آماده سازي جهت بازنگري طرح جمعه دوازدهم تیر ۱۳۸۸ ۱۸:۰ بعد از ظهر

  نظريه :

   ما اكنون به نيمه بحث خود رسيده ايم يعني زماني كه دانشجويان بايد , هدف بعدي خود را به ذهن بسپارند و طرح خود را بازنگري كنند . در اين قسمت ها روي اين موضوع و توصيف موارد كليدي متمركز مي شويم .

مقدمه :

   ما درصدد تمام كردن اين بحث هستيم و بزودي شما خواهيد توانست نموداري از طرح خود را ارايه دهيد . در انتها ما اشاره اي به سخنراني 6 داريم و مجدداً آنرا مطرح مي نماييم . بخاطر بسپاريد كه بيش از 5 اسلايد با فرانهاي توصيفي را در متن خود بكار نبريد . بيشتر به شيوه نموداري توجه داشته باشيد كه قسمتهاي متفاوت طرح شما را با توزيعات متفاوت اعضاء گروهتان هماهنگ مي سازد . اگر چه به شما در اين آماده سازي كمك مي كنيم اما شما نياز داريد كه اسلايد هايتان را با مشاورين فني دانشكده در ميان بگذاريد . اگر چه خيلي ابتدايي است كه در مورد گزارش نهايي بحث كنيم اما اين بازنگريها و اراه اسناد بايستي با يك چشم نگريسته شود . در آن گزارش شما نياز به تعيين هدف طرح خود با خلاصه سازي طرح , كيفيت و كميت مراحل طرح داريد و به اين طريق طرح نهايي را به نمايش  مي گذاريد . سرانجام شما بايد يك سكويي را براي پيشرفت آينده و توسعه طرح خود , فراهم نماييد . مدارك شما بايستي مطابق با شكل و شيوه اي باشد كه قبلاً توصيف نموده ايد و آن را در مراحل بعد , تصحيح كنيد . فهم معني تعيين هدف طرح با خلاصه سازي اهداف طرح و مراحل كيفي و كمي طرح , ضروري مي باشد . ما بر روي اين موضوعات در كلاس بيشتر كار مي كنيم و شما موظفيد كه توجه خاصي را به اين افكار معطوف داريد . در اينجا سازنده   رشته ها بايستي شايستگي آنها را در برنامه هاي مربوطه مورد توضيح قرار دهد . متوجه شده ايم كه بسياري از دانشجويان بيشتر از نيمه راهي از رشته خود را نمي دانند تا بتوانند قسمتهاي طرحشان را تنظيم كنند. اغلب , آنها هزينه هنگفتي از پول را صرف خريد وسايل اشتباه        مي كنند زيرا هيچ اساسي در مورد اهداف طرحشان در نظر ندارند

عناوین قسمتها :

   مدت زماني كه در اختيار داريد به شما نشان مي دهد كه چه ليستي را تهيه كنيد و چه وسايل مطرحي را براي تكميل كار خود نياز داريد . بسياري از شما هم اكنون اين موارد را در نظر گرفته ايد و مي دانيد كه چگونه به آنها دست يابيد . براي تعدادي از شما كه هنوز مطمئن نيستيد كه چه اقلامي را تهيه كنيد بايستي مشاوره اي فني با استاد خود در اسرع وقت داشته باشيد . اين قسمت بودجه خاصي براي هزينه كردن در اين رشته ها ندارد عليرغم اين , اين مسئوليت و وظيفه عهده شماست كه اين ليست را از فروشندگان مرتبط به اين كارها , تهيه نماييد . يك كپي از تمامي رسيدهايتان نگهداريد . از اينرو خوش بين باشيد و فرض كنيد كه همه پول را پرداخته ايد . آنها را به هيچ وجه پاره نكنيد مگر زماني كه مطمئن باشيد كه تمام قسمتهاي مورد نياز براي طرحتان تهيه نموده ايد .

افكار نهايي :

    اين زماني است كه ما چگونگي پيشرفت خود را در اين رشته نگاه مي كنيم و آن را منعكس مي سازيم . ما دريافته ايم كه دانشجويان در مورد طرحهايشان , اميد دارند و از اينرو خوشحال هستند اما عده اي ديگر خلاف اين راي را ندارند . ما از دانشجويان تقاضا مي كنيم تا احساس خود را با ما قسمت كنند تا بتوانيم با شيوه اي به آنها كمك كنيم . استرس و عقيم گذاري و نااميدي نيز قسمتي از اين طرح است اما اين حالات بايد براي نتايج بهتر راهنمايي شوند . برخي دانشجويان نيازمند كمكند و بايستي دستورالعملهايي به آنها ارايه دهيم .

پيوست :

    در انتهاي هر كلاس , حدود 30 دقيقه گردهمايي با هر كدام از اعضاء گروه در مورد طرح و بحثتان داشته باشيد تا قبل از پايان ترم داشته باشيد ما اميد واريم كه مسير درست را مشخص نماييد.

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

برنامه ریزی دانشگاهی جمعه دوازدهم تیر ۱۳۸۸ ۱۷:۵۹ بعد از ظهر

نتايج كلي مرور طرح ميان دوره در كلاس مورد بحث قرار گرفته است. مي بايستي اين نكته را متذكر شويم كه علي رغم آگهي تكرار شده، بعضي از دانشجویان فصل هاي مهمي را در طرح هاي خودشان جا گذاشته اند. بحث هاي زير توسط بعضي از افراد به جاي مانده بسيار مهم هستند و نه تنها بايد شامل گزارش پايان ترم شود بلكه همچنين ما معتقديم كه حتي بايد شامل طرح هاي پايان ترم شود.

براي گزارش پايان ترم

نبايد دستورات گسترده اي از تدريسي كه در مورد بحث هاي گوناگون اشاره كرده و به اين كلاس مربوط مي شود را گزارش كنيم. با وجود اين لطفاً آگاه باشيد كه اين يك دوره نمونه است و با اين توصيف، اوج برنامة كامل شاگرد تازه كار شما است. هر پروژه مي بايستي شامل بحث هايي پيرامون تمام مباحث شرح داده شده در يك، چهار، پنج، شش و هفت نكته كنفرانس و حتي هر چيز ديگري كه ماية اين ياددشتها در خصوص گزارش پايان ترم خواهيم افزود، باشد آنچه كه بعضي از شما در طرح هاي خود به جا گذاشته ايد و مي بايستي شامل گزارشات پايان ترم شما شود به شيوة زير آمده است. با وجود اين توجه كنيد كه چگونه و در كدام فصل اين موضوعات شرح داده شده در يادداشتها ذكر شده اند.

مشكل بيان، هر زمان كه تلاش به طرح ريزي مي كنيد مي بايستي در سطح اطلاعات تكنيكي توضيح دهيد. لطفاً گمان نكنيد كه مشكلتان به خوبي شناخته شده است. يا هر كس از آن اطلاعي دارد. گمان نكنيد كه ديگران مي توانند از پيچيدگي پروژه شما قدرداني كنند.

خصوصيات طرح، هر پروژه اي داراي مجموعه خصوصياتي است كه بر مبناي مشكل بيان و تمام ميزان هاي طرح مربوطه به وجود مي آيند. اين خصوصيات هر شكل و هر ترتيبي، بي شمار يا از سوي ديگر مي بايستي به شيوه اي تعريف شوند كه هيچ ابهامي را به جاي نگذارند. شما نمي توانيد بدون مجموعه مناسبي خصوصيات طرح ريزي كنيد. همچنين از التزامهاي طرحي نشأت گرفته اند كه بر مبناي خصوصيات مشكل است. به عنوان مثال اگر شما بخواهيد شئي 3 كيلوگرمي را حركت دهيد كه علم هندسه خاصي دارد، پس اين تجهيزات به دامنة خاصي از گشتاوري تبديل مي شود كه به وسيلة يك نيروي حركتي به وجود آمده كه در برگشت به دامنة راه اندازي خاصي براي ولتاژ يا جريان مطابق با نيروي حركتي تبديل  مي شود. بر مبناي اين تجزيه كمي شما يك نيروي حركتي را انتخاب مي كنيد كه مستقيماً با اين خصوصيات تطبيق داشته باشد اين گزينه ها يا فقدان اين ذاتاً مطالب زير را اعمال مي كند. التزام طرح، بدين معني است كه شخص بايد مجموعه اي از خصوصيات طرح واقعي را مورد خطاب قرار داده يا پيشگويي كند در هنگامي كه خصوصيات طرح ظاهر نشده اند. اين التزامها مي توانند پيرامون حسابهاي رقومي يا سخت افزار باشند.

رويكرد تكنيكي، گزارش پايان ترم مي بايستي شامل اين فصل ها باشد.

هزينه، همانگونه كه در اين فصل در مبحث بودجه گنجانده شده، مي بايستي شامل گزارش پايان ترم شود.

درسهاي آموخته شده، قسمت اجتناب ناپذيري از هر مرحله طرح است و مي بايست عنوان شود.

عناصر طرح، به تمام مباحثي برمي گردد كه در اين دوره شرح داده شده مانند بازار يابي، نژادهايي كه ذاتاً التزام هاي طرح را بر هر پروژه مهندسي تحميل كرده اند، و اين مباحث مي بايستي در گزارش پايان ترم همراه با بسياري از چيزهايي كه در كنفرانس هاي آينده توصيف خواهد شد، تجزيه و تحليل شده و مرور شود.

لطفاً مجدداً به خاطر داشته باشيد كه ليست فوق فقط يادآوري كنندة بحث هايي است كه در كلاس ما توسط برخي از دانشجويان به جاي مانده و ليست موقتي مباحثي است كه شما مي بايستي در گزارش پايان ترم خود عنوان كنيد. به عبارت ديگر، براي آماده كردن گزارش پايان ترم اين مي بايستي شامل تمام فصل هايي باشد كه در يادداشت ها شرح داده شده، در حاليكه به ليست فوق توجه خاصي مي كند.

نظريات شوراي اساتيد دانشگاه پيرامون موضوعات گذشته

در اينجا مجدداً مربي دوره مي بايستي پيشنهادات خاصي را براي دانشجويان دريك برنامة ارائه شده، فراهم كند. در اظهارات ما، يك بحث عمده كه توسط اعضاي شوراي دانشگاه به وجود آمد، اين بود كه برخي از دانشجويان فقط از يك مقاله مطالعه كرده، كه نشان مي داد آنها حتي بر موضوع اين نكته تسلط پيدا نكرده اند تا آنها بتوانند در مورد عمق مطلب صحبت كند. اين موقعيت مي بايستي براي تصحيح موضوعات پايان ترم باشد. همچنين بين صحبت كنندگان موضوعات شما ابهامي وارد نكند.

به طور كلي، كلاس ما كار عالي را ارائه نداد و ما تمام مشكلاتمان را براي موضوعات پايات ترم برطرف كرديم.


درس هاي ديگر آموخته شده

(1)             بر مبناي تجربة اجرائي، ما معتقديم كه بهتر است درخواست دو نسخة گزارش ميان دوره به جاي گزارشي كه در ابتدا پيشنهاد شد، بكنيم. يك نسخه براي هر گروه در پروندة فعاليت دانشجويان باقي ماند و نسخه ديگر با پيشنهادات علني به دانشجويان برگردانده شود.

(2)             بحث ديگري كه مي بايستي ذكر شود مطالب زير است. بعضي از گروهها اشتباهات خود را برطرف كرده همانگونه كه آنها به موضوعات سابق خود نگاه مي كنند. متأسفانه در اين مرحله آنها فراموش مي كنند گزارش مربوطة خودشان را تغيير دهند، يعني موقعيتي كه نبايستي رخ دهد. در آينده ما در مورد سرو كار داشتن با اشتباهات محدود تر خواهيم شد.

(3)             علي رغم تلاش هاي اصلي كه با هر شخصي مطابقت دارد، تعداد كمي از گروهها از حضور مشاوران خودشان سودي نمي برند. در آينده شايد ما بايد اين واقعة ارائه شده را به واضحي زماني كه طرحها انتخاب شده اند و فهرستي از مشاوران تكنيكي اعضاي دانشگاه شناخته شده اند، به صورت فهرست ضميمه كنيم.

(4)             دانشجويان كاملاً موافقند كه بهترين زمان براي اين موضوع در طي هفتة اول ترم دوم است، زيرا آنها از زمان سپري شده بر آمادگي خودشان در طي تعطيلاتشان سود مي برند.

موضوع مباحث اضافي

مجدداً‌ اين تجربة ما در دانشگاه كاليفرنيا واقع در ريورسايد در طي بهار سال 2001 است ما معتقديم كه اين اطلاعات ممكن است براي كلاس هاي آينده سودمند باشد و اين دليلي است كه ما با آنها در اين كتاب درسي مشاركت داريم. در مقالة ما براي دانشجويان در خصوص ارائه هاي ميان دورة خودشان، ما دستورات خاصي را به آنها ارائه داده تا با مشاوران تكنيكي اعضاي دانشگاه خودشان در خصوص موضوعاتشان مشاوره كنند. با وجود اين، بعضي از اعضاي دانشگاه اشاره كردند كه آنها شاهد اشتباهاتي نبوده اند و يا دانشجويان اطلاعات مهمي را در موضوعات خودشان به جاي گذاشته اند. لطفاً به صورت هفتگي با مشاوران تكنيكي دانشگاه ما ملاقات كرده، تا در مورد بحث هاي تكنيكي گفتگو كرده و از آنها بخواهيد تا اشتباهات موضوعات نهايي خودشان را مرور كنيد.

فهرست زير اصل نظرياتي است كه ما در طي مرور طرح ميان دوره دريافت كرده و تمام دانشجويان مي بايستي دقيقاً‌ اينها را در نظر بگيرند.

(1)             دانشجويان نبايد در مورد سخت افزار ارائه شده به آنها شكايت كرده و نه مورد سرزنش قرار بگيرند. تمام تجهيزاتي كه بد عمل مي كنند مي بايستي به زودي زود گزارش شوند. سخت افزار يا رويكرد بعدي را سريعتر از آنچه كه مي توانيد تعيين كنيد.

(2)             غير رسمي عمل نكنيد و اين حقيقت را تحت فشار قرار دهيد كه شما پروژه را كامل خواهيد كرد. شما اجازه نخواهيد داشت در مورد هر چيزي و در خصوص اين مباحث محيطي در طي ارائه هاي پايان ترم شكايت كنيد.

(3)             اين بينش را از دست ندهيد كه اين يك موضوع تكنيكي است و نه ساخته اي براي توليد تلويزيون.

(4)             بر جزئيات حداقل تمركز نكنيد و فرض نكنيد كه هر كس در مورد مسائل شما اطلاعات دارد. مبارزه طلبي واقعي اين است كه تعادلي از اينكه چه مقدار يا چه مقدار كم شما بايد در مورد يك بحث صحبت كرده، حفظ كنيد. بياموزيد كه اين عمل تعادل هم تحصيل و هم هنر است.

(5)             مجدداً مشكل بيان خود و خصوصيت ليست را به طور واضح و صريح نمايش دهيد.

(6)             تمام چيزهايي كه شما در مورد هزينة مورد بحث قرار داده ايد را بايد بدانيد كه هزينة يك زمان آنها از هزينة هر واحد متفاوت بوده و ما اين موضوع را در تدريس 17 مورد بحث قرار خواهيم داد.

(7)             تمام تصاوير و نمودارها و همچنين جدول ها و ترسيم هاي آماري همانگونه كه تدريس بعدي مورد بحث قرار خواهد گرفت بايد به طرز مناسبي طبقه بندي شوند.

(8)             به طور واضح بيان مي كند كه فرد در موضوعات و گزارشات آينده شما چه كاري انجام داده است.

تفكر نهايي :

با وجود اينكه ما نسبت به هر دقيقة گذشته توسط هر كدام از شما در شاهكار عالي، آزاد هستيم، ما كاملاً بر درجه اي شكايت خواهيم كرد كه بر مبناي شاهكار شما است كه حتي موقتاً بر مبناي عوامل زير است. جدول در دفترچة يادداشت آزمايشگاه شما، ارائه اخير شما و گزارشات متوسط در ميان عواملي هستند كه در اين مرحله در نظر گرفته شده اند. اين عوامل با عواملي كه با ارائه هاي پايان ترم مطابقت دارند، همكاري خواهند داشت. و گزارش پايان ترم با نمرة دورة پايان ترم به وجود مي آيد. مطمئناً توجه شما و موضوعات بحث شده در كلاس همچنين تحريك كننده هستند و در نمرة پايان ترم دخالت دارند.

خاتمه :

كلاس با اظهارات زير به پايان مي رسد. حتي شما بايد پروژه اي بسازيد كه كار كند. بنابراين لطفاً سعي نكنيد بسيار بلند همت باشيد و خودتان را در چند جهت بسيار كم جلوه دهيد. چيز بدي وجود ندارد كه بگويند كه چه چيزي اشتباه شده به جاي اينكه بگويند شما چه چيزي را انجام داده ايد لطفاً اين راه را دنبال نكنيد. يا به قول استاد تي جي هيگينز هرگز توضيح ندهيد كه چرا شما آن را انجام نداده ايد، هيچ كس به اين كار علاقه مند نيست!

تفكرات ضروري در اين تدريس

مباحث

قابليت اجراي طرح شما، در صورتيكه چنين باشد

هر قطعه از اين يادداشتهاي تدريس يك عنوان را بر تكه هاي به هم پيوستة پايان ترم اين دوره شكل مي دهد. سعي كنيد آنها را به چيزي تشبيه كنيد كه آن همكاري شما را با پروژة ذكر شده به نحو احسن مجسم كند و آموخته شما از بحث ها مورد بحث قرار گيرد.

واضح است! با وجود اينكه شما ممكن است به عنوان مثال ادعا كنيد كه پروژة شما چيزي ندارد كه با بحث هاي مشخص بحث شده در كلاس انجام دهيد. در صورتي كه آن در اين مورد گنجانده شود، پس شما بايد ادعاي خود را تأييد كنيد.

چيزهاي ديگر؟

در مورد آن بنويسيد.

 

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

تهیه گزارش نهائی جمعه دوازدهم تیر ۱۳۸۸ ۱۷:۵۵ بعد از ظهر

گزارش نهايي نوشته شده ،تاج جواهر نشان اين مرحله به شمار مي رود .اين گزارش بايد شامل تمام اصول ارائه شده در آخرين بيان شفاهي ،همراه با تمام اطلاعات تاييد كننده ديگر ،كه به تمام پروژه ها مربوط مي شوند ،باشد به عبارت ديگر ،هر چيزي كه در آخرين بيان شفاهي مورد نياز است بايد طبق دلايل فني با اين مدرك مطابقت داشته باشد .در اين مرحله ،دو نكته مهم وجود دارد كه بايد به آنها توجه شود :

(1)             چه كسي گزارش نهايي را مي نويسد.

(2)             اين گزارش بايد چگونه نوشته شود ؟

جواب اين سؤال كاملاً روشن است ،هر شخصي بايد با اين نوع نو شته ها سرو كار داشته باشد .همة شما بايد نشان دهيد كه ياد گرفته ايد دست كم چگونه يك سند فني مختصر ،در آخرين تبصره كنفرانس .بنويسيد.حال وقت آن است كه از آن ويژگي استفاده كنيد .ما پيشنهاد مي كنيم كه هريك از اعضاي گروه بر طبق اصول تبصره كنفرانس قبلي ،يك يا دو فصل بنويسيد و بيان كنيد ،سپس سعي كنيد كه با خواندن نكات نوشته شده در يك گزارش نسبتاً نهايي جهت رفع اشكال آن ،اين قطعه نوشته ها را كامل كنيد .شما مي توانيد با واگذاركردن هر بخش به شخصي كه واقعاً اين كار را انجام داده يا بيشتر از سايرين در نگارش اين بخش سهم داشته است .اين نوشته را به چندين قسمت تقسيم كنيد .هر فصل بايد به صورت يك سند فني به شيوة نگارش تبصره كنفرانس قبلي باشد .بهترين كار بعدي اين است كه به يك شخص اجاره دهيم اولين طرح را بنويسيد ،سپس شخص ديگري آن را تصحيح كرده و چيزهايي به آن اضافه كندبديهي است كه شما نمي توانيد همراه با هم چيزي بنويسيد.به اين معني كه هر سطري همزمان توسط يكي از اعضاي گروه نوشته مي شود .از اينرو ،سعي كنيد كه اين كار را بر طبق موضوعات فرعي گزارش نهايي ،به چندين قسمت كنيد و بگذاريد هر فردي يك قطعه از آن را بنويسد ،سپس تمام قطعه ها را كنار هم قرار داده و كامل كنيد .لطفاً در نوشتن نام شخصي كه بخش خاصي از گزارش را نوشته است ،دقت كنيد .به همين ترتيب ،نام شخصي كه در تكميل تمام بخشهاي گزارش نهايي دستي داشته ،بايد نوشته شود.سرانجام ،شما بايد اين گزارش را قبل از هركاري ،وقبل از تهيه اسلايدهاي مربوط به آخرين بيان شفاهي خود را از روي اين گزارش ،ونه از طريق هكيچ شيوة موجود ديگر ،بنويسد .

مهم نيست كه كي چه كاري مي كند،گزارش نهايي نوگشته شده بايد به گونه اي تكميل شود كه شامل تمام جنبه هاي طرح به همان طريقي كه در اين مرحله كاملاً شرح داده شده است ،شود .

در مورد دومين سؤال راجع به نحوة تهيه اين گزارش نهايي ،بايد ابتدا به فرضيات زير توجه كنيم .

(1)فرض مي كنيم كه هر شخصي قادر به نوشتن است ،هر چند يك سند مختصر فني بر طبق سبكي باشد كه در تبصره چهاردهمين كنفرانس شرح داده شده و تكميل مي شود.

(2)ما همچنين فرض مي كنيم كه هر شخصي نسبت به آنچه ما در اين مرحله مكرراً آن را اجزاي طرح خوانده ايم و تمام تلاشهاي ما واقعاً به آن ختم مي شود ،آگاهي دارد.

حال ،مسئله اينجاست كه چگونه اين قطعه ها را كنار يكديگر قرار دهيم ؟به همين منظور ،ما شيوه زير را ،كه عين نسخه يك گزارش فني مختصر شرخ داده شده و در تبصره كنفرانس قبلي است ،پيشنهاد مي كنيم.

سبك گزارش نهايي

علاوه بر نسخه هاي هر يك از اعضاي گروه و مشاور فني ،چهار نسخه از گزارش نهايي بايد ارائه گردد ،كه هريك از آنها داراي يك جلد روشن با يك اسلايد پلاستيكي است كه ورقه ها را محكم نگه مي دارد ،مگر اينكه شما طوري آن را وصل كنيد كه ديگر هيچ جايي براي نگه داشتن ورقه ها وجود نداشته باشد .

برگه رويي يا برگة عنوان .(برگة شماره –برگه مخصوص شماست ،ولي ما اين شماره را در اين جا ذكر نمي كنيم .)

(A به اين معني است كه ما در صورت نياز داراي جايي براي تغيير دادن قسمتهاي زير مي باشيم )سبك مخصوص اين برگه در زير نشان داده مي شود :

گزارش نهايي از اولين پروژه طرح

زمستان /بهار 2001

پرفسور منصور اسلامي

(تفسير :نام استاد مربوطه )

دانشگاه كاليفرنيا واقع در قسمت ساحلي

بخش مهندسي برق –قدرت

(نوشته شماره 14 )

(فاصله بين هر دو قسمت بايد به همين طريق انتخاب شود )

عنوان پروژه :تمام واژه ها به صورت فوق بيان مي شوند .

(نوشته شماره 12 ،نيز مانند ساير نوشته هاست )

(تفسير :اين عنوان از عنواني كه شما مطرح كرديد ممكن است متفاوت باشد ،اگر مشاور فني دانشكدة شما با آن موافقت كند .)

تهيه كننده:كارل كورتيز دوئرينگ (اولين محققي كه گزارش نهايي را تصحيح و تنظيم مي كند و شايد هم بيشتر از اين انجام داده است .)

مايكل ويلسون (در صورتيكه دومين محقق به همين نحو كار كرده است ،اين نام هم به صورت فوق در روي همين خط نوشته مي شود .)

(تفسير :در اينجا شما بر اساس كمكهاي خود در امر نگارش گزارش نهايي ،فقط نامهاي آنها را مي نويسيد )

مشاور(ان) فني دانشكده :آقاي باب كلي ،آقاي مهندس اتحاديه مركزي .

(تفسير :در صورتيكه شخصي خارجي باشد ،بخش ،نام بخش مربوطه او را مي نويسد.

(همچنين ،هنگامي كه چندين مشاور وجود داشته باشد ،نام  آنها به ترتيب اهميت كارهايشان نوشته مي شود .)

اين پروژه با امتياز يك قرار داد از طرف اتحاديه مركزي تا اندازه اي مورد تاييد است .

(تفسير :هم اكنون ،نمايندگي سرمايه بودجه حمايت خود را از اين پروژه ،در صورتيكه وجود داشته باشد ،اعلام مي دارد .)

تاريخ تعويض :7 ژوئن 2001 ،ساعت 5:00pm

2-خلاصه كارهاي اجرايي (برگه شماره ---،برگه مخصوص شماست ،ولي ما در اينجا اين شماره را اصلاً ذكر نمي كنيم .)

(به ياد داشته باشيد كه شما از اينجا به بعد بايد كاملاً دقيق باشيد )سبك مخصوص اين برگه در زير نشان داده مي شود :

خلاصه كارهاي اجرايي –فقط در يك صفحه ،خلاصه كار خود را با شرح مختصري از گزارش مشكلات خود ،--- انتخاب شده ،ويژگيهاي اصلي ،روش حل مسئله ،شيوه ارزيابي و نتايج مهم خود ،بيان كنيد .شما مي توانيد از چند پارگراف استفاده كنيد ،هر يك از پاراگرفها مخصوص يك فكر و عقيده ،اين تنها نسخة كاملي از خلاصه تعداد متوسطي از گزارشهاي شماست .آخرين سطر (يا دو سطر آخر)اين صفحه بايد به صورت زير بيان شود.(بيشتر به شيوه نگارش توجه داشته باشيد ،هر يك از لغات اصلي ،با يك كاما يا يك كاما نقطه از يكديگر جدا مي شوند .و بعضي از آنها به شكلهاي فوق بيان شده و بعضي ديگر بيان نمي شوند –در اينجا لازم است كه با مشاور فني دانشكده مشورت كنيد .)

لغات اصلي :مخابره از طريق بي سيم ،طرح فرستنده ،كدبندي ،چندين طرح از دريافت كننده هاي موجود .

3- فهرست مندرجات (اين برگه شمارة ----است كه شما در زير اين برگه چيزهايي مي نويسيد ،و اگر فهرست شما به قدري باشد كه نياز به بيش از يك صفحه دارد ،آنگاه از برگه شماره ----و……استفاده مي شود .)در روي اين برگه كل گزارش همانطور كه بعداً در ضميمة A خواهيد ديد ،نوشته مي شود .

A(A به اين معني است كه ما داراي جايي براي تغيير بخشهاي فرعي زير در صورت نياز هستيم )سبك مخصوص اين برگه در زير نشان داده مي شود :

فهرست مندرجات

فصل اول –مقدمه (اين فصل اصولاً توسط اولين محقق ارائه مي شود ،يا نام گذاري مي گردد.)

(در حقيقت ،اين فصل سرانجام نوشته مي شود ،درست هنگامي كه پروژه كامل شده و به صورت زير نوشته مي شود .)

1-1.مقدمه ……………………………………………………………………

(تفسير :قبل از شروع بخش بعدي ،يعني ،در آخرين پاراگراف اين بخش ،فهرست مندرجات موجود ،ضمن شرح بقية مطالب اين فصل ،بيان مي شود .به همين ترتيب ،لازم است كه شما براي هر فصل به صورت زير عمل كنيد .)

1-2 .چه چيزهايي ديگري مي خواهيد اضافه كنيد ……………………………………...

(تفسير :براي مثال ،شما مي توانيد خلاصة گزارش مشكلات خود ،انگيزه ها و اهداف خاص پروژة مورد نظر ،چيزي كه ممكن است به راه حلهاي كلي منجر شود ،و چيزي كه خواننده انتظار دارد اين گزارش بخواند ،با يك ديدگاه تاريخي ارائه دهيد .)

1-3 .يك لغت نامه از علامت هاي اختصاري و مخفف لغات ……………………………..

(تفسير :تمام يك چنين واژه هايي در مقدمه اين فصل بيان مي شوند و جهت مراجعات بعدي به اين بخش مراجعه كنيد.)

فصل دوم –طرح و نتايج فني (براي مثال ،اين فصل تواماً ارائه مي شود .)

2-1.مقدمه (براي اين گونه بخشهاي فرعي ،اصول قبلي خود را ادامه مي دهيم )12………….

2-2.گزارش مشكلات14………………………………………………………..

2-3.ويژگيهاي طرح 15…………………………………………………………

2-4.هر آنچه مي خواهيد اضافه كنيد (براي مثال ،درسهاي ياد داده شده )16………………..

(تفسير .در هر يك از بخشهاي فرعي فوق ،شما مي توانيد براي رفع اين مشكل تقسيم و كارهاي مختلف مربوط به آن قسمت هاي كوچكتر و شايد عملي تر ،كه توسط اعضاي مختلف گروه انجام مي شوند ،از نمودارهاي بزرگي استفاده كنيد .)

فصل سوم –روش حل مسئله (اين فصل در اصل توسط مايكل ويلسن ارائه مي شود )

3-1.مقدمه 17………………………………………………………………...

(تفسير :در اينجا شما نظريه اي راجع به راه حل طرح –طرح كلي ارائه مي دهيد .شما مي توانيد براي مرور كردن راه حلهايي ممكني كه آنها را انتخاب نكرديد ،در اينجا و در زير ،بخش فرعي ديگري ارائه دهيد .همچنين ،تفسير زير ،تفسير 1-1 فوق الذكر ،را به ياد داشته باشيد .

ادامة فهرست مندرجات

3-2 طرح ما 18………………………………………………………………

(تفسير :در اينجا ،شما بايد به ويژگيهاي اصلي كمكهاي خاص خود را در جهت رفع مشكلات مربوط به اين طرح توجه زيادي داشته باشيد .شما براي شرح هر يك از اجزا و عملكرد خاص آن مي توانيد از نمودارهاي بزرگي استفاده كنيد .هر آنچه را كه شما براي شرح كامل كار خود لازم مي دانيد بيان كنيد.خواسته ها و آرزوهاي قبلي خود را در اين بخش بيان كنيد .

3-3.فرضيه تناوبي /مبادله طرح

(تفسير :تكصورات موجود و شيوه هاي انتخاب شما را بيان مي كند..آن كساني از شما مدعي اند بر روي طرح اصلي دارند كار مي كنند بايد در اينجا توضيحات خاصي بدهند .اگر جزئيات گيج كننده باشند ،شما مي توانيد بخشهايي از اين جزئيات را به صورت يك ضميمه مورد استفاده قرار دهيد.

3-4.درسهاي ياد شده 20…………………………………………………………

فصل چهارم –ارزيابي (اين فصل در اصل توسط كارل دوئرينگ ارائه مي شود )

4-1 .مقدمه

4-2 بحث در مورد نتايج /طرح مورد آزمايش

(تفسير :اين عنوان فعلاً تنها نمونه بسيار عمومي است ،ولي لازم است كه شما نمونه اصلي خود را نسبت به مدل توليد شرح دهيد.شما لازم است كه طرح مورد آزمايش خود را در اينجا توضيح دهيد ،و يا اگر بخواهيد يك بخش فرعي جديد را فوراً دنبال كنيد.)

4-3 مقايسه طرح /مبادله طرح

(تفسير :در اين فصل لازم است كه مقايسه اي بين آنچه را كه طرح كرده ايد و ويژگيهاي اصلي طرح خود داشته باشيد.شما بايد تمام ويژگيهاي طرح خود را كه شامل نقطه ضعفها و قوتهاي آن مي شود  ،بيان كنيد .شما همچنين مي توانيد بگوييد كه آيا راه حل ديگري براي مبادله طرح خود انتخاب كرده ايد يا خير .)

ارزيابي فوق به كار شما مربوط مي شوند ،به عبارت ديگر .اين ارزيابي ها ،ارزيابي هاي فني و موضعي هستند .ارزيابي كلي (يا جهاني )،كه مقايسه اي بين تمام كارهاي شما با كارهاي ديگران است ،در فصلهاي 6 و 7 مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند .

فصل پنجم –كارهاي اجرايي (اين فصل مشتركاً ارائه مي شود )

5-1 .مقدمه

5-2 .تجزيه و تحليل بودجه و /يا هزينه

(تفسير :آيا شما ويژگيهاي طرح خود را با هزينه مقايسه كرده ايد ؟اين ارزيابي با ارزيابي قبلي متفاوت است .در اينجا ،شما مي توانيد كمكهاي فني خود را با بيان طرح مورد آزمايش كه نشان مي دهد كه تمام ويژگيهاي تكنيكي طرح خودرا مشخص كرده ايم ،ارتقا دهيد.در اينجا ،شما هزينه اي را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهيد ،قبل از اينكه ما به فصل بعدي بپردازيم و تمام طرح را از طريق مجموعه جريانهايي از جمله هزينه ،به طور كلي ارزيابي كنيم .اين بخش فرعي بايد تعدادي از جريانهايي را كه تحت عنوان سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف اين مرحله ،مخصوصاً در تبصره هاي كنفرانس هشتم ،نهم ،هفدهم تا نوزدهم كه به پروژه شما مربوط مي شوند ،مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند ،در برگيرد .

5-3.هر آنچه شما مي خواهيد اضافه كنيد 27………………………………………..

(تكفسير :براي مثال ،شما مي توانيد راجع به تجربه از كاركردن با يكديگر ،چيزهايي بنويسيد ،بعضي از شما مي توانيد روشهاي تقسيم كارهاي مختلف بين خودتان و انجام آن كارها را با فهرست تمام اظهارات خود ،شرح دهيد .هر تجربه اي را فكر مي كنيد فصل ششم .برآوردن انتظارات (اين فصل مشتركاً ارائه مي شود ).

6-1.مقدمه

6-2.فشارهاي طرح

(تفسير :در اينجا شما تمام وژگيهاي طرح خود را بيان مي كنيد ،اين فصل با فصل چهارم فرق مي كند .در اينجا ،شما مي توانيد كمكهاي فني خود را با بيان طرح مورد آزمايش ها كه نشان مي دهد كه تمام ويژگيهاي تكنيكي طرح خود را مشخص كرده ايم ،ارتقا دهيد .در اينجا شما بايد در بيان انحرافات خود ،در صورتيكه وجود داشته باشد ،و تاثير متقابل آن بر نتايج نهايي ،صريح باشيد)

ادامه فهرست مندرجات

6-3 .اجزاي طرح 30…………………………………………………………..

(تفسير :تمام آن جريانهايي كه در اين مرحله مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند ولي تنها به اين جريانها محدود نمي شود ،از جمله ،فاكتورهاي اقتصادي ،امنيت ،پايايي ،زيباشناسي ،اخلاقيات و روابط اجتماعي ،بايد در اينجا صريحاً مشخص شوند .شما براي بحث مختصر راجع به بعضي از اين موضوعاتي كه ارتباط زيادي به پروژه شما دارد ،بايد از يك فهرست كلي استفاده كنيد .ولي صرف نظر كردن از بيان اين جريانها بر نتايج نهايي شما تاثير خيلي زيادي خواهد گذاشت .)

در فصل فوق و در بعضي از نمونه هاي فصل بعدي ،شما تمام جريانهاي مربوط به پروژة خود را به طور كلي ارزيابي مي كنيد.

فصل هفتم – نتايج (اين فصل نيز مشتركاً ارائه مي شود.)

7-1.مقدمه 31………………………………………………………………….

(تفسير :در اين فصل شما به طور مسلم توضيح مي دهيد كه با تمام توانايي خود ،نه بيشتر ،و نه كمتر ،در راه رسيدن به اهداف خود تلاش كرده ايد .ناتواني در بيان اين حالت به معني اشتباه بودن بعضي چيزهاست .شما اجاره نداريد گله و شكايت كنيد و دلايل ناموفق بودن خود را بيان كنيد .ولي ،اگر به اهدافتان نرسيده ايد ،بايد بدون هيچ انتظاري ،با خودتان چنين بگوييد ،در خواست بخشش نكنيد!)

7-2.توسعه و بهبود 32………………………………………………………….

(تفسير :در مورد تاثير اين كار و توسعه احتمالي آن به صورت يك طرح موفقيت آميزتر از طرحي كه شروع كرده ايد ،بحث كنيد .اين امر در بيان قابليت فروش طرحتان اهميت بسزايي دارد .يا دليل نياز اين طرح به يك تجديد نظر ديگر توسط دانشجويان سال بعد را بيان مي كند .)

7-3.كتاب مباني استفاده كننده 33………………………………………………….

(تفسير :در صورتيكه طرح شما نياز به دستوراتي جهت استفاده بعدي داشته باشد ،در اينجا ،جايي براي درج آن اطلاعات موجود مي باشد.)

ضميمه A.فهرست اجزا 34……………………………………………………….

ضميمه B:فهرست وسايل و تجهيزات 35…………………………………………….

(تفسير :بعضي از اجزا و / يا وسايل فلزي مخصوصي كه در طرح شما مورد استفاده قرار مي گيرند بايد بيشتر در جزئيات طرح شرح داده شوند نه در چيزي كه در گزارشات فوري شما مطرح مي شود .براي توضيح آن جريانها ،اين قسمت را انتخاب كنيد .)

ضميمه C:فهرست نرم افزار ها36…………………………………………………..

ضميمهD:منابع مخصوص 37……………………………………………………...

ضميمه E تاZ:هر آنچه مي خواهيد اضافه كنيد 38……………………………………..

(تفسير :براي مثال ،شما مي توانيد در اينجا راه حلها يا برداشتهاي مفصلي را كه براي مرور كردن بعدي اين گزارش نياز داريد ،يا هر چيز ديگري كه در ادامه اين مطالعه نقش دارد ،بگنجانيد .بعضي از طرحها و تصاويري كه از نظر افراد ادامه دهندة اين كار ،مهم و حائز اهميتند ،بايد در اينجا نشان داده شوند .در اينجا بايد اطلاعات خاصي راجع به فروشندگان و نحوه قرار گرفتن اجزاي طرحهاي مشابه ،ارائه گردد.به عبارت ديگر ،اطلاعاتي مهمي كه درباره اصول كلي طرح وجود دارد ،بايد در اينجا ارائه شود .

مراجع 39…………………………………………………………………….

(تفسير :از شيوه هاي ارائه شدة ما و فهرست تمام مرجع هاي خود بر اساس اولين ،دومين و …..نويسندگان به تربيت تاريخ آنها ،كه به ترتيب حروف الفبا مرتب شده اند ،استفاده كنيد .شما مي توانيد اين مراجع را بسته به هر فصل يا بطور كلي ارائه دهيد .يك گزارش بدون مرجع ،خيلي ضعيف و غير قابل قبول به نظر مي رسد .يك گزارش بدون مرجع از يك رسانه گروهي معتبر ،ضعيف تلقي مي شود .)

تقدير40………………………………………………………………………

(تفسير :به تمام آنهايي  كه شما را در اين پروژه ياري داده اند ،مخصوصاً ،اگر مشاور شما از امتيازات خود هزينه كرده است ،توجه داشته باشيد و از آنها تقدير كنيد.

هدف نهايي

اگرچه چنين هفته ديگر به مدرسه ،باقي مانده است ،ولي اين اصول و دستورات را قبل از اينكه به كار  بر روي گزارش نهايي خود بپردازيد ،مطرح مي كنيم .اميدواريم كه سبك نگارش فوق را همراه با سبك بي نظير خود بكار بريد و گزارش بسيار موفقيت آميزي ارائه دهيد .همچنين اميدواريم كه با استفاده از نكات فوق در تمام نوشته هاي مني ديگر خود بهره مند شويد .

كلاس با نظريه ديگري مبني بر اينكه هر شخص در هرگروهي بايد بخشي يا بخشهاي گوناگوني از طرح كلي را به عهده گيرد و قبل از فوت وقت آمادة انجام هر كاري باشد ،به اتمام مي رسد.

اهداف اصلي در اين كنفرانس

جريانها

قابليت اجراي طرح شما ،در صورتيكه قابل اجرا باشد

بخشي از اهداف سرانجام تغيير مي يابند .

واضح و روشن بودن

چه چيزهاي ديگري مي خواهيد اضافه كنيد

لطفاً با مهارت آن را انجام دهيد .

 

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

روشهای حل مشکل جمعه دوازدهم تیر ۱۳۸۸ ۱۷:۵۲ بعد از ظهر

 

به دانشجویان بايد خلاصه اي از روشهاي كنفرانس بعدي كه در آنها زمان و تاريخ انتخاب      شده اند داده شود . اين ارائه خيلي شبيه بعدي است بدين معني كه ما هنوز فقط براي پنج اسلايد و پانزده دقيقه در هر گروه اجازه مي دهيم كه جنبه هاي تكنيكي طرحهاي تاريخي را شرح دهند اگر چه بايد نشان دهند كه آنها در مسير درست هستند و در حال تعقيب كردن يك طرح اصلي پروژه هستند . ما انتظار داريم كه آنها مواد را به منظور انعكاس موقعيتهاي جاري پروژه هايشان به تكامل رسانده باشند  به علاوه به تمام پيشنهاداتي كه ما در دنبال كردن آخرين ارائه آنها ساخته ايم يكي كنند . به عبارت ديگر براي تكرار همان اشتباه اينجا كاملاً غير قابل قبول خواهند بود اين ارائه ها بايد در صورت امكان براي دانش آموزان بعدي و مروري بر مواد جاري بر روي نوار ويدئوي ضبط شوند به منظور كه آنها بتوانند مهارتهاي قابل نگهداري خود را بهبود بخشند و براي كنفرانس گوناگون آماده شوند . همينطور به دانش آموزان بايد اطلاعات داده شود كه از آنها خواسته شود پر پايه پرسشنامه اي كه بر اساس روز ارائه و عناصر اساسي كه بعداً توصيف ميشوند ، توزيع شوند به ارائه ديگران نظم دهند .

دوباره بايد تاكيد كنم كه اين فقط يك ارزيابي مشورتي است . اما به طور با اهميت تر اين ارزيابي يكسان ( با آخرين سوالي كه درآورده شده است ) كه اعضاي مستعد كه به ارائه شفاهي پاياني توجه       مي كنند . براي بحساب آوردن هر پروژه استفاده كنند . پس ما بايد بر روي اين سئوالات به عنوان يك مجموعه سئوالات مقدماتي كه مسوول دفاع نهايي شما هستند تمركز كنيم .

پرسشنامه مرور طرح :

        لطفاً‌ هر بخش را بر روي ميزاني بين صفر تا ده بحساب آوريد اين ارزيابي بر پايه يادداشت هاي درس در اين رشته فقط براي كمك كردن به دانش آموزانتان براي پذيرفتن يك عقيده در مورد عملكردهايي كه تا عنوان داشته اند مورد استفاده قرار خواهد گرفت . ما اين حق را داريم كه بنابراين اصلاح كنيم و بر اساس عوامل زياد ديگر اين توصيه اگر ما آنرا در درچه رسته هايي يكي مي كنيم لطفاً‌ هنگامي كه فكر مي كنيد يك بخش اجرا شدني نيست به ارائه داده شده    از  A /   N استفاده كنيد        ( كه از بيان فكر كردن كه درجه صفر است متفاوت است ) لطفاً همچنين يادآوري كنيد كه ما هنوز درسهاي كاملاً‌ كمري براي ارائه دادن داريم . بنابراين قبل از پايان رشته لطفاً آن حقيقت را مورد توجه قرار دهيد .

1ـ چقدر خوب گروه مشكل تكنيكي اساسي خود را توصيف كردند ؟

2ـ چقدر خوب گروه روش تكنيكي مناسبي براي حل كردن اين مشكل را توصيف كردند؟

3ـ چقدر خوب سازماندهي تكاليفي كه شامل مي شود وظايف عهده دار را توصيف كردند؟

4ـ آيا نمودار گروهي اسطرلابها  ، عكسهايي كه نشان داده شده طرح آنها را به طور كافي شرح            مي دهد ؟

5ـ كيفيت اثر تحليلي نسان داده به آن سيستم يا هر يك از زير شاخه هاي آن مربوط است درجه بندي كنيد .

6ـ كيفيت اطلاعات واقعي كه در آزمايشگاه بكار رفته شده درجه بندي كنيد .

7ـ چقدر شما به توجه به كيفيت قابليت حل جايگزيني تحقيقي آنها مطمئن هستند .

8ـ آيا آنها كاملاً مشكلشان را با راه حلهاي ممكن آنها تحقيق مي كنند ؟

9ـ به عبارت ديگر اگر يك گروه ادعا كند كه اين يك اثر اصلي است سپس چطور استدلال آنها براي شما متقاعد كننده است ، مثلاً پتانسيلهاي براي قابليت اختراع و يا هر ويژگي عقلي اين اثر چه چيزهايي هستند ؟

10ـ چقدر شما به نتايج تحليلي تئوري ارائه شده مطمئن هستيد ؟

11ـ چقدر شما به نتايج تحليلي اطمينان داريد ؟

12ـ چقدر شما به طرح آزمايشي مطمئن هستيد ؟

13ـ چطور شما اطمينان داريد كه طرح پاياني واقعاً كارساز است .

14ـ چقدر شما اطمينان داريد كه طرح پاياني اثر گذار است ؟

15ـ چقدر خوب آنها با محدوديتهاي طرح برخورد كرده اند ؟

16ـ چقدر خوب آنها عناصر مناسب طرح در پروژه را توصيف كرده اند ؟

17ـ چقدر خوب آنها درسهايي را كه در اين پروژه آموخته بودند مورد استفاده قرار دادند.؟

18ـ چطور آمنها طرحشان را براي مطالعات بعدي ايجاد كردند ؟

19ـ با عبارت ديگر قابليتهاي باب بازاري و اختراع نهفته اين پروژه چه چيزهايي هستند؟

20ـ كيفيت تكنيكي كلي از ارائه كامل آنها را درجه بندي كنيد ؟

21ـ چقدر شما مطمين هستيد كه اين گروه يك پروژه كامل و كارساز با مهلت دارند .

فكر نهايي : ما به پايان اين دشته نزديك مي شويم . لطفاً مطمئن شويد كه طرح شما در شرايط كارساز است و شما در نزديكي كامل كردن همه سندها براي ارائه نهايي و گزارش هستند .

 

 

پايان ( بست ) : 

 كلاس با نظرهاي زير پايان مي يابد . ما ظرفيت فراموش كردن و بخشيدن تمام اشتباهات گذشته همه شما را داريم و اما مطمئن شويد كه ارائه شفاهي پاياني شما گزرارش شما كامل مي شود اگر شما انتظار يك نمره خيلي خوب داريد . سپس ما  به اشكال ارزيابي  براي هر گروه مي پردازيم (برمي گرديم). و از آنها مي خواهيم نظريه هايي كه هم سن و سال هايشان داده اند ، مرور كنند و نمره هايشان را جدول بندي كنند و نتيجه را براي مربي (معلم ) درس (رشته) بياورند. مربي از عملكرد كلي كلاس در درس هاي بعدي تا آنجايي كه وقت اجازه دهد باخبر مي شود. ما دريافته ايم كه دانش آموزان بطور زياد از اين تمرين بهره مي برند . ما به طور زياد اين روش را براي كلاس هاي بعدي توجيه مي كنيم .

 

فكر هاي اساسي در اين بحث

قابليت اجرايي در پروژه شما درصورت وجود

موضوع

واضح

يك ليست از مشاهدات خود را در طي اين مرور طرح درس براي ارائه نهايي تهيه كنند.

لطفا توضيح دهيد

آيا شما مي خواهيد چيز ديگري اضافه كنيد؟

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

Technueal writing جمعه دوازدهم تیر ۱۳۸۸ ۱۷:۴۹ بعد از ظهر

 

 در اين بحث ما ، مروري داريم برآيتم هاي زيادي كه در گزارشات انتقالي شما مورد توجه قرار گرفته بودند جهت مشخص نمودن تعدادي از ضروريات نوشتن فني و تعدادي از روشهايي كه ضروري است.يك بحث (سخنراني) لازم نيست كه مروري بر همه نوشته ها داشته باشد ، اما نمونه هاي آورده شده مشخص كننده موضوعات است كه ما بايد نسبت به آنها توجه داشته باشيم.در بحث5 ما آشكار ساختيم (چرا زمان گذشته و چه زماني مي توانيم از زمان حال استفاده كنيم) كه چقدر مشكل است عقايد شخصي را بخش بندي كنيم و مراحل خاصي را جهت حلاجي كردن نوشته يا مورد تهيه شده به بخش هاي مختلف ارائه دهيم،و ما بايد از يك نقطه اي شروع كرده و اينجا بهترين مكان شروع است.قبل از اينكه از بحث خارج شويم بايد به سؤال پيش آمده جواب دهيم.اگر ما مستقيماً در حال ارائه اين واقعه تهيه بحث پنج باشيم ، پس ما از زمان گذشته استفاده مي كنيم ، چون بخشي است كه مربوط به دخالت وقت در اينجا مي شود  كه مربوط به دو بحث قبلي مي شد. اما اگر مادر حال ارائه جايگاه قسمتي از اطلاعات باشيم ، كه الآن در مكاني قرار گرفته است كه به آن بحث مربوط به توجه پنج مي شود و مي گويند سپس ، از زمان حال استفاده مي كنيم ، زيرا اين نكات بصورت كامل و فراهم شده در پيش روي ما هستند.آنچنان كه كتابي (درسي) كه طبق دستور دقيقي نوشته مي شود و ما هم بصورتي طولاني با آن درگير هستيم ، ما فقط مي خواهيم بدانيم كه كجا بخشي از اطلاعات قرار گرفته اند.بنابراين ، ما توضيح اضافي نمي دهيم شماره واحد و همه اطلاعاتي كه در ابزار وجود دارند جهت قرار دادن اطلاعات نيستند.اين توضيحات برطبق گفته پروفسورتي.جي. همچنين مي باشند.

نوشتن فني ـ مرحله اول

يك نوشته خوب يا يك متن خوب شروع مي شود. كسي كه ادبيات را به صورت منظم نخواند يا به نوشته هاي تكنيكي در اين مورد مراجعه نكند نمي تواند به صورت واضح توضيح دهد. حتي نويسندگان تجرب بازگويي هاي چندي را مورد بررسي قرار مي دهند قبل از اينكه آخرين برنامه خود را ارائه دهند كه اغلب و حتي قبل ازاينكه جوهر روي كاغذ خشك شود ، آنها آرزو مي كنند كه اي كاش از كلمات مختلف يا جمله هاي مختلفي استفاده كرده بوديم. بنابراين آماده باشيد ، تا قسمت اعظم وقت خود را صرف نوشتن كرده و اينكه ابراز پروژه خود را به سيستم مرتبط سازيد. در خيلي از دانشگاه ها ، آزمايشگاه هاي نوشتاري وجود دارند كه به دانشجويان كمك مي كنند تا مهارتهاي خود را گسترده سازند ولي ازلحاظ زماني در مضيقه هستيم.

 راههاي ديگري هم جهت كمك رساني وجود دارند. به هر حال ، آگاه باشيد كه تعدادي از كمك ها ممكن است به شما امتياز دهد ، اگر چه شما مختار هستيد در انتخاباتتان و مي توانيد درون مايه خود را در سند نهائي قرار دهيد كه شامل ابزاري  هست كه  شماتهيه مي كنيد.امروزه، به عنوان مثال ، كامپيوترهاي شخصي با شماره هايي از نامه ها يا به شكل هاي طراحي شده اي وارد مي شوند كه همه آنچه كه شما نياز داريد كه انجام دهيد پركردن جاهاي خالي بر بكارگيري اين فرمها جهت برقراري ارتباط است. اما اين نوشته اختصاصات و شخصيت هاي دروني شما را منعكس نمي كنند. صداي شما در اين فرمها ظاهر نمي شود. شما فقط تصور كنيد كه 100 عدد ـ چكيده كلام دريافت مي كنيد جهت بازنگري آنها و همه متقاضيان فرمول مشابهي جهت بيان كردن خودشان بكار بسته اند در طول آماده سازي خواندني خود. به عبارت ديگر ، اگر فقط تعدادي از اين متقاضيان اختصاصات شخصي خود را بكار بسته اند و يا چكيده هاي كلامي خود را بصورت مختلف آماده ساخته اند پس اين گروه كوچك از گروه بزرگ جدا مي شوند. اين راهي است كه ما (بشر) جهت عكس العمل نشان دادن برنامه ريزي كرده ايم. ما در مشخص كردن اين اختلافات بصورت سريعي حساس هستيم. اينجا ما در جهت تشويق كردن شما به كارگيري فرمهاي فراهم در كامپيوترهاي خودتان نيستيم كه براي تعدادي از نوشته هاتان بكار ببنديد بلكه بيشتر سفارش مي كنيم كه مواظب باشيد از امتيازاتي كه ممكن است نتيجه بدهد زماني كه به صورت گسترده و تنها به فرمهاي از پيش طبقه بندي شده در كامپيوترتان اعتمادمي كنيد ـ بخاطر بسپاريد كه اين فرمها براي همه فراهم شده . البته توانائيهاي زيادي ديگران نيز در كامپيوترهاي شما وجود دارند كه نوشته هاي شما را مورد بررسي وشانس دادن مي كنند كه اين يك اشتباه عميقي  خواهد بود نه منفعت از طرف آن است .  به عنوان مثال ، امتحان كردن هجي ( املاء ) كه بصورت آماده در اكثر كامپيوترها قرار دارد. بطور كلي غير قابل قبول است كه يك برگ را حتي با يك كلمه بدهي شده اي انتقال دهيم اين كار به عنوان يك قسمت شمرده مي شود. در تعدادي از كامپيوتر هاي پيشرفته راههايي جهت امتحان كردن گرامر ( دستور زبان ) وجود دارد اما بايد دوباره مواظب باشيد كه تابع روش ديگران نشويد. به ويژه مراقب در مورد بكارگيري كلمات با تلفظ يكسان ولي معني مختلف باشيد به عنوان مثال «كامپيوتر كار مي كند كه كلمه « done » در جمله done  The eonysuter is معني كاركردن مي دهد برعكس آن در جمله كامپيوتر ازكار افتاده است » كلمه « down » در The computer is down معني از كار افتادن را مي دهد ، بويژه مراقب كلمات با معاني مختلف باشيد. از بكارگيري چنين كلماتي با هم در جمله اگر مي توانيد اجتناب كنيد و اگر هم نمي توانيد سعي كنيد مورد نظر خودتان را توضيح دهيد. توجه خاصي به كلمات و عبارات زايد بكنيد.

شما نمي توانيد اين گونه كلمات يا جمله واژه ها را درنوشته هاي خودتان پيدا كنيد مهم نيست چقدر تلاش مي كنيد. اين دليلي است كه لازم مي داند كه فردي ديگر گزارش شما را بخواند. در حقيقت ، ما پيشنهاد مي كنيم كه شما اين وظايف خواندن پيش نويس هايتان را به عنوان يك خدمت به هم ديگر مبادله كنيد. مطمئن شويد كه جملات شما كامل است نه پيرو (ناقص) بعد از گفتن همه موارد بالا ، ما مي خواهيم به فرضيه اصلي اين نكته برگرديم. تصور كنيد ما همه نكات بالا را مي دانيم پس چگونه بايد يك متن فني بنويسيم ؟ يك جواب اساسي اين است كه ما بايد كاري را كه مي خواهيم درباره آن بنويسيم به چندين بخش تقسيم كنيم و از لحاظ آموزشي اين بخش ها را به هم مرتبط ساخته آنچنان كه در زير مي بينيد. هر كاري داراي آغاز و پايان است و همچنين بخش هايي وجود دارد كه اين دو را به هم مرتبط مي سازد هر بخش بايد حداقل يك پاراگراف و موضوع بايد داراي چندين پاراگراف باشد. هميشه لازم است كه از نوشته فني هر بخش را شماره گذاري نمائيم ؛ بعلاوه اگر اين بخش هاي كوچكتري تقسيم شوند هر يك از آنها داراي عنوان مربوط به خود مي باشد. كه بطور معمول زير عنوان اصلي آن بخش قرار دارند ؛ به عنوان مثال « مقدمه » گزارش در عنوان ( موضوع ) شماره 1 مطرح مي شود كه به صورت زير آورده شده است :

1ـ مقدمه

اگر اين بخش مستقيماً ( اشاره به اين دارد كه ما هنوز در يك پاراگراف هستيم و دليلي كه ما اين كار را كرديم فقط به خاطر نمايش دادن موضوع بود ) داراي قسمت هاي اصلي ديگري مانند بيان مشكلات باشد به صورت عنوان 1 .1 و 2 . 1 و غيره ... ( نكته اي كه ما از دونقطه در اينجا استفاده مي كنيم اين است كه يك نقطه براي كلمه آخر و غيره ؛ و نقطه ديگر براي پايان جمله بكار مي رود ، اما در نمونه هاي معاصر فقط از يك نقطه استفاده مي شود. ) بنابراين ما به عنوان مثال داريم .

1 . 1 ـ بيان مشكلات ( اشاره به اين دارد كه ما هميشه مي توانيم بكار ببريم 1 نقطه 1 نقطه. ) در بعضي موضوعات بخش ها يا زير بخش ها يشان با A و B و غيره ، مشخص مي شوند.

در بعضي موضوعات هيچ نقطه اي در پايان عنوان موضوع استفاده نمي شود ـ بسياري از آها نقطه مي گذارند مانند موارد بالايي كه ذكر شد. هميشه خواندن گزارشي كه قبلاً از لحاظ ارتباطي به بخش هاي متعددي تقسيم شده باشند راحت تر است كه اين بخش ها هر كدام اجزاء مربوط به خودشان يا سهم خودشان را در ارتباط با پيكر گزارش دارند. هر گزارش با نتايج متعدد يا يك نيتجه پايان مي پذيرد جايي كه اظهاري در مورد تمام شدن يا كمبود آن موضوع مورد نظر بيان مي شود كه در مقدمه توسط مؤلف بيان شده است. اينجاست كه نويسنده ممكن است اهداف نهائي اش را كه بر اساس اين تكامل پايه ريزي شده است بيان مي كند. همه مرجع ها بايد بر اساس حروف الفبا در پايان گزارش جمع بندي و شماره گذاري شوند. ( اين يك مزيت است داريم و آنرا بر اساس آن در كلاس تشريح خواهيم كرد. )

لطفاً گفته هاي ما را در گزارش دادن اين مرجع ها بكار ببنديد. از پاورقي هايي كه در گزارشات وارد شده است استفاده كنيد اما آگاه باشيد از اينكه اين ها مي توانيد گيج كننده باشند كه بايد تا حد ممكن از آنها اجتناب كرد. به هر حال پاورقي ها را به صورت پشت سر هم خارج از گزارش به صورت شماره گذاري بكارببريد تا بتوانيد به عنوان مرجع خوبي براي آينده شوند.

با رجوع به نظريات قبلي ما در اين مرحله وقتي كه همه گفته ها انجام شد بيشتر از 90 % وظيفه نوشتاري ما مربوط به اين مي شود كه تا چه اندازه به صورت موفق مي توانيم اين كار واقعي يا آزمايش ( تجربه ) را به قسمت ها يا بخش هاي قابل فهمي تقسيم كنيم. اين علامت گذاري به منظور توصيف مراحل قرار دادن اين ساختار با هم به صورت مرحله به مرحله به كار برده مي شود. بدين منظور در مورد آزمايش نوشته مي شود كه موضوعي براي توضيح در مورد اينكه هر يك از علايم چگونه تعريف شده و چه عملكرد اصلي آنها چيست مي باشد؟

اين نظرات فقط نوك يك كوه يخي هستند و ما مطالب ناگفته بيشتر از اين ها داريم كه بايد در مورد آنها صحبت كنيم ، اما اميدواريم كه درباره اين نوع بحث در سخنراني هاي بعدي بيشتر صحبت كنيم. سرانجام ، ممكن است شما از اين تعجب كنيد كه چگونه يك شخص ، يك نويسنده فني خوب مي شود ؟ توجه داشته باشيد كه انگليسي زبان ما در بسياري از مهندسين يا دانشجويان مهندسي نيست. جواب كوتاه در اين مورد آن است كه نوشتن فني كه از لحاظ تقسيم بندي به عنوان يك وظيفه رعايت شده باشد ، بخودي خود از لحاظ انگليسي هيچ مشكلي ندارد و خيلي هم كار نمي برد و توسط هر مهندسي مي تواند اداره ( رهبري ) شود.

انديشه نهائي

مهمترين چيزي كه شما در مورد نوشتن فني خوب بايد بخاطر داشته باشيد بدهيد پيوستگي و استواري مطلب است. هيچ چيز در مورد يك نوشته ضعيف ( بي توجه ) گيچ كننده تر و مشخص تر از بي ثباتي ( عدم پيوستگي ) مطلب نمي باشد.

خاتمه

مطلب با خواندن مثال هاي بيشتري از نوشته هاي دانشجويان و ساختارها آنچنان كه ديگر مطالب يه اين بحث مربوط مي شد پايان مي پذيرد.

افكار اساسي در اين سخنراني

قابليت اجرايي داشتن در پروژه شما ، اگر موجود باشند.

موضوع (بحث )

آشكار ( واضح )

مراحل مهيا كردن نوشته فني

لطفاً شرح دهيد

آيا مي خواهيد مطالب ديگري نيز اضافه كنيد؟

 سؤال : آيا مي توانيد جمله اي با زمان هاي مختلف به ما نشان دهيد ؟

جواب : تابستان گذشته ، من اين موضوع را مطالعه كردم و انبوهي از مقاله هايي معتبر را يافتم كه تعدادي از آنها خوانده شده است ، اما تعداد زيادي از آنها در تابستان آينده بررسي كامل (مو شكافي ) خواهند شد هنگاميكه تحقيق من در مورد اين مسئله بصورت امروزي گزارش شود.

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

عوامل اقتصادي برنامه ريزي و اجرا يا (مهندسي) جمعه دوازدهم تیر ۱۳۸۸ ۱۷:۴۵ بعد از ظهر

 در اين درس در مورد عوامل اقتصادي موثر برنامه ريزي و اجرا بحث مي كنيم .

اولاً اينكه يك مجموعه رسمي از تعاريف در مورد اشكال گوناگون قيمت ارائه شده است كه بواسطه تجزيه و تحليل قيمت و نقشه تجارت در ذيل آمده است. ثانياً اينكه دو مشكل متداول بهره هاي چندگانه محاسبه شده در مورد وامها و سرمايه گذاريها توضيح داده مي شود.

مرجع

s.ديويد سون و M.W،ماهر ،C.Pاستيكي و R.Lويل ،كتابي تحت عنوان حسابداري سامان گران با معرفي مفاهيم ،روشها و سودمنديها .

شيكاگو: مطبوعات درايدن،چاپ سوم، سال 1988

 

 

 در مطالب درس قبلي ما مكرراً از واژه «قيمت» به شكل يا به اشكال ديگر استفاده كرديم.

براي مثال ، در مطالب درس دوازدهم ، بيان كرديم كه نقشه  يك طرح موفق چيزي است كه بر روي آن كار شود و از هزينه ها بصورت مؤثري استفاده شود.

به هر حال ، ما به عنوان يك كارشناس مالي كه مسئول انجام چنين كارهايي هستيم براي واژه هزينه تعريفي نداريم.

بر طبق نظر [1]واژه هزينه يا قيمت به عنوان يك فداكاري يا (عمل وقف شده) تعريف مي شود كه بوسيله هزينه پرداخت شده يا هزينه هايي كه نياز به پرداخت شدن دارند و بر اساس بدست آوردن كالاها و خدمات ارزيابي مي شود.

واژه هزينه اغلب زمانيكه به تعيين قيمت كالا يا خدمات كسب اشاره دارد ،مورد استفاده قرار مي گيرد.

زمانيكه واژه هزينه براي اين معني مورد استفاده قرار مي گيرد ،به معني يك سرمايه است.زمانيكه منفعتهاي كسب شده (كالا يا خدمات كسب شده) تمام شود ، هزينه مصرف يا از بين مي رود.

به هر حال ،برخي از نويسندگان از واژه هزينه و مصرف به عنوان واژه اي مترادف استفاده مي كنند. بر طبق نظر مرجع فوق ، برخي از تعاريفي كه در اين درس استفاده مي شوند بايستي به شكل منظمي كه در زير آمده است، بررسي شوند.

برگ هزينه :

گزارشي است كه نشان دهنده همه عواملي است كه در برگيرنده مجموع هزينه هاي يك كالا است.

برآورد هزينه:

فرآيند ارزيابي ارتباط كاركردي ميان تغييرات موجود در ميزان فعاليت و تغييرات موجود در هزينه است.

تخصيص هزينه:

به هزينه هاي تخصيص يافته براي توليدات اشخاص يا مدت زمان اشاره دارد .در مقايسه با مجموع هزينه ها، معمولاً در يك محاسبه واحد به همه هزينه هاي يك فعاليت مشخص اشاره دارد.

هزينه /ملاك سود:

 ميزان برخي از هزينه ها با ميزان برخي از سدها براي يك پيمان پيشنهادي مقايسه مي شوند.اگر هزينه ها بيشتر از منفعتها باشد، مسئوول قرارداد هيچ سودي را تخمين نمي زند.اين ملاك پيشنهاد خوبي را ارئه نخواهد داد مگر اينكه برآورد همه هزينه ها و سودهاي قرارداد تخمين زده شود.

هزينه كالاهاي توليد شده:

به مجموع همه هزينه هايي كه براي توليد محصولات در طول يك دوره اختصاص داده مي شود اشاره دارد كه شامل مواد ، نيروي كار و مخارج كلي مي باشد. لطفاً توجه داشته باشيد كه هر دو نيروي كار (زمان شما) و هزينه كلي با غير توليدي (تسهيلات دانشگاهي به خودي خود) شامل تعريف هزينه مي شوند.

عامل مؤثر هزينه :

در ميان گزينه ها ، شخص سود مي كند يا همه بدهيهاي را يكجا پرداخت مي كند.هر واحد هزينه ، بسيار بالاست. گاهي اوقات از عملكرد سخن گفته مي شود مي رود منفعتها بيشتر از هزينه هاي پيش بيني شده باشد ، به هر حال گزينه هايي با ارزش سود يا هزينه بيشتر وجود دارد.

كاركرد هزينه:

ارتباط كاركردي ميان تغييرات در فعاليت و تغييرات در هزينه است.براي مثال ، هزينه هاي ثابت در برابر هزينه هاي متغير ، هزينه هاي در فعاليت و تغييرات در هزينه است.

براي مثال ، هزينه هاي ثابت در برابر هزينه هاي متغير ، هزينه هاي خطي در مقابل هزينه هاي منحني الخط [خطي نيست ، اما يك منحني معتد است].

 ازنقطه نظر ما بايستي هزينه هاي غير تكراري يا ثابت را در مقابل هزينه هاي تكراري يا متغير بدقت بررسي كنيم .هزينه توليدي ، هزينه هر واحد است زمانيكه بسياري از واحدها اضافه مي شوند و اينكه هزينه توليدي ، هزينه هر واحد است زمانيكه بسياري از واحدها اضافه مي شوند و اينكه هزينه كمتر از هزينه هر واحد از نمونه كامل است .

به هر حال در اينجا بايستي يك گروه از هزينه هاي ديگر (ذخيره سازي ،خريد و فروش و غيره بايستي به برگ هزينه اضافه گردد، زمانيكه ما مقدار انبوهي را توليد مي كنيم به اين منظور كه هزينه توليدي آن را كاهش بدهيم.

گزارش نهايي شما ،شامل كاركرد هزينه براي طرحتان و توجه به موارد فوق است.شما ممكن است به زمانتان به عنوان هزينه يك زمان توليدي توجه داشته باشيد .در مورد واژه فداكاري (Sacrifice) در تعريف هزينه بينديشيد. از گزارشانتان براي محاسبه آن استفاده كنيد.ما به فداكاري هاي شما ارج مي نهيم.

تجزيه و تحليل يك هزينه نمونه /نقشه تجارت:

هزينه مدل نمونه(اسامي كلي اين وجود دارد ، شما ممكن است اين موارد را در اكثر بخشها ياد بگيريد)

قطعات                                                                                                                   00/64$

نرم افزار                                                                                                            00/220دلار

نيروي كار شخصي يا مستقيم (40 ساعت @ 500/25 دلار در ساعت)                      00/000/1دلار 

 (تفسير : اين هزينه تنها به زمان واقعي صرف شده براي ساخت و آزمايش اولين دستگاه اشاره دارد. در اينجا حقوق شما شامل هزينه ذكر شده نمي شود ، بلكه در قسمت هزينه هاي غيرتوليدي و سودهاي پيش بيني شده بررسي مي شود.)

امكانات شركت/ دستگاه عمده(قيمت خريد 00/350/12)

فهرست هزينه استهلاك :

سال اول 40درصد ؛ سال دوم 30 درصد ؛سال سوم30درصد                                     00/940/4دلار

(تفسير: اين هزينه ها ، هزينه خالص برخي از دستگاههاي اصلي مورد استفاده است كه گفته مي شود براي    6 ماه است و توليد يك محصول را گسترش مي دهد. فهرست تسريع شده فوق مورد تأييد اداره كل ماليات برآمد (IRS)مي باشد ،اگرچه نسبتهاي بالا،ماليات را هر ساله تغيير مي دهد  .مفهوم اين برآورد اين است كه شما مي توانيد اين تجهيزات را براي يك سال كرايه كنيد يا مي توانيد براي خريدآن وام بگيريد ، سپس مجدداً آن را بفروشيد .فقط توجه داشته باشيد كه اين يك هزينه متغير است.)

تجزيه و تحليل بازاريابي /هزينه مشاور

هزينه هايي كه صرف تجزيه و تحليل بازاريابي مي شود.                                  1200000دلار

(تفسير : مطالعه موارد فوق توليد 10000 دستگاه از اين كالا را توصيه مي كند، هزينه هاي برآورد شده براي توليد 10000دستگاه

قطعات (خريداري شده به ميزان انبوه)                                                                                 2800000  دلار

نيروي كار(10 دستگاه /ساعت/2500دلار @/ساعت)                                                             2500000دلار

ذخيره سازي (100دلار/برابرft/ماه)-350برابر ft،براي 6ماه                                                  210000دلار

هزينه تبليغات                                                                                                                    1000000دلار

مجموع                                                                                                                              8332400  دلار

هزينه غيرتوليدي ( به ميزان متعادل 35درصد براي موارد بالا)                                           7082500 دلار

(تفسير : شامل قرض گرفتن سرمايه،حقوق كارمندان ،بيمه،هزينه حقوقي ،اجاره دفتر ،اجاره دفتر ،خدمات رفاهي و كليه هزينه هاي ديگر متداول يك تجارت مي باشد.شما حتي بايستي قيمت مداد و كاغذي را كه از آن براي كشيدن طرح اوليه پروژه استفاده مي كنيد ،در نظر داشته باشيد مجموع مزاياي پيش بيني شده                         .                                                                                                                                          7500000دلار

(تفسير:بر پايه زمان صرف شده ، و كليه ديگر پيشنهادات تجزيه و تحليل بازار مي شود.)

حاصل جمع كل                                                                                                                22914900دلار

فروشهاي پيش بيني شده                                                                                                           7800قطعه

(تفسير : وقتي همه موارد گفته و انجام شد،هر شخصي  مي داند كه هر دستگاهي بفروش نخواهد رسيد ،همچنين صورت حسابهاي پرداخت نشده بعلاوه دستگاههاي ناقص وجود دارد. ارقام فوق همه اين داده ها را منعكس  مي كند)

قيمت هر دستگاه ،صورت جلسه شده                                                                                          2999دلار

حمل و نقل و خريد و فروش                                                                                                         699دلار

 بهره هاي چندگانه

يكي از حقايق اجتناب ناپذير زندگي اين است كه ما در چندين موارد پولي را بابت خريد يك كالاي بزرگ قرض مي گيريم يا اين كه پولي را پس انداز مي كنيم تا آن را براي مصارف آينده مان هزينه مي كنيم يا با آن چيزهايي را خريداري كنيم.در همه اين موارد ، بهره ايي را كه ما مي پردازيم يا دريافت مي كنيم مركب هستند،براي مثال بهره ها به بهره ها افزوده مي شوند.

 ما دريافت كردن اين بهره هاي چندگانه را دوست داريم اما پرداخت كردن چنين بهره هايي را دوست نداريم.

بانكها بهره اكثر قسطهاي وامها را ماهانه حساب مي كنند به جاي آنكه بطور روزانه آنها را محاسبه كنند. در ذيل ما دو خلاصه برنامه اي را بررسي مي كنيم كه از آن براي گرفتن وام به به منظور گسترش تجارت استفاده مي كنيم و زمانيكه يك شماره حسابي را به منظور دست يافتن به يك مقدار قابل توجه از مجموعه سرمايه در طول يك زمان خاص براي گسترش تجارتمان افتتاح مي كنيم.

در هر يك از اين موارد ، ما به شيوه خودمان در بررسي اين موضوعات تكيه مي كنيم و دستورالعملهايي را استنتاج مي كنيم كه بتوانيم از آنها در موارد مشابه بدون اعتقاد به ماشين حسابهاي مخصوص يا جدولها و نمودارهاي گوناگون ، استفاده كنيم.

مثال1: فرض كنيد ما مي خواهيم مبلغ اوليه @x(دلار) به ميزان Bدرصد قرض بگيريم ، و اين وام را در سالهاي n بازپرداخت كنيم. بهترين تدبير براي قرض گرفتن وام چه چيز است؟

واضح است كه بهترين تدبير پرداختن كمترين مقدار بهره به وام دهنده است.

 راه حل:

 موضوعات كمي وجود  دارد كه بايستي قبل از هر اقدام قانوني آتي توضيح داده شود.

 اول از همه ، هزينه هاي اضافي بسياري در ارتباط با يك وام وجود دارد كه در بالا توضيح داده نشده است. براي مثال ، بانكها سودوامي را كه آن را امتياز مي نامند و بستگي به مقدار وام دارد ،مطالبه مي كنند.براي مثال اگر ما 1000دلار را بر اساس 3 امتياز قرض بگيريم ، بانك ممكن است از قبل براي امتيازها 3000دلار را از ما مصاحبه كند.( به اين معني كه در حقيقت بانك به ما 97000پرداخت مي كند و آن را 100000وام مي نامند)سپس يك دسته از هزينه هاي ديگر وجود دارد كه در نتيجه به مجموع هزينه وام افزوده مي گردد.

نه تنها آن ، بلكه اگر وام در اوايل يكجا پرداخت بشودممكن است هزينه ديگري وجود داشته باشد؛ گفته مي شود شما تصميم مي گيريد .

وام 30ساله اي را بعد از 12 سال بازپرداخت كنيد پس ممكن است بانك از شما يك هزينه را به خاطر وجه بازپرداختي اوليه مطالبه كند. بنابراين زمانيكه مي خواهيد وام بگيريد همه اين سئوالها را بپرسيد.آنچه كه بانكها مي خواهند و اغلب آن را بدست مي آورند يك روش پرداخت سازمان يافته است كه ما هر مقدار كم بهره ايي را كه آنها از ما درخواست مي كنند ،بازپرداخت مي كنيم.

اينك راه حلي را به منظور گسترش مثال بالا بررسي مي كنيم ،وام اوليه ها(مقدار كنوني) به ميزان سالانه %Bبه صورت زير نشان داده مي شود:

X0=$X

مقدار اين وام در پايان اولين دوره هست بهرهX1=$X+$

چگونگي برآورد اين بهره به تعريف مدت يا (دوره)بستگي دارد.

اگر وام ما موجب بشود كه ما آن را بدون كم و كاست تا پايان مدت آن كه n سال گفته مي شود بازپرداخت نياييم ،پس بهره در پايان هر سال بصورت زير محاسبه مي شود.

در پايان سال                                  

همانند                                                         

اين فرمول مبلغ سرجمع ناميده مي شود كه نه يك رسم همگاني در ميان وام دهندگان و نه اكثر مردمي است كه قوانيني را براي فسخ كردن سرمايه هاي براساس مقياس ثابت به منظور ارائه شدن با بهره فوق در پايان سال n th ، دارند.

حداكثر مدت مورد استفاده توسط وام دهندگان ،يكماه است،در اينجا ،بهره در پايان اولين ماه است. .

جائيكه %Bدر طول 12 ماه تقسيم مي شود. بنابراين مقدار وام ،در پايان اولين ماه است.

اين موضوع به اين دليل است كه اكثر وامها از طريق بانكها سرمايه گذاري مي شوند.از طرف ديگر ،اگر بهره فوق بطور روزانه برآورد شود، بانكها اينگون برآوردها را براي وامها پيشنهاد نمي كنند ،پس مقدار دام در پايان اولين روز هست.

 و در پايان ماه مي شود

در اينجا ما به آساني مي توانيم نشان دهيم كه ميانگين ماه در365/12روز است

براي همه

براي اثبات فرمول بالا ،ما قرارداد زير را ارائه ميدهيم.بدانيد كه است،پس مابايستي نشان دهيم كه    براي همه

بازده بالا بصورت زير شرح داده مي شود،جايي كه همه روشها در +000مثبت هستند

 بنابراين ،زمانيكه درخواست وام داريم ،ما بايستي وام را بطور ماهانه بازپرداخت نماييم و از اينرو بانك بايستي قسط وام ما را بصورت ماهانه حساب كند.

 به هر حال زمانيكه بهره را جمع كرديم ما بايد درخواست كنيم كه بطور روزانه محاسبه شود به اين منظور كه بازده نهايي ما بيشتر از سهم يا مقدار واقعي سالانه بشود.

 به هر حال ،بانكها از  اين تفاوتها بخوبي آگاه هستند.اينك به منظور بررسي تجزيه و تحليل ،ما يك روش قسط ماهانه را براي بازپرداخت واممان انتخاب مي كنيم .

جدول زير گسترش بهره هايي را نشان مي دهد كه محاسبه مي شوند در برابر وجهاي پرداختي ايي كه سراسر مدت اين وام تحويل داده مي شوند كه ما آن را جدول كار مي ناميم .

وجه پرداختي ماهانه مساوي ما $y ناميده مي شود. پس

 

مقدار وام در پايان ماه متقابل

وجه پرداختي

ماه

$x(مقدار سالانه B درصد در طول Nدرصد ،يا ماه a=12n)

0

0

  

وجه پرداختي مقدار

    مقدار خالص

$Y

1

$Y

2

آخرين وجه پرداختني $Y

 

 ما داريم  مورد استفاده

يا مثال

توجه داشته باشيد كه با قرار دادن  در يك پرانتز ،ما تأكيد مي كنيم كه آن مقدار  يا (كميت) بايستي به منظور بكاربردن فرمول بالا ، در ابتدا محاسبه شود.ما به نمودار ،جدول يا هيچ چيز ديگري بجز يك ماشين حساب ساده كه ab را محاسبه كند، نيازي نداريم .

براي مثال ،اگر ما بخواهيم وجه پرداختي ماهانه خود را براي يك وام 100000$ به ميزان سالانه B=70%در طول 30 سال برآورد كنيم ،پس360 =aماه است و ما نيازداريم y را به روش زير محاسبه كنيم.

توجه داشته باشيد كه اين وجهاي پرداختي اوليه تقريباً شامل بهره ها و قوانين بسيار اندكي مي باشد.فرمول فوق همچنين مي تواند در يك تجزيه و تحليل معكوس مورد استفاده قرار گيرد.

براي مثال اگر ما تلاش كنيم تا هر ماه 200000$بپردازيم ،پس چه نوع وامي كه گفته مي شود سالانه 8% در طول يك مدت 20ساله است، تعيين مي شود؟

پاسخ هست:

البته ،فرمول قبلي يك معادله غيرخطي است و در برخي موارد ما به برآوردهاي بيشتري نسبت به فرمول فوق كه مسئله غيرخطي هم شامل مي شود، نياز داريم.اگر ما در مورد معادله فوق سئوال كنيم ،و دريابيم كه براي وام گرفتن بهترين ميزان(B) و بهترين مدت (a)است، كه گفته مي شود 300000وام با يك وجه پرداختي ماهانه 200000دلار است.

پس ما بايستي با يك روش  آزمايش و خطا و با استفاده از اختلاف اندك B'Sوa'Sبراي اينكه بانكها را بطور روزانه بدون هرگونه داده اي از جانب ما آن را به جريان مي اندازد .ما براي خريد كردن به بهترين قيمت نياز داريم ،اما رويهم رفته در كنترل ما نيست.بنابراين ما شروع به گفتن 360a= ماه و يك سري از اختلاف B'Sمي كنيم .

پس ما 120،180،240=a ماه داريم كه با بهترين راهكار وامي ما مي توانيم فراهم كنيم،مقايسه مي شود.سرانجام ،توجه داشته باشيد كه مجموع وجه پرداختي واقعي ما، ayاست.براي نمونه ،در مثال قبلي ،ما 360 بار30/665دلار پرداخت مي كنيم كه 508/239 دلار است.بنابراين در مدت آن وام ،ما 508/139براي بهره ما مي پردازيم.مثال زير ديدگاه ديگري در اين مطالعه كلي است.مثال2 فرض كنيد ما مي خواهيم با فسخ سرمايه گذاريهاي ماهانه مساوي $x,$y را بعد از nسال برآورد كنيم.

راه حل: واضح است كه ميزان سود بهره روز به روز و ماه به ماه افزايش مي يابد.اما به دليل قرارداد ما تصور مي كنيم كه ميزان سود ما كه بصورت %Bنشان داده مي شود در سراسر اين روش ثابت است.

در غير اينصورت با بانك مذاكره مي كنيم.پس جدول فعاليت براي اين تجزيه و تحليل بصورت زير نشان داده مي شود.

 

مقدار سرمايه آتي

وجه پرداختي

ماه

$Y

0

$Y

1

$Y

2

آخرين وجه پرداختي $Y

a =12n

 بنابراين ،مجموع سرمايه كه در پايان مدت اين سرمايه گذاري برآور مي شود بصