- معاملات متوسط
                          3- معاملات بزرگ 
                طبقه بندی انواع مناقصات:
                          1- مناقصه یک مرحله ای 
                          2- مناقصه دو مرحله ای 
                 مناقصات از نظر روش دعوت:
                          مناقصه عمومی  
                          مناقصه محدود 
                           ترک تشریفات  
                اعضای کمیسیون مناقصه: 
                          1- رییس د ستگاه
                          2-ذی حساب دستگاه
                          3- مسئول فنی دستگاه ) 
                 وظایف کمیسیون مناقصه:  
                          1- تشکیل جلسات کمیسیون 
                          2- بررسی پیشنهادها (ارزيابي شكلي.كفايت اسناد )  
                          3-ارزیابی وتعيين پیشنهادهاي قابل قبول 
                          4- ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی(در دو مرحله اي)  
                          5- تعیین برندگان اول و دوم 
                          6- تنظیم صورت جلسات مناقصه 
                          7- تصمیم گیری در باره تجدید یا لغو مناقصه 
                 فرایند برگزاری مناقصات:  
                          1- تامین منابع مالی 
                          2- تعیین نوع مناقصه  
                          3- تهیه اسناد ومدارك پيمان  
                          4- ارزیابی کیفی مناقصه گران    
                          5- فراخوان مناقصه  
                          6- تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد  
                ارزیابی کیفی مناقصه گران:    
                           تضمین کیفیت خدمات و محصولات  
                           داشتن تجربه و دانش درزمینه موردنظر  
                           حسن سابقه 
                            داشتن پروانه کار یا کواهینامه صلاحیت
                            توان مالی 
                 مراحل ارزیابی کیفی
                             تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیار 
                             تهیه اسناد ارزیابی  
                             دریافت،تکمیل وارسال اسناد ارزیاب 
                              ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هریک ورتبه بندی آنها  
                              اعلام اسامی مناقصه گران صلاحیتداربه کارفرما وامتیازات و رتبه بندی آنها (تهیه لیست کوتاه)  
                             مستند سازی ارزیابی کیفی مناقصه گران 
                                معیار های اصلی انتخاب پیمانکاران(براساس آئین نامه ،س.م.و.ب.ک) 
                                  1 – سابقه اجرایی کار در رشته و زمینه کار.  
                                             2- داشتن تجهیزات وماشین آلات آماده بکار و یادر دسترس.   
                                             3- مدیریت کار آمد و سیستم مدیریتی مناسب برای اجرای کار.    
                                             4- کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه.     
                                             5- قدرت مالی و پشتیبانی. 
                                             6- نظام کیفی انجام کار.   
                                            7- بومی بودن پیمانکاروداشتن تجربه در محل اجرای پروژه. 
                                            8- حسن سابقه درکارهای قبلی وفقدان سوء پیشینه حرفه ای.   
                                            9- خلاقیت ها و نوع آوریها در کارهای مشابه. 
                ترتیب تهیه و تسلیم  پیشنهادها  
                              تهیه وتکمیل اسناد و پشنهادها   
                              تسلیم  پیشنهاد ها در مهلت مقرر   
                              دریافت رسید تحویل  پیشنهادها      
                              مهلت قبول  پیشنهادها(10 روز تا30 روز)  
                 شرایط تسلیم و تحویل  پیشنهادها   
                               هرمناقصه گر یک  پیشنهاد   
                                       پاکت الف  شامل تضمین   
                                       پاکت ب شامل پیشنهاد فنی بازرگانی
                                       پاکت  ج   شامل پیشنهاد قیمت   
                               پاکت ها باید لاک ومهر شده باشد      
                               دریافت ،ثبت و صیانت تا جلسه بازگشایی   
                               خواستن توضیح در صورت ابهام  
                               تشکیل جلسه توضیح اسناد در صورت ضرورت (همه) 
                               ارزیابی فنی بازرگانی خاص مناقصات دو مرحله ای است  
                               ارزیابی کیفی و فنی است  
                               ارزیابی توسط کمیته فنی انجام می شود  
                               پاکت های قیمت آنهایی که  امتیازفنی  آورده اند گشوده  می شود 
                               ارزیابی مالی با ذکر نحوه تاثیر گئاری ارزیابی بازرگانی  
                               تفاوت قیمت برنده اول و دوم نبایدازمبلغ تضمین بیشترباشد
                  مناقصه در شرایط زیر تجدید می شود: 
                                کم بودن تعداد مناقصه گران  
                                امتناع برنده اول و دوم از انعقاد قرارداد  
                                پایان مدت اعتبار  پیشنهادها 
                                رای هیات رسیدگی به شکایات  
                                بالا بودن قیمت هامناقصه در شرایط زیر لغو می شود:  
                                نیاز به کالا یا خدمات برطرف شده باشد   
                                تغییرات زیادی در پیمان لازم باشد       
                                پیشامد های غیرمتعارف رخ بدهد     
                                رای هیات رسیدگی به شکایات  
                                تبانی بین مناقصه گران      
                                تجدید و لغوباید به اگاهی برسد
                   مراحل انعقاد قرارداد:  
                               تهیه نقشه ها و مشخصات اجرایی طرح توسط مشاور 
                               تصویب توسط دستگاه اجرایی       
                               تکثیر اسناد متاقصه              
                               دعوت از  پیمانکاران برای شرکت درمناقصه      
                               تسلیم قیمت و ضمانت نامه شرکت در مناقصه  
                               انتخاب  پیمانکار            
                               انعقاد قراردادبا پیمانکار       
                               تحویل ضمانتنامه انجام تعهداسناد مناقصه     
                               دفترچه توافقنامه         
                               دعوت نامه شرکت در مناقصه   
                               دفترچه شرایط عمومی      
                               دفترچه شرایط خصوصی    
                               دفترچه فهرست بها و ریز مقادیر    
                               دفترچه مشخصات فنی       
                               نقشه های اجرای کار                   
                               بخشنامه های سازمان م. و.ب. ک      
                               فرم ضمانت نامه شرکت در مناقصه  
                                کلیه نظرات کارفرما راجع به نحوه انجام کاروجدول زمانبندی
        • انواع روشهای انجام کارهای اجرائی 
                   1- روش امانی  
                   2- روش پیمانی شامل:
 
                        الف- روش انجام مناقصه 
                                ب- ترک تشریفات    
                                ج- استعلام بها د- فاکتوری یا کاست بلاس   
                  3- روش موافقت نامه مدیریت   
                  4- روش دستمزدی         
                  5- قیمت مقطوع        
                  ۶- متر مربع یا واحد کار       
                  7- درصدی اعتبارات پروژه ها شامل:
    
     قانون محاسبات                
     خارج از قانون محاسبات
     مناقصه گر و شرایط عمومی وی 
متره - برآورد: 
       فهرست بها( فهرست بهای پایه رشته ابنیه ۸۹- فهرست بهای پایه رشته تاسیسات برقی ۸۹ - ، فهرست بها راه و باند 88 ، فهرست بها تاسیسات مکانیکی ۸۹ ، فهرست بهای واحد پایه رشته ژئوتكنیك ، فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها  ، فهرست آبياري‏وزهكشي 88 ، فهرست بها سدسازي 88 ،  فهرست بها شبكه‏جمع‏آوري‏ و انتقال‏فاضلاب 88 ، فهرست انتقال و توزيع آب روستايي 88 ، فهرست بها آبياري تحت فشار 88 ،  فهرست بها آبخيزداري و منابع طبيعي 88 ، فایل اکسل فهرست بها چاه 88 ، فهرست بها توزیع آب 88 ، فایل اکسل فهرست بها خطوط‏ انتقال‏آب 88 ، فهرست بها راهداري 88 ، فهرست بها ساخت و ترميم قنات)

    نظامهای حقوقی و قوانین

خرید 
         اجرای کار 
                مهندسی 
                     خدماتی 
فیلمها و نوارهای صوتی کنترل پروژه ، پروژه های مدیریت و تشکیلات کارگاهی دانشجویان، پروژه های اصول سرپرستی دانشجویان و ...(مخصوص اعضاء)        ادامه مطلب 

مدیریت و تشکیلات کارگاهی

 
درس مدیریت و تشکیلات کارگاهی  شامل دو بخش عمده می باشد:  الف- کنترل و برنامه ریزی پروژه: کنترل و برنامه ریزی پروژه در ارتباط با چگونگی ایجاد شبکه برای زمانبندی مناسب برای پروژه بحث مینماید که هزینه و کیفیت نتیجه ی پروژه در سطح قابل قبولی باشد.به طور نسبی نیمی از مباحث این درس، مربوط به کنترل پروژه می باشد. در این قسمت باید تعاریف بسیار مناسبی از برنامه،طرح و پروژه ، انواع قراردادها ، کنترل پروژه و تحقیق در عملیات، کنترل موجودی ، ایمنی کارگاه، چگونگی حل مسائل شبکه ، چگونگی خرد کردن یک پروژه ، ایجاد شبکه،تخصیص و تسطیح منابع ، انواع شبکه ها مانند  CPM ،PERT،GERT  و حتی حل الگوریتم های مختلف  و ... را بیاموزید.  ب- مدیریت کارگاهی:  در قسمت مدیریت کارگاهی ... ادامه مطلب منا فراموش نکنید که مدیریت اداری کارگاه یکی از اصلیترین قسمت دانش در این رشته است، که نیاز به تخصص و تجربه بسیار بالائی دارد که شامل مسائل حقوق و دستمزد و انگیزش و ... میباشد.   ادامه مطلب

لطفا در صورتی که مایلید نظرات گرانبهای شما بصورت مستقیم به پست الکترونیکی ارسال شود، جعبه متنی زیر را تکمیل فرمائید. سپاسگزارم   

پست الکترونیک     
نام و نام خانوادگي:
پست الكترونيك :    
                        
                           
 
نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

آشنائی با مفاهیم 5S شنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۸۸ ۱۳:۲۴ بعد از ظهر

5 S خلاصه عبارات Seiri ( سازماندهي ), Seition ( نظم و ترتيب ), Shitsuke (انضباط), Seiso (پاكيزه سازي) و Seiketus  (استانداردسازي) مي باشد. 5 S نظامي است كه در ژاپن بصورت نهادينه مورد استفاده قرار گرفته و نتايج بسيار خوبي را براي واحدهاي صنعتي و خدماتي به ارمغان آورده است. نتايجي كه معمولاً با استفاده از اين روش حاصل مي گردد را مي توان به اختصار به پيشگيري از حوادث , كاهش وقفه كاري , كنترل عمليات توليد و افزايش بهره وري در محيط كار عنوان نمود. بطور كلي هدف نهايي 5 S پيشگيري از اتلاف است. عليرغم اينكه سيستم 5 S به ظاهر خيلي ساده و قابل فهم است و انجام آن اصول نيز خيلي ساده به نظر مي آيد ولي عموماً سازمانها و واحدها براي پياده كردن آن در عمل با مشكلات فراوان روبرو هستند. دليل اين امر را بايد در ظاهر ساده آن جستجو كرد. در واقع تحقق 5 S از آن رو دشوار است كه مديران و پرسنل اجرايي از اهداف و ماموريتهاي آن بصورت صحيح اطلاع كاملي ندارند. بنابراين اجراي نظام 5 S و تدارك بستر مناسب براي انجام آن تا زماني كه اصول آن به خوبي شناخته نشده كاري بسيار دشوار است. به همين خاطر به منظور آشنايي مختصر مديران با اين روش هر يك از اين اصول به اختصار معرفي مي گردند.

1) سازماندهي ( Seiri )
سازماندهي در عام ترين مفهوم آن عبارت است از نظم دادن به كليه اجزاي يك سازمان جهت نيل به اهداف. از ديدگاه 5 S سازماندهي به معناي تشخيص ضرور از غير ضرور , اتخاذ تصميمات قاطع و اعمال مديريت اولويتها براي رهايي از غير ضروريهاست. نمونه هايي از اجراي اين S را مي توان بصورت زير فهرست نمود:

• دور ريختن اشيايي كه به آنها نياز نداريد ( جمع آوري و بايگاني مناسب روزنامه ها و صورتجلسات ... ).
• رفع عيوب و خرابيها ( تعمير ملزومات اداري , تجهيزات فني و خودروهاي مورد استفاده... ).
• مبارزه با علل آلودگيها ( استفاده از دستگاههاي تهويه مطبوع , ممنوع كردن كشيدن سيگار در محل كار , حمل و نقل مناسب غذا , استفاده بهداشتي از ذخيره آب... ).
• بازبيني پوششها و محفظه ها به منظور پيشگيري از علل آلودگي ( بسته بندي مناسب قطعات در انبار , استفاده از درزگير در پنجره ها و درپوش براي فاضلابها... ).
• تميز كردن محل كار ( شستشوي مرتب با مواد ضدعفوني كننده , نظافت در انبار , جمع آوري روغنهاي مستعمل... ).
• جلوگيري از آلودگيهاي كف سالنها (شستشوي منظم سالن تعميرگاه , مشبك نمودن جايگاههايي كه آلوده كننده هستند مثل تعويض روغني و نقاشي... ).
• حذف آلودگيهاي گرد و غبار ( استفاده از تهويه مطلوب در انبار و سالن تعميرگاهها , استغاده از فيلترهاي صافي هوا... ).
• سازماندهي انبارها ( استفاده از سيستمهاي نوين انبارداري... ).
 

2) نظم و ترتيب ( Seito )
نظم و ترتيب به معني قرار دادن اشياء در مكانهاي مناسب و مرتب به نحوي كه بتوان از آنها به بهترين وجه استفاده كرد. نظم و ترتيب راهي است براي يافتن و بكار بردن اشياي مورد نياز , بدون انجام جستجوهاي بيهوده. هنگامي كه هر چيز با توجه به كاركرد و در نظر گرفتن كيفيت و ايمني كار , در جاي مناسب و مشخص قرار داشته باشد , محل كار همواره منظم و مرتب خواهد بود. بدين منظور بايد همه وسايل مورد نياز را دقيقاً شناسايي كرده و كاركرد هر يك از آنها را نيز مشخص نماييم. نمونه هايي از اجراي اين S را مي توان بصورت زير فهرست نمود:
• اشيايي را كه غالباً استفاده مي كنيم , در محل كار قرارداده يا با خود حمل كنيم. ( نصب ابزار آلات بر روي بوردهاي مخصوص در تعميرگاهها , تجهيز ميزهاي افراد به ملزومات اداري... )
• اشيايي را كه به ندرت استفاده مي كنيم , در جايي دور از دسترس قرار دهيم. (استفاده از سيستم بايگاني مناسب به طوري كه سوابق كاري سالهاي گذشته در جاهاي دورتري قرار گيرد... )
• اشيايي را كه استفاده نمي كنيم دور بريزيم( دور ريختن برگهاي زائد... ).
• استقرار هر چيز در جاي مشخص و مخصوص به خود ( استفاده از فايلها و قرار دادن ملزومات اداري در جاي خود , استقرار ابزار آلات و تجهيزات در جاي مناسب در تعميرگاهها پس از استفاده... ).
• آوردن و بازگرداندن هر چيز در حداقل زمان ( يافتن سوابق از بايگاني , سهولت دسترسي به ابزار در تعميرگاه... ).
• علامت گذاري محدوده ها و محل استقرار اشياء ( نشانه ها و علائم مربوط به تعميرات در سالن تعميرگاهها , مشخص شدن محل استقرار خودروهاي شركت ).
• نظم و ترتيب در تابلوي اعلانات ( نصب پلاكاردهاي تبليغاتي شركت در جاهاي مناسب... ).
• طراحي اعلانات به نحوي كه خواندن آنها آسان باشد ( استقرار مناسب مانند در معرض ديد بودن , طراحي زيبا و خوانا بودن... ).
• استقرار كاركردي مواد , قطعات در قفسه ها و نظم بخشي به ابزارها و تجهيزات.
( جدا نمودن قطعات معيوب از بقيه در انبارها , چيدن قطعاتها در پالتهاي انبار مطابق با اصول انبارداري , استفاده از سيستم fifo )

3) پاكيزه سازي ( Seiso )
در ديدگاه 5S پاكيزه سازي عبارت از دور ريختن زوائد و پاكيزه كردن اشياء از آلودگيها و مواد خارجي است. به عبارت ديگر پاكيزه سازي نوعي بازرسي است بازبيني و پاكيزگي محيط كار براي حذف آلودگي مورد تاكيد در اين بخش از نظام 5S قرار دارد. برخي از لوازم , تجهييزات و مكانها , لزوماً بايد بسيار پاكيزه و عاري از هر نوع آلودگي نگهداري شوند , بنابراين لازم است كه آنها را دقيقاً شناسايي نموده و بر اين باور بود كه پاكيزه سازي تنها تميز كردن محل كار و لوازم موجود در آن نيست , بلكه پاكيزه سازي امكان انجام بازرسي و بازبيني را نيز بايستي فراهم آورد. نمونه هايي از اجراي اين S را مي توان بصورت زير فهرست نمود:
• آسان سازي و پاكيزه سازي و بازبيني ( بازرسي و بازديد مديريتها از مجموعه تحت پوشش خود ...).
• مسئوليتهاي تمامي افراد براي پاكيزگي محل كار ( حفظ نظافت و پاكيزگي محيط كار هر يك از پرسنل ...).
• انجام بازبيني و پاكيزه سازي مستمر جهت رفع مشكلات جزئي
• پاكيزه كردن محلهايي كه از چشم افراد به دور است ( زير ميزها , گوشه هاي اتاق , زير ملزومات اداري و تجهيزات فني ...).
• فعاليتهاي لازم توام با مسابقاتي براي تميز كردن هر چه بهتر ( در نظر گرفتن يك معيار در ارزيابي نمايندگيها و تعيين واحد نمونه در شركت و اختصاص يكي از پارامترهاي ارزيابي ماهيانه پرسنل به امر پاكيزگي محل كار... ).

4) استانداردسازي ( Seiketus )
استانداردسازي عبارت است از كنترل و اصلاح دائمي , سازماندهي , نظم , ترتيب و پاكيزگي. تاكيد اصلي در استانداردسازي متوجه مديريت است كه با استفاده از چك ليستهاي مناسب و استاندارد كردن مقررات با استفاده از نوآوري و خلاقيت , محيط كار را به نحوي استاندارد و كنترل نمايد كه همواره همه عوامل با سرعت و دقت لازم مورد استفاده قرار گيرند. نمونه هايي از اجراي اين S را مي توان بصورت زير فهرست نمود:
• استفاده از علائم و نشانه ها ( در سالن تعميرگاهها , انبار و دفاتر اداري... ).
• علامتگذاري محدوده هاي خطر و يا مراقبت خاص ( در انبار مواد شيميايي , تجهيزات با فشار كاركرد با لا ... ).
• علائم نشاندهنده جهت و راهنما ( جهت حركت خودروها در تعميرگاه و استفاده از تابلوي راهنماي واحدهاي طبقات در معابر ورودي ساختمانها... ).
• برچسبهاي نشاندهنده قطعات اصلي ( استفاده از برچسبهاي ويژه شركت از قبيل هولوگرام , باركد و ... ).
• رنگهاي هشدار دهنده.
• علايم مربوط به تجهيزات خاموش كننده (علائم مربوط به زنگ خطر و و.سايل ايمني و راهنماي از سيستم اطفاي حريق ... ).
• تمهيدات پيشگيري از خطا و اشتباه ( آموزش پرسنل در خصوص بروز خطر , تدوين دستورالعملهاي كاري براي استفاده از ابزار آلات و تجهيزات ويژه .. ).
• برچسب مواد حساس.
• برچسبهاي نشاندهنده ميزان دقت ابزار ( نصب ميزان دقت تجهيزات و تاريخ اعتبار و كنترل براي آنها ... ).
• استقرار اشياء به نحوي كه بتوان از آنها سريعاً استفاده نمود و آنها را كنترل كرد.

5) انضباط ( Shitsuke )
انضباط عبارت است از آموزش عادات و توانايي هايي جهت انجام يك وظيفه خاص. نكته اصلي در اينجا ايجاد عادات درست به جاي عادات نادرست است. اين كار را بايد از طريق آموزش شيوه هاي درست انجام كار به افراد و تمرين دادن آنان در اين زمينه , آغاز نمود. همچنين اين تمرينها از طريق وضع مقررات و پيروي جدي از آنها تحقق مي پذيرد. به عبارت ديگر انضباط فرآيندي , تكرار و تمرين انجام يك كار است. مثلاً كاملاً ضروري است كه رعايت مقررات ايمني براي افراد به صورت يك عادت درست درآيد و به اين نكته تاكيد شود كه : انضباط اصلي جدايي ناپذير از ايمني صنعتي است. نمونه هايي از اجراي اين S را مي توان بصورت زير فهرست نمود:
• تمرين نظم و ترتيب ( آموزش , نظارت مستمر , ارزيابي و پاداش به پرسنل جهت نظم و انضباط ... ).
• تمرين وقت شناسي ( آموزش , استفاده بهينه از زمان , بخصوص در بخش تعميرات در سالنها و برقراري جلسات ... ).
• پوشيدن كفش ايمني.
• تمرين اقدامات ضروري ( استفاده از تجهيزات ايمني ... ).
• توجه به زيباييها و رعايت ظواهر ( استفاده از لباسهاي كار مناسب در تعميرگاه وشركت ... ).
• نگرش مديريت به فضاهاي عمومي ( ايجاد فضاهاي سبز و يا امكانات رفاهي در محل كار...

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

حمام کردن مردها و زنها شنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۸۸ ۱۳:۲۱ بعد از ظهر

حمام کردن زن ها:

1.       با لباس بلند به حمام می روند ، اگر کسی آنها را دید سریع به حمام می دوند

2.       لباسهای خود را درحمام در می آورند و آنها را به ترتیب لباس زیر ، تیره و روشن ، چرک و نیمه چرک ، دست بافت و ماشینی در سبد های جدا دسته بندی می کنند

3.       نگاهی به خودشان در آیینه حمام می اندازند و از چاق شدن کمی ناله می کنند

4.       زیردوش می روند ، دنبال لیف صورت ، لیف بدن ، لیف دراز ، لیف پهن و سنگ پا می گردند

5.       موها  را دوبار با شامپو خیار و گریپ فروت 83 ویتامینه می شویند

6.       شامپوی حالت دهنده می زنند و 15 دقیقه صبر می کنند

7.       صورت را با روشور حاوی ریزه های هلو و خیار مالش می دهند تا سرخ شود

8.       بدن را با روغن زنجبیل و شامپو بدن می شورند.

9.       سنگ پا می زنند ، لیف و کیسه می زنند

10.    موها ار آب کشی می کنند

11.    وقتی آب ناگهان سرد یا گرم شد جیغ می زنند

12.    تمام کف حمام را می شورند و جاهای لک شده را با وایتکس تمیز می کنند

13.    آب کشی می کنند و بدن را با حوله بدن و سر را با حوله سر خوش می کنند

14.    تمام بدن را در جستجوی جوش یا لک وارسی می کنند

15.    با لباس پوشیده و حوله به سر به اتاق برمی گردند و تا 2 ساعت از خانه بیرون نمی روند

 

حمام کردن مردها:

1.       تا رسیدن به در حمام لباسهای خود را در می آورند

2.       لباسهای باقی مانده را در حمام روی هم تلنبار می کنند

3.       خودشان را در آیینه نگاه می کنند و سعی می کنند بازو بگیرند و به خوشان آفرین بگویند

4.       زیر دوش می روند

5.       دنبال لیف یا کیسه نمی گردند زیرا نیاز ی به آن ندارند ( آب شور کردن بهترین و سریع ترین روش حمام کردن است )

6.       صورت و بدن را می شورند

7.       با شامپوی دم دست کف می کنند و جلوی آیینه شکل های مسخره به موهایشان می دهند

8.       آب کشی می کنند

9.       متوجه آب و کف جمع شده در کف حمام نیستند

10.    بدن را نیمه کاره خشک می کنند

11.    دوباره خودشان را در آیینه ورانداز می کنند

12.    چراغ و تهویه حمام را روشن می گذارند

13.    با یک حوله دور کمر به بیرون حمام می روند

14.    لباس های دیروز را به تن می کنند و بلافاصله به بیرون خانه می زنند

 

دختر ها و پسر ها چگونه نیمرو درست می کنند

دخترها

1.       توی ماهیتابه روغن میریزن

2.       اجاق گاز زیر ماهیتابه رو روشن میکنن

3.       تخم مرغها رو میشکنن و همراه نمک توی ماهیتابه میریزن

4.       چند دقیقه بعد نیمروی آماده رو نوش جان میکنن

 

پسرها

1.       توی کابینتهای بالایی آشپزخونه دنبال ماهیتابه میگردن

2.       توی کابینتهای پایینی دنبال ماهیتابه میگردن و بلاخره پیداش میکنن

3.       ماهیتابه رو روی اجاق گاز میذارن

4.       توی ماهیتابه روغن میریزن

5.       توی یخچال دنبال تخم مرغ میگردن

6.       یه دونه تخم مرغ پیدا میکنن

7.       دنبال کبریت میگردن

8.       با فندک اجاق گاز رو روشن میکنن و بوی سرکه همراه دود آشپزخونه رو بر میداره

9.       ماهیتابه رو میشورن

10.    ماهیتابه رو روی اجاق گاز میذارن و توش روغن واقعی میریزن

11.    تخم مرغی که از روی کابینت سر خورده و کف آشپزخونه پهن شده رو با دستمال پاک میکنن

12.    لباس میپوشن

13.    میرن سراغ بقالی سر کوچه و 20 تا تخم مرغ میخرن و برمیگردن

14.    تلویزیون رو روشن میکنن و صداش رو بلند میکنن

15.    روغن سوخته رو میریزن توی سطل و دوباره روغن توی ماهیتابه میریزن

16.    تخم مرغها رو میشکنن و توی ماهیتابه میریزن

17.    دنبال نمکدون میگردن

18.    نمکدون خالی رو پیدا میکنن

19.    دنبال کیسهء نمک میگردن و بلاخره پیداش میکنن

20.    نمکدون رو پر از نمک میکنن

21.    صدای گزارشگر فوتبال رو میشنون و میدون جلوی تلویزیون

22.    نمکدون رو روی میز میذارن و محو تماشای فوتبال میشن

23.    بوی سوختگی رو استشمام میکنن و میدون توی آشپزخونه

24.    تخم مرغهای سوخته رو توی سطل میریزن

25.    توی ماهیتابه روغن و تخم مرغ میریزن

26.    با چنگال فلزی تخم مرغها رو هم میزنن

27.    صدای گــــــــــل رو از گزارشگر فوتبال میشنون و میدون جلوی تلویزیون

28.    سریع برمیگردن توی آشپزخونه

29.    تخم مرغهایی که با ذرات تفلون کنده شده توسط چنگال مخلوط شده رو توی سطل میریزن

30.    ماهیتابه رو میندازن توی سینک

31.    دنبال ظرفهای مسی میگردن

32.    قابلمهء مسی رو روی اجاق گاز میذارن و توش روغن و تخم مرغ میریزن

33.    چند دقیقه به تخم مرغها زل میزنن

34.    یاد نمک میفتن و میرن نمکدون رو از کنار تلویزیون برمیدارن

35.    چند ثانیه فوتبال تماشا میکنن

36.    یاد غذا میفتن و میدون توی آشپزخونه

37.    روی باقیماندهء تخم مرغی که کف آشپزخونه پهن شده بود لیز میخورن

38.    بلند میشن و چند تا فهش می دهند

39.    نمکدون شکسته رو توی سطل میندازن

40.    قابلمه رو برمیدارن و بلافاصله ولش میکنن

41.    انگشتهاشون که سوخته رو زیر آب میگیرن

42.    با یه پارچهء تنظیف قابلمه رو برمیدارن

43.    پارچه رو که توسط شعله آتیش گرفته زیر پاشون خاموش میکنن و چند تا فهش می دهند

44.    دوباره نیمرو درست می کنند

45.    نیمروی آماده رو جلوی تلویزیون میخورن!!!!!

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

قسمتهای برگزیده از کتاب الکترونیکی تجربیات واقعی رضا ترکمان دوشنبه پانزدهم تیر ۱۳۸۸ ۲۳:۲۸ بعد از ظهر
صفحه نخست  مدیروبلاگ  تماس باما  پست الکترونیک  خدمات آموزشی  خدمات نرم افزاری

مطالعه افته یا( Case Study ) میتواند ما را در موقعیت نسبتا واقعی قرار داده تا بتوانیم با تمرین مینیاتوری حوادث، خود را برای روز مواجهه آماده سازیم ولی متاسفانه امروزه بسیاری از مدیران کم سواد که از یادگیری مطالب علمی جا مانده و یا توان یادگیری مطالب علمی را ندارند، به سراغ حکایتها و داستانهای مدیریتی رفته و غیر متخصصین علم مدیریت را شیفته میسازند زیرا اینگونه افراد هم مطالب آنان را بهتر از مطالب علمی میفهمند (داستان شیاد و کشیدن عکس مار بجای نوشتن کلمه مار را بخاطر بیاورید) و هم متاسفانه در سالهای گذشته عده ای از مدیران ایران دانسته یا ندانسته بجای مدیریت واقعی، پاره ای از تجربیات مفسده برانگیز را بگونه ای مستند ساخته و در فضای آلوده آن را تبدیل به نسخه ای واقعی جهت حل مشکلات مدیریتی کشور نموده اند، که تصور عامه آن را با علم واقعی مدیریت اشتباه گرفته است.
این صفحه از مطالب اختصاص به روشن ساختن این فضا و ریشه یابی این تفکر دارد.... ادامه مطلب

هر چند شنیدن و تعریف حکایتهای مدیریتی خالی از لطف نیست ولی با علم مدیریت و یا حتی ( Case Study ) اشیباه نشود !

داستان شماره ۶۴- سمینارهای هزار و یک شب سازمانهای دولتی
چند سال قبل سمیناری در یکی از سازمانهای دولتی مهم وابسته به یکی از وزارتخانه های کشور برگزار شده بود و ارائه دهنده سمینارِ- یکی از اساتید بنام یکی از دانشگاههای معتبر کشور بود. مطالب ارائه شده بینهایت بچه گانه و دور از اخلاق حرفه ای ارائه دهنده بود. از نزدیک استاد را میشناختم و به کمالات علمی ایشان واقف بودم از علت بیان مطالب پرسیدم و ایشان در جواب گفتند: ما به این سمینارها داستان هزار و یک شب میگوئیم اگر علاقمندی در سمینارهای ملیونی ازتو دعوت بعمل آید باید مطالبی را ارائه دهی که به اعتماد به نفس مدیران از علم مدیریت و استراحتشان تعدی نشود وگرنه اولین ارائه - آخرین ارائه خواهد بود . سمینارهای برگزار شده در کیش و رامسر و ... را که نمی شود با مطالب علمی خراب کرد هدف برگزاری این سمینارها بمراتب با ارزشتر از یادگیری است. فکر کردم از سر مزاح این مطالب را میفرمایند ولی در چهره ایشان کوچکترین نشانه ای از شوخی مشاهده نمی شد.علم کیاست و سیاست استاد- مرا در خود غرق کرده بود که ناگهان یکی از مدیران ارشد حاضر در سمینار..... ادامه مطلب

داستان شماره ۶۵- خانم رئیس فعلا وقت ندارند !!
در اطاق کارم نشسته بودم که تلفن زنگ زد و خانمی که خود را رئیس دفتر رئیس خدمات یک شرکت دولتی معرفی میکرد گفت که رئیسش با شما کار دارد. (بد نیست بدانید این رئیس زیر نظر مدیر یک قسمت شرکت که ایشان نیز زیر نظر معاون و معاون نیز زیر نظر مدیر عامل انجام وظیفه میکردند و مدیر عامل این شرکت هم قبلا نوکر خانه زاد ... و به همین سبب به این پست دست یافته بود) القصه چند دقیقه ای را با موزیک زیبای انتظار که روی ماشینهای پاکبانان شهرداری هم نصب است؛ سپری کردم تا همان خانم قبلی مجددا پشت خط آمده و فرمودند: بفرمائید، گفتم: شما زنگ زده بودید؛ گفتند: برای چه موضوعی؛ گفتم: ظاهرا خانم رئیس با من کار دارند؛ گفتند: منتظر باشید و مجددا همان موزیک زیبای انتظار برای دقایقی مجددا پخش شد و با قطع موزیک سرکار خانم مجددا پشت خط آمده و گفتند: خانم رئیس فعلا وقت ندارند لطفا بعدا تماس بگیرید.گیج و منگ در حال مرور اتفاقات بودم که بوق قطع تلفن مرا بخود آورد .... ادامه مطلب

داستان شماره ۶۶ صد رحمت به نظام ارباب و رعیت
در نظام ارباب و رعیتی گذشته همیشه یک رعیت، همه کارهای کشت، داشت و برداشت را با هزاران مشکل انجام میداد ولی در پایان سال زراعی از سه قسمت سهم تقسیمی، ارباب دو قسمت و رعیت تنها یک قسمت، سهم داشت و فاصله ارباب با رعایا وقتی حادتر میشد که ارباب هر دهکده در سهم با همه رعایای دهکده شریک بود و این مسئله زمانی فاجعه آمیز بود که هر ارباب در چند پارچه آبادی شریک بود و ...در بحث واگذاری کار به پیمانکاران در سیستم امروز ایران بی شباهت به سیستم ارباب و رعیت نیست به این صورت که هر شرکت دولتی که به اصطلاح وظیفه نظارت را به عهده دارد شرکتهایی را بدون نظام ارزیابی پیمانکاران و کاملا رانت خوارانه انتخاب نموده و شرکت کارمندان و کارگران خود را در قالب چندین دکتر، مهندس و کارگر استخدام نموده و از شرکت دولتی به ازاء هر نفر سه- چهار ملیون تومان دریافت نموده و فقط سیصد چهار صد هزار تومان را به کارمندان و کارگران شرکت پرداخت مینماید و سود هر مستخدم را در تعداد نفرات و کارهائی را که با رانت خواری گرفته اند، ضرب کنید صد رحمت به نظام ارباب و رعیتی سابق!در سالهای گذشته حداقل اربابان صاحب زمین و ملک آبادیها بودند و پدران آنها آبادیها را با تلاش و کوشش بی نظیر بنا کرده بودند ولی امروز صاحبان شرکتهائی پیمانکاری که کارها را با رانت دریافت میکنند چه؟!!
ادامه مطلب

داستان شماره ۶۷ در ارزیابی امسالتان هم مثل پارسال اول هستید !
خرداد، ماه عزای کار دفتر تحول اداری است. در شرح وظایف آمده است، یکی از وظایف دفتر، ارائه گزارش عملکرد شرکت به استانداری جهت حضور در جشنواره شهید رجائی است. کار شرکت از دو سه هفته قبل از ارزیابی شروع شده و واحدها، عملکرد سال گذشته خود را به مسئول واحد تحول اداری گزارش داده و واحد تحول نیز گزارشات مورد نیاز استانداری را تهیه و در مهلت تعیین شده به استانداری تحویل میدهد. پس از ا رائه گزارش، کار تمام و تا سال بعد شرکت مجددا به حالت زمستان خوابی فرو میرود.طبق روال عادی، از دفاتر با نامه ای که به امضاء دبیر کمسیون مزین است، گزارش عملکرد سالانه بر اساس شاخصهای عمومی و اختصاصی تائید شده از طرف استانداری، درخواست میگردد. ( ضمنا رئیس کمسیون عالیترین مقام سازمانی است)ظاهرا نامه ماه گذشته به شرکت رسیده و پس از طی گذار از مافوق به مادون دچار وقفه زمانی اینچنینی شده است و جالب اینکه در این سازمان، به اصطلاح، سیستم بدون کاغذ یا پیپر لس نیز حاکم است و تمامی مکاتبات بقول خودشان مکانیزه انجام میشود. (البته بالاخره حکمت این کلمه را هم نفهمیدیم زیرا کارهای مکانیکی را همانند کار تراکتور و ... مکانیزه میگویند و کارهای رایانه ای را حداکثر میتوان کامپیوترایز گفت)؛ بگذریم...
ادامه مطلب ( فعال برای همه کاربران )

۶۸- همیشه نیاز به پاسخ نیست!!
در یک گردان عملیاتی مشغول خدمت بودم شغلم دیدبانی و هدایت آتش توپ خود کششی ۱۵۵ بود و گاها بواسطه تخصصم، بچه های نیروی زمینی از من هم با هماهنگی فرمانده، در شناسائی هایشان استفاده میکردند. نزدیکی های نیمه شب قرارگاه را به سمت بلندیهای ۳۷ حرکت کردیم و هنگامی که به سنگر کمین عراقیها نزدیک شدیم، چنان حرکت میکردیم که حتی صدای پایمان روی برگها هم شنیده نشود چون بر این باور بودیم که نیروهای عراقی با فاصله زیادی از ما نیستند. یکی از بچه ها که خیلی شوخ بود و گاهی شوخی هایش جنبه لودگی و گاهی هم چندش آور، بامزگیش عود کرد و یک تکه سنگ رو برداشت و به یک بشکه سر راه زد و سکوت شب شکست و عرق سردی سراپای وجود همه را گرفت؛ صدای کالیبر ریزهای دشمن حوالی همان منطقه تا دقایقی مرگ را جلو چشممان آورد و شکر خدا در آن حوالی هیچ عراقی وجود نداشت و بعد از چند دقیقه بسرعت تغییر موضع دادیم و به ماموریتمان ادامه دادیم و ...پس از پایان ماموریت فرمانده به همان دوستمان که سنگ را به بشکه زده بود گفت: میدانی که مجازات آن حرکت حین شناسائی، بی شک دادگاه نظامی دارد و باید مشخص شود دلیل این کار شما چه بوده؟ آیا قصد علامت به دشمن داشتید و یا ... همه منتظر پاسخ او بودیم؛ او سکوت کرد و فرمانده دو مرتبه گفت: چرا با سنگ بشکه را زدید؟ او همچنان سکوت کرده بود، فرمانده با فریاد پرسید: چرا بشکه را زدی؟ در این حال آرام لب به سخن گشود و با همان چهره احمقانه و متبسم گفت: جناب فرمانده مگر بشکه دردش میگیرد؟ همه مات، منتظر عکس العمل فرمانده شدیم و پس از چند ثانیه فرمانده زیر لب گفت راست میگفتند که گاهی بهترین پاسخ به بعضی، خاموشی است.
ادامه مطلب

۶۹- غیرت سیاسی ( Diplomatic Envy)
... القصه؛ کسانی در شرکت ماموریت داشتند تا با بهانه اینکه سرمایه هایشان به اسم باغ شهر و ... به تاراج رفته دائما در انظار به داستان سرائی و بدگوئی پرداخته تا آنجا که گاها انسان با شنیدن بعضی از ناسزاها، تا بناگوش سرخ میشد بخصوص هنگامیکه میدیدند، کسی به آنها علاقه و یا نسبتی دارد، وضعیت بمراتب حادتر میشد و بدگونی به اوج میرسید.در یکی از روزها کسی به آنها رسانده بود که بین فلانی هم نسبتی وجود دارد و ما که سالها پیش گربه مان از روی تیغه هم عبور کرده بود (کنایه از رایطه فامیلی بسیار دور) از اینکه جلو چشمانم، به ایشان توهین شده و هتک حرمت میشوند و آنهم به این صورت ناجوانمردانه، بشدت ناراحت میشدم؛ به همین دلیل بعد از مدتی به سوژه اذیت آنان بدل شدم.یکی از روزها که دیگر کارد به استخوانم رسیده بود، به یکی از آنها که خیلی شورش کرده بود و مظلوم نمائی میکرد، گفتم: حاضرم با شما بیایم و اینکه ادعا میکنید پولتان خورده شده را بررسی نمائیم و در صورت اثبات ادعا، خودم پولتان را پس دهم.مدارک زمینش را گرفتم و به سراغ مسئولین رفتم ظاهرا همه زاده ها در آنچا جمع بودند.(اشتباه نشود! ایشان فقط پسوند فامیلشان زاده داشته و هیچ ربطی به آقازاده ها نداشتند) ابتدا به سراغ چی چی زاده و بعد ... زاده و بعد.... که ماجرایش بماند برای بعد. ولی ....
ادامه مطلب ( فعال برای همه کاربران )

۷۰- مرگ حق است و ... یک تعارف است؛
باور این است مرگ مال همسایه است!!صحرای شلمچه خاکی دارد که وقتی کمی نمناک شود، آنچنان چسبناک میشود که باور کنید در مواقعی بجای چسب میشود از آن استفاده کرد. یادم است روز بارانی بود و در وسط گل ها گیر کردیم اول پوتینهایمان در گل، گیر کرد و از دست رفت و سپس ...
ادامه مطلب ( فعال برای همه کاربران )

داستان شماره ۷۱- مشتری گرامی لطفا مزاحم کارکنان روابط عمومی نشوید، شرکت سخت درگیر طرح تکریم ارباب رجوع است!!
در روابط عمومی یکی از وزارتخانه های مهم کشور به سبب کاری چند ساعتی را درگیر گرفتن چند امضاء بودم؛ در همین اثنا شخصی که ظاهرا از یکی از شهرستانهای دور برای پیگیری مشکلش آمده بود و ادعا میکرد دیشب را تا آنجا رانندگی کرده و از ساعت سه بامداد تا آن ساعت را هم پشت در اداره به اتفاق خانواده خوابیده است، درخواست ارائه راه حل جهت حل مشکلش را داشت و تقریبا هیچکس پاسخگوی او نبود. در این هنگام شخص از کوره در رفت و با صدای بلند فریاد زد "آیا در این بخش کسی نیست پاسخگوی سئوال من باشد؟" مسئول بخش که تازه متوجه فرد شده بود از اطاق دراندشت خود خارج شد و پاسخ داد "مشتری گرامی لطفا مزاحم کارکنان روابط عمومی نشوید، شرکت سخت درگیر طرح تکریم ارباب رجوع است!!"
ادامه مطلب

داستان شماره ۷۲- کارمند چشم و دل سیر برای هر سازمانی نعمت است ....
مابین جلسه مشغول قدم زدن در محوطه اداره بودم که چشمم به یکی از کارکنان شرکت افتاد که از درخت بالا رفته و مشغول چیدن نارنج بود. مدیر کل سازمان هم جلسه را ترک و به قصد اتاق از محوطه عبور میکرد که چشمش به منظره نامانوس رفتن کارمند به بالای درخت نارنج افتاد. ابتدا کمی جا خورد سپس خود را جمع کرده و رئیس خدمات شرکت را صدا زد و گفت "بی زحمت همراه این کارمندی که از درخت بالا رفته به میدان میوه و تره بار رفته و برای ایشان یک وانت نارنج خریده و به در منزل ایشان ببرید تا دیگر نیاز به چیدن نارنج نداشته باشند" .ذهنم به زمانی رفت که ...
ادامه مطلب (فعال برای همه کاربران)

داستان شماره ۷۳- پاداش به نیت افراد، کاری ممدوح یا مذموم؟ .....
همین مطالب سبب شد تا دیر هنگام کلاس درس نظامهای اطلاعات مدیریت به درازا بکشد و بناچار ساعت 8 شب کلاس را تعطیل کرده و تا خودم را از شهرستان به منزل رساندم از نیمه شب گذشته بود. هنگامیکه وارد منزل شدم همه خواب بودند و برای اینکه کسی بیدارنشود فقط به آرامی لباسم را عوض کرده و مشغول مطالعه روزنامه های روز گذشته شدم. ظاهرا خبر مهمی نبود اسامی چند نفری را تلگرافی اعلام کرده بودند که چند اختلاس و کلاهبرداری چند ملیاردی داشتند و همه چیز هم به خیر و خوشی میگذشت و احوال ناخوشان هم که به ما و کشور ربطی ندارد...صبح با کمی تاخیر سر کار حاضر شدم. به محض ورود مشغول تکمیل فرم مرخصی ساعتی در جلو میز رئیس دفتر شدم که پچ پچ بعضی از کارکنان ... 
ادامه مطلب (فعال برای همه کاربران)

داستان شماره ۷۴- داستان یک باشگاه پیر
به سال ۱۳۰۵می رویم زمانی که آقای عبدالحسین دهقان که یکی از تجار بنام شهرمان بود اقدام به خرید دو دستگاه ژنراتور برق نمود و آنها را در خیابان سعدی نصب کرد تا برق قسمتهایی از خیابان زند - چهار راه مشیر -شهرداری و تعدادی از منازل مسکونی تجار و مسئولین معروف و سرشناس شهر را تامین نماید . چند سالی گذشت و با اضافه شدن ژنراتورها مسئولیت اداره آنها هم مشکل تر گردید و به همین منظور موسسه چراغ برق تاسیس شد که مدیر عاملی آن هم با شخص آقای دهقان بود . این کارخانه کارگرانی هم داشت که در زمین های اطراف کارخانه و در اوقات فراغت اقدام به بازی فوتبال که چند سالی بود رواج یافته بود می نمودند . یکی از کارمندان علاقه مند موسسه چراغ برق - مرحوم نعمت اللهی بود که اقدام به جمع آوری بازیکنان مستعد و تشکیل تیم نمود . در سال ۱۳۲۵ بود که تیم برق شیراز به سرپرستی مرحوم نعمت اللهی و مربیگری بهادر قهرمانی اعلام موجودیت کرد . اتفاقا این تیم به یکی از تیمهای فوتبال خوب شیراز تبدیل شد و از آنجائیکه اکثر مسابقات استانی خود را می برد بعضا به عنوان نماینده شیراز به خارج از استان نیز اعزام می گردید . در مسابقات کارگری کشوری نیز همواره موفق بود . سالها گذشت و دولت تصمیم گرفت وزارت خانه ای به نام وزارت آب و برق ایجاد نماید و تمامی تاسیسات خصوصی یا دولتی برق که در گوشه و کنار کشور ایجاد شده بود را زیر پوشش خود درآورد . این وزارت خانه تشکیل شد و قرار شد در برخی از استانها - شرکتی تاسیس شود به نام شرکت برق منطقه ای که مسئولیت کلیه امور برق مناطق تحت پوشش خود را بر عهده گیرد . در سال ۱۳۴۵ شرکت برق منطقه ای فارس تشکیل گردید و مسئولیت انجام خدمات در مناطق فارس - بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد را بر عهده گرفت و کارخانه چراغ برق نیز طی مصویه هیات دولت از شهرداری به برق منطقه ای واگذار شد . طی سالهای ابتدایی تاسیس - مدیران شرکت مخالف راه اندازی مجدد تیم فوتبال بودند و تیمداری را از وظایف و ماموریتهای این شرکت نمی دیدند . در سال ۱۳۴۸ و بعد از اینکه نصرت اله روحانی که مدیری ورزشدوست بود سکان مدیریت شرکت برق منطقه ای فارس را بر عهده گرفت به همت آقای جعفر بهنام تیم فوتبال برق مجددا احیا شد .

ادامه مطلب  ( فعال برای همه کاربران )

داستان شماره ۷۵- گفتار سیاسی مقامات یا شطحیات شبانه عرفا

روزگار طولانی تصور میشد که شطحیات شبانه تنها مختص عرفا و دراویش بوده و تنها این گروه در چله نشینی هایشان و یا در ایام از خود بیخود شدنشان مطالبی میگویند که علاوه بر اینکه خلاف عرف است گاها خلاف شرع هم هست مثلا جمله معروف اناالحق حلاج که علت از خود بیخود شدنش هنوز توسط ادبا و متخصصین آزمایشگاهی در دست بررسی است و سیاسیون همیشه مطالعه شده و با حساب و کتاب سخن میرانند و مستی و بیخودی در ادبیات این آقایان راهی ندارد ولی با کمال تعجب این روزها از گوشه کنار نظرات و اظهار نظرهائی از مسئولین و مقامات کشور بگوش میرسد که بی شباهت به شطحیات شبانه عرفا در خرابات نیست به عنوان مثال میتوان به کلام اخیر رئیس قوه مجریه در تشییع جنازه چاوز اشاره کرد که ایشان جملاتی را به زبان میاورد و یا حتی فراتر از آن افعالی در حالت بیخودی از ایشان سر میزند که انسان را به یاد بیخود شدن دراویش میاندازد. گاهی این رفتار به غیر مسئولین هم سرایت کرده و ایشان به سبب رابطه با مسئولین احساس میکنند که نباید از قافله بیان شطحیات سیاسی عقب بیافتند و گاهی خوش ذوقی بخرج داده و گل واژه هائی تلاوت کرده که موجب انبساط خاطر جمع را فراهم میاورد همانند جملاتی که مشائی اخیرا گفته است. عین جمله ایشان این است "از رهبر معظم انقلاب گله ای ندارم و ..." و به روایت دیگر از قول ایشان گفته شده است که ایشان از رهبر معظم انقلاب گله ای ندارند و ...

ادامه مطلب

داستان شماره ۷۶- کودکان کهنسال سازمانهای دولتی

ادامه مطلب

داستان شماره ۷۷- مفهوم بصیرت در تجارب مدیریتی
گاهی اوقات نجاستی در گوشه ای افتاده است و تشخیص این نجاست هنری است که بنا به قیافه و خصوصیات ظاهری، درک آن برای افراد مختلف متفاوت است. هرچه این نجاست بدقیافه تر باشد، تشخیص آن آسانتر است ولی باید بخاطر بسپاریم که معمولا شیطان برای گمراه کردن مردم قبل از هر کار ظاهر آن را اصلاح میکنند و شاید بهترین مثال تاریخی مثال خوارج باشند که از درک مفهوم "لا حکم الاّ لله؛ حکمي جز براي خدا نيست" را درک کردند و حضرت علی (ع) در مورد تفسیر خوارج از این آیه میفرمایند: "كلمه حق يراد بهاالباطل"
در کل افراد چند دسته هستند؛ دسته اول کسانی هستند که وقتی باطل و نجاستی را از دور می بینند، میتوانند تعفن آن را درک کرده و از نزدیکی به آن امتناع ورزیده و بنا به تکلیف به دیگران هم هشدار میدهند و تاریخ ثابت کرده است که تذکر این افراد بابصیرت تقرببا برای گروه اندکی قابل تامل است و بیشتر مردم همچون رمه های بازیگوش، بدان اعتنا نکرده و به مسلخ میروند. گروه دومی هستند که در طیف ضعیف تری از درک و بصیرت قرار دارند و باید کمی بیشتر به نجاست نزدیکتر شوند و بعد متوجه میشوند؛ این افراد هم هلک هلک کنان خود را از معرکه خارج کرده و خود را به بهشت میرسانند. گروه سوم گروهی هستند که باید پا در نجاست زده و متوجه بطلان بسیاری از کارها، عقاید و افراد بشوند؛ این گروه موسوم به توابین هستند که گاهی شامل عفو خداوند قرار گرفته اند و گروه آخر گروهی هستند که باید از نجاست میل نموده تا به نجاست آن پی ببرند و این گروه خسرالدنیار و الاخره هستند و البته گروه دیگری هم وجود دارند و این گروه پس از تناول نجاست هنوز هم به درک و کشف حقایق دست نمی یابند.
معاون سازمان دولتی را میشناختم که با وجود اینکه آدم بدی نبود و حتی به کسب مال طیب و طاهر اعتقاد داشت ولی به سبب بی بصیرتی در مواردی دچار لغرش بود که نمیشد او را انسان بهشتی نامید. (هر چند بهشت و جهنم در ید قدرت خداوند متعال است ولی بر اساس تعالیم انبیاء میتوان اعمال را از زاویه دید خداوند به اعمال بهشتی و جهنمی ارتباط داد) ایشان چنان در رویای خود، معاون یک مدیر کلی را به یک دیکتاتوری تبدیل کرده بود، که تفرعن ایشان مثال زدنی شده بود بعنوان مثال هر کس در دفتر کار او کاری داشت دقایقی سر از روی میزش برنمیداشت و سپس با جمله ای تحقیر آمیز شروع میکرد. (این طرز رفتار را وقتی در تاریخ ریشه یابی میکنید، ریشه آنرا در بی اصل ونسبی و حتی گاها در حرامزادگی اشخاص می یابید). بهر حال گذشت و معاون گذائی بازنشسته شد و بنا به اصل مسلم باید شخص بیاموزد که این میزها به کسی وفا نداشته و به پوچی کار خود پی ببرد هر چند اگر این اتفاق هم بیافتد، دیگر توبه سودی نخواهد داشت ولی همانگونه که گفتم گاهی افراد نجاست را تناول میکنند و هنوز هم متوجه نیستند؛ بهر حال روزی در دفتر کارم مشغول کار بودم و دفترم کارم بیست، سی متری مساحت داشت و با چند میز کنفرانس و ... که البته همه میدانستند که از حضور در این دفتر اکراه داشتم؛ بماند. همین معاون سابق بمنظور کاری در دفتر کارم حاضر شد و من به نشانه ادب و طبق معمول از پشت میزم برخواستم و به طرف ایشان آمدم و ایشان با این صحنه و اینکه شدیدا جو میز و اطاق او را گرفته بود، کم مانده بود از این احترام و بلند شدن، سکته کند و حالتی شبیه به سجده بخود گرفته بود. سالها گذشت و به سبب عدم تمکین دستورات خلاف مافوقم به اطاق معمولی تری منتقل شدم که در یک اطاق سه در چهار چند کارمند در کنارم کار میکردند و همان معاون سابق مجددا وارد اطاق شد و من هم بنا به عادتم از جا برخاسته و به نشانه احترام به او نزدیک شدم ولی برعکس دفعه قبل ایشان حتی جواب سلام مرا نداده و بی اعتنا از کنارم عبور کرد. به ایشان گفتم: یادت هست زمانی که دفعه قبل در اطاق قبلی نزدم آمدی و شبیه همین احترام را به شما گذاشتم، شما چه حالی داشتید؟ و ایشان با یادآوری آن صحنه و اینکه من همان شخص سابق هستم که در آن دفتر کار مجلل ساکن بودم و حالا این میز ساده بشدت افسوس خورد. به او گفتم واقعا بعد از بازنشستگی هنوز هم از افکار پوسیده سابقتان رهائی نیافتید؟ و او گیج و بهت زده به سخنان بدون درک اندکی از مفاهیم آن فقط گوش میداد. و به او گفتم دنبال نام گروهی هستم که گاهی نجاست را میل میکنند و باطل را با پوست و استخوان حفظ میکنند و درک حقیقت را حس نمیکنند و بدرستی قران این گروه را  کل انعام بلهم اضل میخواند و تاریخ ثابت کرده است که مقدرات و نظام های الهی این گروه را سرمیبرد همانگونه که در دوره مختار کوفیانی که پس از چندین بار بی وفائی، مجددا وعده های مصعب بن زبیر را باور کردند و هفت هزارشان در یک روز سربریده شدند و ...

ادامه مطلب

داستان شماره ۸۱ - مقصر یابی یا از زیر کار در رفتن
از زیر کار در رفتن (Jeman ... der, ohne rot zu werden, blau macht und schwarz arbeitet-muss sich nicht (wurdern,wenn ihm die Kollegen nicht grün sind
یه روز یه مدیر سازمان دولتی در یه اتاق در بسته روی صندلی چرم نشسته بود و با اینترنت ور میرفت و چت میکرد و هر از گاهی هم با خانومش و خانواده و دوستان تلفنی اختلاط میکرد و خلاصه حالی به هولی و آخر ماه هم یه فیش چاق و چله به حداقل صد و هفتاد و پنج ساعت اضافه کار، کارمند بخت برگشته ای او را دید و از مدیر پرسید: منم می تونم مثل تو تمام روز بیکار بشینم و هیچ کاری نکنم؟ مدیر جواب داد: البته که می تونی، کارمند هم رفت و مشغول استراحت شد، ناگهان رئیس جمهور سرزده وارد اداره شد و چشمتان روز بد نبیند!! (نتیجه اخلاقی: برای اینکه بیکار بشینی و هیچ کاری نکنی ، باید اون بالا بالاها نشسته باشی!)
ادامه مطلب ( فعال برای همه کاربران )

داستان شماره ۸۲ - تکلیف علماست که از حقوق عوام دفاع کنند. ...
در سازمان کارمندی بود که بسیاری از بزرگان استان او را میشناختند و به او و خانواده او احترام میگذاشتند و به سبب ایمان در صداقتش همه گفته هایش را سند میدانستند و اگر چیزی میگفت، همه در صدد عمل آن سخن بر می آمدند. او هم دیده نشد هیچگاه برای خود چیزی بخواهد و یا خواهش دنیوی مطرح نماید ولی دائم در حال گرو گذاشتن از آبروی خود برای حل مشکلات کارگران و رده های مستضعف سازمان بود و این در حالی بود که مدیریت سازمان هم افرادی را مسئول کرده بود که بیش از پیش او را خراب کنند و به همین دلیل هر گاه از محلی عبور میکرد کارگران شرکت علنا و بعضا با صدای بلند به او توهین میکردند.روزی همه مدیران سازمان فکرشان را روی هم گذاشتند که چگونه میتوان از شر این مزاحم در شرکت خلاص شد و نتیجه این شد که او را با سالی سه ماه بازخرید کنند تا طمع پول ابزاری شود که او قید این شرکت را بزند و وقتی این تصمیم را با کارمند سالم در میان گذاشتند، او قبول نکرد و گفت قصد ترک اینجا را ندارم؛ از علت از او سئوال کردند و او گفت: کارکنان ضعیف و کارگران شرکت نیاز به حمایت کسی دارند که از حقوقشان دفاع کند. مدیران گفتند: همه در سازمان به تو ناسزا میگویند و به تو بد میکنند و تو قصد حمایت از آنان را داری؟ کارمند سالم جواب داد: اگر کارگران ضعیف در سازمان، فرق خوبی و بدی را میدانستند و قدرت تشخیص حق از باطل را داشتند که دیگر به استضعاف کشیده نمیشدند و نیاز به حمایت من نداشتند!....
ادامه مطلب

داستان شماره ۸۳-مخفی کردن کسرشخصیت مدیران با دفاتر تو در تو و تعداد زیاد منشی و ...!
در سفرهای مارکوپولو میخوانیم که در یکی از سفرها، به حاکمی برخورد می کند که ادعا میشد که حاکم این ولایت چنان ابهتی دارد که هیچ کس حتی خورشید و ماه هم لیاقت زیارت ایشان را ندارد و هر کس موفق به دیدن ایشان شود فی الفور سرش را از دست خواهد داد.مارکو مشتاق دیدن ایشان شد و به قصر رفته و پس از گذر از هفت خان رستم، به خادمی از خادمان پادشاه رسید که میگفتند نزدیکترین فرد به شاه است و پس از طی مراحل پیچیده ای بالاخره در خواست خود را که ملاقات شاه بود عنوان کرد و پس از اصرار زیاد و طی روزها و تقدیم چندین کیسه زر و سیم بالاخره با ملاقات شاه موافقت شد، منوط به این نکته که پس از ملاقات، سر از بدن مارکو جدا شود و او نیز پذیرفت.شاه از مارکو پرسید چه چیز ملاقات با من جذاب بود که ترا وادار به قبول این شرط کرد؟ و مارکو جواب داد: من جهانگردم و مایلم همه چیزها را دیده و بدانم ولی سئوال من این است که چه عاملی است که هر کس شما را میبیند باید سرش از بدنش جدا شود؟ شاه جواب داد: خودت قضاوت کن که با این قد یک و هفت سانتی و گوژ پشت و شکم گنده و چشمان از حدقه بیرون آمده و لکنت زبان و ... اگر کسی مرا ببیند دیگر چه کسی در این شهر، اطاعت امر مرا خواهد کرد؟ و ...در اوایل انقلاب یکی از بزرگان و از نزدیکترین افراد به امام خمینی، هنگامی که به شهر خود مراجعت فرمودند، همه مردم مشتاق دیدن ایشان بودند و جمعیت چنان انبوه شد که چند روز اول مردم گریان از عدم ملاقات ایشان به خانه بر گشتند ولی شنیدند که آقا قول داده بود چنان در بین شما خواهم بود که دیگر شرمنده مشتاقی نشوم. ماه ها و هفته ها گذشت و آقا تمام روز را در بین مردم بود و حتی نان و ملزومات منزل را ایشان همانند سایر شهروندان در صف می ایستادند و حتی این فرصتها را برای دیدن مردم از دست نمی دادند و امروز پس از گذشت سالیان ایشان با داشتن عالیترین مقام در استان هر روزه در منزل و مدرسه علمیه و مسجد، همه را می بینند و اگرکسی بخواهد ایشان را ببیند، در طول شبانه روز امکانپذیر است هر چند بسیاری از مسئولین که در رفتار و سکنات، حالت تفرعن و غرور دارند، از این رفتار بسیار ناراحتند چون با این خصوصیات دیگر راهی برای خود نمائی آنان باقی نخواهد گذاشت و ...همچنین در همین شهر در یک اداره دولتی کوچک رئیس دفتر یک مدیر کل مقرر کرده بود که هر گاه کسی بخواهد با ایشان تماس بگیرد باید با فلان شماره که خانمی در مجاورت او به تلفن پاسخ میداد و او به خانم دیگر در مجاورت او و القصه تا به ایشان وصل شود و ...چنانچه این رسم به یکی از اصول مسلم مدیریت در ایران در آمده است.
ادامه مطلب

داستان شماره ۸۴- اختلافات را جدی نگیرید، دزدان در اصول اختلافی ندارند.
ادامه مطلب

داستان شماره ۸۵- سازمان را با "مدیریت سناریو " اداره کنید ولی لطفا فیلم بازی نکنید!
ادامه مطلب

داستان شماره ۸۶- گزینش مناسب در سازمانهای ناکارا!
ادامه مطلب

داستان شماره ۸۷- حرف مرد و مدیر یک کلام است!
ادامه مطلب

داستان شماره ۸۸- کلاس آمادگی در آزمون عقیدتی- سیاسی سازمان!
ادامه مطلب

داستان شماره ۸۹- ادب مرد به یا دولت او؟
ادامه مطلب

داستان شماره ۰۹۰ از فرهنگ کودک آزاری تا مدیران کارمند آزار
ادامه مطلب

داستان شماره ۹۱ - علم بهتر است از ثروت!
ادامه مطلب

داستان شماره ۹۲ - در سازمانهای دولتی، کارکنان را به بوریای مسجد تبدیل نکنیم!
از خصوصیات بوریای مسجد این است که پس از مستهلک شدن آن، دیگر امکان استفاده از آن وجود ندارد زیرا در هر نقطه ای که پهن شود، ساعتها نظافت را بروی دست خادمین مساجد خواهد گذاشت از سوئی امکان دور ریختن آنها نیز وجود ندارد زیرا وقف است و دور ریختن وقف امکانپذیر نیست.
وقتی کارمندی در سالهای خدمت مفسده هائی را مشاهده میکند و خدای نکرده از سر حماقت قید منافع دنیوی را میزند و با آخرت ندیده اش دلخوش میکند، به اسلحه خطرناکی در مقابل مدیران تبدیل میشود زیرا نه به این کارمند میشود کار داد زیرا اهل مفسده و فساد نیست و نه میتوان از او خرده گرفت زیرا در مطالب مکتوب سازمانی قید شده است که همه باید چنین باشند! و ... لذا طبیعتا نه تنها ایشان نباید تنبه شود بلکه مشمول تشویق هم هستند؛ سازمان با این مستخدم چه کند؟ نه میتواند او را در کار شریک کند و نه میتواند او را تنبیه و توبیخ کند حتی گاهی مجبور میشود برای تطهیر سازمان، ناخواسته او را تشویق هم کند و اینگونه میشود که پس از مدتی ایشان به بوریای مسجد تبدیل میشوند بخصوص اگر این دسته از افراد آوازه نیکی هم داشته باشند که تبدیل به بوریای مقدس نیز خواهند شد.
ادامه مطلب

داستان شماره ۹۳- حضور نو سوفسطائیان در سازمانهای دولتی ایران
سالها پیش داستانی را خوانده بودیم با این مضمون که: پادشاهی غذای بادمجان خورد وبسيار تعريف كرد.شاعری حضور داشت شعری در فوايد بادمجان سرود كه شاه را خوش آيد. فردا نيز برايش خوراك بادمجان آوردند و شاه پس ازخوردن دچار نفخ معده شد.شاعر شروع كرد به خواندن شعر از بدی های بادمجان و ... شاه عصبانی شد و گفت: مردك تو ديروز شعری در مدح بادمجان گفتی و امروز در مذمت بادمجان ميگويی . شاعر گفت : قربان من نوكر شما هستم نوكر بادمجان كه نيستم. ظاهرا این داستان اتیمالوژی ضرب المثل آدمهایی است که میگویند همراه باد است و هر لحظه سازی می زند و هر روز رنگی دارند.روزی در یکی از جلسات حاضر بودم و مدیر کل هم باد در غبغب در بالای سالن کنفرانس حضور داشتند. بحث در مورد حادثه ای بود و دنبال علت و مقصر میگشتند و هر کس بر اساس مطالب به اصطلاح علمی و یا بر اساس استانداردی خودش را تبرئه و واحدی را مقصر میدانست که در این اثناء رئیس یکی از ادارات گفت آنروز خورشید می تابید و .... مدیر کل سخنان او را قطع کرد و گفت آنروز باران شدیدی بود و هر یک از حاضرین در جلسه در باره باران آنروز داستان و حکایتی گفتند که ناگهان مدیر کل گفت: راستی آنروز من شهرستان بودم و آنجا باران بود و من اینجا حضور نداشتم و ظاهرا اینجا آفتابی بوده است و مجددا هر کدام از حاضرین در جلسه به تائید سخنان مدیر کل پرداخته و از خصوصیات آفتاب آنروز مجملها بافتند و ..... در دوره سوفسطائیان هنر عده ای این بود که هر چه بقیه میگفتند عکس آن را با هنر جدل اثبات میکردند و گفته میشد پدر برکلی هیچگاه در هیچ مناظره ای شکست نخورده است و هر اعتقادی که داشته باشید آنرا رد کرده و پس از شکست شما مجددا آن را اثبات میکند و اینجا بود که ارسطو به جنگ این افراد رفت و مشت تقلب کارانه آنرا باز کرد و نام استفاده غلط از برهان را سفسطه گذاشت. به این ترتیب بود که بساط تقلب این عده برچیده شد ولی چگونه پای نو سوفسطائیان مجددا در سازمانهای دولتی باز شده است و هنر جدل اینها چگونه است که حتی منطق ارسطو در پاسخگوئی آنها عاجز مانده و نمیتواند مشت این عده را باز نماید؟پاسخ به این عده بسیار ساده است و رمز کار در روا کردن کار بوسیله تائید پی در پی و به اصطلاح متواتر نشان دادن کار است که این کار را بوسیله ایادی و مزدوران خود انجام میدهند، چنانچه......
ادامه مطلب

داستان شماره ۹۴- فواید خواندن تاریخ از دید مدیران فاسد
مصاحبه جنجالی داشتم و موضوع جلسه در مورد انتخاب من بعنوان مدیر یکی از واحدهای مهم شرکت بود. در جلسه همه قرار بود مطمئن شوند که از کلیه تخلفاتی که در آن واحد انجام میشود، آگاهم زیرا معتقد بودند کسی که از همه مشکلات آگاه باشد و پستی را قبول کند، فردا با ایشان دردسر نخواهیم داشت و با عکس العمل های پیش بینی نشده روبرو نخواهیم شد و به اصطلاح خودشان مدیر قابل قبول کسی است که روسای خود را در مواقع خاص، غافلگیر نکند و به اصطلاح قابل پیش بینی باشد.هر چه گفتند را ه اصلاحش را گفتم؛ با زبان بی زبانی گفتند سود ما و انتفاع مالی ما در گرو حل نشدن مشکلات است وگرنه خودمان آنقدر توانائی داشتیم که بتوانیم مشکلات را حل کنیم.وقتی از من ناامید شدند که تن به خلافهایشان نمیدهم، یکی از اعضا، جلسه که از قبل ماموریت داشت، سئوال علمی پرسید و من خوشحال به پاسخگوئی مشغول شدم و پس از اتمام توضیحات گفت: این چرندیات چیست که میگوئید؟ تصور کردم مفاهیم را بد منتقل کرده ام و بگونه دیگر توضیح دادم و باز پاسخ همان بود. از ایشان خواستم سئوال را واضح تر بگویند و در حین سئوال بسرعت با تبلتم که بین سررسید بود سئوال را جستجو کردم و دیدم که پاسخ هایم بی کم و کاست درست است و این بار در هر پاسخ، منابع را ذکر میکردم و باز پاسخ آنان همان بود. با عصبانیت به آنان گفتم خودتان صحیح را بفرمائید و آنگاه با خنده زشتی گفتند اگر بلد بودیم از شما نمی پرسیدیم.حسابی کلافه شده بودم و منظورشان را نمی فهمیدم و در انتهای جلسه هنگام ترک جلسه مجددا از حکمت این کار سئوال کردم و یکی از آنان گفت: سریال پهلوانان نمی میرند را دیده اید؟ گفتم منظور؟ گفتند علت اینکه پهلوانان یکی یکی در سریال کشته میشدند این بود که رسمشان مردی بود و از همین نقطه ضعف یکی یکی از پا درآمدند و رسم و راه شما را هم در مسائل علمی میدانستیم و همین نقطه ضعف شما بود تا شما را عصبانی کرده و جلسه را به آشوب بکشیم و جلو مدیر کل ثابت کنیم شما با همه احاطه علمی فرد بی سیاست و ... هستید و لیاقت پست مدیریت را ندارید.به آنان گفتم: تاریخ و داستانها را می خوانیم تا از پهلوانان و داستانها نکات آموزنده و اخلاقی را بیاموزیم و نه رذایل و گژی ها را سرمشق کنیم و ...
ادامه مطلب

داستان شماره ۹۵- ارتباط سازمانی- بهره وری یا بی بند و باری سازمانی؟
ارتباط جذاب و نوازش مثبت در علم ارتباطات سازمانی هنر است و وسیله ای است جهت بالا بردن بهره وری سازمان البته با رعایت هنجارهای فرهنگی در هر جامعه و هیچگاه نباید بعنوان هدف در نظر گرفته شود در غیر اینصورت زنان بدکاره بالاترین مدیران سازمانها خواهند بود زیرا کار آنها بالاترین و جداب ترین ارتباط را طلب میکند!! روزی یکی از تازه بدوران رسیده های به اصطلاح علمی که دو سه تا کتابی را در مقوله رفتار سازمانی و روانشناسی عمومی خوانده بود، سمیناری را در مورد "نحوه ایجاد ارتباط موثر جنس مخالف در سازمانها" گذاشته بود و از من نظر خواهی شد و به آنها گفتم ایشان برای اناث خانواده خودشان این سمینار را بگذارند و نحوه رفتارشان با جنس مخالف را ببینم، آنگاه خواهم گفت سمینار موثری بوده یا خیر!!!
در بسیاری از موارد در شرکت پارازیت را بعنوان عوامل ارتباطات موثر در نظر گرفته و همین عامل باعث میشود که شرکت لحظه به لحظه از اهداف خود دور شود. علت و ریشه اصلی این موضوع ...
ادامه مطلب ( فعال برای همه کاربران )

داستان شماره ۹۶- شباهت خاصیت گیاهچه صندل با مدیریت مدیران سازمانهای دولتی!!
در زبان شناسی بحثی داریم با عنوان ریشه یابی لغات یا اتیمالوژی در فرهنگ انگلیس مثلا اینکه استکان اولین بار از زبان روسی به زبان فارسی وارد شده و یا بازار از زبان فارسی به انگلیسی و یا داستان کلمه O.K چه بوده و ... امروز قصد دارم داستان وارد شدن کلمه صندلی در زبان فارسی و یا حداقل در زبان مدیران را برای شما روشن کنم و ارتباط این کلمه با گیاه صندل و ...
ادامه مطلب

داستان شماره ۹۹- عاقبت مردی که زیاد میدانست!!
...پس از یک تلاش نیم ساعته، موفق شدم مشکلات و فساد اتفاق افتاده در سازمان را به تمام و کمال توضیح دهم. مشکل اینجا بود که این مطالب را می بایست در کوتاه ترین زمان یا بقول طلبه ها قل و دل (Short & to the point) یا بقول خودمان مختصر و مفید، توضیح میدادم و بالاخره آنچه لازم بود مسئولین بدانند را گفتم. ایشان که شخص اول مقام سیاسی استان بودند از دور نگاهی بر اسناد ارائه شده داشتند و با نگاهی تاثر بار که در نگاهشان علاقه بمن موج میزد، فرمودند: ...
ادامه مطلب ( فعال برای همه کاربران )

داستان شماره ۱۰۰- عاقبت کسانی که آنها زیاد میدانستند.
ادامه مطلب

تجربیات واقعی رضا ترکمان
دانلود کتاب الکترونیک

  ادامه مطلب 

لطفا نظرات خود را در مورد مطلب خوانده شده بنویسید.
پست الکترونیک:    
نام و نام خانوادگي:
پست الكترونيك :    

برچسب‌ها: حکایتهای مدیریت, case study, مرکز مشاوه مدیریت خدمات, تجربیات واقعی, رضا ترکمان
نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

روشهای ساخت یافته تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی 2 یکشنبه چهاردهم تیر ۱۳۸۸ ۲۳:۱۳ بعد از ظهر
 

در مرحله بعد به رسم  نمودار در سطوح پائینتر میپردازیم

نمودار DFD در سطح دوم

بهمین ترتیب  سطوح دیگر نمودار جریان داده را ترسیم مینمائیم

سطوح پائینتر نمودار جریان داده

در جلسه آینده به نحوه ترسیم نمودارهای Contex Diagram ویا نمودار متن میپردازیم لازم بذکر است سطح صفر نمودار DFD را میتوان نمودار محتوائی یا متن در نظر گرفت

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

سیستم صندوق قرض الحسنه وحدت کوی سرشار یکشنبه چهاردهم تیر ۱۳۸۸ ۱۰:۵۴ قبل از ظهر

روشهای ساخت یافته تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای  اطلاعاتی

 در بسیار از محله های هر شهر دیده می شود که جمعی از اهالی محل گرد هم می آیند و صندوقی

را تشکیل می دهند  به نام صندوق قرض الحسنه و هیئت مدیره ای  برای آن  انتخاب می کنند و با هزینه اولیه  که خود اهالی متقبل آن  می شوند ابزار و وسایل لازم (دفتر ثبت و مهر و.. است)را تهیه می کنند. هر یک از اعضا مبلغی معینی را که از سوی هیئت مدیره اعلام می شود و در اساسنامه صندوق هم  ذکر شده است باید در زمانی مشخص به ریاست صندوق تحویل داده تا در دفتر صندوق و دفترچه هر یک از اعضا ثبت شود. از آنجا که کامپیوتر نقش بسیار مهمی را در هر سیستمی ایفا می کند و نگهداری و هزینه آن به صرفه تر است بر آن شدم تا با تجزیه و تحلیل سیستم قرض الحسنه وحدت کوی سرشار که در محله خودمان در جریان است مشکلات آن را به حداقل برسانم و با توجه به اینکه بنده یکی از اعضای صندوق هستم و علاوه بر آن مسئول امور بانکی نیز می باشم و نقل و انتقالات وجه را از صندوق به حساب جاری و ...انجام می دهم به طور کامل با این سیستم آشنا هستم. لذا برای جمع آوری اطلاعات سیستم خود منبعی مناسبی بودم و همین طور در بعضی از موارد که مربوط به وظایف ریاست صندوق است از وی سوالهایی به عمل آمد.نکته قابل ذکر در مورد جمع آوری اطلاعات که لازم می دانم آن را بیان کنم این است که ریاست این سیستم بر عهده پدرم می باشد و به واضح بیانگر این مطلب است که حداکثر تلاش خود را برای به حداقل رساندن مشکلات این سیستم کرده ام. اما با تلاشی که جهت تدوین این پروژه به عمل آمده است اعتراف می کنم که این اثر نیز ممکن است دارای کاستی های باشد لذا از کلیه  مدیران و استفاده کنندگان انتظار می رود منت گذاشته و با راهنمایی ها و مساعدت های خویش بنده را در این امر مهم رهنمون باشند.

 با توجه به اینکه سود این صندوق نسبت به بانکهای دولتی و خصوصی بسیار ناچیز است و به طور معمول سود آن از 5% تجاوز نمی کند و آن هم صرف زیبایی محل از جمله و رنگ آمیزی یک رنگ دیوارهای محل و نصب سطل زباله در کنار هر درب و... می باشد.

 برای پذیرش عضو در این صندوق هیچ محدودیت سنی ای وجود ندارد و برای  بستن حساب در هر زمان هیچ مانعی وجود ندارد.اگر بعد از چند سال عضو جدیدی بخواهد در صندوق ثبت نام نماید باید مبلغ ماهیانه ای را که از زمان تشکیل صندوق اعلام شده و همگان در هر ماه آن را پرداخت می کردند را تا تاریخ همان روز یکجا واریز کند زیرا سرمایه برای پرداخت وام از همین طریق تامین می شود.و همه مبلغی یکسان در حسابهای خود دارند.مبلغی را که هر عضو باید در هر ماه بپردازد 1200 تومان است که 1000 تومان آن مربوط به سرمایه وام است که به اعضا داده می شود و 200 تومان باقیمانده برای زیبایی محل که در بالا ذکر شده دریافت می شود.وام در این صندوق به دو صورت اقساط و سه ماه است. کسانی که وام به آنها تعلق گرفته است باید در هر ماه مبلغ قسط را بعلاوه 1200 تومان مشخص شده پرداخت کنند و اگر عضوی بخواهد حساب خود را ببند با یک درخواست میتواند تمام پولی را که از ابتدا پرداخت کرده است دریافت کند.این صندوق دارای چهار نفر هیئت مدیره است که از سوی اعضای محل انتخاب می شوند که همه آنها از مسئولین بانکهای کشور هستند و یک رئیس صندوق از بین اعضای هیئت مدیره انتخاب می شود. همچنین یک نفر به عنوان مسئول امور بانکی هم در این صندوق وجود دارد که کارهای نقل و انتقالات بانکی را انجام می دهد.

در مرحله بعد باید چارت سازمانی این صندوق به نمایش در آید.

سپس باید اهداف، ماموریتها و ...را مشخص نمود

هدف از تاسیس این صندوق رفع قسمت کوچکی از نیازهای خانواده های محل است  و از آنجایی که مراحل دریافت وام بر خلاف بانک ها بسیار راحت و بی دغدغه است لذا متقاضی های  زیادی برای عضویت دارد به طوری که خانواده ها برای کودکان و خردسالان خود نیز حساب باز می کنند و از امتیاز آنها استفاده می کنند.یکی دیگر از مزیت های این صندوق سود 5% آن و پرداخت وام به صورت اقساط 20 ماهه است.

ماموریتهای سیستم

شناسایی افراد نیازمند در محل و اعطای وام با شرایطی متفاوت و آسانتر نسبت به بقیه اعضا و همین طور تهیه اسباب رفاه و آسایش ساکنان محل از جمله نظافت و پاکیزگی و نصب سطل زباله در کنار درب منازل و رنگ آمیزی دیوار ها به صورت یک رنگ از جمله ماموریتهای صندوق است.

محدوده سیستم

این سیستم فقط در بین اهالی محل قابل اجرا است و هیچ شخصی خارج از محل نمی تواند به عنوان عضو جدید وارد صندوق شود زیرا هدف از طراحی صندوق رفاه و آسایش ساکنان محل است. صندوق مورد نظر فقط با نزدیک ترین بانک برای نقل و انتقالات حسابها و پرداخت ها  ارتباط دارد.

 

نیاز های سیستم

این سیستم نیاز به یک دستگاه کامپیوتر خانگی با حداقل پردازشگر ٬ گرافیک و حافظه اصلی یک میز کامپیوتر و یک مودم برای اتصال به اینترنت و بررسی حسابها از طریق سایت بانکی که حسابهای صندوق در آن باز شده است و این  نرم افزار بر روی سیستم عامل های 98 و ایکس پی قابل اجرا است.

صندوق قرض الحسنه در یک نگاه:

1-   هیئت مدیره صندوق

2-   ریاست صندوق

3-   مامور امور بانکی

4-   افتتاح حساب

5-   ثبت اقساط و مبلغ های ماهیانه

6-   نحوه پرداخت وام

7-   بانک ملت

8-   نیاز های محل

 

هیئت مدیره

در ابتدای تشکیل این صندوق چهار نفر از بزرگان محل به عنوان هئیت مدیره با رای اهالی انتخاب می شوند و آنها از بین خودشان یک نفر را به عنوان رئیس صندوق انتخاب می کنند.

تمامی کارهای مربوط به اعضا از جمله افتتاح حساب،اعطای وام و... به عهده رئیس صندوق می باشد و بقیه افراد هیئت مدیره در این کارها نقشی ندارند و فقط زمانی که اعضا بخواهند وام دریافت کنند باید دو نفر از اعضای هیئت مدیره برگه متقاضی را ا مضا کنند تا مراحل بعدی اعطای وام انجام شود و همین طور برای برداشت پول از حساب جاری باید دو امضا از چهار امضا اعضای هیئت مدیره در چک درج شده باشد زیرا آن حسابها به نامهای اعضای هیئت مدیره افتتاح شده است و طبق اساسنامه صندوق برداشت با دو امضا قابل اجرا است که بانک هم از این موضوع مطلع و ملزم به رعایت آن است.

ریاست صندوق

تمام امور صندوق به وسیله ریاست هدایت و کنترل می شود و به این صورت است که اگر کسی بخواهد افتتاح حساب ، تقاضای وام و یا هر کاری که به صندوق ارتباط داشته باشد باید به رئیس مراجعه کند.رئیس به تنهایی نمی تواند تصمیمی را بدون اطلاع اعضای هیئت مدیره اتخاذ کند و فقط در چارچوب معین شده خودش می تواند اعمال کند.

برای اطلاعات بیشتر قسمتی از وظایف آن را در زیر توضیح داده خواهد شد.

زمانی که مشتری یا اعضا بخواهند وام دریافت کنند باید تقاضای خود به صورت کتبی اعلام کنند و به رئیس تحویل بدهند و رئیس با بررسی حساب وی که این خود شامل بدهکار نبودن آن عضو در ماههای گذشته یا عقب ماندگی مبلغ ماهیانه می باشد موافقت یا مخالفت خود را اعلام        می کند.قابل ذکر است که چون این سیستم معمولا در محله های کوچک اجرا می شود قوانین آن مانند بانکها سخت و وقت گیر نیست.منظور از سخت و وقت گیر بودن این است که اگر مشتری بخواهد وام دریافت کنند ابتدا به صورت شفاهی به رئیس اعلام می کند و رئیس موافقت یا مخالفت خود را بنا به دلایل فوق اعلام می کند و پس از موافقت عضو تقاضای خود را به صورت کتبی و یک چک به مبلغ وام به رئیس می دهد تا اقدامات بعدی انجام پذیرد.

بعد از تحویل تقاضا رئیس چکی را که باید به مشتری داده شود تا طی آن چک وام خود را از بانک دریافت کند به نزد یک از اعضای هیئت مدیره برده تا امضا دوم درج شود و بعد از آن چک به عضو تحویل داده خواهد شد.

از دیگر وظایف رئیس افتتاح حساب عضو ،بررسی نیاز های محل مثل رنگ آمیزی دیوارها نصب سطل زباله در کنار درب هر منزل و نصب پارچه در درب منازل اعضا به مناسبت تبریک سفرهای زیارتی و فوت است.

مامور امور بانکی

وظیفه مامور امور بانکی آن گرفتن امضا از اعضای هیئت مدیره و جابجایی پول از حساب کوتاه مدت به حساب جاری برای برداشت پول توسط مشتری یا طرف قرار داد که در قسمت های بعدی به آن خواهم پرداخت.

افتتاح حساب

افتتاح حساب هیچ محدوده سنی ندارد و حتی کودکان هم می توانند در این صندوق حساب باز کنند و وام دریافت کنند که در این صورت چکی که بابت ضمانت همراه با تقاضا توسط یکی از والدین داده می شود.

 ثبت اقساط و مبلغ های ماهیانه

هر یک از اعضا مبلغی را هر ماه به رئیس تحویل می دهند که این مبلغ به عنوان سرمایه اعضا و صندوق است زیرا از این موجودی به افراد وام داده می شود و این پرداخت ها علاوه بر  دفترچه هر یک از آنها در دفتر کل هم ثبت می شود.

هدف از طراحی این سیستم آن است که اطلاعات اعضا و ثبت وامها و دیگر کارهایی که به صورت دستی انجام می شدند به صورت کامپیوتری تبدیل شود زیرا کار با آن آسانتر و نگهداری آن ساده تر و کم هزینه تر است.

نحوه پرداخت وام

دو نوع وام در اساسنامه این صندوق مشخص شده است که یکی وام اقساطی و دیگری وام      سه ماه است. هر عضو یا هر در هر بار فقط 1.500.000 هزار ریال می تواند وام دریافت کند و پس از برگشت وام دوباره می تواند به همان مبلغ تقاضای وام کند. وام سه ماهه به این صورت است که بدهکار  وام را باید در عرض سه ماه به صندوق برگرداند. لازم به ذکر است که سود این وام ها 5.5000 ریال است و این سود به عنوان سرمایه صندوق در نظر گرفته می شود.

 بانک ملت

صندوق دوحساب در بانک باز می کند، یک حساب کوتاه مدت که مبالغ اعضا در آن واریز    می شود  تا به آن سود تعلق گیرد و دیگری حساب جاری است و این طور عمل می شود که مبلغ وام افراد پس از طی مراحلی که در بالا توضیح داده شد توسط مامور امور بانکی از حساب کوتاه مدت به این حساب انتقال داده می شود تا عضو بتواند طی یک فقره چک آن را دریافت کند.پس با این تفاسیر مشخص شد که از حساب جاری فقط در زمان برداشت پول استفاده       توسط عضو یا طرف قرار داد پر می شود.

نیازهای محل

همان طور که قبلا توضیح داده شده مبلغی همراه با مبلغ ماهاینه که افراد به حساب خود واریز می کنند به حساب صندوق وارد می شود که در اساسنامه از آن به عنوان خیریه یاد شده است.

هدف از دریافت این پول می تواند نظافت محل یا کوچه در آخر هفته توسط یکی از ماموران شهرداری،نصب سطل زباله در کنار درب اهالی،نصب پارچه به مناسبت های مختلف و ...    است که پرداخت هزینه های آن توسط یک فقره چک انجام می شود به غیر از پارچه نویسی و دستمزد مامور شهرداری که به صورت نقدی پرداخت می شود و طی یک رسید مشخص می شود که دستمزد خود را دریافت کرده است و همین طور از پارچه نویس هم در فاکتور دریافت می شود.

نمودار سطح یک DFD

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

نوع فایل

نام پروژه

ردیف

PowerPoint و

word

پروژه برنامه انبار (به همراه  Data Flow Diagrams و کلیه نمودارها و توضیحات کامل در مورد نیازمندیهای سیستم) 70 صفحه (تحلیل به روش SSADM)

1

word

پروژه سیستم رای گیری آنلاین ( به همراه کلیه نمودارها و توضیحات کامل در مورد نیازمندیهای سیستم) 80 صفحه(تحلیل به روش SSADM)

2

word

پروژه سیستم بازاریابی و فروش ( به همراه کلیه نمودارهای DFD ،ERD  و توضیحات کامل) 60 صفحه(تحلیل به روش SSADM)

3

word

پروژه سیستم رزرو بلیط آژانس مسافرتی ( به همراه کلیه نمودارهای DFD ،ERD  و توضیحات کامل) شصت صفحه(تحلیل به روش SSADM)

4

word

پروژه سیستم مکانیزه ویدئو کلوپ ( به همراه کلیه نمودارهای DFD ،ERD  و توضیحات کامل) چهل و پنج صفحه(تحلیل به روش SSADM)

5

word

پروژه سیستم ثبت اسناد و املاک ( به همراه کلیه نمودارهای DFD ،ERD  و توضیحات کامل) چهل و پنج صفحه

6

word

پروژه سیستم بیمارستان ( به همراه کلیه نمودارهای DFD ،ERD  و توضیحات کامل) پنجاه صفحه(تحلیل به روش SSADM)

7

word

پروژه سیستم بانک ( به همراه کلیه نمودارهای DFD ،ERD  و توضیحات کامل) شصت صفحه (تحلیل به روش SSADM)

8

word

پروژه سیستم بانک ( تحلیل به روش UML )

9

word

پروژه سیستم راه آهن ( به همراه کلیه نمودارهای DFD ،ERD  و توضیحات کامل) چهل صفحه (تحلیل به روش SSADM)

10

PDF

پروژه سیستم کتابخانه ( به همراه کلیه نمودارهای DFD ،ERD  و توضیحات کامل) هشتاد صفحه (تحلیل به روش SSADM)

11

word

پروژه سیستم حسابداری ( به همراه کلیه نمودارهای DFD ،ERD  و توضیحات کامل) پنجاه صفحه (تحلیل به روش SSADM)

12

word

پروژه سیستم هتل ( به همراه کلیه نمودارهای DFD ،ERD  و توضیحات کامل ، Use Case ها و . . .) شصت صفحه (تحلیل به روش SSADM)

13

word

پروژه سیستم امور مشترکین تلفن همراه ( به همراه کلیه نمودارهای DFD ،ERD  و توضیحات کامل) 45 صفحه (تحلیل به روش SSADM)

14

word

 

پروژه رزرو بلیط ONLINE (تجزیه و تحلیل به روش UML)

15

word

پروژه نشریه الکترونیکی (تجزیه و تحلیل به روش UML)

16

word

پروژه سیستم مطب (تجزیه و تحلیل به روش UML)

17

word

 

پروژه سیستم بایگانی (تجزیه و تحلیل به روش UML

18

            ادامه مطلب
نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

بازاريابي محصولات توليدات پيشرفته از نظر تكنولوژي جمعه دوازدهم تیر ۱۳۸۸ ۱۸:۴ بعد از ظهر

هدف از اين درس آشنا كردن دانشجويان مهندسي با قوانين بازاريابي است.تاريخ نشان داده است كه جنبه هاي فني بازاريابي و بازرگاني ،به اندازه طرح هاي برنامه ريزي شده مهندسي دشوار و فرايندهاي توليد معتبر،براي موفقيت محصولات با تكنولوژي پيشرفته بسيار مهم است.

بازاريابي محصولات فني پيشرفته يك مبحث تخصصي است كه نياز به مطالعه عميق در مورد اين موضوع دارد.دانشجويان  علاقمند به بازاريابي محصولات پيشرفته از نظر تكنولوژي ، به مطالعات بعدي به علاوه پيشرفت و تحول در امر بازاريابي و يا خريد و فروش كالا و تأكيد در بازاريابي محصولات ،تشويق مي شوند.

مقدمه:

مبحث هاي مرتبط با اين قضيه شامل معاني بازاريابي ،مفهوم ،مسائل مقدماتي و بنيادي ،قوانين و دستورالعمل ها به علاوه بازاريابي توليدات فني پيشرفته است.اين مبحث ها در اين درس ارائه شده است و درس بعدي اين مباحث را عنوان كرده است.

در شرائط شغلي فعلي ،اكثريت شركت ها هيچ نوع سود يا مزيت از نظر رقيبان كوچك محلي و يا بزرگ ندارند.

هيچ كدام از اين شركت ها ،نظارت دقيق و قابل سنجشي بر كيفيت ،خلاقيت و تحويل و توزيع ،و سرمايه اي براي بقيه آنها ندارد.بنابراين بازاريابي نقش بسيار مهمي در ايجاد تمايز اصلي ميان محصولات ايفا مي كند.

1-معاني پايه و اساسي {3}:

معاني اصلي بازاريابي در ادامه اين درس از كتاب «كاتر»است{3}.مطالعه اين كتاب ، به دانشجويان علاقمند به مديريت بازاريابي ،توصيه مي شود.

بازاريابي :

بازاريابي ،روند ايجاد مبادله محصولات و حرفات ميان افراد سازمان براي برآوردن نياز ها و خواسته ها است.

مفهوم اصلي بازاريابي در تصوير نشان داده شده و با تعيين كردن نيازهاي مشتري ها و خواسته هاي آنها براي ايجاد توليدات و خدمات يا مجموعه اي از قيمت هاي مناسب براي مشتريان ،شروع مي شود.

افراد بازارياب به فروش محصولات و خدمات در محل فروش كمك مي كنند.

                                                                                  نياز و تقاضا

                                  معاني اصلي بازاريابي –كارايي قيمت         مشتري                           محصولات ،خدمات

                                                   بازاريابي –بازارياب                         مبادله معامله

 

نياز و تقاضا –

برآوردن نيازها و خواسته هاي بشري ،براي قوانين بازاريابي مهم و اساسي است.

نيازها-

وضعيت احساس فقدان بشري ،نيازمند برآورده شدن نيازهاي اصلي براي زنده ماندن مانند غذا و پناهگاه.

خواسته ها-

اين كلمه به ميل انسان براي برآوردن اين نيازها اشاره دارد،براي نمونه نيزا به غذا و خواستن چيزي خاص (مثلاً يك مارك ويژه از سوسيس) يك مثال مرتبط با ان است.

توليدات :

توليدات و محصولات براي برآوردن نيازها و وخواسته هاي مردم ارائه مي شود.

كيفيت و قيمت كالا-

انتخاب محصول در اين قسمت انجام مي شود .براي برآوردن نيازها،مشتري محصول ويژه اي را بر اساس قيمت و كيفيت آن انتخاب خواهد كرد.

كيفيت-

برآوردي از توانايي محصول در رفع نيازهاي شخصي .

قيمت-

مقداري از كيفيت يا كارآيي داده شده به دلار براي آوردن نيازهاي شخصي.

تبادل و معامله:

بازاريابي به عنوان نتيجه محصولات و خدمات قابل مبادله مردم براي رفع نيازها و خواسته هاي آنها پديدار مي شود.

مبادله-

عمل فراهم كردن يك محصول يا خدمات در مقابل تهيه يك محصول ديگر ،خدمات و پول.

معامله:

 زماني كه دو گروه در رابطه با معادله و مقادير تجاري توافق كرده اند.

بازارها:

گروهي از مشتريان مستعد با مجموعه اي رايج از نيازها و خواسته هاي ويژه ،با قدرت خريد محصولات و خدمات خاص.

بازارياب-

بازاريابها به طور فعال و جدي ،مبادله كالاها و خدمات را براي برآوردن نيازها و خواسته ها را جستجو مي كنند.

ساختار بازاريابي شامل فروشنده و خريداران است كه در تصوير 2 نشان داده شده است.

در اين ساختار خريداران محصولات را از فروشندها دريافت مي كنند و در مبادله ،خريداران براي محصولات و اطلاعات پول پرداخت مي كنند.(در مورد نيازها و خواسته ها)

            ارتباطات محصولات                   فروشنده ها        

خريداران                   جريان اطلاعات

تصوير 2- ساختار و بازاريابي {3}:

II –برنامه ريزي مفيد و مدبرانه موافق با بازار-

برنامه ريزي استراتژيك ،فرايند مدبرانه ،توسعه و ايجاد عمل موفقيت آميز ميان اهداف و تشكيلات و فرصت هاي بازاري متغير آن است.

هدف از اين طرح تشكيل دوباره تجارت و توليدات شركت است.براي اينكه آنها براي توليد سود و منفعت و رشد رضايت بخش و كافي با هم تركيب مي شوند.همانطور كه در تصوير 3 نشان داده شده ، مراحل طرح استراتژي كه با طرح جمعي و مشترك در سطوح اجرايي بالا شروع مي شود،بوسيله طرح هاي توليدي و بازرگاني و طرح خدماتي دنابل مي شود .

اين طرح و برنامه ريزي ،بوسيله مراحل كنترل و اجرا دنبال مي شود كه جنبه هاي ويژه و خاص مراحل برنامه ريزي يا طرح هاي كلي هستند.

اندازه ها و تنظيم و تعديل                                           اجرا و مديريت           برنامه ريزي

بازرسي و تجزيه و تحليل نتا يج                         منابع اختصاص يافته                            واحدهاي بازرگاني و تجارت

ايجاد تنظيم و محاسبات براي                              طرح هاي اجراي                               خط توليدي و خدماتي

برنامه ريزي و طرح هاي اجرايي

مراحل طرح ها و برنامه ريزي هاي متشكل،شامل تعيين هدف عمده و هدف هاي استراتژي براي واحدهاي تجاري مي شود و همچنين تجزيه و تحليل بازارها و ارزيابي محصولاتي كه مؤسسات و شركتها مالك آن هستند و تشخيص بازارهاي جديد براي ورود همانطور كه در تصوير 4 نشان داده شده است.

هدف از اين مراحل ،پرسيدن يك سري از سئوال هاي مهم و يافتن جوابهايي است كه مورد توجه تشكيلات است .درر نهايت ،سود و منفعت براي افزايش رشد و داد و ستد و تجارت است كه توسط افزايش در سود و فروش اندازه گيري مي شود.

 شناسايي بازارهاي در حال رشد جديد                ارزيابي محصولات رايج و بازارها               تشخيص بخش ها يا واحد هاي تجاري برنامه ريزي شده               هدف عمده  

مراحل طرح ريزي استراتژي براي واحد تجاري در تصوير 5 نشان داده شده ،اين تصوير شامل تعيين هدف عمده،تجزيه و تحليل محيط خارجي و داخلي ،قدرت و ضعف داخلي ،فرصت ها و تهديدات خارجي و همچنين به عنوان SOWT  شناخته شده است.

اين تصوير تنظيم هدف ،تعيين استراتژي متمركز براي چگونگي رسيدن به اين اهداف به علاوه برنامه هاي توسعه براي انجام و اجراي اين راهكارها،منابع اختصاص يافته برنامه  و راهكارهاي اجرايي را نشان مي دهد.

بالاخره اين تصوير نياز به اجراكننده يك سيستم بازتابي (پس داد يا بازخورد) را براي بازرسي مشخص و ايجاد تنظيم و محاسبات ضروري براي كنترل و پيشرفت آن ،نشان مي دهد.

تصوير 5-مراحل پس داد يا بازخورد برنامه ريزي استراتژي بخش ها يا واحدهاي تجاري.

برنامه هاي توسعه و                  قرار دادن اهداف               تجزيه و تحليل SWOT :                         هدف عمده

 منابع اختصاص يافته             و راهكارهاي توسعه              فرصت ها و تهديدهاي خارجي        بخش ها يا واحد هاي تجاري                                                                                                       .                                                                                       ضعف و قدرت دروني

 

اندازه گيري نتايج و ايجاد محاسبات ضروري                  برنامه هاي اجرايي

راهكارهاي رشد{2}و{3}-

راهكارهاي زيادي براي افزايش رشد هر شركت وجود دارد ،در ميان آنها 3 راهكار مهم به ترتيب زير است:

1-رشد شديد

2-رشد يكپارچه و كامل   

 3 -رشد متنوع و چند بخشي

رشد شديد شونده ،رشد تجارت فعلي است ،كه به صورت زير مي باشد وراهكار بازاريابي توليدات فني پيشرفته براي اكثريت شركت هاي كوچك و متوسط معمولاً در اطراف ايجاد فرصت هاي رشد شديد ،از طريق نفوذ در بازار ،گسترش بازار و توسعه توليدات به گردش در مي ايند.

اما ،رشد كامل و يكپارچه ،به صورت گسترش و توسعه از طريق ايجاد مشاغل مناسب و مرتبط با تجارت و بازرگاني فعلي ،تعيين مي شود.راهكاراين رشد مي تواند به صورت مهكوس (يعني خريدن از شركت هايي كه بخش هايي از ان را تأمين مي كند) و به سمت جلو و مستقيم (يعني خريد از كانال هاي توزيع از قبيل عمده و خرده فروشي است)و يا يكسان و برابر (خريد خارج از شركت ها)باشد.

از طرف ديگر ،راهكار رشد و متنوع و چند بخشي ،پايه هايي براي ايجاد شركت ها مجتمع هستند كه به عنوان مشاغل اضافي كه جذاب و پركشش هست و بدون توجه به ارتباط آنها با تجارت فعلي شركت هاي ابتدايي ،معرفي مي شوند.

جدول سهام شركت هاي دارايي رشد سريع ،گروه مشاور موسيتون،همانطور كه در تصوير 6 نشان داده شده يك وسيله بزرگ است كه توسط آن مي توان شركت ها،واحد هاي تجاري يا بخش ها و سهام بازار آنها و امكانات رشد را در آنها بررسي كرد اين ماتريس يا جدول وضعيت مرتبط واحدهاي تجاري ،تقسيمات آن و خط توليد (كه شركت داراي آن است)بر طبق ميزان رشد بازار و سهام مناسب بازار ،نشان مي دهد.بر طبق اين جدول ،چهار مقوله وجود دارد كه يك واحد تجاري يا يك بخش و خط توليدي مي تواند در زير آن شناخته شود .

1-مقوله برجسته                                                                                       2-مقوله پرسشي

-ميزان رشد بالا                                                                                   -ميزان رشد بالا

-سهام بازاري فراوان(سود فراوان)                                                            -سهام بازاري پايين يا سود پايين

3-مقوله سرمايه گذاري شعبه فرعي                                                           4-DOG CATEGORY (مقوله ضعيف)

-ميزان رشد پايين                                                                                  -ميزان رشد پايين

(سود)سهام بازاري پايين                                                                         (سود)سهام بازاري بالا

1-     نوع يا گروه برجسته –واحدهايي با ميزان رشد سريع از نظر قيمت و سود و سود فراوان

2-مقوله سرمايه گذاري شعبه هاي فرعي-واحدهايي با ميزان رشد ،خريد و فروش پايين و سود بازاري فراوان

3-نوع يا گروه ضعيف-واحدهايي با ميزان رشد بازاري پايين و سود بازاري پايين

4-مقوله پرسشي-واحدهايي با رشد خريد و فروش بالا و سود بازاري پايين

نتيجه اين 4 مقوله براي پيگيري راهكارهاي فرعي براي هر كدام از واحدهاي تجاري مربوط و يا بخش ها و خط توليد وابسته به هدف كلي شركت ،استفاده مي شود.

اين راهكارهاي فرعي شامل:

ساختن يا ايجاد كردن ،نگهداري،برخوردار شدن،بدون بهره و رهاكردن مي شود.اين راهكارهاي فرعي براي مثال زماني كه خطوط توليد بررسي مي شوند ،احتمالاً نتيجه خط توليدي بيشتر را در مقوله يا گروه سرمايه گذاري در شعبه فرعي شركت ،يا سود فراوان ،نگهداري خواهد كرد،و خط توليد را در نوع برجسته و نوع پرسشي ،با اجراي بسيار فراوان ايجاد خواهد كرد.

بدون بهره گيري يا رها كردن خط توليد در مقوله ضعيف و مقوله پرسشي ،منافع و سود شركت را پايين مي آورد و هيچ گونه سود برنامه ريزي شده اي ندارد.

وسايل زيادي وجود دارد كه توسط آن هر واحد تجاري ،بخش ها و خط توليد بر حسب جذابيت و كشش بازاري و وضعيت رقابتي ارزيابي مي شود.

مهم ترين نقطه اين بررسي ،پيگيري بازارهاي پركشش در زماني است كه واحدهاي تجاري يا بخش ها و خط توليد منافع رقابتي و قدرت موفقيت در اين بازارها را دارند.

با وجود يك شانس خوب براي دستيابي به نتايج بزرگ ،هر دو شرائط يعني بازارهاي پركشش و شركت هاي قوي يا منافع رقابتي ،بايد بوجود آيد.

روشهاي بالا در مديريت شركت براي ارزيابي كردن راهكارها و اهداف ارتباطي استفاده مي شود.مراحل مديريت و اجراي بازاريابي و طرح هاي بازاريابي .

طرح بازاريابي ،مفهوم بازاريابي و طرح استراتژيك تجاري را دنبال مي كند .يك طرح بازاريابي برنامه بر بازار يا محل فروش و توليدات خاص متمركز مي شود.

كه جزئيات ضروري براي راهكارهاي بازاريابي و روش دستيابي براي رسيدن به اهداف بازاريابي براي توليد ،توصيف مي كند.طرح بازاريابي،سند و مدرك جدايي است كه براي ارتباط و منظم كردن تمام فعاليت هاي بازاريابي استفاده مي شود.

محتواي طرح بازاريابي كه در جدول زير تقسيم بندي شده،مهم ترين نتايج فرايند مديريت بازاريابي است .اين تقسيم بندي كلي بايد به عنوان يك خط مشي براي توصيف طرح بازاريابي استفاده شود ،و بر طبق ويژگي هاي اهداف بازار و توليد ،تغيير كند.

جدول 1-تقسيم بندي طرح كلي بازاريابي

1-خلاصه اجرا

2- بازار يابي

2-1-مقوله يا گروه        2-2-تقسيم بندي بازار                2-3 موقعيت بازار

2-4-مشتري   2-5 رقيبان     2-6- سهام بازاري      2-7-وضعيت توزيع و گستردگي

3-فرضيات و اطلاعات غيرقابل دسترس

4-فرصتها و بررسي مطالب

4-1- بررسي قدرت ها و ضعف ها ،فرصت ها و خطرها (SWOT)         4-2-بررسي مطالب

5- ارزيابي راه حل ها

6- اهداف

6-1-اهداف مالي         6-2-اهداف بازاريابي      7-1-طرح بي نظير فروش

7-راهكار بازاريابي

7-2-بازار مورد هدف       7-3 موقعيت ها         4-7- محصول (چرخه زندگي ،سود ،ويژگي ها،طرح هاي واگذاري ،بسته بندي)       

7-5-كانال هاي بازاريابي (خريد و فروش ،مستقيم ،مقدار اضافه شده در فروش دوباره ،ادغام كننده سيستم ها ،برخط )     7-6-راهكار قيمت ها

7-7-تبليغات (آگهي ،تبليغ فروش ،قدرت فروش ،پرداخت مستقيم ،ارتباطات عمومي ،نمايشگاه تجاري )           7-8-منابع طرح ريزي يا برنامه ريزي شده        

7-9-تحقيق و بررسي بازاريابي

8-اجرا

8-1-تاريخ اجرا       8-2-به جريان انداختن طرح و برنامه زمان بندي شده

9-كنترل

1-صورتحساب هاي مالي :

يك وظيفه مهم براي اداره كردن بازاريابي ،بهبود راهكار بازاريابي ،و تعيين اهداف بازاريابي بر طبق اهداف تجاري شركت است.زماني كه بودجه بازاريابي (معمولاً به عنوان درصدي از فروش)تعيين مي شود،مدير يا اجرا كننده بايد تصميم بگيرد كه چگونه منابع را ميان عناصر مختلف تركيبهاي بازاريابي اختصاص دهد.اين عناصر با تركيب بازاريابي ،4 عنصر يعني توليد ،قيمت ،مكان ،تبليغ ناميده مي شود.اين 4 عنصر بازاريابي و بسياري از تغييرات و گوناگوني آنها در تصوير 7 نشان داده مي شود.

 

توليد – ويژگي ها ،حق انتخاب و خدمات ،كيفيت و ضمانت ،نام تجاري و بسته بندي

مكان كانال ها ميزان                                  هدف بازار                                          قيمت و تخفيف و نسيه

 و مبلغ حمل كالا              تبليغات آگهي بازرگاني ،ارتباطات عممي و آگهي هاي فروش

 

راهكارها تركيب بازاريابي همانطور كه در تصوير 8 شرح داده شده ،براي رسيدن به هر دو كانال توزيع و مشتري هاي مصرف كننده ،تعيين مي شود.مديران بازاريابي بايد 2 برنامه را به نام (توليدات و قيمت)و به علاوه ،تبليغ (تبليغات فروش و آگهي تبليغاتي و ارتباطات عمومي )آماده كنند.

 

مشتري                                 توزيع كانال ها                     تبليغات                   محصولات                                 .                                               .                                        (مستقيم و غير مستقيم)         ارتباطات عمومي         قيمت ها

                                                                تبليغات فروش

تصوير 8-راهكار و برنامه ريزي براي تركيب بازاريابي {3}.

افكار و عقايد نهايي-

اصول مقدماتي نظريه بازاريابي پايه هايي براي راهكار بازاريابي توليدات پيشرفته از نظر فني است .درك كردن نيازها و خواسته هاي مشتري ها ،براي موفقيت در توليدات فني پيشرفته همانند ايجاد طرح هاي دشوار ،حائز اهميت است.

اين نظريه به اولين عقيده و افكار به اين زمينه بر مي گردد كه هيچ كس نبايد وقت خودو پول را در طرحي صرف كند كه هيچ آينده اي ندارد.براي موفق شدن در حرفه و شغل خود.شما نياز به ارزيابي اين مباحث به طور مستمر داريد،كه دليلي است براي اينكه ما اين درس هاي مختص مديريت و جنبه هاي تجاري يك طرح برنامه ريزي شده را تضمين مي كنيم.به منظور اينكه ما كاملاً از اين مباحث آگته شويد ،كه مباحث فرعي نيستند بلكه موضوعات مرتبط با مباحث اصلي مي باشند ،سود و منفعت را بوسيله فروش توليدات و بنابراين حفظ و نگداري اقدامات و اعمال برنامه ريزي شده ،ايجاد كنيد.

اين نظريه براي حفظ اعمال شركت بسيار مهم است و تنها براي اجراي مسئوليت هاي اجتماعي و نوع دوستانه شركت است ،اما اولين چيز هميشه اولين است.

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

آماده سازي جهت بازنگري طرح جمعه دوازدهم تیر ۱۳۸۸ ۱۸:۰ بعد از ظهر

  نظريه :

   ما اكنون به نيمه بحث خود رسيده ايم يعني زماني كه دانشجويان بايد , هدف بعدي خود را به ذهن بسپارند و طرح خود را بازنگري كنند . در اين قسمت ها روي اين موضوع و توصيف موارد كليدي متمركز مي شويم .

مقدمه :

   ما درصدد تمام كردن اين بحث هستيم و بزودي شما خواهيد توانست نموداري از طرح خود را ارايه دهيد . در انتها ما اشاره اي به سخنراني 6 داريم و مجدداً آنرا مطرح مي نماييم . بخاطر بسپاريد كه بيش از 5 اسلايد با فرانهاي توصيفي را در متن خود بكار نبريد . بيشتر به شيوه نموداري توجه داشته باشيد كه قسمتهاي متفاوت طرح شما را با توزيعات متفاوت اعضاء گروهتان هماهنگ مي سازد . اگر چه به شما در اين آماده سازي كمك مي كنيم اما شما نياز داريد كه اسلايد هايتان را با مشاورين فني دانشكده در ميان بگذاريد . اگر چه خيلي ابتدايي است كه در مورد گزارش نهايي بحث كنيم اما اين بازنگريها و اراه اسناد بايستي با يك چشم نگريسته شود . در آن گزارش شما نياز به تعيين هدف طرح خود با خلاصه سازي طرح , كيفيت و كميت مراحل طرح داريد و به اين طريق طرح نهايي را به نمايش  مي گذاريد . سرانجام شما بايد يك سكويي را براي پيشرفت آينده و توسعه طرح خود , فراهم نماييد . مدارك شما بايستي مطابق با شكل و شيوه اي باشد كه قبلاً توصيف نموده ايد و آن را در مراحل بعد , تصحيح كنيد . فهم معني تعيين هدف طرح با خلاصه سازي اهداف طرح و مراحل كيفي و كمي طرح , ضروري مي باشد . ما بر روي اين موضوعات در كلاس بيشتر كار مي كنيم و شما موظفيد كه توجه خاصي را به اين افكار معطوف داريد . در اينجا سازنده   رشته ها بايستي شايستگي آنها را در برنامه هاي مربوطه مورد توضيح قرار دهد . متوجه شده ايم كه بسياري از دانشجويان بيشتر از نيمه راهي از رشته خود را نمي دانند تا بتوانند قسمتهاي طرحشان را تنظيم كنند. اغلب , آنها هزينه هنگفتي از پول را صرف خريد وسايل اشتباه        مي كنند زيرا هيچ اساسي در مورد اهداف طرحشان در نظر ندارند

عناوین قسمتها :

   مدت زماني كه در اختيار داريد به شما نشان مي دهد كه چه ليستي را تهيه كنيد و چه وسايل مطرحي را براي تكميل كار خود نياز داريد . بسياري از شما هم اكنون اين موارد را در نظر گرفته ايد و مي دانيد كه چگونه به آنها دست يابيد . براي تعدادي از شما كه هنوز مطمئن نيستيد كه چه اقلامي را تهيه كنيد بايستي مشاوره اي فني با استاد خود در اسرع وقت داشته باشيد . اين قسمت بودجه خاصي براي هزينه كردن در اين رشته ها ندارد عليرغم اين , اين مسئوليت و وظيفه عهده شماست كه اين ليست را از فروشندگان مرتبط به اين كارها , تهيه نماييد . يك كپي از تمامي رسيدهايتان نگهداريد . از اينرو خوش بين باشيد و فرض كنيد كه همه پول را پرداخته ايد . آنها را به هيچ وجه پاره نكنيد مگر زماني كه مطمئن باشيد كه تمام قسمتهاي مورد نياز براي طرحتان تهيه نموده ايد .

افكار نهايي :

    اين زماني است كه ما چگونگي پيشرفت خود را در اين رشته نگاه مي كنيم و آن را منعكس مي سازيم . ما دريافته ايم كه دانشجويان در مورد طرحهايشان , اميد دارند و از اينرو خوشحال هستند اما عده اي ديگر خلاف اين راي را ندارند . ما از دانشجويان تقاضا مي كنيم تا احساس خود را با ما قسمت كنند تا بتوانيم با شيوه اي به آنها كمك كنيم . استرس و عقيم گذاري و نااميدي نيز قسمتي از اين طرح است اما اين حالات بايد براي نتايج بهتر راهنمايي شوند . برخي دانشجويان نيازمند كمكند و بايستي دستورالعملهايي به آنها ارايه دهيم .

پيوست :

    در انتهاي هر كلاس , حدود 30 دقيقه گردهمايي با هر كدام از اعضاء گروه در مورد طرح و بحثتان داشته باشيد تا قبل از پايان ترم داشته باشيد ما اميد واريم كه مسير درست را مشخص نماييد.

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

برنامه ریزی دانشگاهی جمعه دوازدهم تیر ۱۳۸۸ ۱۷:۵۹ بعد از ظهر

نتايج كلي مرور طرح ميان دوره در كلاس مورد بحث قرار گرفته است. مي بايستي اين نكته را متذكر شويم كه علي رغم آگهي تكرار شده، بعضي از دانشجویان فصل هاي مهمي را در طرح هاي خودشان جا گذاشته اند. بحث هاي زير توسط بعضي از افراد به جاي مانده بسيار مهم هستند و نه تنها بايد شامل گزارش پايان ترم شود بلكه همچنين ما معتقديم كه حتي بايد شامل طرح هاي پايان ترم شود.

براي گزارش پايان ترم

نبايد دستورات گسترده اي از تدريسي كه در مورد بحث هاي گوناگون اشاره كرده و به اين كلاس مربوط مي شود را گزارش كنيم. با وجود اين لطفاً آگاه باشيد كه اين يك دوره نمونه است و با اين توصيف، اوج برنامة كامل شاگرد تازه كار شما است. هر پروژه مي بايستي شامل بحث هايي پيرامون تمام مباحث شرح داده شده در يك، چهار، پنج، شش و هفت نكته كنفرانس و حتي هر چيز ديگري كه ماية اين ياددشتها در خصوص گزارش پايان ترم خواهيم افزود، باشد آنچه كه بعضي از شما در طرح هاي خود به جا گذاشته ايد و مي بايستي شامل گزارشات پايان ترم شما شود به شيوة زير آمده است. با وجود اين توجه كنيد كه چگونه و در كدام فصل اين موضوعات شرح داده شده در يادداشتها ذكر شده اند.

مشكل بيان، هر زمان كه تلاش به طرح ريزي مي كنيد مي بايستي در سطح اطلاعات تكنيكي توضيح دهيد. لطفاً گمان نكنيد كه مشكلتان به خوبي شناخته شده است. يا هر كس از آن اطلاعي دارد. گمان نكنيد كه ديگران مي توانند از پيچيدگي پروژه شما قدرداني كنند.

خصوصيات طرح، هر پروژه اي داراي مجموعه خصوصياتي است كه بر مبناي مشكل بيان و تمام ميزان هاي طرح مربوطه به وجود مي آيند. اين خصوصيات هر شكل و هر ترتيبي، بي شمار يا از سوي ديگر مي بايستي به شيوه اي تعريف شوند كه هيچ ابهامي را به جاي نگذارند. شما نمي توانيد بدون مجموعه مناسبي خصوصيات طرح ريزي كنيد. همچنين از التزامهاي طرحي نشأت گرفته اند كه بر مبناي خصوصيات مشكل است. به عنوان مثال اگر شما بخواهيد شئي 3 كيلوگرمي را حركت دهيد كه علم هندسه خاصي دارد، پس اين تجهيزات به دامنة خاصي از گشتاوري تبديل مي شود كه به وسيلة يك نيروي حركتي به وجود آمده كه در برگشت به دامنة راه اندازي خاصي براي ولتاژ يا جريان مطابق با نيروي حركتي تبديل  مي شود. بر مبناي اين تجزيه كمي شما يك نيروي حركتي را انتخاب مي كنيد كه مستقيماً با اين خصوصيات تطبيق داشته باشد اين گزينه ها يا فقدان اين ذاتاً مطالب زير را اعمال مي كند. التزام طرح، بدين معني است كه شخص بايد مجموعه اي از خصوصيات طرح واقعي را مورد خطاب قرار داده يا پيشگويي كند در هنگامي كه خصوصيات طرح ظاهر نشده اند. اين التزامها مي توانند پيرامون حسابهاي رقومي يا سخت افزار باشند.

رويكرد تكنيكي، گزارش پايان ترم مي بايستي شامل اين فصل ها باشد.

هزينه، همانگونه كه در اين فصل در مبحث بودجه گنجانده شده، مي بايستي شامل گزارش پايان ترم شود.

درسهاي آموخته شده، قسمت اجتناب ناپذيري از هر مرحله طرح است و مي بايست عنوان شود.

عناصر طرح، به تمام مباحثي برمي گردد كه در اين دوره شرح داده شده مانند بازار يابي، نژادهايي كه ذاتاً التزام هاي طرح را بر هر پروژه مهندسي تحميل كرده اند، و اين مباحث مي بايستي در گزارش پايان ترم همراه با بسياري از چيزهايي كه در كنفرانس هاي آينده توصيف خواهد شد، تجزيه و تحليل شده و مرور شود.

لطفاً مجدداً به خاطر داشته باشيد كه ليست فوق فقط يادآوري كنندة بحث هايي است كه در كلاس ما توسط برخي از دانشجويان به جاي مانده و ليست موقتي مباحثي است كه شما مي بايستي در گزارش پايان ترم خود عنوان كنيد. به عبارت ديگر، براي آماده كردن گزارش پايان ترم اين مي بايستي شامل تمام فصل هايي باشد كه در يادداشت ها شرح داده شده، در حاليكه به ليست فوق توجه خاصي مي كند.

نظريات شوراي اساتيد دانشگاه پيرامون موضوعات گذشته

در اينجا مجدداً مربي دوره مي بايستي پيشنهادات خاصي را براي دانشجويان دريك برنامة ارائه شده، فراهم كند. در اظهارات ما، يك بحث عمده كه توسط اعضاي شوراي دانشگاه به وجود آمد، اين بود كه برخي از دانشجويان فقط از يك مقاله مطالعه كرده، كه نشان مي داد آنها حتي بر موضوع اين نكته تسلط پيدا نكرده اند تا آنها بتوانند در مورد عمق مطلب صحبت كند. اين موقعيت مي بايستي براي تصحيح موضوعات پايان ترم باشد. همچنين بين صحبت كنندگان موضوعات شما ابهامي وارد نكند.

به طور كلي، كلاس ما كار عالي را ارائه نداد و ما تمام مشكلاتمان را براي موضوعات پايات ترم برطرف كرديم.


درس هاي ديگر آموخته شده

(1)             بر مبناي تجربة اجرائي، ما معتقديم كه بهتر است درخواست دو نسخة گزارش ميان دوره به جاي گزارشي كه در ابتدا پيشنهاد شد، بكنيم. يك نسخه براي هر گروه در پروندة فعاليت دانشجويان باقي ماند و نسخه ديگر با پيشنهادات علني به دانشجويان برگردانده شود.

(2)             بحث ديگري كه مي بايستي ذكر شود مطالب زير است. بعضي از گروهها اشتباهات خود را برطرف كرده همانگونه كه آنها به موضوعات سابق خود نگاه مي كنند. متأسفانه در اين مرحله آنها فراموش مي كنند گزارش مربوطة خودشان را تغيير دهند، يعني موقعيتي كه نبايستي رخ دهد. در آينده ما در مورد سرو كار داشتن با اشتباهات محدود تر خواهيم شد.

(3)             علي رغم تلاش هاي اصلي كه با هر شخصي مطابقت دارد، تعداد كمي از گروهها از حضور مشاوران خودشان سودي نمي برند. در آينده شايد ما بايد اين واقعة ارائه شده را به واضحي زماني كه طرحها انتخاب شده اند و فهرستي از مشاوران تكنيكي اعضاي دانشگاه شناخته شده اند، به صورت فهرست ضميمه كنيم.

(4)             دانشجويان كاملاً موافقند كه بهترين زمان براي اين موضوع در طي هفتة اول ترم دوم است، زيرا آنها از زمان سپري شده بر آمادگي خودشان در طي تعطيلاتشان سود مي برند.

موضوع مباحث اضافي

مجدداً‌ اين تجربة ما در دانشگاه كاليفرنيا واقع در ريورسايد در طي بهار سال 2001 است ما معتقديم كه اين اطلاعات ممكن است براي كلاس هاي آينده سودمند باشد و اين دليلي است كه ما با آنها در اين كتاب درسي مشاركت داريم. در مقالة ما براي دانشجويان در خصوص ارائه هاي ميان دورة خودشان، ما دستورات خاصي را به آنها ارائه داده تا با مشاوران تكنيكي اعضاي دانشگاه خودشان در خصوص موضوعاتشان مشاوره كنند. با وجود اين، بعضي از اعضاي دانشگاه اشاره كردند كه آنها شاهد اشتباهاتي نبوده اند و يا دانشجويان اطلاعات مهمي را در موضوعات خودشان به جاي گذاشته اند. لطفاً به صورت هفتگي با مشاوران تكنيكي دانشگاه ما ملاقات كرده، تا در مورد بحث هاي تكنيكي گفتگو كرده و از آنها بخواهيد تا اشتباهات موضوعات نهايي خودشان را مرور كنيد.

فهرست زير اصل نظرياتي است كه ما در طي مرور طرح ميان دوره دريافت كرده و تمام دانشجويان مي بايستي دقيقاً‌ اينها را در نظر بگيرند.

(1)             دانشجويان نبايد در مورد سخت افزار ارائه شده به آنها شكايت كرده و نه مورد سرزنش قرار بگيرند. تمام تجهيزاتي كه بد عمل مي كنند مي بايستي به زودي زود گزارش شوند. سخت افزار يا رويكرد بعدي را سريعتر از آنچه كه مي توانيد تعيين كنيد.

(2)             غير رسمي عمل نكنيد و اين حقيقت را تحت فشار قرار دهيد كه شما پروژه را كامل خواهيد كرد. شما اجازه نخواهيد داشت در مورد هر چيزي و در خصوص اين مباحث محيطي در طي ارائه هاي پايان ترم شكايت كنيد.

(3)             اين بينش را از دست ندهيد كه اين يك موضوع تكنيكي است و نه ساخته اي براي توليد تلويزيون.

(4)             بر جزئيات حداقل تمركز نكنيد و فرض نكنيد كه هر كس در مورد مسائل شما اطلاعات دارد. مبارزه طلبي واقعي اين است كه تعادلي از اينكه چه مقدار يا چه مقدار كم شما بايد در مورد يك بحث صحبت كرده، حفظ كنيد. بياموزيد كه اين عمل تعادل هم تحصيل و هم هنر است.

(5)             مجدداً مشكل بيان خود و خصوصيت ليست را به طور واضح و صريح نمايش دهيد.

(6)             تمام چيزهايي كه شما در مورد هزينة مورد بحث قرار داده ايد را بايد بدانيد كه هزينة يك زمان آنها از هزينة هر واحد متفاوت بوده و ما اين موضوع را در تدريس 17 مورد بحث قرار خواهيم داد.

(7)             تمام تصاوير و نمودارها و همچنين جدول ها و ترسيم هاي آماري همانگونه كه تدريس بعدي مورد بحث قرار خواهد گرفت بايد به طرز مناسبي طبقه بندي شوند.

(8)             به طور واضح بيان مي كند كه فرد در موضوعات و گزارشات آينده شما چه كاري انجام داده است.

تفكر نهايي :

با وجود اينكه ما نسبت به هر دقيقة گذشته توسط هر كدام از شما در شاهكار عالي، آزاد هستيم، ما كاملاً بر درجه اي شكايت خواهيم كرد كه بر مبناي شاهكار شما است كه حتي موقتاً بر مبناي عوامل زير است. جدول در دفترچة يادداشت آزمايشگاه شما، ارائه اخير شما و گزارشات متوسط در ميان عواملي هستند كه در اين مرحله در نظر گرفته شده اند. اين عوامل با عواملي كه با ارائه هاي پايان ترم مطابقت دارند، همكاري خواهند داشت. و گزارش پايان ترم با نمرة دورة پايان ترم به وجود مي آيد. مطمئناً توجه شما و موضوعات بحث شده در كلاس همچنين تحريك كننده هستند و در نمرة پايان ترم دخالت دارند.

خاتمه :

كلاس با اظهارات زير به پايان مي رسد. حتي شما بايد پروژه اي بسازيد كه كار كند. بنابراين لطفاً سعي نكنيد بسيار بلند همت باشيد و خودتان را در چند جهت بسيار كم جلوه دهيد. چيز بدي وجود ندارد كه بگويند كه چه چيزي اشتباه شده به جاي اينكه بگويند شما چه چيزي را انجام داده ايد لطفاً اين راه را دنبال نكنيد. يا به قول استاد تي جي هيگينز هرگز توضيح ندهيد كه چرا شما آن را انجام نداده ايد، هيچ كس به اين كار علاقه مند نيست!

تفكرات ضروري در اين تدريس

مباحث

قابليت اجراي طرح شما، در صورتيكه چنين باشد

هر قطعه از اين يادداشتهاي تدريس يك عنوان را بر تكه هاي به هم پيوستة پايان ترم اين دوره شكل مي دهد. سعي كنيد آنها را به چيزي تشبيه كنيد كه آن همكاري شما را با پروژة ذكر شده به نحو احسن مجسم كند و آموخته شما از بحث ها مورد بحث قرار گيرد.

واضح است! با وجود اينكه شما ممكن است به عنوان مثال ادعا كنيد كه پروژة شما چيزي ندارد كه با بحث هاي مشخص بحث شده در كلاس انجام دهيد. در صورتي كه آن در اين مورد گنجانده شود، پس شما بايد ادعاي خود را تأييد كنيد.

چيزهاي ديگر؟

در مورد آن بنويسيد.

 

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

تهیه گزارش نهائی جمعه دوازدهم تیر ۱۳۸۸ ۱۷:۵۵ بعد از ظهر

گزارش نهايي نوشته شده ،تاج جواهر نشان اين مرحله به شمار مي رود .اين گزارش بايد شامل تمام اصول ارائه شده در آخرين بيان شفاهي ،همراه با تمام اطلاعات تاييد كننده ديگر ،كه به تمام پروژه ها مربوط مي شوند ،باشد به عبارت ديگر ،هر چيزي كه در آخرين بيان شفاهي مورد نياز است بايد طبق دلايل فني با اين مدرك مطابقت داشته باشد .در اين مرحله ،دو نكته مهم وجود دارد كه بايد به آنها توجه شود :

(1)             چه كسي گزارش نهايي را مي نويسد.

(2)             اين گزارش بايد چگونه نوشته شود ؟

جواب اين سؤال كاملاً روشن است ،هر شخصي بايد با اين نوع نو شته ها سرو كار داشته باشد .همة شما بايد نشان دهيد كه ياد گرفته ايد دست كم چگونه يك سند فني مختصر ،در آخرين تبصره كنفرانس .بنويسيد.حال وقت آن است كه از آن ويژگي استفاده كنيد .ما پيشنهاد مي كنيم كه هريك از اعضاي گروه بر طبق اصول تبصره كنفرانس قبلي ،يك يا دو فصل بنويسيد و بيان كنيد ،سپس سعي كنيد كه با خواندن نكات نوشته شده در يك گزارش نسبتاً نهايي جهت رفع اشكال آن ،اين قطعه نوشته ها را كامل كنيد .شما مي توانيد با واگذاركردن هر بخش به شخصي كه واقعاً اين كار را انجام داده يا بيشتر از سايرين در نگارش اين بخش سهم داشته است .اين نوشته را به چندين قسمت تقسيم كنيد .هر فصل بايد به صورت يك سند فني به شيوة نگارش تبصره كنفرانس قبلي باشد .بهترين كار بعدي اين است كه به يك شخص اجاره دهيم اولين طرح را بنويسيد ،سپس شخص ديگري آن را تصحيح كرده و چيزهايي به آن اضافه كندبديهي است كه شما نمي توانيد همراه با هم چيزي بنويسيد.به اين معني كه هر سطري همزمان توسط يكي از اعضاي گروه نوشته مي شود .از اينرو ،سعي كنيد كه اين كار را بر طبق موضوعات فرعي گزارش نهايي ،به چندين قسمت كنيد و بگذاريد هر فردي يك قطعه از آن را بنويسد ،سپس تمام قطعه ها را كنار هم قرار داده و كامل كنيد .لطفاً در نوشتن نام شخصي كه بخش خاصي از گزارش را نوشته است ،دقت كنيد .به همين ترتيب ،نام شخصي كه در تكميل تمام بخشهاي گزارش نهايي دستي داشته ،بايد نوشته شود.سرانجام ،شما بايد اين گزارش را قبل از هركاري ،وقبل از تهيه اسلايدهاي مربوط به آخرين بيان شفاهي خود را از روي اين گزارش ،ونه از طريق هكيچ شيوة موجود ديگر ،بنويسد .

مهم نيست كه كي چه كاري مي كند،گزارش نهايي نوگشته شده بايد به گونه اي تكميل شود كه شامل تمام جنبه هاي طرح به همان طريقي كه در اين مرحله كاملاً شرح داده شده است ،شود .

در مورد دومين سؤال راجع به نحوة تهيه اين گزارش نهايي ،بايد ابتدا به فرضيات زير توجه كنيم .

(1)فرض مي كنيم كه هر شخصي قادر به نوشتن است ،هر چند يك سند مختصر فني بر طبق سبكي باشد كه در تبصره چهاردهمين كنفرانس شرح داده شده و تكميل مي شود.

(2)ما همچنين فرض مي كنيم كه هر شخصي نسبت به آنچه ما در اين مرحله مكرراً آن را اجزاي طرح خوانده ايم و تمام تلاشهاي ما واقعاً به آن ختم مي شود ،آگاهي دارد.

حال ،مسئله اينجاست كه چگونه اين قطعه ها را كنار يكديگر قرار دهيم ؟به همين منظور ،ما شيوه زير را ،كه عين نسخه يك گزارش فني مختصر شرخ داده شده و در تبصره كنفرانس قبلي است ،پيشنهاد مي كنيم.

سبك گزارش نهايي

علاوه بر نسخه هاي هر يك از اعضاي گروه و مشاور فني ،چهار نسخه از گزارش نهايي بايد ارائه گردد ،كه هريك از آنها داراي يك جلد روشن با يك اسلايد پلاستيكي است كه ورقه ها را محكم نگه مي دارد ،مگر اينكه شما طوري آن را وصل كنيد كه ديگر هيچ جايي براي نگه داشتن ورقه ها وجود نداشته باشد .

برگه رويي يا برگة عنوان .(برگة شماره –برگه مخصوص شماست ،ولي ما اين شماره را در اين جا ذكر نمي كنيم .)

(A به اين معني است كه ما در صورت نياز داراي جايي براي تغيير دادن قسمتهاي زير مي باشيم )سبك مخصوص اين برگه در زير نشان داده مي شود :

گزارش نهايي از اولين پروژه طرح

زمستان /بهار 2001

پرفسور منصور اسلامي

(تفسير :نام استاد مربوطه )

دانشگاه كاليفرنيا واقع در قسمت ساحلي

بخش مهندسي برق –قدرت

(نوشته شماره 14 )

(فاصله بين هر دو قسمت بايد به همين طريق انتخاب شود )

عنوان پروژه :تمام واژه ها به صورت فوق بيان مي شوند .

(نوشته شماره 12 ،نيز مانند ساير نوشته هاست )

(تفسير :اين عنوان از عنواني كه شما مطرح كرديد ممكن است متفاوت باشد ،اگر مشاور فني دانشكدة شما با آن موافقت كند .)

تهيه كننده:كارل كورتيز دوئرينگ (اولين محققي كه گزارش نهايي را تصحيح و تنظيم مي كند و شايد هم بيشتر از اين انجام داده است .)

مايكل ويلسون (در صورتيكه دومين محقق به همين نحو كار كرده است ،اين نام هم به صورت فوق در روي همين خط نوشته مي شود .)

(تفسير :در اينجا شما بر اساس كمكهاي خود در امر نگارش گزارش نهايي ،فقط نامهاي آنها را مي نويسيد )

مشاور(ان) فني دانشكده :آقاي باب كلي ،آقاي مهندس اتحاديه مركزي .

(تفسير :در صورتيكه شخصي خارجي باشد ،بخش ،نام بخش مربوطه او را مي نويسد.

(همچنين ،هنگامي كه چندين مشاور وجود داشته باشد ،نام  آنها به ترتيب اهميت كارهايشان نوشته مي شود .)

اين پروژه با امتياز يك قرار داد از طرف اتحاديه مركزي تا اندازه اي مورد تاييد است .

(تفسير :هم اكنون ،نمايندگي سرمايه بودجه حمايت خود را از اين پروژه ،در صورتيكه وجود داشته باشد ،اعلام مي دارد .)

تاريخ تعويض :7 ژوئن 2001 ،ساعت 5:00pm

2-خلاصه كارهاي اجرايي (برگه شماره ---،برگه مخصوص شماست ،ولي ما در اينجا اين شماره را اصلاً ذكر نمي كنيم .)

(به ياد داشته باشيد كه شما از اينجا به بعد بايد كاملاً دقيق باشيد )سبك مخصوص اين برگه در زير نشان داده مي شود :

خلاصه كارهاي اجرايي –فقط در يك صفحه ،خلاصه كار خود را با شرح مختصري از گزارش مشكلات خود ،--- انتخاب شده ،ويژگيهاي اصلي ،روش حل مسئله ،شيوه ارزيابي و نتايج مهم خود ،بيان كنيد .شما مي توانيد از چند پارگراف استفاده كنيد ،هر يك از پاراگرفها مخصوص يك فكر و عقيده ،اين تنها نسخة كاملي از خلاصه تعداد متوسطي از گزارشهاي شماست .آخرين سطر (يا دو سطر آخر)اين صفحه بايد به صورت زير بيان شود.(بيشتر به شيوه نگارش توجه داشته باشيد ،هر يك از لغات اصلي ،با يك كاما يا يك كاما نقطه از يكديگر جدا مي شوند .و بعضي از آنها به شكلهاي فوق بيان شده و بعضي ديگر بيان نمي شوند –در اينجا لازم است كه با مشاور فني دانشكده مشورت كنيد .)

لغات اصلي :مخابره از طريق بي سيم ،طرح فرستنده ،كدبندي ،چندين طرح از دريافت كننده هاي موجود .

3- فهرست مندرجات (اين برگه شمارة ----است كه شما در زير اين برگه چيزهايي مي نويسيد ،و اگر فهرست شما به قدري باشد كه نياز به بيش از يك صفحه دارد ،آنگاه از برگه شماره ----و……استفاده مي شود .)در روي اين برگه كل گزارش همانطور كه بعداً در ضميمة A خواهيد ديد ،نوشته مي شود .

A(A به اين معني است كه ما داراي جايي براي تغيير بخشهاي فرعي زير در صورت نياز هستيم )سبك مخصوص اين برگه در زير نشان داده مي شود :

فهرست مندرجات

فصل اول –مقدمه (اين فصل اصولاً توسط اولين محقق ارائه مي شود ،يا نام گذاري مي گردد.)

(در حقيقت ،اين فصل سرانجام نوشته مي شود ،درست هنگامي كه پروژه كامل شده و به صورت زير نوشته مي شود .)

1-1.مقدمه ……………………………………………………………………

(تفسير :قبل از شروع بخش بعدي ،يعني ،در آخرين پاراگراف اين بخش ،فهرست مندرجات موجود ،ضمن شرح بقية مطالب اين فصل ،بيان مي شود .به همين ترتيب ،لازم است كه شما براي هر فصل به صورت زير عمل كنيد .)

1-2 .چه چيزهايي ديگري مي خواهيد اضافه كنيد ……………………………………...

(تفسير :براي مثال ،شما مي توانيد خلاصة گزارش مشكلات خود ،انگيزه ها و اهداف خاص پروژة مورد نظر ،چيزي كه ممكن است به راه حلهاي كلي منجر شود ،و چيزي كه خواننده انتظار دارد اين گزارش بخواند ،با يك ديدگاه تاريخي ارائه دهيد .)

1-3 .يك لغت نامه از علامت هاي اختصاري و مخفف لغات ……………………………..

(تفسير :تمام يك چنين واژه هايي در مقدمه اين فصل بيان مي شوند و جهت مراجعات بعدي به اين بخش مراجعه كنيد.)

فصل دوم –طرح و نتايج فني (براي مثال ،اين فصل تواماً ارائه مي شود .)

2-1.مقدمه (براي اين گونه بخشهاي فرعي ،اصول قبلي خود را ادامه مي دهيم )12………….

2-2.گزارش مشكلات14………………………………………………………..

2-3.ويژگيهاي طرح 15…………………………………………………………

2-4.هر آنچه مي خواهيد اضافه كنيد (براي مثال ،درسهاي ياد داده شده )16………………..

(تفسير .در هر يك از بخشهاي فرعي فوق ،شما مي توانيد براي رفع اين مشكل تقسيم و كارهاي مختلف مربوط به آن قسمت هاي كوچكتر و شايد عملي تر ،كه توسط اعضاي مختلف گروه انجام مي شوند ،از نمودارهاي بزرگي استفاده كنيد .)

فصل سوم –روش حل مسئله (اين فصل در اصل توسط مايكل ويلسن ارائه مي شود )

3-1.مقدمه 17………………………………………………………………...

(تفسير :در اينجا شما نظريه اي راجع به راه حل طرح –طرح كلي ارائه مي دهيد .شما مي توانيد براي مرور كردن راه حلهايي ممكني كه آنها را انتخاب نكرديد ،در اينجا و در زير ،بخش فرعي ديگري ارائه دهيد .همچنين ،تفسير زير ،تفسير 1-1 فوق الذكر ،را به ياد داشته باشيد .

ادامة فهرست مندرجات

3-2 طرح ما 18………………………………………………………………

(تفسير :در اينجا ،شما بايد به ويژگيهاي اصلي كمكهاي خاص خود را در جهت رفع مشكلات مربوط به اين طرح توجه زيادي داشته باشيد .شما براي شرح هر يك از اجزا و عملكرد خاص آن مي توانيد از نمودارهاي بزرگي استفاده كنيد .هر آنچه را كه شما براي شرح كامل كار خود لازم مي دانيد بيان كنيد.خواسته ها و آرزوهاي قبلي خود را در اين بخش بيان كنيد .

3-3.فرضيه تناوبي /مبادله طرح

(تفسير :تكصورات موجود و شيوه هاي انتخاب شما را بيان مي كند..آن كساني از شما مدعي اند بر روي طرح اصلي دارند كار مي كنند بايد در اينجا توضيحات خاصي بدهند .اگر جزئيات گيج كننده باشند ،شما مي توانيد بخشهايي از اين جزئيات را به صورت يك ضميمه مورد استفاده قرار دهيد.

3-4.درسهاي ياد شده 20…………………………………………………………

فصل چهارم –ارزيابي (اين فصل در اصل توسط كارل دوئرينگ ارائه مي شود )

4-1 .مقدمه

4-2 بحث در مورد نتايج /طرح مورد آزمايش

(تفسير :اين عنوان فعلاً تنها نمونه بسيار عمومي است ،ولي لازم است كه شما نمونه اصلي خود را نسبت به مدل توليد شرح دهيد.شما لازم است كه طرح مورد آزمايش خود را در اينجا توضيح دهيد ،و يا اگر بخواهيد يك بخش فرعي جديد را فوراً دنبال كنيد.)

4-3 مقايسه طرح /مبادله طرح

(تفسير :در اين فصل لازم است كه مقايسه اي بين آنچه را كه طرح كرده ايد و ويژگيهاي اصلي طرح خود داشته باشيد.شما بايد تمام ويژگيهاي طرح خود را كه شامل نقطه ضعفها و قوتهاي آن مي شود  ،بيان كنيد .شما همچنين مي توانيد بگوييد كه آيا راه حل ديگري براي مبادله طرح خود انتخاب كرده ايد يا خير .)

ارزيابي فوق به كار شما مربوط مي شوند ،به عبارت ديگر .اين ارزيابي ها ،ارزيابي هاي فني و موضعي هستند .ارزيابي كلي (يا جهاني )،كه مقايسه اي بين تمام كارهاي شما با كارهاي ديگران است ،در فصلهاي 6 و 7 مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند .

فصل پنجم –كارهاي اجرايي (اين فصل مشتركاً ارائه مي شود )

5-1 .مقدمه

5-2 .تجزيه و تحليل بودجه و /يا هزينه

(تفسير :آيا شما ويژگيهاي طرح خود را با هزينه مقايسه كرده ايد ؟اين ارزيابي با ارزيابي قبلي متفاوت است .در اينجا ،شما مي توانيد كمكهاي فني خود را با بيان طرح مورد آزمايش كه نشان مي دهد كه تمام ويژگيهاي تكنيكي طرح خودرا مشخص كرده ايم ،ارتقا دهيد.در اينجا ،شما هزينه اي را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهيد ،قبل از اينكه ما به فصل بعدي بپردازيم و تمام طرح را از طريق مجموعه جريانهايي از جمله هزينه ،به طور كلي ارزيابي كنيم .اين بخش فرعي بايد تعدادي از جريانهايي را كه تحت عنوان سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف اين مرحله ،مخصوصاً در تبصره هاي كنفرانس هشتم ،نهم ،هفدهم تا نوزدهم كه به پروژه شما مربوط مي شوند ،مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند ،در برگيرد .

5-3.هر آنچه شما مي خواهيد اضافه كنيد 27………………………………………..

(تكفسير :براي مثال ،شما مي توانيد راجع به تجربه از كاركردن با يكديگر ،چيزهايي بنويسيد ،بعضي از شما مي توانيد روشهاي تقسيم كارهاي مختلف بين خودتان و انجام آن كارها را با فهرست تمام اظهارات خود ،شرح دهيد .هر تجربه اي را فكر مي كنيد فصل ششم .برآوردن انتظارات (اين فصل مشتركاً ارائه مي شود ).

6-1.مقدمه

6-2.فشارهاي طرح

(تفسير :در اينجا شما تمام وژگيهاي طرح خود را بيان مي كنيد ،اين فصل با فصل چهارم فرق مي كند .در اينجا ،شما مي توانيد كمكهاي فني خود را با بيان طرح مورد آزمايش ها كه نشان مي دهد كه تمام ويژگيهاي تكنيكي طرح خود را مشخص كرده ايم ،ارتقا دهيد .در اينجا شما بايد در بيان انحرافات خود ،در صورتيكه وجود داشته باشد ،و تاثير متقابل آن بر نتايج نهايي ،صريح باشيد)

ادامه فهرست مندرجات

6-3 .اجزاي طرح 30…………………………………………………………..

(تفسير :تمام آن جريانهايي كه در اين مرحله مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند ولي تنها به اين جريانها محدود نمي شود ،از جمله ،فاكتورهاي اقتصادي ،امنيت ،پايايي ،زيباشناسي ،اخلاقيات و روابط اجتماعي ،بايد در اينجا صريحاً مشخص شوند .شما براي بحث مختصر راجع به بعضي از اين موضوعاتي كه ارتباط زيادي به پروژه شما دارد ،بايد از يك فهرست كلي استفاده كنيد .ولي صرف نظر كردن از بيان اين جريانها بر نتايج نهايي شما تاثير خيلي زيادي خواهد گذاشت .)

در فصل فوق و در بعضي از نمونه هاي فصل بعدي ،شما تمام جريانهاي مربوط به پروژة خود را به طور كلي ارزيابي مي كنيد.

فصل هفتم – نتايج (اين فصل نيز مشتركاً ارائه مي شود.)

7-1.مقدمه 31………………………………………………………………….

(تفسير :در اين فصل شما به طور مسلم توضيح مي دهيد كه با تمام توانايي خود ،نه بيشتر ،و نه كمتر ،در راه رسيدن به اهداف خود تلاش كرده ايد .ناتواني در بيان اين حالت به معني اشتباه بودن بعضي چيزهاست .شما اجاره نداريد گله و شكايت كنيد و دلايل ناموفق بودن خود را بيان كنيد .ولي ،اگر به اهدافتان نرسيده ايد ،بايد بدون هيچ انتظاري ،با خودتان چنين بگوييد ،در خواست بخشش نكنيد!)

7-2.توسعه و بهبود 32………………………………………………………….

(تفسير :در مورد تاثير اين كار و توسعه احتمالي آن به صورت يك طرح موفقيت آميزتر از طرحي كه شروع كرده ايد ،بحث كنيد .اين امر در بيان قابليت فروش طرحتان اهميت بسزايي دارد .يا دليل نياز اين طرح به يك تجديد نظر ديگر توسط دانشجويان سال بعد را بيان مي كند .)

7-3.كتاب مباني استفاده كننده 33………………………………………………….

(تفسير :در صورتيكه طرح شما نياز به دستوراتي جهت استفاده بعدي داشته باشد ،در اينجا ،جايي براي درج آن اطلاعات موجود مي باشد.)

ضميمه A.فهرست اجزا 34……………………………………………………….

ضميمه B:فهرست وسايل و تجهيزات 35…………………………………………….

(تفسير :بعضي از اجزا و / يا وسايل فلزي مخصوصي كه در طرح شما مورد استفاده قرار مي گيرند بايد بيشتر در جزئيات طرح شرح داده شوند نه در چيزي كه در گزارشات فوري شما مطرح مي شود .براي توضيح آن جريانها ،اين قسمت را انتخاب كنيد .)

ضميمه C:فهرست نرم افزار ها36…………………………………………………..

ضميمهD:منابع مخصوص 37……………………………………………………...

ضميمه E تاZ:هر آنچه مي خواهيد اضافه كنيد 38……………………………………..

(تفسير :براي مثال ،شما مي توانيد در اينجا راه حلها يا برداشتهاي مفصلي را كه براي مرور كردن بعدي اين گزارش نياز داريد ،يا هر چيز ديگري كه در ادامه اين مطالعه نقش دارد ،بگنجانيد .بعضي از طرحها و تصاويري كه از نظر افراد ادامه دهندة اين كار ،مهم و حائز اهميتند ،بايد در اينجا نشان داده شوند .در اينجا بايد اطلاعات خاصي راجع به فروشندگان و نحوه قرار گرفتن اجزاي طرحهاي مشابه ،ارائه گردد.به عبارت ديگر ،اطلاعاتي مهمي كه درباره اصول كلي طرح وجود دارد ،بايد در اينجا ارائه شود .

مراجع 39…………………………………………………………………….

(تفسير :از شيوه هاي ارائه شدة ما و فهرست تمام مرجع هاي خود بر اساس اولين ،دومين و …..نويسندگان به تربيت تاريخ آنها ،كه به ترتيب حروف الفبا مرتب شده اند ،استفاده كنيد .شما مي توانيد اين مراجع را بسته به هر فصل يا بطور كلي ارائه دهيد .يك گزارش بدون مرجع ،خيلي ضعيف و غير قابل قبول به نظر مي رسد .يك گزارش بدون مرجع از يك رسانه گروهي معتبر ،ضعيف تلقي مي شود .)

تقدير40………………………………………………………………………

(تفسير :به تمام آنهايي  كه شما را در اين پروژه ياري داده اند ،مخصوصاً ،اگر مشاور شما از امتيازات خود هزينه كرده است ،توجه داشته باشيد و از آنها تقدير كنيد.

هدف نهايي

اگرچه چنين هفته ديگر به مدرسه ،باقي مانده است ،ولي اين اصول و دستورات را قبل از اينكه به كار  بر روي گزارش نهايي خود بپردازيد ،مطرح مي كنيم .اميدواريم كه سبك نگارش فوق را همراه با سبك بي نظير خود بكار بريد و گزارش بسيار موفقيت آميزي ارائه دهيد .همچنين اميدواريم كه با استفاده از نكات فوق در تمام نوشته هاي مني ديگر خود بهره مند شويد .

كلاس با نظريه ديگري مبني بر اينكه هر شخص در هرگروهي بايد بخشي يا بخشهاي گوناگوني از طرح كلي را به عهده گيرد و قبل از فوت وقت آمادة انجام هر كاري باشد ،به اتمام مي رسد.

اهداف اصلي در اين كنفرانس

جريانها

قابليت اجراي طرح شما ،در صورتيكه قابل اجرا باشد

بخشي از اهداف سرانجام تغيير مي يابند .

واضح و روشن بودن

چه چيزهاي ديگري مي خواهيد اضافه كنيد

لطفاً با مهارت آن را انجام دهيد .

 

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

روشهای حل مشکل جمعه دوازدهم تیر ۱۳۸۸ ۱۷:۵۲ بعد از ظهر

 

به دانشجویان بايد خلاصه اي از روشهاي كنفرانس بعدي كه در آنها زمان و تاريخ انتخاب      شده اند داده شود . اين ارائه خيلي شبيه بعدي است بدين معني كه ما هنوز فقط براي پنج اسلايد و پانزده دقيقه در هر گروه اجازه مي دهيم كه جنبه هاي تكنيكي طرحهاي تاريخي را شرح دهند اگر چه بايد نشان دهند كه آنها در مسير درست هستند و در حال تعقيب كردن يك طرح اصلي پروژه هستند . ما انتظار داريم كه آنها مواد را به منظور انعكاس موقعيتهاي جاري پروژه هايشان به تكامل رسانده باشند  به علاوه به تمام پيشنهاداتي كه ما در دنبال كردن آخرين ارائه آنها ساخته ايم يكي كنند . به عبارت ديگر براي تكرار همان اشتباه اينجا كاملاً غير قابل قبول خواهند بود اين ارائه ها بايد در صورت امكان براي دانش آموزان بعدي و مروري بر مواد جاري بر روي نوار ويدئوي ضبط شوند به منظور كه آنها بتوانند مهارتهاي قابل نگهداري خود را بهبود بخشند و براي كنفرانس گوناگون آماده شوند . همينطور به دانش آموزان بايد اطلاعات داده شود كه از آنها خواسته شود پر پايه پرسشنامه اي كه بر اساس روز ارائه و عناصر اساسي كه بعداً توصيف ميشوند ، توزيع شوند به ارائه ديگران نظم دهند .

دوباره بايد تاكيد كنم كه اين فقط يك ارزيابي مشورتي است . اما به طور با اهميت تر اين ارزيابي يكسان ( با آخرين سوالي كه درآورده شده است ) كه اعضاي مستعد كه به ارائه شفاهي پاياني توجه       مي كنند . براي بحساب آوردن هر پروژه استفاده كنند . پس ما بايد بر روي اين سئوالات به عنوان يك مجموعه سئوالات مقدماتي كه مسوول دفاع نهايي شما هستند تمركز كنيم .

پرسشنامه مرور طرح :

        لطفاً‌ هر بخش را بر روي ميزاني بين صفر تا ده بحساب آوريد اين ارزيابي بر پايه يادداشت هاي درس در اين رشته فقط براي كمك كردن به دانش آموزانتان براي پذيرفتن يك عقيده در مورد عملكردهايي كه تا عنوان داشته اند مورد استفاده قرار خواهد گرفت . ما اين حق را داريم كه بنابراين اصلاح كنيم و بر اساس عوامل زياد ديگر اين توصيه اگر ما آنرا در درچه رسته هايي يكي مي كنيم لطفاً‌ هنگامي كه فكر مي كنيد يك بخش اجرا شدني نيست به ارائه داده شده    از  A /   N استفاده كنيد        ( كه از بيان فكر كردن كه درجه صفر است متفاوت است ) لطفاً همچنين يادآوري كنيد كه ما هنوز درسهاي كاملاً‌ كمري براي ارائه دادن داريم . بنابراين قبل از پايان رشته لطفاً آن حقيقت را مورد توجه قرار دهيد .

1ـ چقدر خوب گروه مشكل تكنيكي اساسي خود را توصيف كردند ؟

2ـ چقدر خوب گروه روش تكنيكي مناسبي براي حل كردن اين مشكل را توصيف كردند؟

3ـ چقدر خوب سازماندهي تكاليفي كه شامل مي شود وظايف عهده دار را توصيف كردند؟

4ـ آيا نمودار گروهي اسطرلابها  ، عكسهايي كه نشان داده شده طرح آنها را به طور كافي شرح            مي دهد ؟

5ـ كيفيت اثر تحليلي نسان داده به آن سيستم يا هر يك از زير شاخه هاي آن مربوط است درجه بندي كنيد .

6ـ كيفيت اطلاعات واقعي كه در آزمايشگاه بكار رفته شده درجه بندي كنيد .

7ـ چقدر شما به توجه به كيفيت قابليت حل جايگزيني تحقيقي آنها مطمئن هستند .

8ـ آيا آنها كاملاً مشكلشان را با راه حلهاي ممكن آنها تحقيق مي كنند ؟

9ـ به عبارت ديگر اگر يك گروه ادعا كند كه اين يك اثر اصلي است سپس چطور استدلال آنها براي شما متقاعد كننده است ، مثلاً پتانسيلهاي براي قابليت اختراع و يا هر ويژگي عقلي اين اثر چه چيزهايي هستند ؟

10ـ چقدر شما به نتايج تحليلي تئوري ارائه شده مطمئن هستيد ؟

11ـ چقدر شما به نتايج تحليلي اطمينان داريد ؟

12ـ چقدر شما به طرح آزمايشي مطمئن هستيد ؟

13ـ چطور شما اطمينان داريد كه طرح پاياني واقعاً كارساز است .

14ـ چقدر شما اطمينان داريد كه طرح پاياني اثر گذار است ؟

15ـ چقدر خوب آنها با محدوديتهاي طرح برخورد كرده اند ؟

16ـ چقدر خوب آنها عناصر مناسب طرح در پروژه را توصيف كرده اند ؟

17ـ چقدر خوب آنها درسهايي را كه در اين پروژه آموخته بودند مورد استفاده قرار دادند.؟

18ـ چطور آمنها طرحشان را براي مطالعات بعدي ايجاد كردند ؟

19ـ با عبارت ديگر قابليتهاي باب بازاري و اختراع نهفته اين پروژه چه چيزهايي هستند؟

20ـ كيفيت تكنيكي كلي از ارائه كامل آنها را درجه بندي كنيد ؟

21ـ چقدر شما مطمين هستيد كه اين گروه يك پروژه كامل و كارساز با مهلت دارند .

فكر نهايي : ما به پايان اين دشته نزديك مي شويم . لطفاً مطمئن شويد كه طرح شما در شرايط كارساز است و شما در نزديكي كامل كردن همه سندها براي ارائه نهايي و گزارش هستند .

 

 

پايان ( بست ) : 

 كلاس با نظرهاي زير پايان مي يابد . ما ظرفيت فراموش كردن و بخشيدن تمام اشتباهات گذشته همه شما را داريم و اما مطمئن شويد كه ارائه شفاهي پاياني شما گزرارش شما كامل مي شود اگر شما انتظار يك نمره خيلي خوب داريد . سپس ما  به اشكال ارزيابي  براي هر گروه مي پردازيم (برمي گرديم). و از آنها مي خواهيم نظريه هايي كه هم سن و سال هايشان داده اند ، مرور كنند و نمره هايشان را جدول بندي كنند و نتيجه را براي مربي (معلم ) درس (رشته) بياورند. مربي از عملكرد كلي كلاس در درس هاي بعدي تا آنجايي كه وقت اجازه دهد باخبر مي شود. ما دريافته ايم كه دانش آموزان بطور زياد از اين تمرين بهره مي برند . ما به طور زياد اين روش را براي كلاس هاي بعدي توجيه مي كنيم .

 

فكر هاي اساسي در اين بحث

قابليت اجرايي در پروژه شما درصورت وجود

موضوع

واضح

يك ليست از مشاهدات خود را در طي اين مرور طرح درس براي ارائه نهايي تهيه كنند.

لطفا توضيح دهيد

آيا شما مي خواهيد چيز ديگري اضافه كنيد؟

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

Technueal writing جمعه دوازدهم تیر ۱۳۸۸ ۱۷:۴۹ بعد از ظهر

 

 در اين بحث ما ، مروري داريم برآيتم هاي زيادي كه در گزارشات انتقالي شما مورد توجه قرار گرفته بودند جهت مشخص نمودن تعدادي از ضروريات نوشتن فني و تعدادي از روشهايي كه ضروري است.يك بحث (سخنراني) لازم نيست كه مروري بر همه نوشته ها داشته باشد ، اما نمونه هاي آورده شده مشخص كننده موضوعات است كه ما بايد نسبت به آنها توجه داشته باشيم.در بحث5 ما آشكار ساختيم (چرا زمان گذشته و چه زماني مي توانيم از زمان حال استفاده كنيم) كه چقدر مشكل است عقايد شخصي را بخش بندي كنيم و مراحل خاصي را جهت حلاجي كردن نوشته يا مورد تهيه شده به بخش هاي مختلف ارائه دهيم،و ما بايد از يك نقطه اي شروع كرده و اينجا بهترين مكان شروع است.قبل از اينكه از بحث خارج شويم بايد به سؤال پيش آمده جواب دهيم.اگر ما مستقيماً در حال ارائه اين واقعه تهيه بحث پنج باشيم ، پس ما از زمان گذشته استفاده مي كنيم ، چون بخشي است كه مربوط به دخالت وقت در اينجا مي شود  كه مربوط به دو بحث قبلي مي شد. اما اگر مادر حال ارائه جايگاه قسمتي از اطلاعات باشيم ، كه الآن در مكاني قرار گرفته است كه به آن بحث مربوط به توجه پنج مي شود و مي گويند سپس ، از زمان حال استفاده مي كنيم ، زيرا اين نكات بصورت كامل و فراهم شده در پيش روي ما هستند.آنچنان كه كتابي (درسي) كه طبق دستور دقيقي نوشته مي شود و ما هم بصورتي طولاني با آن درگير هستيم ، ما فقط مي خواهيم بدانيم كه كجا بخشي از اطلاعات قرار گرفته اند.بنابراين ، ما توضيح اضافي نمي دهيم شماره واحد و همه اطلاعاتي كه در ابزار وجود دارند جهت قرار دادن اطلاعات نيستند.اين توضيحات برطبق گفته پروفسورتي.جي. همچنين مي باشند.

نوشتن فني ـ مرحله اول

يك نوشته خوب يا يك متن خوب شروع مي شود. كسي كه ادبيات را به صورت منظم نخواند يا به نوشته هاي تكنيكي در اين مورد مراجعه نكند نمي تواند به صورت واضح توضيح دهد. حتي نويسندگان تجرب بازگويي هاي چندي را مورد بررسي قرار مي دهند قبل از اينكه آخرين برنامه خود را ارائه دهند كه اغلب و حتي قبل ازاينكه جوهر روي كاغذ خشك شود ، آنها آرزو مي كنند كه اي كاش از كلمات مختلف يا جمله هاي مختلفي استفاده كرده بوديم. بنابراين آماده باشيد ، تا قسمت اعظم وقت خود را صرف نوشتن كرده و اينكه ابراز پروژه خود را به سيستم مرتبط سازيد. در خيلي از دانشگاه ها ، آزمايشگاه هاي نوشتاري وجود دارند كه به دانشجويان كمك مي كنند تا مهارتهاي خود را گسترده سازند ولي ازلحاظ زماني در مضيقه هستيم.

 راههاي ديگري هم جهت كمك رساني وجود دارند. به هر حال ، آگاه باشيد كه تعدادي از كمك ها ممكن است به شما امتياز دهد ، اگر چه شما مختار هستيد در انتخاباتتان و مي توانيد درون مايه خود را در سند نهائي قرار دهيد كه شامل ابزاري  هست كه  شماتهيه مي كنيد.امروزه، به عنوان مثال ، كامپيوترهاي شخصي با شماره هايي از نامه ها يا به شكل هاي طراحي شده اي وارد مي شوند كه همه آنچه كه شما نياز داريد كه انجام دهيد پركردن جاهاي خالي بر بكارگيري اين فرمها جهت برقراري ارتباط است. اما اين نوشته اختصاصات و شخصيت هاي دروني شما را منعكس نمي كنند. صداي شما در اين فرمها ظاهر نمي شود. شما فقط تصور كنيد كه 100 عدد ـ چكيده كلام دريافت مي كنيد جهت بازنگري آنها و همه متقاضيان فرمول مشابهي جهت بيان كردن خودشان بكار بسته اند در طول آماده سازي خواندني خود. به عبارت ديگر ، اگر فقط تعدادي از اين متقاضيان اختصاصات شخصي خود را بكار بسته اند و يا چكيده هاي كلامي خود را بصورت مختلف آماده ساخته اند پس اين گروه كوچك از گروه بزرگ جدا مي شوند. اين راهي است كه ما (بشر) جهت عكس العمل نشان دادن برنامه ريزي كرده ايم. ما در مشخص كردن اين اختلافات بصورت سريعي حساس هستيم. اينجا ما در جهت تشويق كردن شما به كارگيري فرمهاي فراهم در كامپيوترهاي خودتان نيستيم كه براي تعدادي از نوشته هاتان بكار ببنديد بلكه بيشتر سفارش مي كنيم كه مواظب باشيد از امتيازاتي كه ممكن است نتيجه بدهد زماني كه به صورت گسترده و تنها به فرمهاي از پيش طبقه بندي شده در كامپيوترتان اعتمادمي كنيد ـ بخاطر بسپاريد كه اين فرمها براي همه فراهم شده . البته توانائيهاي زيادي ديگران نيز در كامپيوترهاي شما وجود دارند كه نوشته هاي شما را مورد بررسي وشانس دادن مي كنند كه اين يك اشتباه عميقي  خواهد بود نه منفعت از طرف آن است .  به عنوان مثال ، امتحان كردن هجي ( املاء ) كه بصورت آماده در اكثر كامپيوترها قرار دارد. بطور كلي غير قابل قبول است كه يك برگ را حتي با يك كلمه بدهي شده اي انتقال دهيم اين كار به عنوان يك قسمت شمرده مي شود. در تعدادي از كامپيوتر هاي پيشرفته راههايي جهت امتحان كردن گرامر ( دستور زبان ) وجود دارد اما بايد دوباره مواظب باشيد كه تابع روش ديگران نشويد. به ويژه مراقب در مورد بكارگيري كلمات با تلفظ يكسان ولي معني مختلف باشيد به عنوان مثال «كامپيوتر كار مي كند كه كلمه « done » در جمله done  The eonysuter is معني كاركردن مي دهد برعكس آن در جمله كامپيوتر ازكار افتاده است » كلمه « down » در The computer is down معني از كار افتادن را مي دهد ، بويژه مراقب كلمات با معاني مختلف باشيد. از بكارگيري چنين كلماتي با هم در جمله اگر مي توانيد اجتناب كنيد و اگر هم نمي توانيد سعي كنيد مورد نظر خودتان را توضيح دهيد. توجه خاصي به كلمات و عبارات زايد بكنيد.

شما نمي توانيد اين گونه كلمات يا جمله واژه ها را درنوشته هاي خودتان پيدا كنيد مهم نيست چقدر تلاش مي كنيد. اين دليلي است كه لازم مي داند كه فردي ديگر گزارش شما را بخواند. در حقيقت ، ما پيشنهاد مي كنيم كه شما اين وظايف خواندن پيش نويس هايتان را به عنوان يك خدمت به هم ديگر مبادله كنيد. مطمئن شويد كه جملات شما كامل است نه پيرو (ناقص) بعد از گفتن همه موارد بالا ، ما مي خواهيم به فرضيه اصلي اين نكته برگرديم. تصور كنيد ما همه نكات بالا را مي دانيم پس چگونه بايد يك متن فني بنويسيم ؟ يك جواب اساسي اين است كه ما بايد كاري را كه مي خواهيم درباره آن بنويسيم به چندين بخش تقسيم كنيم و از لحاظ آموزشي اين بخش ها را به هم مرتبط ساخته آنچنان كه در زير مي بينيد. هر كاري داراي آغاز و پايان است و همچنين بخش هايي وجود دارد كه اين دو را به هم مرتبط مي سازد هر بخش بايد حداقل يك پاراگراف و موضوع بايد داراي چندين پاراگراف باشد. هميشه لازم است كه از نوشته فني هر بخش را شماره گذاري نمائيم ؛ بعلاوه اگر اين بخش هاي كوچكتري تقسيم شوند هر يك از آنها داراي عنوان مربوط به خود مي باشد. كه بطور معمول زير عنوان اصلي آن بخش قرار دارند ؛ به عنوان مثال « مقدمه » گزارش در عنوان ( موضوع ) شماره 1 مطرح مي شود كه به صورت زير آورده شده است :

1ـ مقدمه

اگر اين بخش مستقيماً ( اشاره به اين دارد كه ما هنوز در يك پاراگراف هستيم و دليلي كه ما اين كار را كرديم فقط به خاطر نمايش دادن موضوع بود ) داراي قسمت هاي اصلي ديگري مانند بيان مشكلات باشد به صورت عنوان 1 .1 و 2 . 1 و غيره ... ( نكته اي كه ما از دونقطه در اينجا استفاده مي كنيم اين است كه يك نقطه براي كلمه آخر و غيره ؛ و نقطه ديگر براي پايان جمله بكار مي رود ، اما در نمونه هاي معاصر فقط از يك نقطه استفاده مي شود. ) بنابراين ما به عنوان مثال داريم .

1 . 1 ـ بيان مشكلات ( اشاره به اين دارد كه ما هميشه مي توانيم بكار ببريم 1 نقطه 1 نقطه. ) در بعضي موضوعات بخش ها يا زير بخش ها يشان با A و B و غيره ، مشخص مي شوند.

در بعضي موضوعات هيچ نقطه اي در پايان عنوان موضوع استفاده نمي شود ـ بسياري از آها نقطه مي گذارند مانند موارد بالايي كه ذكر شد. هميشه خواندن گزارشي كه قبلاً از لحاظ ارتباطي به بخش هاي متعددي تقسيم شده باشند راحت تر است كه اين بخش ها هر كدام اجزاء مربوط به خودشان يا سهم خودشان را در ارتباط با پيكر گزارش دارند. هر گزارش با نتايج متعدد يا يك نيتجه پايان مي پذيرد جايي كه اظهاري در مورد تمام شدن يا كمبود آن موضوع مورد نظر بيان مي شود كه در مقدمه توسط مؤلف بيان شده است. اينجاست كه نويسنده ممكن است اهداف نهائي اش را كه بر اساس اين تكامل پايه ريزي شده است بيان مي كند. همه مرجع ها بايد بر اساس حروف الفبا در پايان گزارش جمع بندي و شماره گذاري شوند. ( اين يك مزيت است داريم و آنرا بر اساس آن در كلاس تشريح خواهيم كرد. )

لطفاً گفته هاي ما را در گزارش دادن اين مرجع ها بكار ببنديد. از پاورقي هايي كه در گزارشات وارد شده است استفاده كنيد اما آگاه باشيد از اينكه اين ها مي توانيد گيج كننده باشند كه بايد تا حد ممكن از آنها اجتناب كرد. به هر حال پاورقي ها را به صورت پشت سر هم خارج از گزارش به صورت شماره گذاري بكارببريد تا بتوانيد به عنوان مرجع خوبي براي آينده شوند.

با رجوع به نظريات قبلي ما در اين مرحله وقتي كه همه گفته ها انجام شد بيشتر از 90 % وظيفه نوشتاري ما مربوط به اين مي شود كه تا چه اندازه به صورت موفق مي توانيم اين كار واقعي يا آزمايش ( تجربه ) را به قسمت ها يا بخش هاي قابل فهمي تقسيم كنيم. اين علامت گذاري به منظور توصيف مراحل قرار دادن اين ساختار با هم به صورت مرحله به مرحله به كار برده مي شود. بدين منظور در مورد آزمايش نوشته مي شود كه موضوعي براي توضيح در مورد اينكه هر يك از علايم چگونه تعريف شده و چه عملكرد اصلي آنها چيست مي باشد؟

اين نظرات فقط نوك يك كوه يخي هستند و ما مطالب ناگفته بيشتر از اين ها داريم كه بايد در مورد آنها صحبت كنيم ، اما اميدواريم كه درباره اين نوع بحث در سخنراني هاي بعدي بيشتر صحبت كنيم. سرانجام ، ممكن است شما از اين تعجب كنيد كه چگونه يك شخص ، يك نويسنده فني خوب مي شود ؟ توجه داشته باشيد كه انگليسي زبان ما در بسياري از مهندسين يا دانشجويان مهندسي نيست. جواب كوتاه در اين مورد آن است كه نوشتن فني كه از لحاظ تقسيم بندي به عنوان يك وظيفه رعايت شده باشد ، بخودي خود از لحاظ انگليسي هيچ مشكلي ندارد و خيلي هم كار نمي برد و توسط هر مهندسي مي تواند اداره ( رهبري ) شود.

انديشه نهائي

مهمترين چيزي كه شما در مورد نوشتن فني خوب بايد بخاطر داشته باشيد بدهيد پيوستگي و استواري مطلب است. هيچ چيز در مورد يك نوشته ضعيف ( بي توجه ) گيچ كننده تر و مشخص تر از بي ثباتي ( عدم پيوستگي ) مطلب نمي باشد.

خاتمه

مطلب با خواندن مثال هاي بيشتري از نوشته هاي دانشجويان و ساختارها آنچنان كه ديگر مطالب يه اين بحث مربوط مي شد پايان مي پذيرد.

افكار اساسي در اين سخنراني

قابليت اجرايي داشتن در پروژه شما ، اگر موجود باشند.

موضوع (بحث )

آشكار ( واضح )

مراحل مهيا كردن نوشته فني

لطفاً شرح دهيد

آيا مي خواهيد مطالب ديگري نيز اضافه كنيد؟

 سؤال : آيا مي توانيد جمله اي با زمان هاي مختلف به ما نشان دهيد ؟

جواب : تابستان گذشته ، من اين موضوع را مطالعه كردم و انبوهي از مقاله هايي معتبر را يافتم كه تعدادي از آنها خوانده شده است ، اما تعداد زيادي از آنها در تابستان آينده بررسي كامل (مو شكافي ) خواهند شد هنگاميكه تحقيق من در مورد اين مسئله بصورت امروزي گزارش شود.

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

عوامل اقتصادي برنامه ريزي و اجرا يا (مهندسي) جمعه دوازدهم تیر ۱۳۸۸ ۱۷:۴۵ بعد از ظهر

 در اين درس در مورد عوامل اقتصادي موثر برنامه ريزي و اجرا بحث مي كنيم .

اولاً اينكه يك مجموعه رسمي از تعاريف در مورد اشكال گوناگون قيمت ارائه شده است كه بواسطه تجزيه و تحليل قيمت و نقشه تجارت در ذيل آمده است. ثانياً اينكه دو مشكل متداول بهره هاي چندگانه محاسبه شده در مورد وامها و سرمايه گذاريها توضيح داده مي شود.

مرجع

s.ديويد سون و M.W،ماهر ،C.Pاستيكي و R.Lويل ،كتابي تحت عنوان حسابداري سامان گران با معرفي مفاهيم ،روشها و سودمنديها .

شيكاگو: مطبوعات درايدن،چاپ سوم، سال 1988

 

 

 در مطالب درس قبلي ما مكرراً از واژه «قيمت» به شكل يا به اشكال ديگر استفاده كرديم.

براي مثال ، در مطالب درس دوازدهم ، بيان كرديم كه نقشه  يك طرح موفق چيزي است كه بر روي آن كار شود و از هزينه ها بصورت مؤثري استفاده شود.

به هر حال ، ما به عنوان يك كارشناس مالي كه مسئول انجام چنين كارهايي هستيم براي واژه هزينه تعريفي نداريم.

بر طبق نظر [1]واژه هزينه يا قيمت به عنوان يك فداكاري يا (عمل وقف شده) تعريف مي شود كه بوسيله هزينه پرداخت شده يا هزينه هايي كه نياز به پرداخت شدن دارند و بر اساس بدست آوردن كالاها و خدمات ارزيابي مي شود.

واژه هزينه اغلب زمانيكه به تعيين قيمت كالا يا خدمات كسب اشاره دارد ،مورد استفاده قرار مي گيرد.

زمانيكه واژه هزينه براي اين معني مورد استفاده قرار مي گيرد ،به معني يك سرمايه است.زمانيكه منفعتهاي كسب شده (كالا يا خدمات كسب شده) تمام شود ، هزينه مصرف يا از بين مي رود.

به هر حال ،برخي از نويسندگان از واژه هزينه و مصرف به عنوان واژه اي مترادف استفاده مي كنند. بر طبق نظر مرجع فوق ، برخي از تعاريفي كه در اين درس استفاده مي شوند بايستي به شكل منظمي كه در زير آمده است، بررسي شوند.

برگ هزينه :

گزارشي است كه نشان دهنده همه عواملي است كه در برگيرنده مجموع هزينه هاي يك كالا است.

برآورد هزينه:

فرآيند ارزيابي ارتباط كاركردي ميان تغييرات موجود در ميزان فعاليت و تغييرات موجود در هزينه است.

تخصيص هزينه:

به هزينه هاي تخصيص يافته براي توليدات اشخاص يا مدت زمان اشاره دارد .در مقايسه با مجموع هزينه ها، معمولاً در يك محاسبه واحد به همه هزينه هاي يك فعاليت مشخص اشاره دارد.

هزينه /ملاك سود:

 ميزان برخي از هزينه ها با ميزان برخي از سدها براي يك پيمان پيشنهادي مقايسه مي شوند.اگر هزينه ها بيشتر از منفعتها باشد، مسئوول قرارداد هيچ سودي را تخمين نمي زند.اين ملاك پيشنهاد خوبي را ارئه نخواهد داد مگر اينكه برآورد همه هزينه ها و سودهاي قرارداد تخمين زده شود.

هزينه كالاهاي توليد شده:

به مجموع همه هزينه هايي كه براي توليد محصولات در طول يك دوره اختصاص داده مي شود اشاره دارد كه شامل مواد ، نيروي كار و مخارج كلي مي باشد. لطفاً توجه داشته باشيد كه هر دو نيروي كار (زمان شما) و هزينه كلي با غير توليدي (تسهيلات دانشگاهي به خودي خود) شامل تعريف هزينه مي شوند.

عامل مؤثر هزينه :

در ميان گزينه ها ، شخص سود مي كند يا همه بدهيهاي را يكجا پرداخت مي كند.هر واحد هزينه ، بسيار بالاست. گاهي اوقات از عملكرد سخن گفته مي شود مي رود منفعتها بيشتر از هزينه هاي پيش بيني شده باشد ، به هر حال گزينه هايي با ارزش سود يا هزينه بيشتر وجود دارد.

كاركرد هزينه:

ارتباط كاركردي ميان تغييرات در فعاليت و تغييرات در هزينه است.براي مثال ، هزينه هاي ثابت در برابر هزينه هاي متغير ، هزينه هاي در فعاليت و تغييرات در هزينه است.

براي مثال ، هزينه هاي ثابت در برابر هزينه هاي متغير ، هزينه هاي خطي در مقابل هزينه هاي منحني الخط [خطي نيست ، اما يك منحني معتد است].

 ازنقطه نظر ما بايستي هزينه هاي غير تكراري يا ثابت را در مقابل هزينه هاي تكراري يا متغير بدقت بررسي كنيم .هزينه توليدي ، هزينه هر واحد است زمانيكه بسياري از واحدها اضافه مي شوند و اينكه هزينه توليدي ، هزينه هر واحد است زمانيكه بسياري از واحدها اضافه مي شوند و اينكه هزينه كمتر از هزينه هر واحد از نمونه كامل است .

به هر حال در اينجا بايستي يك گروه از هزينه هاي ديگر (ذخيره سازي ،خريد و فروش و غيره بايستي به برگ هزينه اضافه گردد، زمانيكه ما مقدار انبوهي را توليد مي كنيم به اين منظور كه هزينه توليدي آن را كاهش بدهيم.

گزارش نهايي شما ،شامل كاركرد هزينه براي طرحتان و توجه به موارد فوق است.شما ممكن است به زمانتان به عنوان هزينه يك زمان توليدي توجه داشته باشيد .در مورد واژه فداكاري (Sacrifice) در تعريف هزينه بينديشيد. از گزارشانتان براي محاسبه آن استفاده كنيد.ما به فداكاري هاي شما ارج مي نهيم.

تجزيه و تحليل يك هزينه نمونه /نقشه تجارت:

هزينه مدل نمونه(اسامي كلي اين وجود دارد ، شما ممكن است اين موارد را در اكثر بخشها ياد بگيريد)

قطعات                                                                                                                   00/64$

نرم افزار                                                                                                            00/220دلار

نيروي كار شخصي يا مستقيم (40 ساعت @ 500/25 دلار در ساعت)                      00/000/1دلار 

 (تفسير : اين هزينه تنها به زمان واقعي صرف شده براي ساخت و آزمايش اولين دستگاه اشاره دارد. در اينجا حقوق شما شامل هزينه ذكر شده نمي شود ، بلكه در قسمت هزينه هاي غيرتوليدي و سودهاي پيش بيني شده بررسي مي شود.)

امكانات شركت/ دستگاه عمده(قيمت خريد 00/350/12)

فهرست هزينه استهلاك :

سال اول 40درصد ؛ سال دوم 30 درصد ؛سال سوم30درصد                                     00/940/4دلار

(تفسير: اين هزينه ها ، هزينه خالص برخي از دستگاههاي اصلي مورد استفاده است كه گفته مي شود براي    6 ماه است و توليد يك محصول را گسترش مي دهد. فهرست تسريع شده فوق مورد تأييد اداره كل ماليات برآمد (IRS)مي باشد ،اگرچه نسبتهاي بالا،ماليات را هر ساله تغيير مي دهد  .مفهوم اين برآورد اين است كه شما مي توانيد اين تجهيزات را براي يك سال كرايه كنيد يا مي توانيد براي خريدآن وام بگيريد ، سپس مجدداً آن را بفروشيد .فقط توجه داشته باشيد كه اين يك هزينه متغير است.)

تجزيه و تحليل بازاريابي /هزينه مشاور

هزينه هايي كه صرف تجزيه و تحليل بازاريابي مي شود.                                  1200000دلار

(تفسير : مطالعه موارد فوق توليد 10000 دستگاه از اين كالا را توصيه مي كند، هزينه هاي برآورد شده براي توليد 10000دستگاه

قطعات (خريداري شده به ميزان انبوه)                                                                                 2800000  دلار

نيروي كار(10 دستگاه /ساعت/2500دلار @/ساعت)                                                             2500000دلار

ذخيره سازي (100دلار/برابرft/ماه)-350برابر ft،براي 6ماه                                                  210000دلار

هزينه تبليغات                                                                                                                    1000000دلار

مجموع                                                                                                                              8332400  دلار

هزينه غيرتوليدي ( به ميزان متعادل 35درصد براي موارد بالا)                                           7082500 دلار

(تفسير : شامل قرض گرفتن سرمايه،حقوق كارمندان ،بيمه،هزينه حقوقي ،اجاره دفتر ،اجاره دفتر ،خدمات رفاهي و كليه هزينه هاي ديگر متداول يك تجارت مي باشد.شما حتي بايستي قيمت مداد و كاغذي را كه از آن براي كشيدن طرح اوليه پروژه استفاده مي كنيد ،در نظر داشته باشيد مجموع مزاياي پيش بيني شده                         .                                                                                                                                          7500000دلار

(تفسير:بر پايه زمان صرف شده ، و كليه ديگر پيشنهادات تجزيه و تحليل بازار مي شود.)

حاصل جمع كل                                                                                                                22914900دلار

فروشهاي پيش بيني شده                                                                                                           7800قطعه

(تفسير : وقتي همه موارد گفته و انجام شد،هر شخصي  مي داند كه هر دستگاهي بفروش نخواهد رسيد ،همچنين صورت حسابهاي پرداخت نشده بعلاوه دستگاههاي ناقص وجود دارد. ارقام فوق همه اين داده ها را منعكس  مي كند)

قيمت هر دستگاه ،صورت جلسه شده                                                                                          2999دلار

حمل و نقل و خريد و فروش                                                                                                         699دلار

 بهره هاي چندگانه

يكي از حقايق اجتناب ناپذير زندگي اين است كه ما در چندين موارد پولي را بابت خريد يك كالاي بزرگ قرض مي گيريم يا اين كه پولي را پس انداز مي كنيم تا آن را براي مصارف آينده مان هزينه مي كنيم يا با آن چيزهايي را خريداري كنيم.در همه اين موارد ، بهره ايي را كه ما مي پردازيم يا دريافت مي كنيم مركب هستند،براي مثال بهره ها به بهره ها افزوده مي شوند.

 ما دريافت كردن اين بهره هاي چندگانه را دوست داريم اما پرداخت كردن چنين بهره هايي را دوست نداريم.

بانكها بهره اكثر قسطهاي وامها را ماهانه حساب مي كنند به جاي آنكه بطور روزانه آنها را محاسبه كنند. در ذيل ما دو خلاصه برنامه اي را بررسي مي كنيم كه از آن براي گرفتن وام به به منظور گسترش تجارت استفاده مي كنيم و زمانيكه يك شماره حسابي را به منظور دست يافتن به يك مقدار قابل توجه از مجموعه سرمايه در طول يك زمان خاص براي گسترش تجارتمان افتتاح مي كنيم.

در هر يك از اين موارد ، ما به شيوه خودمان در بررسي اين موضوعات تكيه مي كنيم و دستورالعملهايي را استنتاج مي كنيم كه بتوانيم از آنها در موارد مشابه بدون اعتقاد به ماشين حسابهاي مخصوص يا جدولها و نمودارهاي گوناگون ، استفاده كنيم.

مثال1: فرض كنيد ما مي خواهيم مبلغ اوليه @x(دلار) به ميزان Bدرصد قرض بگيريم ، و اين وام را در سالهاي n بازپرداخت كنيم. بهترين تدبير براي قرض گرفتن وام چه چيز است؟

واضح است كه بهترين تدبير پرداختن كمترين مقدار بهره به وام دهنده است.

 راه حل:

 موضوعات كمي وجود  دارد كه بايستي قبل از هر اقدام قانوني آتي توضيح داده شود.

 اول از همه ، هزينه هاي اضافي بسياري در ارتباط با يك وام وجود دارد كه در بالا توضيح داده نشده است. براي مثال ، بانكها سودوامي را كه آن را امتياز مي نامند و بستگي به مقدار وام دارد ،مطالبه مي كنند.براي مثال اگر ما 1000دلار را بر اساس 3 امتياز قرض بگيريم ، بانك ممكن است از قبل براي امتيازها 3000دلار را از ما مصاحبه كند.( به اين معني كه در حقيقت بانك به ما 97000پرداخت مي كند و آن را 100000وام مي نامند)سپس يك دسته از هزينه هاي ديگر وجود دارد كه در نتيجه به مجموع هزينه وام افزوده مي گردد.

نه تنها آن ، بلكه اگر وام در اوايل يكجا پرداخت بشودممكن است هزينه ديگري وجود داشته باشد؛ گفته مي شود شما تصميم مي گيريد .

وام 30ساله اي را بعد از 12 سال بازپرداخت كنيد پس ممكن است بانك از شما يك هزينه را به خاطر وجه بازپرداختي اوليه مطالبه كند. بنابراين زمانيكه مي خواهيد وام بگيريد همه اين سئوالها را بپرسيد.آنچه كه بانكها مي خواهند و اغلب آن را بدست مي آورند يك روش پرداخت سازمان يافته است كه ما هر مقدار كم بهره ايي را كه آنها از ما درخواست مي كنند ،بازپرداخت مي كنيم.

اينك راه حلي را به منظور گسترش مثال بالا بررسي مي كنيم ،وام اوليه ها(مقدار كنوني) به ميزان سالانه %Bبه صورت زير نشان داده مي شود:

X0=$X

مقدار اين وام در پايان اولين دوره هست بهرهX1=$X+$

چگونگي برآورد اين بهره به تعريف مدت يا (دوره)بستگي دارد.

اگر وام ما موجب بشود كه ما آن را بدون كم و كاست تا پايان مدت آن كه n سال گفته مي شود بازپرداخت نياييم ،پس بهره در پايان هر سال بصورت زير محاسبه مي شود.

در پايان سال                                  

همانند                                                         

اين فرمول مبلغ سرجمع ناميده مي شود كه نه يك رسم همگاني در ميان وام دهندگان و نه اكثر مردمي است كه قوانيني را براي فسخ كردن سرمايه هاي براساس مقياس ثابت به منظور ارائه شدن با بهره فوق در پايان سال n th ، دارند.

حداكثر مدت مورد استفاده توسط وام دهندگان ،يكماه است،در اينجا ،بهره در پايان اولين ماه است. .

جائيكه %Bدر طول 12 ماه تقسيم مي شود. بنابراين مقدار وام ،در پايان اولين ماه است.

اين موضوع به اين دليل است كه اكثر وامها از طريق بانكها سرمايه گذاري مي شوند.از طرف ديگر ،اگر بهره فوق بطور روزانه برآورد شود، بانكها اينگون برآوردها را براي وامها پيشنهاد نمي كنند ،پس مقدار دام در پايان اولين روز هست.

 و در پايان ماه مي شود

در اينجا ما به آساني مي توانيم نشان دهيم كه ميانگين ماه در365/12روز است

براي همه

براي اثبات فرمول بالا ،ما قرارداد زير را ارائه ميدهيم.بدانيد كه است،پس مابايستي نشان دهيم كه    براي همه

بازده بالا بصورت زير شرح داده مي شود،جايي كه همه روشها در +000مثبت هستند

 بنابراين ،زمانيكه درخواست وام داريم ،ما بايستي وام را بطور ماهانه بازپرداخت نماييم و از اينرو بانك بايستي قسط وام ما را بصورت ماهانه حساب كند.

 به هر حال زمانيكه بهره را جمع كرديم ما بايد درخواست كنيم كه بطور روزانه محاسبه شود به اين منظور كه بازده نهايي ما بيشتر از سهم يا مقدار واقعي سالانه بشود.

 به هر حال ،بانكها از  اين تفاوتها بخوبي آگاه هستند.اينك به منظور بررسي تجزيه و تحليل ،ما يك روش قسط ماهانه را براي بازپرداخت واممان انتخاب مي كنيم .

جدول زير گسترش بهره هايي را نشان مي دهد كه محاسبه مي شوند در برابر وجهاي پرداختي ايي كه سراسر مدت اين وام تحويل داده مي شوند كه ما آن را جدول كار مي ناميم .

وجه پرداختي ماهانه مساوي ما $y ناميده مي شود. پس

 

مقدار وام در پايان ماه متقابل

وجه پرداختي

ماه

$x(مقدار سالانه B درصد در طول Nدرصد ،يا ماه a=12n)

0

0

  

وجه پرداختي مقدار

    مقدار خالص

$Y

1

$Y

2

آخرين وجه پرداختني $Y

 

 ما داريم  مورد استفاده

يا مثال

توجه داشته باشيد كه با قرار دادن  در يك پرانتز ،ما تأكيد مي كنيم كه آن مقدار  يا (كميت) بايستي به منظور بكاربردن فرمول بالا ، در ابتدا محاسبه شود.ما به نمودار ،جدول يا هيچ چيز ديگري بجز يك ماشين حساب ساده كه ab را محاسبه كند، نيازي نداريم .

براي مثال ،اگر ما بخواهيم وجه پرداختي ماهانه خود را براي يك وام 100000$ به ميزان سالانه B=70%در طول 30 سال برآورد كنيم ،پس360 =aماه است و ما نيازداريم y را به روش زير محاسبه كنيم.

توجه داشته باشيد كه اين وجهاي پرداختي اوليه تقريباً شامل بهره ها و قوانين بسيار اندكي مي باشد.فرمول فوق همچنين مي تواند در يك تجزيه و تحليل معكوس مورد استفاده قرار گيرد.

براي مثال اگر ما تلاش كنيم تا هر ماه 200000$بپردازيم ،پس چه نوع وامي كه گفته مي شود سالانه 8% در طول يك مدت 20ساله است، تعيين مي شود؟

پاسخ هست:

البته ،فرمول قبلي يك معادله غيرخطي است و در برخي موارد ما به برآوردهاي بيشتري نسبت به فرمول فوق كه مسئله غيرخطي هم شامل مي شود، نياز داريم.اگر ما در مورد معادله فوق سئوال كنيم ،و دريابيم كه براي وام گرفتن بهترين ميزان(B) و بهترين مدت (a)است، كه گفته مي شود 300000وام با يك وجه پرداختي ماهانه 200000دلار است.

پس ما بايستي با يك روش  آزمايش و خطا و با استفاده از اختلاف اندك B'Sوa'Sبراي اينكه بانكها را بطور روزانه بدون هرگونه داده اي از جانب ما آن را به جريان مي اندازد .ما براي خريد كردن به بهترين قيمت نياز داريم ،اما رويهم رفته در كنترل ما نيست.بنابراين ما شروع به گفتن 360a= ماه و يك سري از اختلاف B'Sمي كنيم .

پس ما 120،180،240=a ماه داريم كه با بهترين راهكار وامي ما مي توانيم فراهم كنيم،مقايسه مي شود.سرانجام ،توجه داشته باشيد كه مجموع وجه پرداختي واقعي ما، ayاست.براي نمونه ،در مثال قبلي ،ما 360 بار30/665دلار پرداخت مي كنيم كه 508/239 دلار است.بنابراين در مدت آن وام ،ما 508/139براي بهره ما مي پردازيم.مثال زير ديدگاه ديگري در اين مطالعه كلي است.مثال2 فرض كنيد ما مي خواهيم با فسخ سرمايه گذاريهاي ماهانه مساوي $x,$y را بعد از nسال برآورد كنيم.

راه حل: واضح است كه ميزان سود بهره روز به روز و ماه به ماه افزايش مي يابد.اما به دليل قرارداد ما تصور مي كنيم كه ميزان سود ما كه بصورت %Bنشان داده مي شود در سراسر اين روش ثابت است.

در غير اينصورت با بانك مذاكره مي كنيم.پس جدول فعاليت براي اين تجزيه و تحليل بصورت زير نشان داده مي شود.

 

مقدار سرمايه آتي

وجه پرداختي

ماه

$Y

0

$Y

1

$Y

2

آخرين وجه پرداختي $Y

a =12n

 بنابراين ،مجموع سرمايه كه در پايان مدت اين سرمايه گذاري برآور مي شود بصورت زير نشان داده شود.

ارائه يك مثال شمارشي موردي را بررسي مي كند كه ما مي خواهيم براي رد مثال Y=$2100 كه هر ماه به ميزان سود 5% به منظور برآورد X=$100000پرداخت مي شود.پس تا چه مدت بايستي پول پس انداز كنيم.پاسخ بصورت زير آمده است.

انديشه نهايي

البته تجزيه و تحليل پيشين ،Bممكن است تغيير كند و در اين مورد ما بايستي بازده متقابل را با استفاده از چندين تفاوت B'S محاسبه كنيم. به هر حال پيام واقعي مشخص است.ما مي توانيم هر دو وامها و راهكارهاي سرمايه گذاري را با استفاده از ماشين حساب ساده مان برآورد كنيم. از اين گذشته ،اگر ما نظم داشته باشيم ،بسرعت مي توانيم سرمايه را محاسبه كنيم.سرانجام ،ما شما را با انديشه زير رها مي كنيم. شما ثروت را چگونه تعريف مي كنيد؟

اكثر مردم عقيده دارند كه شخص ثروتمند كسي است كه قادر به انجام هر آنچه را كه او خواهان انجام دادن آن نيست ،انجام ندهد! شما ثروتمند هستيد؟

درس با اين گفته ذيل آثاي ريچارد بل ايير كه همكار مؤلف است و اظهار مي دارد كه هر چيزي تا زماني كه شما به اندازه كافي را در اختيار داريد،ارزشمند است به پايان مي رسد.

تجزيه و تحليل پيشين ابزارهايي مفيد هستند كه شما مي توانيد از آنها براي مابقي زندگيتان استفاده نماييد.تا زمانيكه شما اولين خانه تان را مي خريد اميدوار باشيد.

عقايد اساسي در اين درس

قابل اجرا بودن طرح شما،اگر هر

موضوعات

 

!مشهود است

دو تا از مهمترين فرمولهايي كه در محاسبات استفاده مي شود با بدست آوردن وامها و استفاده از راهكارهاي سرمايه گذاري مرتبط است.

در مورد آن بنويسيد

چيزهاي ديگري در اين زمينه وجود دارد؟

 

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

کارآفرینی جمعه دوازدهم تیر ۱۳۸۸ ۱۷:۳۹ بعد از ظهر

هدف اين بحث معرفي دانشجويان مهندسي و كار آفرینانی است كه در زمينه مالي انجام داده اند.در اين بحث ما به بحث درباره كارهاي جسورانه اي مي پردازيم كه در يك شركت در زمينه مالي رخ مي دهد.موضوع بعد نيز دنباله همين بحث است كهدر دانشگاه كاليفرنيا توسط يكي از دانشجويان قديمي به نام كيوان مظفري عنوان شده است.

معرفي

اينجا ما درباره منابع مختلف مالي كه با يك تكنيك بالا  و اهميت زياد براي ايجاد يك شركت و منابعي كه تأمين كننده آن است بحث مي كنيم.تهيه امكانات مناسب و يك حسابداري مطمئن يكي از راههاي تأسيس يك شركت موفق است و همچنين پول در اين موارد حرف اول را مي زند و همچنين مواد اوليه نيز بايد در نظر گرفته شود .

كمك حرفه اي

كارشناسان مي دانند كه حرفه ها در ساخت يك شركت موفق نقش عمده اي بازي مي كنند.آنها بايد به تمام نيازهايشان رسيدگي شود كه مسائل حسابداري ،مالي و تكنولوژي را در بر مي گيرد .

چه كسي مي تواند به ماجرا جويان كمك كند.

        • براي تأسيس يك شركت تجاري موارد زير بايد در نظر گرفته شود:

        · وكيلان

        · حسابداران

        · كارشناسان

        · آگاهان مالي (ناظران)

        · كارپردازان

        · آگاهان نظام سرمايه داري

A: وكيلان

دلايل عامي و منطقي بسياري است كه اين كارشناسان بايد براي يك شروع خوب وكيلان را به خدمت بگيرند.

وكيلان يك سابقه درخشان در راستاي تأسيس تجاري دارند.جهت دستيابي به وكيلان خوب بايد با دقت سابقه آنها مطالعه شود.وكيلان زيادي هستند.

 اما ما بايد در اين  زمينه بهترين را انتخاب كنيم وكيلان به شركت داران كمك خواهند كرد كه يك شركت تجاري موفق تأسيس كنند.

و اين موضوع يافتن وكيل موفق و همچنين حسابداران را مورد بررسي قرار مي دهد.

وكيلان و كاربرد آنها

        •  يك بايد مطمئن شويم  كه وكيل خوبي را به خدمت    گرفته ايم .

        • وكيل خوب بايد در شركت شما سابقه خوبي داشته باشد.

        • بايد سوابق آنها را بررسي كنيم و از آنها مصاحبه به عمل آوريم.

        • آنها به شما كمك مي كنند كه به شركت خود سر و سامان بدهيد .

        • آنها از ايجاد اشتباه جلوگيري خواهند كرد.

        • آنها شبكه شركت شما را توسعه خواهند داد.

        • آنها به شما ناظران و حسابداران را معرفي خواهند كرد.

B.حسابداران

حسابداران يك ضرورت حتمي است كه در ايجاد شركت و چگونگي اداره آن به آنها نياز داريم.

آنها به شما كمك خواهند كرد كه از اشتباهات كلان جلوگيري شود.و همچنين مشكلات را كمتر خواهند كرد.آنها در روند مالي به شما كمك مفيدي خواهند كرد .

بعلاوه به يك حسابدار نياز صد در صد است تا بتواند حساب و كتاب ساليانه را تنظيم كند.

حسابداران و عملكرد آنها

       •         يك حسابدار خوب:

       ·         به شما كمك خواهد كرد كه ميزان درآمد را اندازه بگيريد.

       ·         براي شما نقاط ضعف و مشكلات را شناسايي خواهد كرد.

       ·         يك روند مالي مفيد را پايه گذاري خواهد كرد.

       ·         شما را از اشتباهات زيانبار باز خواهد داشت.

       ·         شما را از مشكلات منطبقي دور نگه خواهد داشت.

   •   شما حتماً به يك حسابدار وظيفه شناس در شركتتان براي حسابهاي سالانه نيازمنديد

C. انتخاب شيوه علمي و انتخاب يك گروه هيأت علمي

اعضاي مشورتي نيز يك عضو مؤثر در ايجاد يك شركت موفق است .جمع آوري تجارب آنها نيز يك نياز اساسي است .آنها اطلاعات خوبي جهت روابط مردم و نياز شركت دارند.يك اعضاي مشورتي شامل 5 تا 10 نفر تجار،صنعت كار و يا هيأت علمي دانشگاهي است در اين موارد بايد از روابط دوستانه پرهيز شود.سهامداران بايد با اين اعضاي گروه مشورت كنند.

اعضاي مشاوران علمي و كاربرد آنها

       •          نوعاً شما به 5 تا 10 مشاور نياز داريد.

       •         آگاه و صاحب نظر در زمينه هاي تجاري ،صنعتي و آكادمي.

       •         آنها راهنماي شما در زمينه هاي مختلف هستند.

       •         آنها تجاربي دارند كه شما نداريد.

       •         آنها اطلاعات جديدي در حيطه كاري خودشان دارند.

       •         آنها بسياري از مردم را در اين زمينه مي شناسند.

       •         آنها تحت تأثير قوم و خويش يا دوست قرار نمي گيرند.

       •         شرائط بال نياز مشاوران مورد نظر است.

D-انتخاب هيأت مديره

اعضاي هيأت مديره شامل 5 تا 7 نفر است كه منافع سهامداران را تعيين مي كنند.

تمركز اوليه آنها بر ارزش نهايي سهامداران و كمك آنها در استراتژيك ايجاد يك شركت است و همچنين آنها برنامه و بودجه را تعيين خواهند كرد .

با نظارت بر مديريت و مصاحبه و به خدمت گرفتن مديران فعال قادر به انجام اين كار خواهند شد.

آنها شركت داران با تجربه اي هستند كه هميشه با انصاف و عدالت عمل مي كنند و زمانيكه آنها را مشكل توان برداشت سهامداران ناچارند آنها را انتخاب كنند.

اعضاي هيأت مديره و كاربرد آنها

       •         معمولاً شما به 5 تا 7 نفر آنها نياز داريد.

       •         آنها منافع سهامداران را تعيين خواهند كرد.

       •         با استراتژي مخصوص به تعيين خواهند كرد.

       •         تعيين برنامه و بودجه.

       •         بررسي مديريت .

       •         مصاحبه و به خدمت گرفتن افراد فعال.

       •         مجرب بودن در زمينه تجاري و سرمايه داري و با انصاف عمل كردن.

II-ريسك مالي

راههاي زيادي است كه دست به يك معامله مخاطره انگيز زد.بعضي مواقع با نهايت صداقت و با توجه به شرائط سهامداران مي توان ريسكهايي را انجام داد.

بدين منظور كه بعضي مواقع اين سهامداران تصميم هايي را مي گيرند كه در نوع خود بسيار جالب است.

چقدر كنترل صورت مي گيرد.آنها چه بهايي را مي پردازند اين تصميمات بايد با يك اعتماد به نفس صورت بگيرد تا بتواند بعضاً موفق باشد.

واقع بينانه بودن بسيار مهمتر از خوش بينانه بودن است.

ريسك مالي

       •         شما مي توانيد تركيبهاي زير را انتخاب كنيد:

       ·         انصاف

       ·         تعهد

       ·         چماق دار

       •         مواد زير بايد بررسي شود

       ·         مقدار،نوع ،جذابيت

       ·         سطح كنترل

       ·         پرداختن به احتياجات

A. انصاف (صداقت)

بدين معني است كه درآمد تا حد ممكن به حساب صاحب شركت ريخته شود.

1-سرمايه داري

نظام سرمايه داري بر اساس مقدار پولي است كه بايد به هر طريق به حساب صاحب شركت ريخته شود.

اين مقدار گاهي مواقع بين 100 تا 200 ميليون دلار است كه معمولاً يك شركت كمتر از 5 سال سود مي كند.

حقوق كاركنان شركت نيز بسته به سود شركت است.يك سرمايه دار با تجربه اين را مي داند كه پول درآوردن مستمر راه ساده اي نيست و هر اشتباه كوچكي ممكن است كه باعث شود كه پولشان را از دست بدهد.

كاربرد سرمايه داري

       ·         دستيابي به يك مقدار زياد سرمايه

       ·         جستجو كردن براي پاداش بالا.

       ·         تلاش براي بدست آوردن سود.

       ·         حقوق مناسب و دريافت خوب.

       ·         تهيه كالاي مناسب.

       ·         10 تا 20 مرتبه برگشت به شرائط اوليه كاركرد.

سرمايه داران بايد يك شبكه گسترده و ارتباط صنعتي لازم را داشته باشند.

و همچنين آنها بايد از اطلاعات سرمايه داري،تكنولوژي و آكادمي و صنعتي خاصي برخوردار باشند و همچنين بايد از حسابداران ،بانكدارها، وكيل ها و وكيلهاي واجد شرائط در شبكه خود استفاده كنند.

سرمايه داران جسور

       •         اين سرمايه داران بايد شبكه گسترده اي در صنايع خود داشته باشند.

       ·         بانكدارهاي سرمايه گذار

       ·         تكنولوژيست ها،آكادمي ها و صاحبان صنعت

       ·         مهندسان ،مديران طبقه متوسط و بالا،بازاريان و تجار پيشرفته

       ·         وكيلان ،حسابداران و سرمايه گذاران جسور(متهور)

سرمايه داران جسور  بطور پيوسته هر سال دست به كار بيش از 200 برنامه تجاري هستند و هر ساله بيش از يك ميليون دلار سود مي كنند. و همچنين مسئول (رئيس) آنها تمام مسئوليتهاي جزئي از قبيل جلسات و وظايف صنايع را بر عهده مي گيرد و به اختلافات رسيدگي مي كند.

اگر پتانسيل كافي براي يك بازار بزرگ موجود باشد آنها احساس مي كنند كه از اين پتانسيل بعنوان شريك خود استفاده كنند.

و اگر بخواهند كه همكاري با شركاء خود داشته باشند بايد هر يك در اسناد متفاوتي قيد شود بعد از انجام مذاكرات خاص وكيلان با هم مشورت بسيار نزديكي خواهند داشت. به هر حال اين سرمايه داران بايد با استفاده از  پشتوانه پولي خود دست به هر اقدامي بزنند.

در اين نكته سرمايه داران بايد يك هيأت مديره داشته باشند اين هيأت مديره به آنها كمك خواهد كرد كه به پيشرفت هاي قابل توجهي دست يابند و همچنين هيأت مديره به آنها كمك خواهد كرد.

سرمايه داران جسور

       •         آنها هر ساله با برنامه هاي مالي مختلفي روبرو هستند

       •         آنها فقط هر ساله بيش از يك ميليون دلار سود مي برند.

       •         هر معامله طبق روند خاص خود انجام مي گيرد.

       •         آنها معمولاً يك هيأت مديره دارند.

       •         آنها به روند پولي كمك مي كنند.

چگونه يك سرمايه دار مي فهمد كه با يك شركت تجاري خوب كار مي كند؟

يك سرمايه گذار خوب يك روند موفق را در سطح كلان ادامه مي دهد.آنها انتظار دارند كه همه مشكلات را حل كنند و همچنين بايد مشكلات تجاري را خوب بفهمند و راه حل مناسبي براي حل آن بيابند و آنها به خوبي با شيوه كار خود آشنا هستند.

آنها از اينكهن در زمينه سرمايه گذاري به شركت كمك مي كنند خوشحالند و اين كمك ها در زمينه هاي خريد و فروش و نقد كردن مي باشد آنها نوعاً 10 تا 20 مرتبه ساليانه حساب خود را بازرسي مي كنند و آنرا با بازار منطبق مي نمايند آنها همچنين شرائط بين المللي و ارزش كاري خود را نيز لحاظ مي نمايند.

2.نابغه هاي سرمايه داري

آنها وچه كسي هستند و چه كار مي كنند؟

آنها سرمايه گذاران فوق العاده اي هستند كه در زمينه معاملات پولي كارهاي خارق العاده اي انجام مي دهند.

آنها خيلي سريع به هر سئوالي پاسخ مي دهند و آنها انتظارات كمي دارند. آنها معمولاً حسابداران  خوبي هستند و از تكنيك و آگاهي بالايي برخوردارند.بهترين اين نابغه ها با سرمايه گذاران ارتباط خاصي دارند .آنها پول تهيه مي كنند ولي بسيار مشغولند ،همچنين از مسائل مربوط آگاهند.

3.سرمايه داران صاحب نام

اين سرمايه داران توسط صاحب كارخانه ها به كار گرفته مي شوند و همچنين با آنها سفارش پولي خوبي مي شود و همچنين يك سرمايه گذار در سطح بالايي سرمايه گذاري مي كند و شانس ورشكستگي نيز  زياد است در اين فاصله رقيب ها دنبال نفع شخصي خود مي گردند و مي خواهند عقيده شخصي خود را تحميل كنند.

كاربرد سرمايه گذاران نابغه

       •         نابغه هاي سرمايه گذاري

       ·         معمولاً به نفع شخص قابل توجهي دست مي يابند .

       ·         معمولاً اقدام آنها قبل از سرمايه گذاران انتظار برگشت دارند

       ·         از مديريت انتظار كمك ندارند

       •         سرمايه داران صاحب نام

       ·         بجز موارد خاص به آنها به آنها دستوري داده نمي شود.

       ·         شانس ورشكستگي و كسري بسيار زياد است.

B.  شرائط وام و استقراض

استقراض همان وام است كه با شرائط خاص بانكي به مقدار معين و مدت معين در اختيار يك شركت تجاري قرار مي گيرد.

1.وام بانكي

بانكها به صداقت مشتري خود اعتقاد ندارند و آنها خواهان اين هستند كه سرمايه به بانك بر گردد.

وام بانكي معمولاً در شرائط خاص پرداخته مي شود به هر حال اين وام خود يك نوع كمك به سرمايه گذاري است.صاحبان سرمايه بايد صداقت خود را در اين مورد اثبات نمايند.

2.وام از خويشاوندان

سرمايه گذاران مجبور هستند كه با خويشاوندان خود زندگي كنند.

آنها بايد انتخاب خردمندانه اي داشته باشند.خويشاوندان معمولاً فكر باز پس دادن نيستند.

اين سرمايه گذاران بايد براي بازپس گيري نهايت دقت خود را انجام دهند.

3.وام به توليد كنندگان و فروشندگان

توليد كنندگان و فروشندگان نيز طيف زيادي از وام گيران را در بر مي گيرد اين وامها به شكل تجهيزات و موارد مورد نياز و بعضي مواقع نقدي در اختيار آنها قرار مي گيرد.

شرائط پرداخت وام

       ·         وام بانكي

       •         اعتماد به شريكان نيست

       •         بهترين روش جهت بازپس گيري واجد شرائط نبودن جهت كمك.

       ·         وام دادن به اقوام و دوستان

       •         آيا شرائط بايد جدي باشد؟

       ·         وام دادن به توليد كنندگان و فروشندگان

       •         كمك كلان وقتيكه به آن نياز داريد

       •         منبع بهتر از خانواده و دوستان.

III.اطلاعات بيشتر در زمينه هاي مالي

قبل از هر اقدام در هر يك از زمينه هاي بالا بايد شرائط زير در نظر گرفته شود:

منبع اطلاعاتي درباره فعاليت هاي سرمايه داري

       •         آگاهي از نرخ و قيمت هاي ادواري بدين نشانه اينترنتي

       ·         WWW.PW.COM

       •         همچنين به آدرس اينترنتي دوم

       ·         WWWO.MERCURYCENTER.COM

       •         آدرس بعد

       ·         WWW.HERRIN.COM

IV.چگونگي رشد و ارتقاء شركت

دو منبع رشد تجاري وجود دارد ، يك داخلي كه توسط فروش نقدي بدست مي آيد و ديگر خارجي كه توسط بهره بانكي نيز قابل دسترسي است.

سرمايه گذاران مي توانند با اين دو روش به افزايش موجودي به معامله خود بپردازند.

اين روش نيز مزيت ها و معايب خاص خود را دارد مزيت اين است كه وقتي رشد داخلي توسعه مي يابد بر شانس تأسيس يك شركت موفق بالاست و معايب اين است كه ممكن است زمان زيادي جهت وصول سرمايه صورت گيرد .

به عبارت ديگر وقتيكه يك سرمايه گذار معاهده اي با يك شركت دارد او بايد در مقابل رقيبان از زمان نهايت استفاده را بكند و همچنين شرائط فروشندگان شركت نيز بايد در نظر گرفته شود و همچنين آنها بايد تيم بازرسي مخصوص كنترل محصول است و دارايها را زير نظر داشته باشند.

يك معايب اين است كه ممكن است آنها براي موفقيت بهايي سنگين بپردازند و همچنين ممكن  است در شرائط خاص مقدار زيادي سرمايه را از دست بدهند و اين شرائط به هر حال براي سرمايه گذاران دور از انتظار نيست.

V.سفارش دهندگان عمومي يا عادي

مزيت اين سفارش اينت است كه سرمايه داران بتوانند با استفاده از نقدي مردم باعي رشد شركت شوند اما حالا آنها بايد صداقت داشته باشند كه موارد ايمني و امنيتي را در مورد اموال عمومي رعايت كنند.

حرف آخر

روشهاي مختلفي جهت ايجاد يك شركت موفق وجود دارد يك سرمايه گذار موفق مي داند كه چگونه در شبكه قراردادهاي سودمند امضاء نمايد.اين اكر بسيار تكنيكي و منطقي به نظر مي رسد و همچنين او مي بايد ارزش كاركرد شركت خود را بداند و همچنين بايد قادر باشد تصميم هاي دولتي اتخاذ نمايد.

خاتمه

ما در اين مقااله به مباحث مختلفي پرداختيم در اين زمينه كتابهاي مختلفي براي دانشجويان نوشته شده است.

و همچنين نكات مهم و مفيدي براي مردم يادآوري شده است ما همچنين مي بايد در اين كلچر به موارد مهم در امر مديريت و توليد آگاه شويم.

و همچنين بايد از توليدات يك شركت و چگونگي ارزش آن باخبر باشيم همه شركت ها به روش خاصي كار نمي كنند و هر يك عملكرد مخصوص خود را دارند .

شما بايد با ساختار اصلي هر شركت نوعاً تا اندازه اي آشنايي داشته باشيد.

 اهداف اصلي اين مقاله

قابل اقدام در هر پروژه

ديدگاه

جهت تأسيس و توليد هر شركت و محصول مي بايد ارزش و چگونگي كاركرد را بطور حرفه اي در نظر قرار داد.

چگونه مي توان يك شركت موفق تأسيس كرد.

لطفاً استادانه كار كنيد

آيا مي خواهيد چيزي به اين مقاله اضافه كنيد.

 

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

سرمايه گذاري پيش قدم در تاسيس (كارگشا) و جرأت و جسارت جمعه دوازدهم تیر ۱۳۸۸ ۱۷:۳۳ بعد از ظهر

 

تبصره و تذكر : هدف اين سخنراني و كنفرانس اين است كه براي دانشجويان مهندسي مباحث مخاطره اي و جسارتي جديد پيش قدم در تأسيس را مانند منابع مالي معرفي كند. در اين كنفرانس ما بررسي مي كنيم كه چگونه يك طرح و نقشه تجاري را بنويسيد و يك سرمايه داري مخاطره اي موفقيت آميز (Vc)‌ را براي سرمايه گذاري در يك كمپاني آغازگر و شروع كننده، جستجو كنيد.

اين سخنراني در دانشگاه كاليفرنيا در «ريورسايد» به وسيلة آقاي كيوان مظفري، دانشجوي سابق اين رشته تهيه شده است.

مقدمه :

در اينجا ما مباحث مربوط به كمپاني هاي تازه تأسيس داراي تكنولوژي بالا، كمپاني هاي مقدم، طرحها و برنامه هاي تجاري، سرمايه داري مخاطره اي VC و ساير منابع مالي موجود براي كمپاني مقدم را مورد بحث و بررسي قرار مي دهيم. يك طرح عمومي برنامه تجاري در بخش III نشان داده شده است. در نوشتن يك برنامه تجاري، طرح ها و رئوس مطالب بسيار مختلفي وجود دارد. اين تفاوتها مسئول اختلافات بين تجارتها هستند. طرح هاي تجاري عمومي مي تواند در ]4[ و ]5[ مشاهده شوند. همچنين، بايستي توجه شود كه يك برنامه تجاري همانطور كه در سخنراني «تذكر 8» مورد بحث قرار گرفت با يك برنامه بازار يابي فرق مي كند. يك طرح تجاري بسيار جامعتر و فراگيرتر از يك طرح بازاريابي است و شامل يك تفسير و ترجمه كوتاه از طرح بازار يابي مي باشد.

1- ريسك و مخاطره و كارگشايي داراي تكنولوژي بالا

ريسك و مخاطره داراي تكنولوژي بالا به وسيله افراد تكنيكي با انگيزه اي آغاز مي شود كه عقايد و ايده هاي جديدي درباره يك تكنولوژي و محصول ويژه يا سرويس و خدمات مخصوص دارند. اين كمپانيها مقدم داراي يك تمول و ثروت اطلاعات تخصصي و ويژه راجع به وضعيت رايج تكنولوژي، توليدكنندگان و مصرف كنندگان در صنعت خودشان، هستند. آنها همچنين بازارهاي داراي ناتوانايي كار را مشخص و شناسايي كرده اند كه مي خواهند در آن كار و خدمت كنند.

به هر حال براي موفق شدن، كمپاني هاي مقدم داراي تكنولوژي بالا بايستي پايا و مداوم، پرتكاپو و پشتكار و راحت با شك و ترديد همراه با خطر و ريسك بالا و شرايط پاداش و جايزه بالاي ممكن باشند. آنها همچنين بايد جريان دانش و اطلاعات تكنيكي خود را نگه بدارند و همچنان متمركز بر رها كردن و آزاد نمودن ارزش اضافه شده به مصرف كنندگان هدف خود بمانند كه به خوبي از رقباي آنها متمايز و مشخص شده است.

كمپاني هاي مقدم در خصوصيات و ويژگيهاي مشترك و متداول زير سهيم هستند : كمپاني هاي مقدم فاعل و عامل هستند ومي توانند به عنوان مردمي كه به سرعت و چابكي عمل مي كنند، قاطع هستند به ميزان زياد و پرتكاپو و پر پشتكار هستند، مشخص شوند و شناخته شوند و راه حل هاي عملي را كه براي انجام كار آسان است، دوست دارند. آنها سرمايه گذاران پر جرأت و جسارتي هستند كه ترجيح مي دهند تا كمپاني مقدم را سرمايه گذاري كنند كه داراي مقدار زيادي وقت و تخصيص به اهداف آنها است.

كمپانيهاي مقدم و ويژگي و خصيسه مشترك

·        سريع و قاطع عمل مي كنند و ترجيح مي دهند كه فقط اين كار را كنند.

·        دست يابندگان و نايل شدگان بالا و پرتكاپو هستند.

·        با شك و ترديد و بلاتكليفي راحت هستند.

·        در خطر و ريسك بالا واگذاري و انتقال قانوني پاداش علاقمند و متمايل هستند.

·        انتظارات بالايي برا ي خودشان دارند، هميشه خودشان و ديگران را براي به دست آوردن موفقيت بيشتر به جلو مي برند.

·        مستقل هستند و استقلال داخلي و آزادي مي خواهند.

·        خود را وقف اهدافشان مي كنند.

·        انديشه هاي محكم و بادوام دارند.

·        دوست دارند تا راه حل ها عملي و ساده را انجام دهند.

·        ارزش هاي خود را مي شناسند.

·        خوش بين هستند نيمه پر ليوان را نگه مي دارند نه نيمه خالي آن را .

بر اساس خصيصه ها و ويژگيهاي بالا، آيا شما خود را يك كارگشا و كمپاني مقدم مي پنداريد؟ اگر چنين است، آيا داراي يك عقيده و ايده جديد جذاب براي يك فرآورده يا سرويس كه در آينده بهترين چيز است داريد؟ اگر چنين است، آيا پول، شريك و مشتري براي شروع يك تجارت جديد داريد؟ اگر نداريد، پس شما نيازمند اين هستيد كه يك طرح تجارتي را براي شروع ارتباط و گفتگو عقايدتان با سرمايه گذاران، مهيا و آماده كنيد سپس كارمندان كليدي و اصلي را استخدام كنيد و از توليد كنندگان و مشتريان نيرومند كمك و ياري بطلبيد.

II. چرا نيازمند يك طرح تجاري هستيد؟

يك طرح و نقشه تجاري وسيله و ابزاري براي گفتگو و سازماندهي افكارتان است. اين يك نقطه شروع براي اسناد و مدارك زنده است كه به شما نشان مي دهد كه منطقي و استراتژيك فكر كنيد. اين يك توصيف و توضيح طرح اجرايي شما است. يك طرح تجاري خوب شامل نقشه واضح براي كمپاني، آزمايشات دقيق گام هاي و مراحل اصلي. و يك آناليز و تجزيه و تحليل فراگير از منظره و د ور نماي رقابتي مي باشد. اين بايد مراحل برجسته عملكردي و مالي را طرح ريزي كند و با جزئيات حمايتي براي نيازمنديهاي بودجه اي همراه باشد. اين جزوه و رساله تنها براي فروش عقايد و ايده هايتان و كمپاني شما به سرمايه داران، كارمندان بعدي و گروگذاران نيرومند است.


چرا نيازمند يك طرح تجاري هستيد؟

·        اين يك وسيله گفتگو و ارتباط است.

·        اين استفاده اوليه و مقدماتي براي سازماندهي افكارتان است.

·        شما را وادار مي كند تا عقلاني و استراتژيك فكر كنيد.

·        اين يك سند و مدرك زنده است.

·        اين طرح اجرايي شما را توصيف مي كند.

·        يك نقشه واضح را براي كمپاني نشان مي دهيم.

·        شامل آناليز و تجزيه و تحليل موافقان ومخالفان است.

·        گامهاي اصلي را نشان مي دهد.

·        دورنماي رقابتي را نشان مي دهد.

·        مراحل مهم و برجسته مالي و عملكردي را طرح ريزي مي كند.

·        جزئيات تجهيزات و نيازمنديهاي بودجه اي است.

·        اين يك بروشور براي فرووش كمپاني است.

·        به عنوان يك ابزار فروش براي افزايش پول به كار مي رود.

·        به عنوان يك ابزار فروش براي نيرو گرفتن و تجديد قواي اجرايي به كار مي رود.

III. نوشتن يك طرح تجاري

نكات زير، يك طرح كلي برنامه تجاري است كه در بخش هاي بعدي توضيح داده شده است.

يك طرح و برنامه تجاري كلي و عمومي :

ـ خلاصه اجرايي

ـ افراد و مديريت كليدي

ـ توضيح و توصيف مشكل

ـ توصيف راه حل

ـ استعداد و خاصيت عقلاني و ذهني

ـ آناليز بازار

ـ خروج و برون رفت استرانژي

ـ ضميمه

نقطه شروع در نوشتن يك طرح تجاري، تحقيق و پژوهش است. شما نياز داريد تا با مشتريان نيرومند خود و رقباي خود صحبت كنيد تا زيست پذيري و قابليت فروش عقايدتان را  براي فرآورده قابل عرضه يا سرويس، ارزيابي كنيد. صادق و درستكار باشيد تا انتخاب هاي درست را انجام دهيد. تعيين كنيد آيا ايده شما حاشيه اي است اگر چنين باشد، آيا مي توانيد آن را بهبود و ترقي بدهيد؟ آيا شما منابع خود را همانند چيزهاي ديگر براي اين عقيده، اختصاص داده ايد؟ يا آيا شما مدل خود را كاملاً تغيير داده ايد و چيزي جديد را شروع كرده ايد؟

از كجا كار را شروع كنم؟

·        تنها اگر درباره عقيده خود جدي هستيد، كار را شروع كنيد.

·        مقدار زيادي تحقيق انجام دهيد.

·        با مشتريان هدف خود صحبت كنيد.

·        آيا بازار هدف شما از شما خريد خواهد كرد.

·        با رقباي خود صحبت كنيد.

·        چرا رقباي شما چنين راه حل ها را پيشنهاد نكرده اند.

·        حالا كه شما طرح اوليه برنامه تجاري را پايان و تمام كرده ايد شما بايستي :

·        زيست پذيري آن را نتيجه گيري كنيد.

·        تعيين كنيد آيا اين يك ايده حاشيه اي است؟ اگر چنين است، بايد آن را از بين ببريد؟

·        تعيين كنيد و تصميم بگيريد كه آيا زمان و منابع خود را براي اين ايده وقف كرده ايد؟

·        تعيين كنيد آيا مي توانيد آن رابا تغيير دادن مدلتان يا دستبابي و نزديكي، نجات دهيد؟

·        صادق و درستكار، كاملاً اصولي باشيد و يك واقع بين باشيد.

پس از هدايت و جمع آوري تحقيق، شروع به نوشتن طرح تجاري خود بكنيد. اما تنها اگر هنوز متقاعد شده ايد كه بايد كار را ادامه دهيد. در اينجا * بخش هاي اصلي يك طرح تجاري آمده است كه با جزئيات بحث و بررسي شده اند.


A خلاصه اجرايي

اين بهترين شانس شما براي تأثير خواننده است. با يك عقيده و نظر بسيار مشكل و راه حل براي اين مساله و مشكل كار را شروع كنيد. منابع اطلاعاتي مشهور و معتبر را براي پشتيباني ادعايتان، استفاده كنيد. لحاظ كنيد كه چقدر پول براي موفقيت انجام طرح شما، لازم است. در ميان شركتهاي تحقيقاتي بازار داراي تكنولوژي بالا كه در ميان جامعه تجاري از احترام زيادي برخوردار است و آماده است تا شما را با تحقيق بازار مهيا و آماده كند، ما از شركتهاي اطلاعات و مفروضات بين المللي، گروه گارنتر و Datapuest نام مي بريم. به هر حال، آگاه باشيد كه هيچكس با اطلاعات كامل درباره تمام مناظر يك شغل، كار نمي كند. قضاوت خوب شما بايد هميشه شما را هدايت و راهنمايي كند و وقتي كه شما اطلاعات كافي براي از عهده بر آمدن يك پروژه داريد.

طرح تجاري ـ بخش خلاصه اجرايي

·        خلاصه اجرايي

·        يك صفحه است.

·        بهترين شانس شما براي تأثير است.

·        كميت را تعيين مي كند.

·        منابع اطلاعاتي بسيار مهم هستند.

·        كمپاني هاي تحقيقاتي بازار معتبر مانند دو نمونه زير را به كار ببريد.

·        گروه گارنتر

·        شركت اطلاعات بين المللي

·        چقدر پول لازم داريد؟

·        آيا شما كمتر را حساب كرده ايد و يا غلو كرده ايد؟

B . مردم كليدي و مهم :

يك بيوگرافي كوتاه و مختصر براي مديران و مؤسسان مديريتي كليدي را لحاظ كنيد. اگر كمپاني رشد توسعه يافته است يا نزديك به آن قرار داد، اطلاعات درباره كار اجرايي مهم (CEO) ، كارمند مالي مهم (CFO) ، كارمند تكنولوژي مهم (CTO) كارمند بازاريابي مهم (CMO) ، كامند عمل مهم (COO) و معاون رئيس(VP) مردم تكنيكي و غير تكنيكي را لحااظ كنيد همچنين در همگرداني ضميمه، اطلاعات سابقه اي خلاصه و كوتاه را با توجه به اعضاي هيئت رئيسه برد مشاوري تكنيكي و عملي، اعضاي برد مشاوره اي و تجاري و سرمايه گذاران اوليه اگر وجود دارد، توجه كنيد. ام كمپاني ، نوع ، محل و اطلاعات برخورداري را لحاظ كنيد.

طرح تجاري ـ بخش كارمندان كليدي

·        مردم ـ مردم ـ مردم

·        كارمندان كليدي

·        بردهاي مشاوره اي

·        اعضاي برد تكنيكي / علمي

·        برد مديران

·        سرمايه گذاران سابق

·        Angles

·        Vc

·        مشكل رسانه

در اين قسمت مشكل و دلايل وجود آن را مشخص كنيد. بر يك توصيف جزئياتي مشكل واقعي كه مشخص كرده ايد، تمركز و تأكيد كنيد. همچنين، توصيف كنيد چرا راه حل هاي موجود مناسب و درست نيستند و يك آناليز هزينه عمقي را لحاظ كنيد. بالاخره، تحقيق و بازبيني كنيد كه مشتريان هدف شما با ارزيابيتان موفق باشد. براي دستيابي اين هدف، مستقيماً با مشتريان هدف خود صحبت كنيد.

طرح تجاري ـ بخش مشكل

 مشكل

مشكل از كجاست؟    راه حل اخير چيست؟          هزينه راه حل چيست؟   آيا مشتري با شما موافق است؟

راه حل

اين قسمت پيشنهادات و مقصود تجاري شما را پوشش مي دهد. يك توصيف جزئياتي از راه حل و هزينه بنويسيد. توصيف كنيد آيا راه حل شما يك گسترش و ترقي در راه حل هاي موجود اخير است يا يك دستيابي كاملاً جديد است. يك آناليز و تجزيه و تحليل جزئياتي را از راه حل خود با توجه به راه حل هاي موجود، نشان دهيد. نمودارها و جدول ها را براي طبقه بندي آنها به كار بريد. تمام منابع معتبري را كه آناليز شما را معتبر مي كند، نشان دهيد نتيجه گيري اصلي حول برتري راه حل شما مي چرخد كه به وسيلة نشانه هاي قبلي پشتيباني مي شود كه مشتريان هدف شما عملاً راه حل ش
نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

ويژگي عقلاني موضوعات Intellectual Properety Issues جمعه دوازدهم تیر ۱۳۸۸ ۱۷:۲۹ بعد از ظهر

 

اظهارات: در اين مقاله و در ادامه مقاله موضوعات مربوط به استفاده ويژگي عقلاني (IP) گواهينامه ها (يا سندها) و مراحل مقدماتي براي استفاده از حق انصاري اختراع بحث مي شود . اين موضوعات و دادن اطلاعات بيشتر در مورد اين كه بعضي از اين اصطلاحات چه معنايي دارند و چگونه يك گواهينامه (سند) IP را ايمن مي كنند و يا اين كه يك حق انحصاري اختراع ر ا جستجو كنند ، است .

 مسلماً نه قصد ما اين است كه يك وكيل دادگستري را به كار گيريم و نه اين كه براي تهيه تعداد زيادي از اين شكلها و سندها در اين مورد ، نقشه بكشيم . ليكن ، ادامه دادن ترتيب ، يك شروع خوب براي جمع آوري اطلاعات ضروري براي اين هدف(منظور) است .

در تهيه اين يادداشت ها ، نويسنده براي دسترسي به منابع عظيم در دانشگاه و سيكان سين -مديسن خوش شانس بوده است . اين انبار (وديعه گاه) شامل مركز گزارشات تكنيكي در كتابخانه Kurt-F-Wendt (WAFR) و اداره هاي قانوني دانشگاه و سيكان سين -مدسين .

سپاس هاي فراوان و مخصوص مربوط به خانم نانسي اسپيت زر از كتابخانه wendt ، خانم ديناال- دتساريچ از دانشگاه يا دانشكده مهندسي و خانم كاتلين اس- ايروين از مديريت دانشگاه ، دكتر استون پرانين از دانشگاه روابط صنعت و خانم اليزابت دان لي ال آر از WFAR است .

اطلاعات در ادامه دو سخنراني (مقاله) در اصل بوسيله تحقيق و دگرگوني موضوعات ارائه شده بوسيله همكاران بالا در چندين سخنراني (مقاله) در دانشگاه و سيكان سين -مدسين تهيه شده است . خانم نانسي اسپيت زر مرجعهاي ديگر را تهيه كرده و او همچنين تمام فرمهاي بعدي را توليد كرده است .

مقدمه :                                                                            Introducion               

ما با اين سؤال شروع مي كنيم : ويژگي منطقي (عقلاني) چيست؟ ويژگي عقلاني (منطقي) (IP) محصول ذهن مثلاً يك ايده ، اختراع يا ساختن يك محصول است . يا مجموعه اي از حقوق ناشي از تلاشهاي خلاق ذهن است .

 مقوله هاي ويژگي عقلاني شامل حق انحصاري اختراع ، حق چاپ (انتشار) ، حفاظت كارخانه (كه شامل حق (حقوق)) انحصاري اختراع كارخانه ، گواهينامه هاي متفاوت كارخانه ، كارخانه هاي مورد استفاده ، به خوبي كارخانه پرورش دهنده حقوق خارجي ، علائم تجاري ، اسرار بازرگاني و اسرار خصوصي (يامخفي) و توافقهاي محرمانه ، دانش (يا فوت و فن) / چگونگي ارائه آن است .

 همچنين شكلهاي مختلفي از حمايت قانوني ويژگيهاي عقلاني (ذهني) وجود دارد . اصل ـمنبع) حمايت قانوني اين حقوق در قانون اساسي ايالات متحده است كه بعد گزارش مي شود .

تحت مقاله(1) ، بخش 8 بند 8 قانون اساسي ايالات متحده : كنگره بايد براي تشويق بهبود (پيشرفت) علم و هنرهاي مفيد از طريق امنيت براي زمان معدود شده براي مقامات و مخترعان حقوق انحصاري مربوط به نويسندگان و مكتشفان آنها نيرومند باشد .

 اين اصل براي كپي رايتها يا حق چاپ و حقوق انحصاري اختراع است . ليكن شخص بايد درك كند كه قانونها كه پايه اي از موارد بالا هستند ، قانونهايي نيستند كه به خودي خود اجرا شوند ، اما شخص بايد با هوشياري اختراع خود را حفظ كند . (يا حمايت كند) به عبارت ديگر هر فردي در ايالات متحده بايد وقتي كه قانون اساسي بوسيله ديگران نقض(يا شكسته) مي شود ، خسارتهاي آن را جستجو كند . در اين مقاله (سخنراني) ما بر روي مقوله هاي عقلاني بيشتر از حقوق انحصاري تأكيد مي كنيم .

در نتيجه در مقاله 22 ، موضوعات مربوط حق انحصاري اختراع را بررسي مي كنيم . ليكن ، چيزي كه در اين دو مقاله معمول است ، روش دفترداري است كه در مقاله 4 بحث شده باشد متذكر شد كه دفترچه آزمايشگاهي در آن شكل و اندازه بايد حفظ شود و به صورت منظم ، همانطور كه ئر مقاله 4 توصيف شد ، بايگاني شود .

 اينجا ، جريان و تكامل فكر و كار انجام شده در روش منظمي كه به آساني قابل اثبات باشد ، ثبت شود . بازرس براي درخواستهاي IP متفاوت اين دفترچه آزمايشگاهي را بازرسي مي كند و اگر آن به آساني قابل اثبات باشد ، پس شانس تأييد شما اساساً افزايش خواهد يافت . اين پرونده بايد حق تقدم را از طريق «چه موقع» ، «چگونه» و «چراي» سند انجام شده ، در يك دفتر سررسيد (يادفتر ياداشت) و نه در روش صورتجلسه (يا رويدادنامه) ايجاد كند.

مفاهيم موجود زير بصورت پيوسته مقاله خانم اليزابت لل-آر دان لي را دنبال مي كند.

موضوعات مربوط به كپي رايت(حق چاپ)         I.Issues Pertaining to  Copyrights

ما اين بخش را بوسيله ارائه هدفهاي اصلي حمايت از كپي رايت (حق رايت) باز مي كنيم .

    ·كپي رايت (حق چاپ) تلاشهاي خلاق مقامات ، هنرمندان و ديگران را بوسيله حفظ حوق انحصاري برا توليد دوباره آثار و به دست آوردن از آنها حمايت مي كند .

    ·كپي رايت كه يكبار بصورت اتوماتيك ايجاد شده ، تلاش اصلي را شروع كرده و بعضي از جنبه هاي آن در يك رسانه مشخص شده است .

        ·كپي رايت همچنين مي تواند حمايت اضافي و توجه به قانون شكني هاي بالقوه ثبت شود .

        ·بعد ، حقوق اصلي ، مالكان كپي رايت.

        ·توليد دوباره ، توزيع و ارائه (نمايش) عمومي آثار در انتشارات مختلف رسانه

        ·بقيه آثار مشتق شده بر اساس كپي رايت اثر اصلي

        ·انجام دادن اثر بصورت عمومي

           ·          what is copyrightable?                     چه چيزي قابل كپي رايت است؟                          

     عبارتهاي ملموس حمايت شده اند ، اما حقايق ، عقايد ، مفاهيم ، اصول يا اكتشافات نشده اند .

        ·بوجود آوردن آثار مشابه مستقل از اجازه اي است كه براي كپي رايت كردن آن داده مي شود .

 

مطالب مورد بحث قابل كپي               copyrightable subyect matter               

        ·آثار ادبي

        ·آثار موسيقي

        ·آثار تصويري ، گرافيكي و تنديسي (مجسمه سازي)

        ·آثار معماري

        ·تصاوير حركتي و آثار ديگر سمعي و بصري(شنيداري)

        ·اخيراً ، به خوبي صفحه هاي وب ، نرم افزار و برنامه هاي كامپيوتري

·Not-Protectet by Copyright                            آثار حمايت نشده بوسيله كپي رايت

 

        ·ايده ها

        ·عنوان ها

        ·اسمها

        ·عبارتهاي كوتاه

        ·آثاري در حوزه عمومي

        ·حقايق صرف

        ·اشعار و كلام خداوند(مسيحيت)

        ·جاهاي خالي باري جمع آوري اطلاعات

        ·URL ها

در ايالات متحده ثبت كپي رايت براي بهبود آسيب هاي عملي ايجاد شده از استفاده غير مجاز يك اثر ، ضروري است . اين فرآيند كهم هزينه و ساده و قابل فهم است . لطفاً براي اطلاعات به [7] رجوع كنيد. در ضميمه A ، مجموعه اي از شكل مثالها (نمونه ها ) براي در خواستهاي كپي رايت متفاوت براي اطلاعات شما نشان داده شده است .

 البته اين شكلها ممكن است تغيير كند اما نيازهاي كلي اصولاً يكسان باقي مي ماند . بنابراين با اين علاقه انتشار گزارش شما يا هر اثر ديگري مي توان ديد كه آنها چه نيازمنديهايي دارند .

·Copyright Authorship                                  كپي رايت (حق چاپ) هويت نويسنده

        ·نويسنده كيست؟

        ·آيا اثر براي كرايه ساخته شده است؟

        ·آيا يك اثر متصل است؟

        ·آيا يك تدوين(تأليف) است؟

        ·آيا يك اثر گروهي است؟

·who Has copyiright ownership?

        ·عوامل اصلي

        ·مالكاني كه از پيش از موضوعاتي كپي رايت شده وجود داشته اند.

        ·گروههاي سوم ديگري ، مانند كارفرمايان (با كار براي استخدام در موافقتنامه هاي اشتغال(يا استخدام)) يا ناشران.

        ·Term of copyright protection

        ·زندگي نويسنده بيش از هفتاد سال باشد.

        ·اثر براي كرايه-حدود 75 سال از انتشار آن يا 100سال از بوجود آمدن (ياخلق آن) گذشته باشد.

        ·از خلق آثار مستقل جلوكيري نشود .

        ·صرفاً (فقط) جنبه هاي علمي حمايت نشود.

        ·حمايت براي ايده ها ، اقدامات ، فرآينده ، سيستم ها ، روشهاي عملكرد ، مفاهيم، اصول يا اكتشافها موجود نيست.

        ·The Fair Use Doctrineاستفاده مجاز از تز                                                                                                     

بقيه صفحه 126

    ·استفاده مجاز از يك اثر كپي رايت شده (حق چاپ يك اثر) ، براي اهدافي مانند نقد ، تفسير ، گزارش اخبار آموزش (شامل كپي هاي متعد براي استفاده يك كلاس) ، تحقيق ، تقليد مضحك يا نقيضه تخطي (تجاوز) به كپي رايت نيست.

        ·به عبارت ديگر ، استفاده مجاز يك دغاع مثبت براي تجاوز(قانون شكني) به كپي رايت است.

        ·When is ause a “tair”The court use a Four-Part test:

 چه موقع از استفاده مجاز، استفاده مي شود ، دادگاه از يك آزمايش 4 مرحله اي استفاده مي كند :

1-        هدف و شخصيت استفاده ، شامل اين كه آيا چنين استفاده اي يك ماهيت تجاري است يا براي هدفهاي آموزشي غيرمفيد است .

2-               ماهيت اثر كپي رايت شده (يا ماهيت حق چاپ يك اثر)

3-               مفدار و موجوديت بخش استفاده شده در رابطه با اثر به عنوان يك مجموعه

4-               اثر استفاده بر روي بازار قدراتمند يا ارزش اثر كپي رايت شده .

Fatr use Factors             فاكتورهاي استفاده مجاز                                                            اولين فاكتور اساساً سؤال مي كند كه آيا اين اثر ماهيت تجاري است يا اين كه براي استفاده در يك

 مجموعه آموزشي غير مفيد در نظر گرفته شده است .

    ·دومين فاكتور به اين موضوع نگاه مي كند كه آيا قانون شكني اثر مورد ادعا براي هدف انتقادي ، تفسير ، گزارش اخبار آموزش ، دانش يا تحقيق ايجاد شده يا براي هدفهاي ديگري مانند بهره برداري تجاري بوجود آمده است .

     ·سومين فاكتور به ارزش (يا مقدار) اثري كه فرد از آن استفاده كرده يا آن را كپي مي كند نگاه مي كند و اين كار كه آيا آن قلب يا ماهيت خلاق اثر است؟

    ·چهارمين و آخرين فاكتور اثرات استفاده از قانون شكني اثر مورد ادعا را در جنبه هاي دلارها و سنت هاي اثر اصلي مخاطب قرار مي دهد .

    ·استفاده مجاز تقريباً هميشه يك گزيده (يا نقل قول) كوتاه است و هميشه وابسته است . نبايد به ارزشهاي عملي يا تجاري بالقوه اثر با اين احساس كه مردم نياز بيشتري به خريد آن ندارند ، آسيب رساند .

II. Issues Pertaining to Trade secretموضوعات مربوط به اسرار بازرگاني               

تشريفات اسرار بازرگاني از طريق وضعيت خاص ايالتي ، بوجود مي آيد . مالكان اسرار بازرگاني بايد مراحل قابل قبولي را براي حمايت از اطلاعات خود، به كار برند . اطلاعات اسرار بازرگاني براي هر گروه يا حزب خارجي بدون بدست آوردن اوليه نشانه توافق افشاگري محرمانه (CDA) هرگز افشا نمي شود . حمايت سياسي و نگهداري از اسرار بازرگاني توجه دقيق به بكارگيري توافق هايي مانند CDA يا توافقهاي غير رقابتي يا هر دو را ضروري مي كند .

        ·Trade Secret اسرار ابزرگاني                                                                                            

        ·بررسي مخفي بودن اسرار

        ·تنها بر عليه تصاحب ناموفق حمايت شود.

III. Issues pertatntng to know-how and show-how

موضوعات مربوط به دانش و چگونگي ارائه آنها

اين مانند اسرار بازرگاني يكسان نيست اما بصورت خيلي نزديكي به آن مربوط مي شود يا هم راستا با آن است . براي مثال : اگر سري نباشد ، وقتي هزينه هاي توليد يك آتيم بيشتر از خريد آن از شخصي است كه فوت و فن استفاده از آن را مي داند و همچنين مي داند چگونه آن را ارائه دهد ، اين مي تواند بسيار متغير باشد .

IV. Issues pertaining to trademarkموضوعات مربوط به علائم تجاري         

عملكردهاي حمايت علائم تجاري براي افزايش كارآيي توزيع بوسيله ساخت محصولات براي تعيين بي نظمي و آشفتگي آسان است . علائم تجاري منابع كالا و خدمات را براي مصرف كنندگان تعيين مي كند. همچنين رقيبان از نشانه هايي استفاده مي كنند كه ممكن است باعث احتمال بي نظمي شود .

·Trademark Formalities تشريفات علائم تجاري                                                               

    ·حمايت از طريق استفاده از تجارت به دست آمده است اما يك نفر مي تواند به منظور درخواست استفاده از علامت قبل از اين كه حتي محصول توليد شود ، آن را بايگاني كند .

        ·حمايتها هم در سطوح ايالتي و هم سطوحي فدرال موجود هستند .

        ·قانون عمومي حمايت علائم تجاري ممكن است در غياب ثبت هم موجود باشد.

        ·Term of trademark protection

        ·معمولاً به اندازه علامت استفاده شده در تجارت است .

        ·بايد نيازهاي تمديد (تجديد) مشخص براي علائم تجاري ثبت شده معرفي شود .

        ·مي توان درخواست استفاده براي سه دوره 6 ماهه را قبل از اين در تجارت استفاده شود ، تمديد كرد(تجديد كرد).

        ·Trademark protection weaknesses  

ضعف هاي حمايت علائم تجاري

        ·از تصاحب ناموفق محصولات اساسي جلوگيري نكند .

        ·بايد بعضي از كنترلها بر روي كيفيت كالا يا سرويس (خدمات) حفظ شود.

        ·Final thought                          فكر آخر                                                           

 دوباره ، ادامه افكار بصورت نزديكي با مقاله (سخنراني) خانم اليزابت ال آر دان لي دنبال مي شود .

           ·Advice for selecting IP protection

اطلاعات براي انتقال حمايت IP

      ·چون هزينه هاي به دست آوردن و تقويت كردن IP ، براي مثال حقوق انحصاري (كه در مقاله بعدي ارائه شدند) بالا است ، پس موجوديت و موفقيت هاي روشهاي حمايتي ديگر IP قبل از پيگيري بيشتر ، كشف مي شود .

           ·تحقيق حقوق انحصاري ارائه شده بوسيله وكيل ماهر در مورد حقوق انحصاري از قبل براي در خواست بايگاني كردن است.

      ·آيا حوق انحصاري perse ، به ارزش تكنولوژي افزئده يا احتمالاً در برگشت ماكزيمم براي رسيدن به كپي رايت ، حمايت اسرار بازرگاني يا حمايت ديگر IP است؟

·what is a license Agreement?توافق مجوز چيست؟                                            

        ·اساساً توافق بوسيله مالكان IP در تعقيب ديگران براي قانون شكني اين حقوق IP نيست .

        ·پروانه ها ، گواهينامه ها ، قراردادهايي در مورد مالكان حقوق IP هستند كه ديگران در اعمال تمام يا بعضي از قسمتهاي اين حقوق تحت شرايط خاص مجاز مي كنند .

·Key licensing clauses (to be preparded for an application)

شرطهاي كليدي پروانه ها (گواهينامه ها) (كه براي يك درخواست تهيه مي شود )

        ·شرايط پذيرفته شده

        ·پروانه  (گواهينامه )

        ·پروانه دستمزد ، حق الامتياز و شرايط ديگر پرداخت

        ·تعريف پروانه IP ، حوزه و قلمرو

        ·شرايط گارانتي و بيمه

        ·شرط انقضاء

        ·How to capitalize on technologyچگونگي سرمايه گذاري در تكنولوژي            

        ·پروانه اختراع اساساً استفاده از IP براي يك شركت را اجاره مي كنند .

        ·سند IP در مبادله براي بررسي

        ·بوجود آمدن مدل شركت با مقادير اضافي سرمايه گذاري مي شود .

        ·همكاري يا پيوستن خطرها با صنعت.

در نهايت (سرانجام) ما بررسي نمودار در انتهاي متن مقاله براي مقايسه كلي دوره ها و ابزارهاي حمايت ممكن براي اين ويژگي هاي عقلاني را به شما متذكر مي شويم .

 Essential thuygh in this lecture             افكار اساسي در اين مقاله (سخنراني)

موضوعات                                                                           اگر باشد ، در مورد پروژه شما باشد.

 ويژگي هاي عقلاني (معقول)                آيا هر كسي خواهان در خواست بالا براي پروژه شما است ؟

آيا شما مي خواهيد چيز ديگري اضافه كنيد؟                                           لطفاً جزئيات را ذكر كنيد.

 

ضميمه A Appendix A=                                                                               

به مجموعه اي از اشكال نمونه براي درخواستهاي متفاوت كپي رايت [7] به [10] متصل شده است . ميزبان ديگر اشكال درخواست براي انواع ديگر هنر كه اين قسمت را شامل نمي شوند ، است. اين گرد آوري به احترام خانم نانسي اسپيت رز از كتابخانه K.F.wendt در دانشگاه ويسكان سين –ودسين است.

 In answer to your query.                     در پاسخ (يا پرسش) به درخواست شما

ثبت كپي رايت كتابها ، نسخه هاي خطي و نطق ها

 (كتابخانه كنگره) كتاب ها بيا نسخه هاي خطي منتشر نشده ممكن است براي ثبت در اداره كپي رايت (حق چاپ) ارائه گردد.فرم TX بايد در بكارگيري ثبت كپي براي آثار مربوط به متن ب(متني) ، با يا بدون شرح استفاده شود .

 فرم TX براي ثبت آثار ادبي غير دراماتيك شامل : آثار افسانه اي و غير افسانه اي ، شعر توزيع آثار جمعي (گروهي) ، تأليف (تدوين) ، كتابچه هاي راهنما‌، كاتولوگها، رساله ها، مقاله ها، گزارشها، نطقها، جلدهاي كلاسوري يا محدود شده ، جزوه ها و صفحه هاي مجزا(منفرد) شامل متن تهيه شده است.

(اداره كپي رايت) هيچ نياز خاصي براي چاپ ، فورمت يا اندازه كاغذ و كيفيت موضوعات نسخه خطي منتشر نشده نيست . نوشتن تايپي ، فتوكپي و نسخه هاي خطي (كه با دست خط نوشته مي شود) و ترجيحاً با جوهر ، همه براي سپردن (امانت دادن) قابل قبول هستند . ليكن چون موضوعات امانت كل محتواي قابل كپي رايت يك اثر ارائه شده براي ثبت را نشان مي دهد ، كپي هاي امانت داده شده در يك فورمت كه ذخيره طولاني آن را آسانتر مي كند (براي مثال مهر شدن ، مهرور شدن ، گير ه كردن و غيره) بايد تا حد زيادي بوسيله اداره كپي رايت تهيه شود/

براي ثبت كردن يك كتاب با يك نسخه خطي بايد 3 عنصر ديگر در بسته بندي با پوشش يكسان به كتابخانه كنگره ، اداره كپي رايت ، ثبت كننده كپي رايتها ، اينديپيندنس 101 ، خيابان S.E ، واشگتن 600-20559 D.C فرستاده شود :

1-               فرم TX درخواست كامل شده

2-               مبلغ (هزينه) غير قابل استرداد 30 دلاري

3-               سپرده(امانت) اثرغير قابل برگشت است . نيازهاي سپرده (امانت) به اثري كرد كه در زمان ثبت منتشر شده بستگي دارد .

        ·اگر اثر منتشر نشده است ، يك كپي كامل يا فنوريكورد phonorecord نياز است .

    ·اگر اثر اولين بار در ايالات متحده در 1 ژوئن 1978 يا بعد از آن منتشر شده ، 2 كپي كامل يا فنوريكورد بهترين ويرايش آن نياز است . (يعني چاپ اول)

        ·اگر اثر اولين بار در ايالات متحده قبل از 1 ژوئن 1978 منتشر شده ، 2 كپي كامل يا فنوريكورد به عنوان اولين اثر منتشر شده نياز است . (يعني چاپ اول)

    ·اگر اثر اولين بار خارج از ايالات متحده منتشر شده يك كپي كامل يا فنوريكورد آن به عنوان اولين اثر منتشر نياز است (يعني چاپ اول)

    ·اگر اثر يك توزيع از يك اثر گروهي است و بعد از 1 ژوئن 1978 منتشر شده ، يك كپي كامل يا فنوريكورد بهترين ويرايش اثر دسته جمعي يا فتوكپي خود توزيع همانطور كه در اثر دسته جمعي منتشر شده است ، نياز است . كپي رايت از عبارت (بيان) نويسنده در ادبيات ، هنر يا اشكال موسيقي حمايت مي كند . حمايت كپي رايت به هر ايده ، سيستم ، روش ، نام يا عنواني محدود نمي شود .

                                                 امضاء شما

                                               امضاء ثبت كننده كپي رايت

ثبت كپي رايت چه مدت طول مي كشد؟

ثبت كپي رايت در تاريخ قبض رسيد در اداره كپي رايت براي تمام عناصر مورد نياز در شكلهاي(فرمهاي)قابل قبول ، بدون توجه به طول زماني كه براي فرايند در خواست و پست اسناد ثبت نياز است ، مؤثر است . طول زمان مورد نياز بوسيله اداره كپي رايت براي فرايند درخواست از يك زمان به زمان ديگر متغير است و به تعداد موضاعات دريافت شده بستگي دارد .

 به خاطر داشته باشيد كه تعداد روزها براي پست براي رسيدن به اداره كپي رايت و براي اسناد ثبت براي رسيدن به مقصد بعد ازپست شدن از اداره كپي رايت ، در نظر گرفته مي شود . شما هيچ اطلاعي نخواهيد داشت كه آيا درخواست شما براي ثبت كپي رايت رسيده است (دريافت شده است؟) (اداره كپي رايت سالانه بيش از 000/500 در خواست دريافت مي كند ) اما ممكن است اين انتظارات را داشته باشيد :

        ·يك نامه يا تلفن از كارمندان اداره كپي رايت ، اگر كه اطلاعات بيشتري نياز است ، دريافت كنيد .

        ·سند ثبت براي نشان دادن اثر ، ثبت شود يا اگر درخواست نمي توانيد پذيرفته شود ، طي يك نامه توضيح داده شود كه چرا آن اثر رد شده است .

شما ممكن است هيچ كدام از اينها را تقريباً 8 ماه بعد از ارائه اثر خود ، دريافت نكنيد .

اگر مي خواهيد بدانيد كه اداره كپي رايت مطالب شما دريافت مي كند ، بايد اثر را از طريق پست ثبت كرده يا سند گذاري كنيد و تاريخ برگشت آن را درخواست كنيد .

 براي اطلاعات بيشتر ، بنويسيد :

كتابخانه كنگره

اداره كپي رايت

اينديپندنس 101 خيابان S.E

واشنگتن 6000-20559D.C

 اگر به فرمهاي درخواست اضافه براي ثبت كپي رايت نياز داريد ، در هر زمان با شماره تلفن 9100-707 (202) تماس حاصل فرماييد . درخواست شما همانطور كه يك پيام را در فرمهاي اداره كپي رايت و انتشارات هات لاين در واشنگتن D.C ثبت مي كند ، پست مي شود . (رها مي شود) . لطفاً نوع و شماره فرمهايي را كه نياز داريد ، مشخص كنيد .

 اگر شما اطلاعات كلي در مورد پرسشها داريد و مي خواهيد درباره اطلاعات خاصي صحبت كنيد با شماره تلفن 6737-707(202) TTY 3000-707(202) تماس حاصل فرماييد . همچنين شما مي توانيد صفحه هاي فرمهاي درخواست را فتوكپي كنيد .

 ليكن فتوكپي فرمهاي ارائه شده به اداره كپي رايت بايد واضح ، خوانا و در يك پايه خوب 2/1 8 اينچ در 11 اينچ در صفحه هاي سفيد مناسب براي چاپ اتوماتيك از طريق يك اسكنر /يا دستگاه فتوكپي باشد . فرمها بايد ترجيحاً با جوهر سياه و سر فصل به سر فصل چاپ شوند . (چون وقتي شما صفحه را بر مي گردانيد) ، بطوري كه مستقيماً مطلب صفحه 2 پشت مطلب صفحه 1 باشد)

 فرمهايي كه اين شرايط را نداشته باشند ، به فرستنده برگشت داده مي شوند . تمام فرمهاي درخواست اداره كپي رايت در www.loc.copyright موجود هستند . آنها ممكن است دان لود شوند و براي استفاده در ثبت يك ادعا براي كپي رايت در تجديد يك ادعا براي كپي رايت ، پرينت شوند .

 شما بايد Adobe@.AcrobutReader ممكن است از سيستمهاي تركيب شده بوسيله جوهر ها از سايت اينترنت مشابهي كه براي فرمها موجود است ، دان لود شود .

پرينت فرمها سرفصل به سرفصل (مطلب صفحه 2 مستقيماً پشت مطلب صفحه است ) در يك صفحه مجزا با يك كيفيت خوب در كاغذ سفيد 2/1 8 اينچ در 11 اينچ انجام مي شود . براي رسيدن به بهترين كيفيت كپي فرمهاي درخواست از يك پرينتر (چاپگر) ليزري استفاده كنيد.

بارها ، بخشنامه ها آگاهي هاي اداره كپي در خواست شده و اخيراً قانونهاي كلي پيشنهاد شده به همان خمبي در وب سايت اداره كپي رايت موجود است .

بخشنامه ها آگاهي هاي اداره كپي از طريق فاكس موجود است . شماره تلفن و شماره فاكس يكي است با شماره 2600-707(202) تماس بگيريد . كليد رد شماره فاكس شما فوري است و در شماره آيتمهاي سند شما مي توانيد ان را از طريق فاكس دريافت كنيد .

 اگر شما شماره آيتمهاي سندي را كه مي خواهيد نمي دانيد مي توانيد آن را از فهرستي كه براي شما فاكس مي شود درخواست كنيد . شما ممكن است بيش از 3 آيتم را در يك زمان به كار ببريد . توجه كنيد كه فرمهاي درخواست كپي رايت از طريق فاكس موجود نمي باشند.

  درخواست فرم                 

اطلاعات اساسي

چه موقع از اين فرم استفاده مي شود : از فرم Tx براي ثبت آثار ادبي غير دراماتيك منتشر شده و منتشر نشده به جز موضوعات دنباله دارد و دوره اي استفاده كنيد.  اين طبق ه شامل تنوع وسيعي از آثار است : داستاني (افسانه اي ) غير داستاني (ياغير افسانه اي ) ، شعر ، كتابهاي درسي ، آثار مرجع ، بخشنامه ها ، كاتالوگها ، كپي آگهي ها ، گرد آوري اطلاعات و برنامه هاي كامپيوتر است . براي موضوعات دوره اي و دنباله از فرم SE استفاده كنيد .

امانت (سپرده گذاري) به همراه درخواست : درخواست براي ثبت كپي رايت بايد بوسيله سپرده ـامانت) شامل كپي ها يا فنوريكورهاي ارائه شده با تمام آثار كه براي ثبت ايجاد مي شود ، همراه شود . در ادامه نيازهاي سپرده (امانت) كلي به عنوان مجموعه چهارم در قانون (يافرضيه)هستند .

اثر منتشر نشده : يك كپي كامل (يافنوريكورد) از بهترين ويرايش سپرده شود (امانت داده شود).

آگهي كپي رايت : قبل از 1 مارس 1989 استفاده از آگهي كپي رايت در تمام آثار منتشر شده به عنوان يك دستبرد و هر اثري كه براي اولين بار چاپ مي شود ، قبل از آن تاريخ ، بايد آگهي كپي رايت در تمام آثار منتشر شده به عنوان يك دستور بود و هر اثري كه براي اولين بار چاپ مي شد ، قبل از آن تاريخ ، بايد يك آگهي را به همراه ضد داشت براي آثاري كه اولين بار در 1 مارس 1989 و بعد از آن چاپ مي شود ، استفاده از آگهي كپي رايت اختياري است . براي اطلاعات بيشتر در مورد آگهي كپي رايت ، آگهي 3 ، آگهي هاي كپي رايت را ببينيد .

براي اطلاعات بيشتر : در مورد اطلاعات خاص صحبت كنيد ، با شماره تلفن (67370707 (202):Tty)3000-707(202) تماس حاصل فرماييد . اطلاعات ثبت شده 24 ساعت يك روز موجود است . فرمها و انتشارات ديگر در بخش (قسمت) 9 است و يا فرمها و انتشارات هاتالاين را با شماره 9100-707(202) در خواست كنيد . بيشتر آگهي ها (نه فرمها) از طريق فاكس موجود هستند .

 با شماره 2600-707(202) تماس حاصل بگيريد . بيشتر آگهي ها ، فرمها و اطلاعات ديگر از وب سايت اداره كپي رايت باwww.loc.gor/copyrigh  به كار رفته و دان سود مي شود.

 دستورالعمل خط به خط

لطفاً با استفاده از جوهر سياه تايپ يا پرينت كنيد . اين فرم براي توليد فرم يا سند استفاده مي شود .

 قسمت 1 : عنوان            space 1: titel                                                           

عنوان يك اثر : هر اثر براي ثبت كپي رايت ارائه شود بايد يك عنوان براي تشخيص ( يا مشخص كردن) آن اثر خاص داشته باشد . اگر كپي ها يا فنوريكوردهاي يك اثر يك عنوان يا عبارت مشخص داشته باشند كه بتواند به عنوان يك عنوان به كار رود ، يك كلمه كاملاً يا دقيقاً را درخواست ، رونوشت كنيد (بنويسيد) ، فهرست ثبت و شناسايي آينده اثر به اطلاعاتي كه شما در اينجا مي دهيد بستگي دارد .

عنوان قبلي يا عنوان ديگر : اگر هر عنوان اضافي براي اثر وجود دارد تحت ايسنكه يك نفر در جستجو براي ثبت احتمالاً به آن نگاه كند يا تحت اين كه سند مربوط به اثر ممكن است ثبت شود ، اين قسمت را كامل كنيد .

انتشار به عنوان يك مقاله : اگر اثر ثبت شده يك مقاله به صورت دوره اي ، دونباله دار يا جمعي يا (مشترك) است عنوان مقاله در قسمت «عنوان اين اثر» است . پس در خط «انتشار به عنوان يك مقاله» ثبت مي شود و اطلاعاتي در مورد اثر جمعي كه در مقاله آشكار شده ، داده مي شود .

 قسمت 2 : نويسنده                                                                 space 2 : Author(s)

دستورالعمل كلي: بعداز ها ، بگيريد كه چه كسي نويسنده (يا نويسندگان) اين اثر براي هدف كپي رايت است . پس ، اگر اثر يك اثر مشترك (جعي) است ، اطلاعات خواسته شده در مورد هر نويسنده كه در هر مقدار محسوس موضوع قابل كپي رايت اين نسخه از اثر را شركت مي كند ، ارائه دهيد . اگر  شما به فضاي بيشتري نياز داريد ، صفحه هاي ضميمه را درخواست كنيد .

 در مورد اثر گروهي مانند گلچين ادبي ، جمعي از مقاله ها يا دايره المعارف ، اطلاعاتي در مورد اثر گروهي به عنوان يك مجموعه ، ارائه دهيد.

نام نويسنده : كاملترين فرم نام نويسنده بايد ارائه شود . غير از اثري كه براي (كرايه) ساخته مي شود (خلق مي شود)، فردي كه عملاً اثر را خلق مي كند ، نويسنده اثر است . در مورد اثر ساخته شده يا خلق شده براي اجاره ، اين قانون (فرضيه) تهيه مي شود كه كارفرما يا شخص ديگري كه اثر را تهيه كرده ، به عنوان يك نويسنده قلمداد مي شود .

كدام اثر يك اثر خلق شده براي اجاره (كرايه) است ؟ يك اثر خلق شده براي اجاره به دو صورت مشخص مي شود : (1)

 اثر تهيه شده بوسيله يك كارمند در فضاي كاري اش يا (2) يك اثر خاص كه براي استفاده به عنوان شركت در يك اثر گروهي به عنوان قسمتي از تصوير متحرك يا آثار سمعي – بصري(شنيداري) ديگر ، به عنوان ترجمه ، به عنوان يك اثر تكميلي ، به عنوان تأليف ، به عنوان متن ساختاري ، به عنوان يك امتحان ، يك عنوان پاسخ براي امتحان يا به عنوان يك اطلس منظم يا بررسي مي شود .

اين در صورتي است كه گروهها صريحاً با وسايل نوشتاري مشخص شده بوسيله آنها و اين آثار بايد به عنوان يك اثر خلق شده براي اجاره (كراي) بررسي شوند ، موافق باشند .

اگر شما گزينه بله را براي نشان داده اين كه اثر براي اجاره خلق شده است ، علامت مي زنيد ، پس بايد نام كامل كارفرما (ياشخص ديگري كه اثر توسط او تهيه شده است) را ارائه دهيد . شما همچنين ممكن است نام كارمند را همراه با نام كارفرما ضميمه كنيد . (براي مثال: شركت انتشارات الستر، كارفرما براي اجاره جان فرگوسن)

اثر بينام يا داراي نام مستعار: اگر نويسنده در كپي ها يا فنوريكوردهاي اثر مشخص نشود ، نويسنده اثر بي نام است .

و يا اگر نويسنده در كپي ها يا فنوريكوردها تحت يك نام ساختگي باشد ، نويسنده اثر داراي نام مستعار است . اگر اثر بي نام باشد ، شما ممكن است : (1) در آن قسمت يك خط بگذاريد يا (2) بي نام را در خط بگذاريد(3) هويت نويسنده را مشخص كنيد.

اگر اثر داراي  نام مستعار باشد شما ممكن است (1) در آن قسمت يك خط بگذاريد يا (2) نام مستعار را بنويسيد و آن را مشخص كنيد (براي مثال: نام مستعار هانتلي هاور استوك)(3) نام نويسنده را مشخص كنيد ،

 نام واقعي و نام مستعار آن را مشخص كنيد (براي مثال: جاديس بارتون نام مستعار مديلاين السر است) ليكن تابعيت يا اقامتگاه نويسنده بايد در تمام موارد ارائه شود .

تاريخ تولد و تاريخ مرگ : اگر نويسنده مرده است ، فرض كنيد نياز است كه سال مرگ را در درخواست ذكر كنيد / مگر آنكه اثر بي نام يا داراي نام مستعار باشد . تاريخ تولد نويسنده اختياري است اما به عنوان يك فرم شناسايي مفيد است . اگر اثر نويسنده يك اثر براي اجاره است ، آن قسمت را رها كنيد.

 مليت يا اقامتگاه نويسنده: كشوري كه نويسنده تابه آن است يا نويسنده در آن اقامت دارد را بنويسيد . مليت يا اقامتگاه بايد در تمام موارد ذكر شود.

ماهيت نويسندگي : بعد از عبارت ماهيت نويسندگي شرح كلي و مختصري از ماهيت اين قسمت خاص براي اثر ارا ئه دهيد .

مثالهاي آن «تمام متن» ، «برنامه كامپيوتري»، «تأليف انگليس» و «متن جديد» هستند .

 قسمت 3 : خلق و انتشار اثر                             space 3: creation and publication

دستورالعمل كلي: «خلق» را با«انتشار» اشتباه نگيريد . هر درخواستي براي ثبت كپي رايت بايد سالي را كه خلق اثر كامل شده ، بيان كنيد . تاريخ و مليت اولين انتشار تنها اگر اثر منتشر شده باشد ، بايد ارائه شود

خلق اثر : وقتي اثر خلق مي شود كه براي اولين بار در كپي يا فنوريكورد ثابت شود .

 جايي كه اثر در يك دوره زماني تهيه مي شود بخش جود اثر از تاريخ كلي اثر خلق شده در آن تاريخ تشكيل مي شود . تاريخي كه شما اينجا ذكر مي كنيد ، بايد سالي باشد كه نويسنده نسخه اصلي را براي ثبت كامل ذكر شود حتي اگر نسخه ديگر وجود داشته باشد يا اگر تغييرات يا اضافات بيشتري مطرح شود .

انتشار : انتشار را به عنوان توزيع كپي ها و فنوريكوردهاي يك اثر براي عموم بوسيله فروش يا انتقال ديگر مالكيت يا بوسيله اجاره ، يا قرض دادن آن مشخص كنيد . اگر درخواست براي توزيع كپي ها يا فنوريكوردها براي يك گروه از اشخاص براي هدفهاي توزيع بيشتر ، عملكرد عمومي يا نمايش عمومي وجود داشته باشد ، يك اثر منتشر مي شود . تاريخ كامل (ماه ، روز، سال) و كشوري كه اولين بار انتشار در آن جا رخ داده را مشخص كنيد .

اگراولين انتشار بصورت همزمان در ايالات متحده و كشورهاي ديگر رخ دهد ، تنها بيان U.S.A كافي است .

قسمت 4: مدعيانspace 4: cloumant(s)                                                                 

نام آدرس مدعيان كپي رايت : نام و ادرس مدعيان كپي رايت در اين اثر حتي اگر مدعي با نويسنده يكي است (يعني مدعي همان نويسنده است) بايد ذكر شود .

كپي رايت يك اثر در اصل در اصل به نويسنده اثر متعلق است (در مواردي كه اثر براي اجاره توليد مي شود، كارفرما يا هر شخص ديگري كه اثر را تهيه كرده را شامل مي شود ).

مدعي كپي رايت نويسنده اثر يا يك شخص يا سازماني كه كپي رايت اساساً متعلق به نويسنده انتقال داده شده است مي باشد .

 انتقال: اگر مدعي چگونه مالكيت رايت نويسنده نيست درخواست براي ثبت بايد شامل مختصري از اين باشد كه مدعي چگونه منالكيت كپي ر ايت را بدست آورده است . اگر نام مدعي كپي ايتي كه در قسمت 4 ذكر مي شود ، نام نويسنده در قسمت 2 نباشد ، مختصري درباره اين كه چگونه مدعي مالكيت كپي رايت را به دست آورده اند توضيح دهيد .

مثالها : از طريق نوشتن قرار داد – انتقال تمام حوق بوسيله نويسنده – واگذاريو از طريق وصيت نامه . مدارك انتقالي يا پيوستها يا ماده اصلاحي ديگر را ضميمه نكنيد .

 قسمت 5: ثبت قبلي space 5: previous Regisation                                                

دستورالعمل كلي: سؤالات در قسمت 5 قصد دارد نشان دهند كه آيا اخيراً ثبت براي اين اثر بوجود آمده و اگر اين طور است ، آيا اصل ديگري براي ثبت جديد وجود دارد يا نه . به عنوان يك قانون كلي ، تنها كپي رايت اصلي مي تواند براي نسخه يكسان يك اثر كلي توليد شود .

نسخه مشابه (يكسان) : اگر اين نسخه اساساً با اثر پوشيده شده اثر قبلي مشابه باشد ، ثبت دوم معمولاً ممكن نيست ، مگر اين كه : (1) اثر در فرم منتشر نشده ثبت شده است و ثبت دوم اكنون در جستجو براي پوشيدن اين ويرايش منتشر شده اول است . يا (2) مشخص ديگري به جز نويسنده به عنوان مدعي كپي رايت در ثبت قديمي مشخص شود و نويسنده اكنون در حال جستجوي نام خودش است . اگر هر كدام از اين دو استثناء به كار رود ، جعبه مناسب را علامت بزنيد و شماره ثبت قديمي و تاريخ آن را ذكر كنيد .

از طرف ديگر فرم Tx را ارئه دهيد . به جاي آن ، ارائه كپي رايت را بريا اطلاعاتي در مورد ثبت اضافي يا ثبت انتقالات مالك كپي رايت ، بنويسيد .

نسخه تغيير يافته : اگر اثر تغيير كند و شما اكنون در حال جستجوي ثبت براي اضافات و چاپ جديد باشيد ، آخرين جعبه در قسمت 5 را علامت بزنيد ، شماره و تاريخ ثبت قديمي را ارائه دهيد و هر دو بخش قسمت 6 دستوالعمل را مطابق دستوالعملهاي زير كامل كنيد .

شماره و تاريخ ثبت قبلي : اگر بيش از يك ثبت قبلي براي اثر وجود داشته باشد ، شماره و تاريخ جديدترين ثبت را مشخص كنيد .

 space 6 : Derivate work or compilationقسمت 6: اثر اشتقاقي يا تأليفي              

دستورالعمل كلي : اگر اين اثر يك «نسخه تغيير يافته» ، «تأليف شده» يا اثر اشتقاقي است و اگر آن يك با بيشتر اثر قديمي را كه منتشر شده يا براي كپي رايت ثبت شده يا در حوزه عمومي قرار گرفته است قسمت 6 را كامل كنيد .

يك تأليف يا تدوين به عنوان يك اثر تشكيل شده بوسيله يك جمع و نشانه از پيش وجود داشتن موضوعات يا تاريخي كه انتخاب شده ، متناسب شده يا در چنين روشي كه اثر به عنوان يك مجموعه كلي يك اثر اصلي نويسنده مرتب مي شود ، مشخص مي گردد . يك اثر اشتقاقي ، يك اثر برا ساس يك يا بيشتر از يك اختصار ، خلاصه از پيش وجود داشته يا هر شكل ديگري كه اثر ممكن است دوباره مطرح شود ، انتقال داده شود و يا پذيرفته شود ، است. آثار اشتقاقي شامل آثار زير است :موضوعات از پيش وجود داشته است : (قسمت a6) : براي آثار اشتقاقي اين قسمت و قسمت b6 را كامل كنيد . در قسمت a6 آثار از پيش وجود داشته اي را كه دوباره از نو مطرح شده ، انتقال يافته ، يا پذيرفته شده است را مشخص كنيد . اثر از پيش بقيه

 وجود داشته ممكن است موضوعاتي باشد كه قبلاً منتشر شده ، قبلاً ثبت شده يا در حوزه انتشار است . يك

مثال از موضوعات از پيش وجود داشته ممكن است «نسخه روسيه اي «Goncharov’s oblomov» باشد.

موضوعات اضافه شده به اثر : (قسمتb6 ) : گزارش مختصر و كلي از موضوعات جديد پوشيده شده كه بوسيله ادعاي كپي رايت براي ثبت جستجو مي شود را ارائه دهيد . مثالهاي اثر اشتقاقي عبارتند از :

ويرايش ، تفسير حساس و ترجمه در فصلهاي 11و 17 است . اگر اثر يك تأليف است ، هم خود تأليف و هم موضوعاتي كه تأليف مي شوند را توصيف كنيد .

براي مثال : تأليف توليد نطقهاي 1917 بوسيله وود رو ويلسون . يك اثر ممكن است هم يك اثر اشتقاقي و هم يك تأليف باشد كه در اين مورد يك بيانه ساده ممكن است اين باشد : «تأليف و اضافات مواد جديد» .

قسمت 7و8و9 : حق الزحمه و مكاتبات و شناسايي و آدرس برگشت

حساب سپرده : اگر شما يك حساب سپرده را در اداره كپي رايت باز كنيد ، آن را در قسمت a7 مشخص كنيد .

به عبارت ديگر قسمت سفيد را رها كنيد و حق الزمه يا مبلغ 30 دلار را با درخواست و سپرده ارسال كنيد (كه تا 30 ژوئن 2002 مؤثر است).

مكاتبات : ( قسمت b7) : اين قسمت بايد شامل نام ، آدرس ، كدپستي محل ، شماره تلفن ، شماره فاكس و آدرس ايميل (اگر موجود است) در صورتي كه مكاتبات درباره اين درخواست ضروري باشد ، را ذكر كنيد.

 شناسايي (قسمت 8) : درخواست در صورتي پذيرفته مي شود كه تاريخ و امضاء خطي نويسنده يا مدعي ديگر كپي رايت يا مالك انحصاري حقوق يا اينكه به حقوق عامل نويسنده مجاز شود ، مدعي يا مالك حقوق انحصاري را در بر داشته باشد .

آدرس براي برگشت مدارك (قسمت9): جعبه آدرس بايد بصورت قانوني كامل شود چون مدارك در يك پاكت مخصوص برگشت داده خواهد شد.

ISBN u.s Ayency and Its Function

آژانس ISBN u.s و عملكرد آن :

آژانس ISBN u.s مسئول تعيين شماره شاخص ناشر ISBN  براي ناشراني با يك محل سكونت يا اداره در u.s و انتشار عناوين آنها در u.s هستند .

آن نمي تواند ISBN را براي ناشران خارجي تعيين كند (آژانسهاي گروه ISBN را در آدرسهاي آژانس محلي خارجي ببينيد .)

آژانس ISBN شماره هاي شاخص ناشران را تعيين و معين مي كند(كه براي هر ناشر منحصر به فرد است)

اين آژانس ليستي (Bookland EAN Bar code Film Master Suppliers)و دستورات يا آموزشهاي هانين دار را فراهم مي كند و اطلاعاتي درباره منابعي ديگر كه ناشران ممكن است به آن نياز داشته باشند ، شامل كاتالوگ در انتشار برنامه (CIP)، كتابخانه شماره مركزي كاتالوگ كنگره (LCCN) ، شماره سريال استاندارد بين المللي (ISSN) ، PUBNET و BISG را فراهم مي كند .

آژانس اهميت ISBN را براي تهيه فهرست مراجع در كتابهاي در حال چاپ ، كتابهاي در دست تهيه و مسائل ديگر ترويج داده و تشويق مي كند .

آژانس همچنين ليست جديد و جامع تمام ايالات متحده را حفظ مي كند . تعيين شماره شاخص ناشر براي زاحاطه بر ناشران ، توزيع كنندگان و جمله فروشان ايالت متحده است .اين اطلاعات از پايگاه اطلاعاتي موثق ناشران R.R.Bowker’s  داده شده است .

 آدرس و شماره شاخص ناشر ISBN (اگر موجود است).

فرايند اطلاعات PROcessiny Informtion                             

 درخواست شما براي شماره شاخص ناشر ISBN تنها رد صورتي كه شما موارد زير را رعايت كنيد تهيه مي شود :

1-كامل كردن درخواست

2-پرداخت

توجه: كارتهاي اعتباري براي پرداخت ترجيح داده مي شوند.

آژانس ISBNu.s ، ISBN را بوسيله تلفن يا فاكس تهيه نمي كند .زمان فرايند براي درخواست ISBN 10 روز تجارت (شنبه ها ، يكشنبه ها و تعطيلات روزهاي تجارت نيستند) از تاريخ قبض رسيدها از كامل كردن شكل است . اين بدين معني است كه درخواست در طول زمان است . ISBN بعد از اين كه اين دوره كامل شود ، برا ي ناشران پست خواهد شد .(هيچ مشكلي براي درخواست وجود ندارد)

فرايند حق تقدم Priority Processing                                                                 

اگر شما قصد داريد كه از آژانس براي برگشت سريع تقاضا كنيد بايد هزينه حق تقدم 75 دلاري ر ا بپردازيد و بايد آن را به هزينه حق الزحمه اضافه كنيد . سرويس حق تقدم (برتري) شامل برگشت در عرض 48 ساعت پس از دريافت قبض رسيد از شماره شاخص انتشار ISBN شما و كتاب لوگ ISBN است.
(هيچ مشكلي با در خواست وجود ندارد) اگر شما حق تقدم سرويس را تقاضا كنيد و كتاب لوگ ISBN شما ايميل شود ، لطفاً آدرس ايميل ر ا براي جايي كه بايد فرستاده شود ، تهيه كنيد .

لطفاً توجه كنيد : حق تقدم سرويس يا به وسيله ايميل يا به وسيله سرويس پيام رسان است ، اما بوسيله هر دو نيست .

 چشم پوشي از هزينه سرويسwaIViny of the service shrge                                

شركت شما ممكن است براي چشم پوشي زا هزينه سرويس تقاضا كند ، اگر شركت شما يك ماليات قابل چشم پوشي /نيكوكارانه (3c)501 را ببخشد و شركت شما مي تواند يك بيانه از مأموريت قابل چشم پوشي /نيكوكارانه را تهيه كند .

شركت شما بايد اسنادي را در Both براي اينكه براي يك دستمزد قابل چشم پوشي ، واجد شرايط شود ، تهيه كند . اگر شما چشم پوشي  از هزينه را درخواست كنيد و به فرايند حق تقدم نياز داشته باشيد ، هزينه 7500دلاري تهيه مي شود .

 

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

بانک جامع پرسشنامه جمعه دوازدهم تیر ۱۳۸۸ ۱۷:۱۱ بعد از ظهر

سمینار آشنائی با بازار سهام ایران، فارکس وتحلیل تکنیکال
 صفحه نخست  مدیروبلاگ       تماس باما       پست الکترونیک   خدمات آموزشی   خدمات نرم افزاری 
     
( محتوای این پرسشنامه محرمانه خواهد بود )

هدف از تکمیل این پرسشنامه جمع آوری اطلاعاتی در ارتباط با میزان استرس موجود در شغل و تخمین فشار کاری وارده بر شما می باشد . لطفا بعد از خواندن هر جمله در محل مربع ، بهترین جوابی را که بیان کننده شرایط محیط کاری شماست ، علامت بزنید . اگر جملات در مورد روحیات فردی است ، میزان احساسات خود را در مورد شغلتان بیان کنید . گزینه را طوری انتخاب کنید که تقریباً نشان دهنده وضعیت درستی از شرایط یا روحیه شما باشد ، متشکریم .
 سن:                   میزان تحصیلات:                     وضعیت تاهل:              سابقه حادثه:               نوع کار/پست:                                                  سابقه کار:                  تعداد افراد تحت تکفل:

جملات

هرگز به ندرت گاهی اوقات اغلب بیشتر اوقات

1- در محل کار من ، افراد کم تجربه و کم مهارت محسوب می شوند. 

□      □      □     □       □

2- شغلم به طور کامل مشخص نمی باشد.

□      □      □     □       □

3- برایم مشخص نیست چه انتظاراتی از من دارند.

□      □      □     □       □

 4- برایم مشخص نمی باشد که در آینده از من چه انتظاراتی خواهند داشت.

□      □      □     □       □

5- نمی توانم رضایت مافوقم را جلب کنم.

□      □      □     □       □

6- توانایی برقراری ارتباط با مافوقم را دارم.

□      □      □     □       □

7- سرپرست با من مثل یک فرد کم تجربه رفتار می کند و هنوز از او دستور می گیرم.

□      □      □     □       □

8- سرپرست با من رفتار مطلوبی دارد.

□      □      □     □       □

9- بین من و سرپرستم رابطه دوستانه ، قابل اعتماد و محترمانه ای وجود دارد.        

□      □      □     □       □

10- به نظر می رسد بین مدیران و کارگران رابطه ای تنش زا وجود دارد.

□      □      □     □       □

11- در انجام دادن وظایفم آزاد می باشم.

□      □      □     □       □

12- احساس می کنم که می توانم آینده ام را با انجام این کار تضمین کنم.

□      □      □     □       □

13- تعداد زیادی رئیس (سرپرست) در حوزه کاری من وجود دارد.

□      □      □     □       □

14- رئیسم (سرپرستم) به شغلش اهمیت نمی دهد.

□      □      □     □       □

15- مافوقم برخورد مناسبی نسبت به عملکردم دارد.

□      □      □     □       □

16- مافوق من از توانایی ها و شایستگی هایم قدردانی نمی کند.

□      □      □     □       □

17- در شغلم امید به ارتقاء ندارم.

□      □      □     □       □

18- میزان مشارکت من در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های مربوط به محیط کارم رضایت بخش است .

□      □      □     □       □

19- احساس می کنم که برای این شغل  آموزش زیادی دیده ام.

□      □      □     □       □

20- احساس می کنم که برای این شغل آموزش کافی دیده ام.        

□      □      □     □       □

21- نگران از دست دادن کار یا اخراج شدن هستم.

□      □      □     □       □

22- آموزش های ضمن کار برای شغلم ناکافی است.

□      □      □     □       □

23- بیشتر همکارانم با من رابطه غیردوستانه دارند.

□      □      □     □       □

24- بارغبت در محل کار حاضر نمی شوم.

□      □      □     □       □

25- در این شغل وقت ازاد برای امورات شخصی وجود ندارد.

□      □      □     □       □

26- در این شغل از لحاظ سن  سابقه کار و میزان تحصیلات تبعیض وجود دارد.

□      □      □     □       □

نمره کل سوالات 26-1

 27- محیط کارم شلوغ و از لحاظ شرایط فیزیکی(صدا-روشنایی-درجه حرارت و ...) ناراحت کننده می باشد.

□      □      □     □       □

28- فشارهای فیزیکی (برداشتن بار،ایستادن به مدت طولانی و ...) در شغلم بیش از حد می باشد. 

□      □      □     □       □

29- حجم کاری ام کاهش پیدا نمی کند.

□      □      □     □       □

30- ریتم کارم خیلی سریع می باشد.

□      □      □     □       □

31- کارم نیاز به سرعت عمل دارد.

□      □      □     □       □

32- در کارم زمانی برای استراحت،خوردن چای یا نهار وجود ندارد.

□      □      □     □       □

33- زمانهای استراحت کاری پیش بینی شده مناسب نیست.

□      □      □     □       □

34- نیازمندیهای کارم فراتر از تواناییهای من می باشد.

□      □      □     □       □

35- در پایان روز توان فیزیکی ام را از دست می دهم.

□      □      □     □       □

36- از اوقات فراغتم لذت نمی برم زیرا تمام انرژیم صرف کار می شود.

□      □      □     □       □

37- من نسبت به همکارانم باید وقت بیشتری را صرف کار کنم تا عقب نیفتم.

□      □      □     □       □

38- در مقابل بسیاری از مردم مسئول هستم.

□      □      □     □       □

39- حمایت از کارکنان در محل کارما بسیار کم می باشد.

□      □      □     □       □

40- حمایت از کارکنان در اینجا موثر و مفید نمی باشد.

□      □      □     □       □

41- برایم مشخص نیست که از من چه انتظاراتی دارند.

□      □      □     □       □

42- برایم مشخص نیست که در آینده از من چه انتظاراتی دارند.

□      □      □     □       □

43- هنگام ترک کار احساس خستگی می کنم.

□      □      □     □       □

44- در این شغل موفقیت و ارتقاء شغلی کم است.

□      □      □     □       □

45- میزان آموزش های ضمن کار برای شغلم ناکافی است.

□      □      □     □       □

46- با همکارانم در سر کار مقداری مشکل دارم.

□      □      □     □       □

47- بیشتر همکارانم برخورد غیر دوستانه ای با من دارند.

□      □      □     □       □

48- در موقع رفتن به سر کار احساس ناراحتی می کنم.

□      □      □     □       □

نمره کل سوالات48-28

لیست آزمونهای روانشناسی بر اساس حروف الفبا (لینک فعال مخصوص اعضاء)
پرسشنامه استرس گوردون(تاثیر استرس شغلی بر خانواده
بررسی پایائی و روائی پرسشنامه سبک زندگی
بررسی پایائی و روائی پرسشنامه HSE
پرسشنامه استرس (فشار روانی) Understand Your self
شاخص های ارزیابی استرس ارگونومیک (استرس گرمائی)
منابع استرس در دانشجویان
پرسشنامه سنجش استرس در کودکان
پرسشنامه مدیریت تضاد
پرسشنامه سنجش اعتیاد اینترنتی IEA
پرسشنامه فرهنگ سازمانی
تاثیر استرس بر س--ک--س و تمایلات---
پرسشنامه سبک ها تصمیم گیری GDMS اسکات و بروس
پرسشنامه ابزار سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان
پرسشنامه سنجش احساس فشار رواني اوسولا ماركهام: اين آزمون داراي 38 سؤال با دو گزينه بلي و خير است و براي سنجش استرس دانش آموزان از آن استفاده مي شود . اين مقياس بر اساس نظريه هاي مناسب روانشناسي توسط سازنده اصلي آن ماركهام در سال 1992 تدوين شده و او پژوهشهاي لازم را دربارة روايي آن به عمل آورده است. ادامه مطلب
پرسشنامه موفقيت/ ارتقاء
آزمون اضطراب امتحان فيليپس:  اين آزمون شامل 26 سؤال با د و گزينه بلي و خير 15 كسب كند اضطراب امتحان دارد. اين آزمون توسط - است. اگر دانش آموزي نمرهاي بين 26 فيليپس در سال 1979 ساخته شده است. همساني دروني اين آزمون با شيوه كودر ريچارسون بالاتر از 95 % و اعتبار آن با روش بازآزمايي بين 50 % تا 67 % گزارش شده است .ادامه مطلب
پرسشنامه سنجش استرس وگل
پرسشنامه تمايل به برنامه ريزي
پرسشنامه استرس شغلی اسیپو (Osipow’s Job Stress): این آزمون دارای 60 ماده می باشد و رده سنی بزرگسالان، هدف آزمون: ارزيابي فشار رواني مرتبط با نقش شغل زير مقياس های آزمون شش زيرمقياس: بارکاري نقش، بي‌کفايتي نقش، دوگانگي نقش، محدوده نقش، مسئوليت و محيط فيزيکي، اعتبار و روايي خارجی، درسال (1987) از سه قسمت تشکیل شده است که برای ارزيابي استرس فرد از از شش بُعد: 1ـ بارکاری نقش، 2ـ بی‌کفایتی نقش، 3ـ دوگانگی نقش، 4ـ محدوده نقش، 5ـ مسئولیت و 6ـ محیط فیزیکی است. ابعاد 6 گانه یاد شده هر کدام به ترتيب توسط 10 عبارت مورد ارزیابی قرار مي‌گيرد. بُعد "بارکاری نقش" وضعیت شخص را نسبت به تقاضاهای محیط کار مورد بررسی قرار می‌داد. بُعد "بی‌کفایتی نقش" تناسب میزان مهارت، تحصیلات و ویژگی‌های آموزشی و تجربی فرد را با نیازهای محیط کار ارزیابی می نمود. بُعد "دوگانگی نقش" آگاهی فرد از از اولویت‌ها، چشم داشت‌های محیط کار و معیارهای ارزشیابی را ارزیابی می‌کند. بُعد "محدودة نقش" تضادهایی را که فرد از نظر وجدان کاری و نقشی که از او در محیط کار انتظار می‌رود مورد ارزیابی قرار داده و بُعد "مسئولیت" احساس مسئولیت فرد از نظر کارآیی و رفاه دیگران در محیط کار را می‌سنجد و بُعد " محیط فیزیکی" شرایط نامساعد فیزیکی محیط کار که فرد در معرض آن قرار دارد را بررسی می‌کند.
پرسشنامه استرس شغلی ( Health & Safety Executive’s HSE) پرسشنامه استرس شغلي  HSE،  تعداد عبارات آزمون، این آزمون دارای 35 ماده می باشد،   رده سنی بزرگسالان،  هدف آزمون:ارزيابي فشار رواني شغل،    زير مقياس های آزمون: هفت زيرمقياس: تقاضا، کنترل، حمايت مسئولين، حمايت همكار، ارتباط، نقش و تغييرات، اعتبار و روايي خارجی
پرسشنامه استرس هری (Hari’s Stress Inventory)
پرسشنامه بهره وری
پرسشنامه راهنمايي افراد براي موقعيتهاي استرس زا (Coping Inventory for Stressful Situation)
پرسش نامه مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)
فهرست اختلال استرس پس از ضربه (PCL)
پرسشنامه تعیین میزان صداقت
مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS)
پرسشنامه استرس شغلی استاینمتز
: چهت بررسی میزان استرس شغلی کارکنان استفاده میشود.این پرسشنامه را استاینمتز(1977)تهیه کرد و شامل 36 عبارت در مورد موقعیتهای تنش زای محیط کاری می باشد.ترجمه این پرسشنامه در کتاب استرس روانی(قراچه داغی، 1370)آمده است و یعقوبی در سال 1374 ضریب پایایی آن را با استفاده از روش تنصیف و بازآزمایی به ترتیب 69/0 و 72/0 گزارش کرده است.
 پرسشنامه 28 سؤالی GHQ: جهت بررسی وضعیت سلامت روانی کارکنان که توسط یعقوبی و پالاهنگ(1374)و زیر نظر دکتر براهنی ترجمه گردیده است استفاده شده است. پرسشنامه GHQ را که گلدبرگ(1972)ساخته است به صورتهای 30، 60، 12، 28 سؤالی موجود می باشد(یعقوبی، 1374).
فرم 28 سؤالی آن با4 خرده آزمون نشانه های جسمانی، اضطراب و اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی است.مطالعات مختلف نشان دهنده پایایی بالای این پرسشنامه است به طوری که یعقوبی(1374) ضریب پایایی کلی این آزمون را 88/0 و ضریب پایایی خرده آزمونها را بین 50/0 تا 81/0 گزارش کرده است.
مدل نیاز شغلی و کنترل شغلی(  job demands & control model): از مدلهای استاندارد جهانی در زمینه ارزیابی تنش شغلی
پرسشنامه فشار روانی در شغل (استرس شغلی) الیوت: در سال 1994 ساخته شده و دارای یک مقیاس چهار درجه ای   (4-1) از هرگز تا اغلب برای هر سوال می باشد. پرسشنامه مربوط به استرس افراد را از4-1کد گذاري کرده  و بعد با در نظر گرفتن استاندارد پيشنهادي براي اين پرسشنامه،با جمع امتيازات براي هر فرد  افراد را در سه دسته قرار داديم. افرادي که امتيازشان از30-20 شد دردسته استرس کم افراي که  امتيازشان از 40-31 شددردسته استرس متوسط  افرادي که از 41 -50 شد را دردسته استرس نسبتاً زياد 

پرسشنامه مهارت مدیران.pdf

  فیلمها و نوارهای صوتی سمینارهای استرس و ...، پرسشنامه های استرس شغلی بهمراه بررسی پایائی و روائی و تحقیقات موید، آخرین مقالات دنیا در زمینه استرس شغلی و ... (مخصوص اعضاء)        ادامه مطلب  
توجه به این نکته لازم است که حد مناسبی از استرس باعث افزایش کارائی و ایجاد حس رقابت در بین کارکنان سازمان میگردد و آنچه مخرب است حد بالای استرس است که موجب فرسودگی شغلی کارکنان میگردد.
در ضمن بخاطر داشته باشید در سازمانهای ناکارا و فاسد اغلب کارکنان شایسته و سالم در معرض استرس بیشتری نسبت به سایر کارکنان میباشند.   ادامه مطلب 

آزمونهای روانشناسی (لینک فعال مخصوص اعضاء)

آزمونهاي هوش و حافظه

۱ آزمون آندره ري همراه با كارت ۱۲ آزمون مكعب‌هاي كهس
۲ آزمون حافظه بينايي كيم كاراد ۱۳ وكسلر بزرگسالان تجديدنظرشده (WAIS-R)
۳ آزمون حافظه عددي و كلامي ۱۴ وكسلر پيش دبستاني (WPPSI)
۴ آزمون حافظه وكسلر (W.M.S) ۱۵ وكسلركودكان تجديدنظر شده (WISC-R)
۵ آزمون ريون بزرگسالان (كاغذ گلاسه) ۱۶ كيف طرح سامسونت، مخصوص آزمون وكسلر(اختياري)
۶ آزمون ريون پيشرفته ۱۷ آزمون هوشي تكميل تصاوير
۷ آزمون ريون كودكان ـ رنگي (كاغذ گلاسه) ۱۸ آزمون هوشي كتل فرم دو (نوجوانان)
۸ آزمون شكل گيري مفهوم ويگوتسكي ۱۹ آزمون هوشي كتل فرم سه (بزرگسالان)
۹ آزمون گوديناف هوشي ۲۰ آزمون هوشي موزائيك ژيل
۱۰ آزمون مازهاي پروتئوس ۲۱ آزمون هوشي سانتوچي (4 الي 6 ساله)
۱۱ آزمون مجموعه تشخيصي شناختي كي ۲۲ آزمون هوشي دمينوها (D48)

آزمونهاي شخصيت
۱ آزمون مفهوم خويشتن بك ۱۵ مقياس سنجش ادراك خويشتن (SMSP)
۲ آزمون سطح خودپندارة راجرز ۱۶ پرسشنامه شخصيتي چند جنبه‌اي برن رويتر
۳ آزمون شخصيت آيزنك بزرگسالان (هنجار ايراني) ۱۷ پرسشنامه شخصيتي روان نژندي (KNPI)
۴ آزمون شخصيت آيزنك نوجوانان (هنجار ايراني) ۱۸ مقياس خودپنداره كودكان (CSCS)
۵ آزمون 16 عامل شخصيت كتل ۱۹ پرسشنامه خصوصيات اخلاقي وودورث
۶ آزمون عزت نفس كوپراسميت ۲۰ پرسشنامه شخصيتي آيزنك (تجديدنظرشده) فرم كوتاه
۷ آزمون منبع كنترل (دروني ـ بيروني) راتر ۲۱ آزمون منبع كنترل (تجديدنظر شده)
۸ پرسشنامه خودشناسي ۲۲ آزمون تيپ شخصيتيA و B
۹ پرسشنامه درونگرايي و برونگرايي ۲۳ آزمون شخصيت نوع A ـ 85 سئوالي (تجديدنظرشده)
۱۰ مقياس خلق و خوي مالهولترا (MTS) ۲۴ آزمون ارزش‌هاي شخصي آلپورت
۱۱ پرسشنامه ارزش‌هاي شخصي (PVQ) ۲۵ آزمون التزام عملي به اعتقادات مذهبي(هنجار ايراني)
۱۲ پرسشنامه خودپندارة سارا سوات (SCQ) ۲۶ آزمون عزت نفس آيزنك
۱۳ مقياس ارزشهاي شغلي وخانوادگي(دانشجويان دختر) ۲۷ آزمون عزت نفس پپ
۱۴ مقياس بلوغ عاطفي (EMS) ۲۸ پرسشنامه شخصيتي كاليفرنيا (CPI) 480 سؤالي

آزمونهاي استعداد و توانايي
۱ آزمون آمادگي تحصيلي متروپاليتن ۱۴ پرسشنامه عادتهاي مطالعه (PSSHI)
۲ آزمون رغبت سنج تحصيلي شغلي ۱۵ آزمون قضاوت اخلاقي (MJI)
۳ آزمون لينكن ـ اوزرتسكي (مقياس رشد حركتي) ۱۶ آزمون انگيزه پيشرفت (ACMT)
۴ كيف طرح سامسونت، مخصوص آزمون فوق(اختياري) ۱۷  آزمون تحمل ناكامي (ERTO)
۵ پرسشنامه استفاده بهينه از وقت ۱۸ آزمون تحمل ناكامي (ERTO)
۶ پرسشنامه رضايت شغلي ۱۹ آزمون انگيزه پيشرفت هرمنس
۷ پرسشنامه روان شناسي رانندگي ۲۰ پرسشنامه سبك‌هاي يادگيري
۸ پرسشنامه شجاعت ۲۱ پرسشنامه راهبردهاي خودانگيخته براي يادگيري
۹ پرسشنامه علاقه به ماديات ۲۲ پرسشنامه حالت‌هاي فراشناختي
۱۰ پرسشنامه قدرت تخيل ۲۳ پرسشنامه آگاهي فراشناختي از راهبردهاي خواندن
۱۱ پرسشنامه قدرت رهبري ۲۴ پرسشنامه رويكردهاي مطالعه
۱۲ پرسشنامه قدرت ريسك ۲۵ پرسشنامه چابكي (هنجار ايراني)
۱۳ پرسشنامه سنجش خلاقيت (CREE) ۲۶ پرسشنامه نگرش نسبت به خلاقيت (شيفر)

آزمونهاي فرافكن
۱ آزمون اندريافت سالمندان (S.A.T) ۵ آزمون رورشاخ
۲ آزمون اندريافت كودكان (C.A.T) ۶ آزمون جملات نيمه تمام راتر
۳ آزمون اندريافت موضوع (T.A.T) ۷ آزمون فرافكن انگيزه پيشرفت به همراه كارت‌ها
۴ آزمون جملات نيمه تمام ساكس    

آزمونهاي روابط بين فردي
۱ آزمون رشد اجتماعي واينلند ۱۴ پرسشنامه پذيرش اجتماعي
۲ پرسشنامه رضايت زناشويي ۱۵ آزمون سازگاري دانش آموزان دبيرستاني
۳ پرسشنامه سازگاري ۱۶ آزمون هوش هيجاني (هنجار ايراني)
۴ پرسشنامه شكيبايي ۱۷ آزمون هوشي هيجاني (20 سؤالي)
۵ پرسشنامه شناخت و داوري نسبت به مردم ۱۸ آزمون كمرويي (هنجار ايراني)
۶ پرسشنامه كنترل خشم ۱۹ پرسشنامه پرخاشگري
۷ پرسشنامه محبوبيت ۲۰ پرسشنامه مقبوليت اجتماعي كودكان دبستاني (هنجار ايراني)
۸ پرسشنامه مقياس عشق ۲۱ آزمون هيجان خواهي زاكرمن
۹ مقياس بلوغ اجتماعي رائو(RSMS) ۲۲ پرسشنامه شيوه‌هاي فرزندپروري (بامبريند)
۱۰ آزمون تائيد جويي كودكان(CAST) ۲۳ مثلث عشق
۱۱ پرسشنامه سازگاري ازدواج فرم الف و ب ۲۴ مقياس خشم باليني
۱۲ پرسشنامه سنجش سازگاري بل (فرم بزرگسالان) ۲۵ نگرش نسبت به ايدز
۱۳ مقياس انگيزة تاييد (AMS) ۲۶ پرسشنامه همسرآزاري (هنجار ايراني)

آزمونهاي تشخيصي
۱ آزمون اضطراب كتل ۱۹ آزمون افسردگي كودكان
۲ آزمون افسردگي بك ۲۰ پرسشنامه اضطراب (30 سؤالي)
۳ آزمون بنتون (نوروپسيكولوژي) همراه با 3 سري كارت ۲۱ پرسشنامه سلامت عمومي GHQ
۴ آزمون بندرگشتالت (شامل كارت، راهنماي اجرا و تفسير) ۲۲ آزمون اضطراب اسپيلبرگر (هنجار ايراني)
۵ آزمون شخصيتي كرنل (فرم N2) ۲۳ آزمون اضطراب هاميلتون
۶ آزمون گوديناف با تفسير باليني ۲۴ آزمون اضطراب امتحان
۷ آزمون ويسكانسين WCST)) نوروپسيكولوژي ۲۵ مقياس سنجش افكار خودكشي بك
۸ آزمون MMPI (نرم اصلي 566 سؤالي) ۲۶ آزمون افسردگي كودكان و نوجوانان (هنجار ايراني)
۹ آزمونMMPI 71 سؤالي(هنجار ايراني) ۲۷ آزمون MMPI-2 (همراه با كتاب راهنماي تفسير)
۱۰ آزمون(90)-R SCL ۲۸ مقياس نااميدي كودكان (هنجار ايراني)
۱۱ پرسشنامه استرس ۲۹ آزمون ميلون ـ3 (هنجار ايراني)
۱۲ پرسشنامه اعتقاد به خرافات ۳۰ پرسشنامه وسواس مذهبي (هنجار ايراني)
۱۳ پرسشنامه تشخيص هيجان و احساسات ۳۱ مقياس سنجش سردردهاي تنشي
۱۴ پرسشنامه خود بيمارانگاري ۳۲ آزمون خشم اسپيلبرگر (هنجار ايراني)
۱۵ پرسشنامه ترس (FCL) ۳۳ پرسشنامه فرسودگي شغلي گلدارد
۱۶ چك ليست بهداشت رواني (MHC) ۳۴ پرسشنامه صبحي - غروبي
۱۷ پرسشنامه راهنماي نيازهاي دانش آموزان (GNI) ۳۵ پرسشنامه سما (سنجش ميزان افسردگي) با نرم ايراني
۱۸ آزمون سنجش اضطراب زانگ    

*** پرسشنامه های مدیریت استراتژیک و کارآفرینی ***


◄ پرسشنامه اثربخشی سیستم تحقیق و توسعه در سازمان کارآفرین

◄ پرسشنامه تشخیص ساختار کارآفرینانه

◄ پرسشنامه سنجش مفاهیم کارآفرینانه استیونسون

◄ پرسشنامه محیط داخلی سازمان برای کارآفرینی

◄ پرسشنامه نگرش کارکنان به جنبه های مختلف سازمان

◄ پرسشنامه سنجش میزان بی تفاوتی در كاركنان سازمان

◄ پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در سازمان

◄ پرسشنامه نیمرخ كارآفرینى

◄ پرسشنامه سنجش نیاز به استقلال

◄ پرسشنامه تست تمایل به مخاطره و ریسك

◄ پرسشنامه نوآوری، پیش نگری و ریسک پذیری

◄ پرسشنامه شخصیت کارآفرین

◄ پرسشنامه مهارت‌های کارآفرینی

◄ پرسشنامه آگاهی درباره کارآفرینی

◄ پرسشنامه انگیزه کارآفرینی

◄ پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار کارآفرینی

◄ پرسشنامه مهارت‌های کارآفرینی

◄ پرسشنامه ظرفیت کارآفرینانه افراد

◄ پرسشنامه آمادگى رهبرى كسب و كار مستقل

◄ پرسشنامه تست صلاحیت راه اندازى كسب و كار مستقل

◄ پرسشنامه تعیین ضریب كارآفرینى مربوط به تأسیس شركت

◄ پرسشنامه عوامل خودکامیابی موثر بر کارآفرینی

◄ پرسشنامه فرهنگ و عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر کارآفرینی زنان

◄ پرسشنامه بررسی کارآفرینی

◄ پرسشنامه آمادگی کارآفرینی

◄ پرسشنامه ارزیابی برنامه کارآفرینی

◄ پرسشنامه بررسی میزان خلاقیت در سازمان کارآفرین

◄ پرسشنامه نوآوری و کسب و کار اصلی سازمان

◄ پرسشنامه تفکر افراد درباره نوآوری

◄ پرسشنامه نوآورانه بودن سازمان

◄ پرسشنامه مدیریت نوآوری

◄ پرسشنامه خلاقیت و نوآوری در سازمان

◄ پرسشنامه خلاقیت و نوآوری در سازمان

◄ پرسشنامه جو نوآوری در سازمان

◄ پرسشنامه جو نوآوری

◄ پرسشنامه ابتكار و نوآوری شغلی

◄ پرسشنامه توافق درباره بیانیه کسب و کار

◄ پرسشنامه استراتژی های پورتر

◄ پرسشنامه ارزیابی سیستم برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت

◄ پرسشنامه اثربخشی فرآیند توسعه استراتژی

◄ پرسشنامه پیامدهای برنامه‌ریزی استراتژیک

◄ پرسشنامه اثربخشی فرآیند ایجاد استراتژی

◄ پرسشنامه نگرش ها در زمینه فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیك

◄ پرسشنامه رسمیت برنامه‌ریزی استراتژیک

◄ پرسشنامه رضایت مشتریان از کالاها و خدمات سازمان

◄ پرسشنامه شناسایی فرصت‌های بیرونی سازمانی

◄ پرسشنامه ویژگی‌های محیط رقابتی

◄ پرسشنامه پویایی رقابت

◄ پرسشنامه ممیزی محیطی

◄ پرسشنامه عدم اطمینان محیطی درک شده

◄ پرسشنامه استراتژی‌های کسب مزیت رقابتی سازمان

◄ پرسشنامه مهارت‌های تفکر استراتژیک در رهبری

◄ پرسشنامه تیم استراتژیک

◄ پرسشنامه عوامل استراتژیک در کسب و کار

◄ پرسشنامه تعیین نیاز به بهبود در حوزه‌های استراتژیک

◄ پرسشنامه ارزش‌های کاری در سازمان

◄ پرسشنامه چشم انداز و ارزش‌های سازمانی

◄ پرسشنامه سنجش كارآفرینی درون سازمانی

◄ پرسشنامه تشخیص ارتباطات کارآفرینانه

◄ پرسشنامه سیستم پاداش در سازمان كارآفرینانه

◄ پرسشنامه سنجش میزان كنترل اثربخش در سازمان كارآفرینانه

◄ پرسشنامه فرهنگ سازمانی كارآفرینانه

 ادامه مطلب

*** پرسشنامه های بازاریابی و مدیریت بازرگانی ***

◄ پرسشنامه ارزیابی بازارهای بین المللی

◄ پرسشنامه موانع ورود به بازارهای صنعتی

◄ پرسشنامه عوامل اثر گذار بر واردات کالا

◄ پرسشنامه موانع صادرات

◄ پرسشنامه خدمات ارائه شده به صادرکنندگان

◄ پرسشنامه روابط واردکنندگان با صادرکنندگان

◄ پرسشنامه استفاده از دانش و اطلاعات در صادرات

◄ پرسشنامه قرابت فرهنگی و بازارهای خارجی

◄ پرسشنامه مسائل مربوط به صادرات

◄ پرسشنامه کیفیت خدمات مربوط به سفارشات و دریافت کالا

◄ پرسشنامه خرید از اینترنت

◄ پرسشنامه تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان

◄ پرسشنامه نگرش افراد درباره خرید کالاهای وارداتی که مد هستند

◄ پرسشنامه نگرش ها نسبت به خرید از فروشگاه

◄ پرسشنامه ارزش درک شده خرید

◄ پرسشنامه اقدامات خرید به هنگام

◄ پرسشنامه نگرش ها نسبت به خرید

◄ پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند

◄ پرسشنامه تاثیر تبلیغات بر موفقیت برند

◄ پرسشنامه تصویر برند شرکت های خصوصی

◄ پرسشنامه میزان توجه به برند سازمان

◄ پرسشنامه دلایل توجه به تبلیغات

◄ پرسشنامه نگرش افراد نسبت به تبلیغات

◄ پرسشنامه تبلیغات متحرک در شرکت های چند ملیتی

◄ پرسشنامه رویکردها نسبت به تبلیغات

◄ پرسشنامه نگرش ها در زمینه تبلیغات

◄ پرسشنامه کیفیت خدمات خرده فروشی

◄ پرسشنامه فروشنده حرفه ای

◄ پرسشنامه توانایی های ارتباطی فروشندگان

◄ پرسشنامه رابطه بین فروشنده و مشتری

◄ پرسشنامه مذاکرات فروش با خریداران خارجی

◄ پرسشنامه عوامل اثر گذار بر فروش

◄ پرسشنامه رضایت شغلی فروشندگان

◄ پرسشنامه مدیریت فروش

◄ پرسشنامه شکایات مشتری

◄ پرسشنامه تعاملات ویژه با مشتریان

◄ پرسشنامه ارزیابی میزان وفاداری مشتری

◄ پرسشنامه نگرش مشتریان نسبت به عملکرد سازمان

◄ پرسشنامه رفتار اخلاقی شرکت و قصد خرید مشتریان

◄ پرسشنامه ارزیابی رستوران ها از طریق مشتری

◄ پرسشنامه ناخشنودی مشتری

◄ پرسشنامه نحوه ارائه خدمات به مشتری

◄ پرسشنامه ارزش درک شده توسط مشتری

◄ پرسشنامه رضایت مشتری و پیامدهای آن

◄ پرسشنامه رابطه بین مشتری و مشاور

◄ پرسشنامه توانمند سازی کارکنان مرتبط با مشتری

◄ پرسشنامه نقش مشتری در فرایند ارائه خدمات

◄ پرسشنامه وفاداری مشتری به خدمات سازمان

◄ پرسشنامه گرایش سازمان به مشتری محوری

◄ پرسشنامه عملکرد تیم در ارائه خدمات به مشتری

◄ پرسشنامه حفظ و مراقبت از مشتری

◄ پرسشنامه مشتری مداری

◄ پرسشنامه بررسی نیازهای مشتریان

◄ پرسشنامه مشتری گرایی

◄ پرسشنامه تاثیر اینترنت بر بازاریابی

◄ پرسشنامه فرآیندهای سازمانی، فناوری اطلاعات و استراتژی‌ های بازاریابی

◄ پرسشنامه محیط رقابتی و گرایشات بازاریابی

◄ پرسشنامه اتحاد استراتژیک بازاریابی

◄ پرسشنامه اطلاعات موجود در استراتژی بازار

◄ پرسشنامه دشواری های مدیران در توسعه استراتژی بازاریابی

◄ پرسشنامه توسعه استراتژی بازاریابی

◄ پرسشنامه اثربخشی سیستم های بازاریابی

◄ پرسشنامه تحلیل نقاط قوت در بازاریابی

◄ پرسشنامه ابعاد دانش بازار در توسعه کالاهای جدید

◄ پرسشنامه اثربخشی فعالیت های بازاریابی 2

◄ پرسشنامه اثربخشی فعالیت های بازاریابی

◄ پرسشنامه قابلیت ها و مهارت های لازم برای بازاریابی

◄ پرسشنامه سبک های مدیریت مدیران بازاریابی

◄ پرسشنامه رویکردهای رابطه ای در بازاریابی

◄ پرسشنامه رضایت از قیمت

◄ پرسشنامه عدم اطمینان بازاریابی

◄ پرسشنامه فعالیت های بازاریابی

◄ پرسشنامه گرایش بازار

◄ پرسشنامه گرایش به بازار

◄ پرسشنامه میزان توجه سازمان به بازاریابی

◄ پرسشنامه گرایش بازار

◄ پرسشنامه بازارهای ارگانیک

◄ پرسشنامه حوزه های بازاریابی و توسعه به لحاظ مدیریت دانش
لطفا نظرات خود را در مورد مطلب خوانده شده بنویسید.                             
 
                          
نام و نام خانوادگي:
پست الكترونيك :    
                        
                           
نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

ميانگين و انحراف (تغيير)(انحراف معيار، s) جمعه دوازدهم تیر ۱۳۸۸ ۱۷:۱۰ بعد از ظهر

 يك واحد اندازه گيري (مقياس) فرايند است.

انحراف معيار از روي اطلاعات نمودار كنترل مي تواند تخمين زده شود بوسيله :        يا          

هر جا كه  و   ميانگين دسته هاي فرعي و انحراف معيار است ، d2 و c4 مربوط به ارزشهاي ثابت بر مبناي اندازه هاي نمونه هاي دسته هاي فرعي مي باشد.جدول تغيير ناپذير (ثابت)در نمودار كنترل را ببينيد.

فرايند معمول و متداول به سادگي بوسيله  و  و  تخمين زده مي شود .

 محاسبه فرايند پيشرفت قابليت(توانايي عرضه)

       ·براي اندازه گيري درجه اي كه قابليت تلاقي تقاضاي مشتري را دارد يا نه ، شاخص قابليت براي مقايسه (تطبيق) توضيح فرايند شما در رابطه با تشخيص محدوديت بسط داده شده است.

       ·يك فرايند ثايت مي تواند بوسيله اندازه گيري تغيير و انحراف آسان بيان شود (نشان داده شود).

-6 انحراف استاندارد . تطبيق 6 انحراف استاندارد (انحراف معيار) فرايند تغيير كه قابليت فراهم آوردن (تهيه) مشخصات مشتري را اندازه گيري مي كند .

بعضي از مقياسهاي قابليت شامل CP  و معكوس آن CPK, CPu , Cpl , C2  (قابليت ساده فرايند) Cp

نكته : زماني كه CP مربوط به بسط فرايندهاي نسبي خصوصيات وسعت است به خوبي به نظر نمي رسد كه چگونه فرايند متقابل بر روي هدفاي با ارزش متمركز شده است .

فرايند تغيير بالغ بر مشخصات ، معايب براي آنها بوجود آورده است . فرايند فقط با خصوصيات تلاقي مي كند كه با حداقل 3درصد نقص و عيب ساخته خواهد شد و از اين بيشتر زماني است كه فرايند متمركز نشده باشد.

فرايند تغيير كمتر از مشخصات است ، اگر چه نقص و عيب ممكن است ساخته شود اگر فرايند يا جهت هدف (ارزش اهداف) متمركز نباشد .

(شاخصهاي فرايند قابليت )CPK , CPU , CP1  شاخص CP1 , CP2

( براي مشخصات محدود يك طرفه )و CPK ( براي مشخصات محدود دوطرفه) فرايند تغيير را با توجه به مشخصات قابل قبول فقط اندازه گيري نمي كند ، همچنين شامل محاسبه مكان معمول فرايند مي شود .

CPK فرايند قابل اندازه گيري به حساب مي آيد و كم اثر تر از CP1 , CPU است .     

نكته : اگر فرايند نزديك به نرمال باشد ، در كنترل آماري ، cpk مي تواند براي تخمين درصد انتظار معيوب استفاده شود.تخمين نسبت مواد معيوب از حوصله اين كتاب خارج است ، مي تواند در يك كتاب آماري مورد بررسي قرار گيرد .

       ·اگر فرايند قابليت نداشته باشد از يك تيم براي شناسايي و تصحيح علتهاي متداوم تغيير در فرايند استفاده مي كنيم .

 فرايند قابليت : بر اساس اطلاعات منفرد فرايند جامعه (تعداد) ، اگر يك فرايند توانايي تلاقي با نيازها و خصوصيات مشتري دارد براي تصميم گيري استفاده مي شود .

آن نشان دهنده سرعت فرايند براي برخي از دوره هاي زماني خاص مي باشد.

نمودار كنترل در اندازه نمونه هاي كوچك استفاده مي شود .اضافه كاري و نگاه كردن به ميانگين كنترل محدوديت به طور طبيعي تغييرات متداوم را محدود مي كند .

اين محدوديت ها با محدوديت هاي خصوصيات گيج كننده و پيچيده نيستند كه براي ويژگيهاي اطلاعات منفرد در جامعه وجود دارد .

 تغييرات:

معني توصيف مراحل در اين قسمت بر مبناي فرايند قابليت نمودار كنترل اطلاعات(داده ها) متغيير مي باشد فرايند قابليت يك ويژگي نمودار كنترل اطلاعات نشان داده مي شود و به وسيله ميانگين هاي    و η    و   و  نشان داده مي شود .

 فرايند قابليت :

از بين رفتن فرايند

زماني كه CPK<1 . مواد معيوب ساخته مي شود

 نمودار رادار

درجه بندي عملكرد سازماني

چرا ازآن استفاده مي كنيم ؟

براي نمايش دادن و نشان دادن و مجسم كردن در يك دياگرام در اندازه شكاف ميان تعدادي از ناحيه عملكرد جاري هر دو سازمان و ناحيه ايده آل عملكرد سازمان آنچه بايستي انجام دهد .

       ·ايجاد تراكم قدرت و هويدا و آشكار كردن ضعفها

       ·نشان دادن و آشكار كردن اهميت طبقه بندي عملكرد

       ·عملكرد كامل در هر طبقه به خوبي انجام گيرد و به روشني تعريف شود .

       ·ثبت كردن ادراكات متفاوت اعضاي تيم درباره عملكرد سازمان چگونه آنرا به اجرا در آوريم .

1-               جمع آوري كردن درست تيم و ارزيابي

نكته : مهم و حساس است براي فهميدن تغيير ديدگاهايي براي جلوگيري از نقطه كور سازمان.

2-               انتخاب و تعريف و درجه بندي طبقه بنديها .

       ·نمودار  مي تواند شمار وسيعي از طبقه بنديها با عرض 10-5 طبقه به عنوان ميانگين را كنترل كند .

       ·طوفان مغزي يا فكر بكر از يك دياگرام وابستگي براي ايجاد طبقات استفاده مي كند .

       ·تعريف دو سازمان بدون عملكرد و كاملاً با عملكرد در هرطبقه و سپس درجه بندي آن مطابق با كارهاي انجام گرفته .

3-               ساختن چارت(نمودار)

       ·كشيدن يك چرخ بزرگ بر روي يك فليپ چارت با تعدادي ميله كه طبقه ها را درجه بندي مي كند .

       ·نوشتن هر درجه اي از طبقه در آخر هر ميله در اطراف و پيرامون چرخ .

    ·علامتگذاري هر ميله از صفر تا n مقياس با صفر در مركز دايره براي عدم عملكرد و در بالاترين شماره در مقياس در طرف راست شعاع براي عملكرد بالا.

       ·عملكرد مي تواند اندازه گيري شود با ديگر موضوعات و اشياء

4-               درجه تمام عملكردهاي طبقات

a)                 فردي : درجه هر فردي در خاموشي و استفاده از علامتهاي رنگارنگ يا برچسبهاي چسبنده دقيقاً در فليپ چارت است .

b)        تيم : از طريق توافق عمومي يا يك ميانگين امتيازات فردي ، يك درجه تيمي بدست مي آيد . فهميدن گزارش هر دو دسته و رشد درجه فردي .

نكته : ايجاد درجه بالاي تيمي قابل مشاهده در نمودار ، از تفاوتهاي درجه تيمي از درجه فردي چارت به وسيله رنگ يا نوع علامت مطمئن شويد .

5-               اتصال درجه هاي تيمي براي هر طبقه و برجسته كردن نيازها .

نكته : يك خلأ امتياز مي تواند بوسيله منها كردن امتياز درجه هاي تيمي از بالاترين شماره در مقياس درجه بندي به هر طبقه افزايش يابد .

به طور مثال در يك مقياس 10 يك درجه تيم 4 توليد يك خلأ امتياز 6 در طبقه B,E است .

6-               تفسير و استفاده از نتايج .

    ·در مجموع مشخص كردن درجه شكاف در هر طبقه اما نه در رابطه با اهميت طبقه خودشان كار كردن در بزرگترين شكاف در طبقه فوق العاده حساس و مهم است .

    ·اعلام كردن نتايج نمودار رادار در يك محل مشهور ، بررسي پيشرفتهاي منظم و به روز كردن چارت مطابق با آن . آن يك تجسم بزرگ از گزارش كارت است .

رادار

TQC بررسي امتيازها

محدوده درجه بندي در تيم

………..ميانگين

اهداف شركت : داشتن 80 درصد از همه موجودي (34) دستيابي به يك مجموع امتياز بيشتر از <5/3

محاسبه كردن مجموع امتيازها

مجموع و ميانگين

ماكزيمم 5                                        

نمودارران((RUN

مسير روند

چرا از آن استفاده مي كنيم

براي در نظر گرفتن يك تيم براي مطالعه اطلاعات مشاهده شده (ارزيابي عملكرد يك فرايند) چطور انجام مي گيرد ؟

       ·بررسي كردن يك عملكرد يا بيشتر فرايندهاي اضافه كاري براي كشف روند شيف يا سيكل

       ·اجازه دان به تيم براي مقايسه كردن ارزيابي قبل از عملكرد و بعد از اجراي يك راه حل براي سنجش تأثير آن

       ·تمركز توجه بر روي ضرورت واقعي تغييرات در فرايند .

       ·مسير مفيد اطلاعات براي پيش بينيهاي روندها

چطور آن را انجام دهيم :

1-تصميم به ارزيابي عملكرد فرايند

2- جمع آوري فرايند

معمولاً 25-20 امتياز اطلاعات براي كشف الگوهاي مهم جمع آوري مي شود .

3- يك نمودار با يك خط عمودي و يك خط افقي ايجاد كنيد

در خط عمومي (محور X) بكشيد . مقياس كه مربوط مي شود به تغييراتي كه اندازه گيري كرده ايد .

مرتب كنيد محور Y را براي پوشش كردن محدوده اندازه گيري و سپس بعضي مثالها 2/1  1  زمانها در محدوده اطلاعات .

طرح و اطلاعات

نگاه به اطلاعات جمع آوري شده بكنيد اگر گرايشات آشكاري وجود ندارد ، ميانگين يا اندازه گيري را از نظر علم حساب ، حساب كنيد .

ميانگين ، جمع ارزشهاي اندازه گيري شده است كه بوسيله نقاط اطلاعاتي تقسيم بندي شده اند .

ارزش نسبي هم مي تواند مورد استفاده قرار گيرد اما منظور …..است كه به صورت مكرر بكار برده مي شود تا مركز …….مورد را انداز ه گيري كند .

نقاط اطلاعاتي را جهت كسب اطلاعات بيشتر در مورد……. ميانگينها ببينيد .

يك خط افقي در ارزش نسبي بكشيد .

اخطار :

هر وقت كه اطلاعات جديدي اضافه مي شود خط مياني را دوباره نكشيد .

فقط زماني كه تغيير قابل ملاحظه اي در روند كار يا موقعيت غالب بودن وجود داشته باشد ميانگين بايد دوباره حساب شده و دوباره كشيده شود و سپس از نقاط اطلاعاتي فقط بعد از تغيير بررسي شده استفاده كنيد .

تفسير نمودار

توجه به موقعيت خط مياني كنيد .

آيا آن در جايي كه بايد مربوط به نياز يا تشخيص مشتري باشد قرار دارد. آيا آن در جايي كه شما مي خواهيد مربوط به هدف تجاري شما باشد قرار دارد

اخطار :

يك خط در بكارگيري مقدار ترتيبي وسيله اي تمايل به ديدن هر ناپايداري در اطلاعات است به خاطر اينكه خيلي مهم هستند .

نمودار دو بايد جهت توجه بر تغييرات حياتي صحيح در پيشروي مورد استفاده قرار گيرد .

تست هاي ساده مي توانند جهت جستجو كردن روند ها و الگوهاي پر مفهوم استفاده قرار گيرد . اين تستها در نمودارهاي كنترل در بخش تعيين كنيد كه پيشروي شما از كنترل خارج است يافت مي شوند به خاطر داشته باشيد كه جهت مصارف تصنعي بيشتر يك نمودار كنترل ارزش ندارد بخاطر اينكه آن يك نمودار ساده با محدوديتهايي است براساس آماري دارد .

ندو شماره ميانگين (متوسط) روزها جهت تشخيص شايستگي براي خدمات

توجه : نيازمنديهاي شايستگي كه در ماه May  تغيير كرد تصميمات را براي پرسنل بخش آسانتر ساخت . از لحاظ آماري ، روند مشخص است به خاطر اينكه دو يا بيشتر موارد پي رد پي (نتيجه هاي) وجود دارند كه در حال كاهش هستند .

نمودار پراكندگي                      اندازه گيري ارتباطات بين متغيران

چرا بكار مي رود ؟

جهت مطالعه و تشخيص ارتباط ممكن است بين تغييراي كه در دو مجموعه مختلف ناپايداريها مشاهده شدند بكار مي رود .

چه كاري انجام مي دهد ؟

-اطلاعاتي جهت تثبيت (تأييد) فرضيه اي كه دو متغير با هم در ارتباط هستند تهيه مي كند .

-تست كردن مقاومت يك نسبت ذخيره اي (ارتباط پتانسيلي) ابزارهاي آماري و بصري (ديد) را فراهم مي سازد.

-يك پيگيري خوبي را نسبت به نمودار مسبب و سبب تهيه مي كند تا اين نكته را دريابد كه فقط يك رابطه توافقي بين سبب و مسبب وجود دارد .

من چگونه اين كار را كنم ؟

1-        پنجاه تا صد نمونه جفتي از اطلاعاتي كه شما فكر مي كنيد ممكن است در ارتباط با كار شما باشد و صفحه اطلاعاتي مي سازند جمع آوري كنيد .

ميانگين تجربه (آزمايش)                                                        ميانگين برآورد جلسه         مرحله   

تيك آموزشي (روزها)                                                                   (بر مقياس 1تا5)                1

220                                                                                                                                                                                        2/4

نظريه : ارتباطي ممكن است بين تعداد روزهاي آزمايش كه تيم آموزشي داشته است و برآوردهايي كه از جلسات مرحله اي بعمل آمده وجود دارد .

2-               خطوط نمودار افقي (محورX) و عمودي (محور y) را رسم كنيد .

-مقياسهاي اندازه گيري بطور كلي افزايش مي يابند زمانيكه شما محور عمودي را به سمت بالا حركت مي دهيد و آن را به سمت راست محور افقي انتقال مي دهيد.

3-        اطلاعات را روي نمودار نقطه گذاري كنيد . اگر ارزشها دوباره تكراري شوند ، هر چه بيشتر امكان دارد دورآنها دايره بكشيد .

4-               تفسير اطلاعات

-ترازهاي زيادي از تجزيه وجود دارند كه در اطلاعات نموداري پراكنده مي توانند بكار روند . هر موضوع كنترل كننده پيشروري آماري اساسي مانند راهنمايي جهت كنترل از كار و ايشيكاوا تست هاي مرتبط اضافي را توصيف مي كند .

قابل توجه است كه همه مثالهاي اين بخش بر اساس ارتباطات خط مستقيم هستمد . شماري زا الگوهاي غير خطي وجود دارند كه به صورت عادي مي توانند مورد مراجعه (برخرد) قرار گيرند . ( به عنوان مثال  y=ex , y=x2)

اين نمونه از تجزيه ها از قلمرو كتاب فراتر است .

-     پنج تصوير آمده شده ، الگوها و معاني مختلفي كه نمودار هاي پراكنده مي توانند داشته باشند را نشان مي دهد . مثال  بكار رفته شده ، جلسه آموزشي تشخيص است كه قبلاً نشان داده شده است .

       ·الگوها جهت اهداف گويا (توضيح دهنده) متناوب شده اند (تغيير داده شده اند)

الگوي  نمونه واقعي است .

اخطار : نمودار پراكنده ارتباطات علّت و معلول (سبب و مسبب) را پيش بيني نمي كند . آن فقط مقاومت ارتباطي بين دو متغير را نشان مي دهد . هر چه ارتباط قويتر باشد ، احتمال بيشتر مي رود كه تغيير يكي از متعيرها ، تأثير در متغير ديگري مي گذارد.

1-        ارتباط مثبت : آنچه كه در y افزايش مي يابد بستگي در مقدار x دارد . هر چه تجربه مربي بيشتر باشد سرعت (رديف) شكل گيري افزايش مي يابد .

2-        ارتباط مثبت قابل قبول: اگر x افزايش يابد y نيز افزايش مي يابد . متغيرهاي ديگر هم ممكن است علاوه بر تجربه مربي در افزايش سهيم شوند.

3-               عدم ارتباط هيچ ارتباط ثابت شده اي بين تجربه مربي و رديف شكل گيري وجود ندارد .

4-        ارتباط منفي ممكن : آنچنان كه x افزايش يابد y نيز ممكن است افزايش يابد . علاوه بر تجربه مربي متغيرهاي ديگر نيز ممكن است بر ان تأثير گذارد .

5-        ارتباط منفي افزايش y ممكن است به افزايش x بستگي داشته باشد . هر چه تجربه مربي افزايش يابد سرعت شكل گيري كاهش مي يابد.

 ظرفيت  پراكندگي در مقابل گسترش خطي

توجه : اين نمودار پراكندگي نشان مي دهد كه يك ارتباط مثبت قوي بين اين دو متغير در توليد جريانهاي (مدارهاي) الكترونيك كوچك وجود دارد .

از آنجا كه ظرفيت يك نمايش بحراني را اندازه گيري مي كند ، هر چيزي هم كه بر آن چه بصورت مثبت و چه بصورت منفي تأثير بگذارد نيز بحراني است . مدار نشان مي دهد كه گستردگي (فضاي) خطي چيزي جهت تماشاي نزديك است كه احتمال استفاده از نمودار كنترل يا هر نوع ديگري از ابزار كنترل آماري را نشان مي دهد .

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

كنترل كيفيت Quality Control جمعه دوازدهم تیر ۱۳۸۸ ۱۷:۴ بعد از ظهر

1-در اين درس ( كنفرانس ) مسائل مقدماتي مربوط به نظام بين المللي استاندارد ها و كنترل كيفيت موجود در يك پروژه طراحي شد . ( مهندسي ) مورد بحث قرار گرفته است . ( يا به بحث گذاشته شده است )

2- نويسنده اين مقاله , از دكتر فرخ نصرپور – همكار سابقش در دانشگاه ويسكانسين  – مدسيون به جهت پيشبرد بخش اعظمي از اين كنفرانس سپاسگزاري مي كند . همچنين از پروفسور Horold J . steudel , از هين دانشگاه , به دليل بزرگوارانه اساس اطلاعات تعاليم خود را در اين زمينه در اختيار نويسنده قرار داده , قدرداني مي كند .

 مقدمه                                               

3- بطوركلي , در دهه اخير اهميت كيفيت يا كنترل كيفيت آنچنانكه در نوشتجات به آن اشاره شده , به رشد قابل توجهي رسيده است .

4- عموماً از واژه كيفيت جهت ناميدن موضوعات زيادي استفاده شده است , كه نهايتاً اين موضوعات , چندين زير شاخه اين موضوع كلي , يعني كنترل كيفيت را شامل مي شوند و سالهاست به همين نامش ناشناخته شده      است .

5- تعداد اين زير شاخه هاي آنقدر و زياد است كه نمي توان آنها را در اينجا گنجانيده ,مديريت كيفيت و كيفيت كل دو نمونه از اين زير شاخه ها مي باشند .

6- بنابراين , خواننده بايستي مطلع شود كه عمومي ترين ابعاد اين موضوع جهت تشريح اساسي ترين موارد , مورد بررسي قرار داده مي شود , اين اساسي ترين موضوعات , بعنوان دانش پا به جهت تكميل آموزش گسترده مهندسي ( طراحي ) بكار گرفته مي شود , و اميدواريم كه به آن دستيابي پبدا كنيم .

7- اين واقعيتي آشكار است , كه يك جامعه صنعتي از طريق بهره گيري از تكنولوژي , مزاياي ( منافع )            فوق العاده اي براي شهروندانش فراهم مي كند .

8- اما از طرف ديگر , بهره برداري از اين منافع باعث مي شود كه تداوم سبك زندگي برابر , به كفيت كالاها و خدمات تامين شد , براي آن جامعه بستگي پيدا كند كه اين فعاليتها به ترتيب اساس يك جامعه صنعتي را تشكيل مي دهند .

10- امروزه , كيفيت , عنصري حياتي و مهم در هر جنبه اي از زندگي بشر مي باشد , كه خود را در تجارت     بين المللي , دفاع , رفاه انسان, بهداشت و محيطي تداوم نشان مي دهد .

9- رقابت بين المللي در زمينه كيفيت , بسيار گسترده است

11- بيان معنا و كاربرد كيفيت به همان معنا و كاربردي كه متخصصين در نظر دارند , نيازمند رجوع به نوشتجات وسيعي مي باشد و گنجانيدن در يك متن كنفرانس , كاري طاقت فرسا و پرزحمت مي باشد .

12- اما , به منظور اينكه تصميم اين معنا آسانتر گردد , توجه ما به صنعت خودرو معطوف گرديده است , و همچنين به اختصار اعتبار جهاني كيفيت اين صنعت را بيان مي كنيم .

13- همگان بايستي بدانند كه صنعت خودرو . پيشگام در حوزه كيفيت مي باشد و هميشه در پيشرفت و كاربرد " نظريه ها " و " ابزار " كيفيت پيشقدم بوده است .

14- رقابت شديدي كه ميان صنايع درسرتاسر جهان وجود دارد , يك عامل محرك اصلي براي كاربرد وسيع كيفيت در اكثر صنايع مي باشد .

15- در پاسخ به فشار رقابت جهاني , صنعت خودرو شروع به تحقق يا اجراي بخشيدن مفاهيم مربوط به كيفيت كرد . و همچنين از طريق انشتار مجموعه اي از استاندارد ها و نظامهاي اعتباري , عرضه كنندگان خود را مجبور كرده كه همينگونه عمل كنند .

16- در سالهاي اخير صاحبان صنايع خودرو استانداردهاي بين المللي را تصويب كردند و به هم پيوستند براي اينكه استانداردهاي جديدي را عرضه كنند كه مورد بهره برداري سازمان Automotive Industry Action Group  قرار گيرد .

17- قبل ازاينكه به ادامه موضوع بپرداريم , يادآوري دو نكته لازم مي باشد :

الف ) شالوده هاي اصلي ابزار و مفاهيم كيفيت , احتمالات , آمار و كاربرد آنها در توليد و خدمات مي باشد .

ب) صاحبان صنايع دفاعي و خودرو , موسس سازمان استانداردهاي بين المللي ( ايزو 9000 ) درايالت متحده      بوده اند  .

18- بنابراين , به همين دليل است كه در برنامه هاي نوين مهندسي , گذرانيدن دوره آمار كاربردي در تمامي  رشته هاي تحصيلي مربوط به مهندسي , لازم مي باشد .

19- باوجود چنين پيش نيازي , مي توانيم مطالعه منظم و موشكافه اين موضوع را ادامه دهيم

20- اما , در اين بخش به بررسي ذهني و كلي كيفيت و موارد مربوط به آن مي پردازيم .

21- چنانچه خواستار ارائه طرحي جهت انجام چنين بررسي گسترده اي هستين , بايستي تعريفي كلي در زمينه نظام استانداردهايي ارائه دهم كه در آن , حداقل يك طريقه دستيابي و ارائه آن سيستم توضيح داده شده باشد .

22- به بيان كلي تر , استانداردي كه كيفيت محصولي را تعريف كرده و كيفيت آن را نشان مي دهد , مورد نظر است , اكنون به تعريفي از كيفيت رسيديم .

23- بنابراين , جهت دستيابي به اين استانداردها , بايستي قابليت اعتبار و دقت آن را اندازه گيري كنيم .

24- سرانجام , بايستي اين عمليات را در شرايطي مطمئن يا نزديك در اين شرايط ادامه دهيم , به منظور اينكه به اين استاندارد دستيابي پيدا كنيم و به توليد ادامه دهيم . بعبارتي ديگر , بايستي دائماً شيوه هاي دستيابي واداره فرآيند توليد محصولات پركيفيت را فرا بگيريم .

25- با توجه به مطالب فوق , تا آنجا كه امكان دارد سيستم همانند استانداردهاي بين المللي را در زمان تخصيص داده شده , به اجرا در آورده و يك شيوه دستيابي به كيفيتي با لا را بعنوان مساله اي اساسي جهت بالا بردن سطح كيفيت در نظر گرفته براي اينكه تا آنجا كه ممكن است به سطح استاندارد نزديكتر شويم .

تعريفهاي اساسي:                Basic Detinitions

26- كلمه كيفيت , معاني متعددي دارد . اين دو تعريف در كتاب راهنماي كنترل كيفيت به نويسندگي ژوران آورده شده است .

الف ) كيفيت در بردارنده آن دسته از خصوصيات توليد مي باشد كه نياز هاي خريداران را برطرف كرده و از اين رو رضا يتمندي از توليد كالا را به دنبال دارد .

ب) كيفيت يعني نداشتن نقص

27- پيش ازاينكه به ادامه موضوع بپردازيم , يادآور مي شويم كه كلمه Continuously به معاني بدون وقفه        مي باشد , بعنوان مثال , يك رودخانه پيوسته در حال جريان است , در حاليكه كلمه Continually  به معني وقفه هاي منظم و متناوب مي باشد , بعنوان مثال , موجهاي دريا مداوم به هم مي خورند .

28- گهگاهي , با اطمينان , اين دو كلمه را بجاي يكديگر به كار مي بريم , بعنوان مثال , اغلب مي گوئيم ما هميشه در حال آموختن هستيم , در حاليكه فراموش كرده ايم كه اين كاري غير ممكن است زيرا هر روز چند ساعتي مي خواهيم .

II . Quality system Requirement s ( QS – 9000 )

مقتضيات سيستم كيفيت :

29- مقتضيات سيستم كيفيت و يازده كتاب راهنماي مربوط به آن كه توسط سازمان AIAG  انشتار يافته , اكثر فعاليتهاي كيفيت صقتهاي خودرو جهان را در برمي گيرد .

30- اسامي اين كتاب راهنماهها در زير آورده شده است :

× بررسي سيستم كيفيت

× راهنماي مرجع تجزيه و تحليل يا بررسي سيستم اندازه گيري

× راهنماي مرجع بررسي سيستم آماري

× راهنماي مرجع بررسي نحوه ايجاد نقص كيفيت و تاثير آن

× فرآيند تصويب توليد كالا

× راهنماي مرجع طرح كنترل و برنامه ريزي كيفيت توليد پيشرفته

× تكميل كننده بخش نيم گرداننده

× تدوين نيم گرداننده QSA    : AEC- A100 

× تكميل كننده تجهيزات و ابزار

× ابزار و دستگاه QSA – TE

× رهنمودهاي قابليت اطمينان و رهبري جهت توليد ماشين آلات و لوازم

31- واضح است كه قادر به تشريح تمامي اين موارد در اين بخش نمي باشيم

32- اما , بررسي مختصر زير , كمك خواهد كرد تا مطالب مهمي كه در برخي از اين كتاب راهنماهيها بيان شده , روشن گردد , يا به اين صورت ترجمه كنيم :

- اما , بررسي مختصري كه در زير انجام شده , كمك به تشريح مطالب مهمي خواهد كرد كه در برخي از اين كتابها بيان شده است

33- به اختصار , مفاهيم و تعريفاتي چند به منظور آشنا كردن خواننده با نكات مهمي در زمينه كيفيت ذكر شده است .

34- Q-S 9000  اشاره به استانداردهاي كامل دارد , كه شامل دو بخش مي شود :

بخش اول لوازم ساخته شده بر اساس استاندارد ايزو Iso – 9000  و بخش دوم لوازم مخصوص خريداران         مي باشد 

35- هدف QS- 9000  توسعه سيستم هاي اساسي كيفيت مي باشد كه به منظور پيشرفت دائم در آينده             طرح ريزي شده اند , وبر نداشتن نقص و كاهش نوسان و اتلاف در چرخه عرصه تاكيد مي كند .

36- در اين بخش , اهداف مهم QS- 9000  را بررسي مي كنيم

وظيفه مديريت           الف ) Management Responsibility        

37- يكي از وظايف اصلي مديريت اين است كه سياست ( يا خط مشي )  خود را در زمينه كيفيت بيان كرد و براي آن مدرك آورد , اين سياست , شامل اهداف كيفيت و تعمدش در قبال كيفيت مي باشد .

38- سياست كيفيت بايستي در ارتباط با اهداف سازماني عرضه كنندگان و انتظار و نياز خريدارانش باشد .

39- عرضه كنندگان داخلي و خارجي بايستي اطمينان حاصل كند كه اين سياست در تمامي طبقات سازمان , درك , اجرا و نگهداري شده است .

40- عرضه كننده بايستي يك برنامه شغلي جامع , موثق ( يامستند ) و منظم را بكار گيرد .

41- برنامه شغلي بايستي , سندي تنظيم شده باشد .

42- محتواي برنامه شغلي در معرض حسابرسي شخص ثالث قرار نمي گيرد .

43- معمولاً اين برنامه شغلي موارد اجرايي زير را شامل مي شود :

× مسايل مربوط به بازار

× هزينه و برنامه مالي

× تخمين رشد اقتصادي

× ماشين آلات / طرح تسهيلات

× اهداف تامين هزينه

× توسعه منابع انساني

× طرحهاي " Rand R  " پروژه ها و اجراي پروژه هاي با سرمايه مناسب

× هزينه هاي تخمين فروش

× اهداف كيفيت

× طرح رضايتمندي خريدار

× كيفيت مهم داخلي و كميتهاي اجرايي قابل بهره برداري

× بهداشت , رفاه و مسائل محيطي

     خصوصيات سيستم كيفيت B. Quality System Elements

  44- عرضه كننده خواهان تاسيس , ثبت و كنترل سيستم كيفيتي مي باشد كه تضمين كننده توليد              محصول ,منطبق با دستگاههاي بخصوصي باشد .

45- عرضه كننده بايستي كتاب راهنمايي در مورد كيفيت تهيه كند كه متضمن مقتضيات استانداردهاي ايزو باشد .

46- كتاب راهنماي كيفيت بايستي در بردارنده يا بيان كننده طرز كار سيستم كيفيت باشد و طرح كلي ساختار سندسازي در سيستم كيفيت را نشان دهد .

پ ) پيشرفت پيوسته

  47- عرضه كننده , بايستي سطح كيفيت و خدمات رساني ( ازجمله زمان بندي و تحويل كالا ) را بهبود بخشيده و هزينه اي تامين كند كه باعث سود خريداران شود

48- اين شرط جايگزين شرط لازم جهت پيشرفتهاي ابداعي نمي شود .

49- در بخش هشتم , با استفاده از مطالب اصلي ( ذكر شده در 4 ) , توضيحات بيشتري در اين زمينه ارائه خواهيم كرد .

50- عرضه كننده بايستي نقشه هايي براي هر طرح و هر برنامه توسعه تهيه كند

51- اين نقشه بايستي اين فعاليتها را معرفي كند يا شرح دهد , وظابف اجرايي آنها را تعيين كند

52- كاركنان ( يا پرسنل ) واجد شرايطي كه امكانات كافي در دست دارند بايستي مسئوليت برنامه هاي توسعه و طرح را در اختيار بگيرند .

53- نقشه ها بايستي همزمان با ساخت طرح , ارائه شوند .

54- عرضه كننده بايستي طرحي ارائه دهد كه برنامه هاي آن واجد شرايط مهارتهاي زير باشد

× تولرانس و ابعاد هندسي ( GD&T  )

× توسعه عملكرد كيفيت

× طرح توليد ( DFM  ) و طرح مونتاژ ( DFA  )

× طرح ريزي تعيين هزينه ( VE  )

× طرح آزمايش ( DOE  )

× بررسي تاثير ونحوه ايجاد نقص ( پاور شكستي )

× بررسي بخش محدود ( FEA  )

× ساخت مدل يكپارچه

× تكنيكهاي همانند سازي

× طرح كمك رساني رايانه ( CAD  ) / مهندسي كمك رساني رايانه ( CAE  )

× طرحهاي قابل اطمينان

           Document and Data Control

تنظيم اطلاعات و مدارك

55- عرضه كننده , بايستي مراحل كار سند سازي را تعيين و اداره كرده براي اينكه تمامي مدارك و اطلاعات مربوطه با مقتضيات استاندارد بين المللي را تنظيم كند , از جمله مدارك بيروني مانند استانداردها و طرحهاي خريداران را تا آنجا كه قابل اجرا مي باشد , تنظيم كند .

56- چند نمونه از اين اسناد در اينجا آمده است :

× طرحهاي برنامه ريزي شده ( يا مهندسي )

× استانداردهاي برنامه ريزي شده

× داده هاي رياضي

× دستور كار بررسي

× دستور العمل آزمايش

× دستور كار

× دستور عملكرد

× كتاب راهنماي كيفيت

× مراحل قابل بهره برداري

مشخصات مواد :

P. Process Monitoring and Operator Instructions

دستور العمل متصدي و اداره فرآيند كار

57- عرضه كننده بايستي , دستور العمل متصدي و نحوه اداره فرآيند كاري را در اختيار تمامي كاركناني بگذارد كه مسئوليت اجراي چندين فعاليت را بر عهده دارند .

58- اين دستور العملها بايستي در دسترس تمامي مناطق كاري باشد .

59- دستورالعملهاي متصدي و نحوه اداره فرآيند كاري بايستي در بردارند يا اشاره كننده به موارد زير باشد :

× تعيين شماره ونام عملياتي كه متناسب با جريان نمودار گردش كار باشد .

× شماره و نام بخش يا خصوصيات بخش

× تاريخ / سطح برنامه ريزي فعلي

× ابزار وسيله اندازه گيري و ديگر امكانات مورد نياز

× تعيين مواد مورد نياز و دستورا لعمل مونتاژ و چيدن قطعات ( مونتاژ كردن )

× ويژگي هاي منحصر به خريدار و عرضه كننده

× ابزار مورد نياز SPC

× استانداردهاي مربوط به توليد و طرح ريزي مربوطه

× دستور كار آزمايش وبررسي

× طرح عكس العمل

× تاريخ اصلاح ( يا بررسي مجدد ) و تصويبات

× ابزارهاي كمكي ديداري

× دستورالعمل ساخت و وقفه هاي ايجاد شده تعويض ابزار

III. Advanced product Quality planning and Control plan

برنامه كنترل و طرح كيفيت توليد پيشرفته

60 – طرح ريزي برنامه كيفيت توليد , يك شيوه سازمان يافته تعيين و ايجاد مراحلي است كه تضمين كننده رضايتمندي خريدار از محصول مي باشد .

61- هدف برنامه كيفيت توليد , تسهيل كردن ارتباط با تمامي افراد مشمول است به اين منظور كه تضمين كند تمامي مراحل مورد نياز در وقت تعيين شده اجرا گرديده اند .

62- ايجاد طرح كيفيت توليد كار آمد بستگي به ميزان تعهد مديريت ارشد شركت در قبال انجام تلاش مورد نياز جهت رضايتمندي خريدار دارد .

63- برخي از مزاياي طرح كيفيت توليد در زير ذكر شده است :

× بهره برداري از امكانات بگونه اي كه رضايتمندي خريدار را فراهم سازد .

× اصلاح تعيين اوليه تغييرات مورد نياز

× جلوگيري از تغييرات جديد

× توليد محصولي با كيفيت , در زمان مقرر شده و با پائين ترين هزينه

64- نمودار زمان بندي طرح كيفيت توليد ( در تصوير 2 نشان داده شده ) و چرخه طرح كيفيت توليد ( كه در تصوير 3 نشان داده شده ) به يك گروه برنامه ريز نيازمند است كه تمام تلاش خود راجهت جلوگيري از ايجاد نقص متمركز كند .

متدلوژي طرح كنترل

    هدف از متدلوژي طرح كنترل دستيابي به توليدات با كيفيت مطلوب و با توجه به نيازهاي مشتري مي باشد . دستيابي به اين هدف ممكن نيست مگر با توجه به يك روش سازمان يافته كه بر اساس طراحي , انتخاب و ايفاي روشهاي كنترل با ارزش براي سيستم هاي كلي درست شده است در واقع , طرح كنترل , شامل يك توضيح خلاصه مكتوب است كه مراحل مختلف توليد را به حداقل مي رساند و تنوع توليدات را افزايش مي دهد .

تكنيك هاي تحليلي

 برخي از ابزارهاي تحليل كه در طراحي كيفي پيشرفته و طرح كنترل مورد استفاده قرار مي گيرند , عبارتند از :

× تحليل تنوع اعضاء

× ساختار ( انكپايه )

× نمودار علت و معلولي

× ماتريس خصوصيات

× مسير انتقادي متدها

× طراحي تجربيات

× طراحي ساخت و اجتماعات

× طراحي ساخت و اجتماعات

× طراحي متنوع و گزارشات

× طرح كنترل ايجاد

× طرح كنترل ديناميك

× چارت جريانات ( پروسه ها )

× تنطيم كاركردهاي كيفي

× × چگونگي ورشكستگي سيستم و تحليل تاثيرات آن

IV  ) پروسه تصويب بخش توليد

چگونگي تصويب بخش توليد , نياز عمومي براي ميزان بخش توليد را مشخص مي نمايد كه شامل توليد و مواد اوليه است . هدف اصلي از تصويب بخش توليد بررسي اين است كه اگر نياز همه مشتريها به دقت بررسي گردد , بعد از آن بر اساس تقاضاي موجود , ميزان توليد را معين نمود .

نيازهاي پروسه PPAP      

× اعلام نياز مشتريها و نيازهاي تابع آن

× تفويض اختيار به مشتري

× ساخت و واگذاري بخش هاي كوچك

× نگهداري ركورد قبلي

× سبك و انواع ورشكستگي ها

و تحليل تاثيرات آن

   اين سبك مي تواند به عنوان يك گروه سيستماتيك توصيف شود كه شامل فعاليتهايي است كه منجر مي شود  به :

 الف : تشخيص و ارزيابي ورشكستگي و پروسه تاثيرات آن

ب) تعريف عملياتي كه مي تواند باعث از بين رفتن ورشكستگي شود و يا لااقل ميزان آن را كاهش دهد .

ج) ثبت مراحل كامل پروسه

   رضايت خاطر مشتري بايد به عنوان يك عامل مكمل براي تعريف پروسه توليدات در نظر گرفته شود . هر شركت بايد تا آنجا كه ممكن است به مشتريها و نيازهاي آنان دقت نظر داشته باشد .

در واقع دو نوع از FMEA  وجود دارد , 1- طرح FMEA  و ديگري پروسه FMEA  

VI  ) تحليل سيستم هاي اندازه گيري ( MSA  )

    اطلاعات اندازه گيري هم بيشتر و هم متنوعتر از قبل مورد استفاده قرار گرفته است به عنوان مثال , تصميم صرف براي توليد يا عدم توليد , بر اساس اطلاعات اندازه گيري است اطلاعات اندازه گيري , يا برخي آمارها و       تخمين هايي كه بر اساس آنها به دست مي آيد . اساس كار تصميمات اتخاذ شده , اجرا مي گردد در غير اين صورت , پروسه بدون تصميم گيري ادامه خواهد يافت اهميت ارتباط ميان دو يا چند متغير تشخيص داده شود .

براي مثال ممكن است ارتباط ميان كپك ظروف پلاستيكي و دماي مواد مغذي موجود در آن , مورد ترديد قرار بگيرد ( اين دو به عنوان دو متغير كه ارتباط ميان آنها سنجيده مي شود ) بايستي با استفاده از روش اطلاعات آماري توليدات كه تحليل و مقايسه اندازه گيري اين امكان ارتباط مختلف دما و ارتباط آن با مواد مغذي مورد بررسي قرار بگيرد . چنين مطالعاتي كه يك چنين ارتباطي ميان ابعاد متفاوت توليد , را كشف مي كند به نام مطالعات تحليلي نامگذاري مي شود .

عموماً يك مطالعه تحليلي اين است كه افزايش مي دهد ميزان معلومات و دانش را در مورد سيستم اطلاعاتي به گونه اي كه به درك بهتر مفاهيم منجر گردد . فايده استفاده از روشي كه بر پايه اطلاعات سنجي استوار است اين است كه زماني كه از تمامي اطلاعات جمع آوري شده استفاده مي گردد , توليد كيفي نقش به سزائي را خواهد داشت .

اگر كيفيت اطلاعات پائين باشد , به همين نسبت كيفيت استفاده از روش ها نيز پائين خواهد آمد . به همين نسبت اگر ميزان و كيفيت اطلاعات بالاتر رود , سود استفاده از آنها نيز , افزايش خواهد يافت .

كيفيت اطلاعات اندازه گيري شده به خصوصيات آماري از اطلاعات چند جانبه بستگي دارد , اطلاعاتي كه از سيستم اطلاعاتي تحت شرايط مناسب حاصل مي گردد .

براي مثال , فرض كنيد كه يك سيستم اطلاعاتي , تحت شرايط ويژه ارائه گردد بعداً از اين اطلاعات براي دستيابي به چندين هدف از يك خصوصيت منحصر به فرد در يك پروسه استفاده گردد . اگر همه اين اطلاعات به ارزش والاي اين خصوصيات نزديك بودند يعني كيفيت اطلاعات بسيار بالا بوده است , به همين نسبت , اگر برخي يا حتي همه اطلاعات راجع به اين خصوصيات , دور از ارزش واقعي بودند يعني كيفيت ياد شده پائين بوده است .

بسياري از خصوصيات آماري كه جهت معرفي برخي از خصوصيات و عوامل كيفي مدنظر قرار گرفته اند , بسيار متعصبانه و متفاوت ارائه مي شوند . زماني اين معرفي , متعصبانه تلقي مي گردد كه فرد تصميم گيرنده و ماخذ اطلاعات ارتباطشان مسجل گردد و زماني متفاوت ناميده مي شود كه گستره وسيعي از اطلاعات را شامل شود . اما خصوصيات آماري ديگر از قبيل عدم كلاسيك بودن آنها , در برخي از حالات ديده مي شود .

يكي از عمده ترين دلايل رايج براي پائين بودن كيفيت اطلاعات , دانستن تغييرات زياد در اطلاعات موجود     است .

براي مثال يك سيستم اندازه گيري كه در سنجش ميزان مايع در يك تانكر مورد استفاده قرار مي گيرد به طور محسوسي با توجه به درجه حرارت محدودي است كه به محيطي كه از آن استفاده مي شود , مربوط است ( يعني نوسانات موجود ناشي از تغيير محيط است و در همه جا يكسان نمي باشد )

در چنين حالتي , تنوع در اطلاعات ممكن است به دو علت حاصل شود با تغيير درجه حرارت و يا تغيير ميزان مايع

اين مسائل , تفسير و تعبير داده ها را مشكل تر مي كند و بنابراين از مطلوبيت كمتري برخوردار مي باشد .

عموماً گوناگوني ها در يك دستگاه اندازه گيري , بستگي مستقيم به ميزان ارتباط سيستم اندازه گيري و محيط دارد . اگر اين ارتباطات به وجود آورنده تنوعات فراواني باشند , پس كيفيت داده ها به قدري پائين است كه ممكن است اصلاً سودمند نباشند .

براي مثال , يك سيستم اندازه گيري با يك تنوع بسيار گسترده در اندازه ها , هرگز نمي تواند در پروسه توليدات يك كارخانه مثمر ثمر باشد چرا كه اين گوناگوني در اطلاعات موجود , حقيقت را در پرده انجام قرار خواهد  داد .

براي مديريت يك سيستم اندازه گيري , لازم است كه ما تنوعات مربوط را به طور روشني مورد مطالعه و كنترل قرار دهيم . بدين معنا كه ما بايستي ياد بگيريم چگونه از سيستم هاي اطلاعاتي موجود در محيط هاي مختلف استفاده نمائيم . چگونه از سيستم هاي اطلاعاتي موجود در محيط هاي مختلف استفاده البته تنوع خيلي زياد در سيستم هاي اندازه گيري , در واقع آنها را غير قابل استفاده خواهد نمود .

بايد توجه داشت كه اگر ميزان تغييرات موجود كم باشد , استفاده از اندازه گيري هاي قبلي مطلوب خواهد بود .

روش ها و سبك هاي مختلفي در استفاده از سيستم هاي اندازه گيري وجود دارد ارزش هاي آماري ذيل را داراي باشند : قابليت تكرار , قابليت توليد مجدد , دور از تعصب و پايداري در مجموع از خصوصيات ياد شده فقط گاهي قابليت توليد مجدد و قابليت تكرار مد نظر قرار مي گيرد و بيشتر مورد توجه مي باشد . ( از اولين حروف دوكلمه فوق R , R  استفاده شده و از قانون فوق به نام ( Gage RSR  ) ياد مي شود .

خصو صيات آماري سيستم اندازه گيري

گرچه هر سيستم اندازه گيري نياز به خصوصيات آماري متفاوتي دارد , اما همه سيستم هاي اندازه گيري , خصوصيات ذيل را دارا مي باشند .

سيستم اندازه گيري بايد تحت كنترل آماري باشد . بدين معنا كه متغير ها در سيستم هاي اندازه گيري فقط به دلايل عمده تغيير يابند نه در شرايط منحصر به فرد . اين خصوصيات پايداري آماري ناميده مي شود .

× متغيرهاي سيستم  اندازه گيري بايستي با تنوع پروسه توليد , هماهنگي لازم را داشته باشند .

× متغيرها بايستي با محدوديت هاي مخصوص سنجيده شود

× خصوصيات آماري سيستم اندازه گيري به محض تعويض معيارها , عوض مي شوند .

پيشرفت پيوسته و كنترل پروسه آماري

  براي پيشرفت در زمينه  اوضاع اقتصادي روز , توليدات بازاريابي و سازماندهي بازار همه در يك پيشرفت پيوسته نشان داده مي شود . اين گونه عوامل بايستي به طور پيوسته مد نظر قرار بگيرند تا روشهاي موثر بيشتر براي توليد و خدمات دهي را ارائه دهند .

اين توليدات و خدمات براي ادامه دادن به پيشرفت با ارزش مي باشند . ما بايد بر مشتري هاي خودمان تمركز كنيم

يك روش پيشگيري كننده براي فهم عناصر پروسه آماري سيستم كنترل مورد نياز مي باشد . عناصر مورد نظر     مي تواند به عنوان جوابي براي سوالات زير در نظر گرفته شود .

سيستم كنترل پروسه يعني چه ؟

  × چگونه متغيرها مي توانند بر برون داد پروسه تاثير بگذارند ؟

× چگونه تكنيك هاي آماري مشخص مي كند كه يك مشكل خاص منطقه به خصوصي است يا مشكلي فراگير مي باشد

× معني و مفهوم كنترل آماري چيست ؟ معني و مفهوم يك پروسه لايق چيست ؟

× چارت كنترل يعني چه و چگونه آنها مورد استفاده قرار مي گيرند ؟

با استفاده از چارتهاي كنترل , چه سودهايي مورد انتظار است ؟

VIII  ) پيشرفت پيوسته – افكار كايزن و استراتژيها

  كلمه زير از چهار عنصر تشكيل شده است اين يك فلسفه موفقيت آميز براي مديريت شركت ها مي باشد . در كلمه  kaizen  , هجاي Kai  يعني شكستن و تجزيه كردن به عناصر كوچكتر و " Zen  " يعني پيشرفت دادن " در اصل ما بايستي در ابتدا به هجاي اول توجه كنيم كايزن , فلسفه مديريتي است و نوعي استراتژي براي مديريت شركت ها  , پروسه پيوسته به يك پروسه اي اشاره دارد كه هرگز به نتيجه نهائي نمي رسد اما پيشرفت پيوسته در گذشته داشته است . به عنوان مثال يادگيري يك جريان پيوسته است بصيرت , فهم و دانايي , در حالي كه تحصيل يك استراتژي براي يادگيري است .

كايزن , بسياري از مشكلات را با بنا نهادن فرهنگ حل مي كند , فرهنگي كه هر كسي (از مقام هاي بالاي مديريتي تا مقام هاي پائين ) مي توانند آزادانه مسائل و كارها را براي جلوگيري از اتفاق مجدد پي ريزي كند .

كايزن , هم چنين به يك استراتژي مشتري محوري اشاره مي كند كه سبب پيشرفت سريع پروسه هاي مي شود كه بر قيمت ها , كيفيت , جستجوها , اثر مي گذارند .

كايزن , يك روش براي پيشرفت همه نظرات يك سازمان است و در واقع نظري تخصصي يك مديريت خوب است عناصر كليدي كايزن

همكاري تيمي  در واقع مهم ترين بافت فلسفه است و شامل و نكات زير مي باشد  :

× از مردم محوري و نه تكنولوژي محوري براي دستيابي به موفقيت والاتر استفاده كنيد .

× به تيم ها براي همكاري علمي تاكيد كنيد

× همكاري نزديك , احترام متقابل و اهداف عمومي

عنصر بعدي , ارتباط است كه شامل عوامل اساسي زير مي باشد :

× شركت افراد در حل مشكلات

× خلق كردن و به وجود آوردن يك فرهنگ جايي كه مردم براي ساختن فرهنگ آزادند

× ابتدا گوش دهيد و سپس حرف بزنيد .

× بر اساس عناصر فوق مي توان مسائل ذيل را مطرح كرد

× تعريف و حذف هر چيزي كه به ارزش ها چيزي اضافه نمي كند به جهت توليد بيشتر براي مشتريها

× تعمق در مسائل را تمرين كنيد .

كليد نهايي عنصر كايزن , به صورت پيوسته با مراحل كوتاه به صورتي كه نكات ذيل را در بر مي گيرد , ارائه شده است :

× طرحهايي براي مشتري هاي شما براي پيشرفت تقليد خودتان به طور پيوسته

× قدم هاي كوتاه براي يادگيري و گسترش و پيشرفت برداريد اما اين قدم ها پيوسته و دائم باشد .

تغييرات مديريتي

    شركت ها بايد تغييرات مورد نياز را در عوامل اجرائي خود بدهند , اگر مديريت شركت تغيير كند , در نتيجه بسياري از تغييرات صورت خواهد گرفت و تغييرات دايره مانندي صورت خواهد گرفت .

× تغيير فكر سبب تغيير رفتار خواهد شد

× تغيير رفتار عادات فرد را تغيير مي دهد

× تغيير شخصيت ها , باعث تغيير موقعيت ها مي شود

 

 

انواع تغييرات مي توان به شرح ذيل باشد :

 × تغييرات ناگهاني – بدعت

× تغييرات تدريجي – كايزن

تغيير ناگهاني فوق يا بدعت , نوعاً به سرمايه گذاري وسيع و پيشرفت هاي غير منتظره بستگي دارد با توجه به : تكنولوژي , تسهيلات و تغييرات تبليغاتي

براي مثال , اگر ما يك طرح بديع بزرگ براي پيشرفت داشته باشيم , پس ما ممكن نيست سرمايه هاي كافي داشته باشيم يا فقط عده كمي از افراد را براي به جريان انداختن آن سرمايه انتخاب كنيم اشكالها به طور عمده فراوان هستند از قبيل خرج كردن مقدار زيادي پول و نداشتن شركت هاي عمومي كافي , از سوي ديگر , تغييرات تدريجي يا كايزن نوعاً به پيشرفت هاي رايج طبق استانداردهاي موجود بستگي دارد . اين روش هم چنين شامل شركت افراد در كمپاني ها مي باشد .

ابقاء : در واقع آن نظر از ايده مديريتي است كه به فعاليتهايي كه براي پايداري تكنولوژي رايج و نگهداشتن و ثابت كردن آن نظر است , مي پردازد .

اين نظر باعث پايداري سياست , قوانين , جهت دهي ها و روشهاي استاندارد مي باشد به همان گونه كه آن شامل تربيت و پايداي نظم و انضباط مي گردد .

در اين فصل , ما به خواننده يادآوري مي كنيم كه ما در وقت كمي داريم و بايد اتلاف وقت را كنار بگذاريم خصوصاً براي آن دسته از خوانندگاني كه علاقمند به مطالعه موارد مي باشند .

تفكر پاياني

در اين فصل , بيشتر نظريات مربوط به كيفيت , توصيف گرديده است . با اين حال , كنترل كيفي و توجه به رعايت استانداردها و پروژه شما , قابل بحث و بررسي مي باشد

نكته پاياني

    اين فصل با جدول ذيل به پايان رسانده مي شود . اميد است كه گزارش نهايي , پروژه مد نظر شما را تكميل نمايد .

اين يك مطالعه آزا‌د و بدون محدوديت مي باشد و ما به همكاري و پيشنهاد ساير متدلوژيست ها مشاور چنين پروژه هايي مي باشند احتياج داريم .

مطالبي براي تفكر بيشتر در اين فصل

به پروژه خودتان عمل كنيد , اگر ممكن است

اصل مطلب

اگر چنين است , لطفاً با دقت شرح دهيد

آيا شما به استانداردهاي مربوط به پروژه خود توجه مي نمائيد ؟ چگونه ؟

لطفاً با دقت شرح دهيد

آيا مي خواهيد چيز ديگري اضافه كنيد ؟

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |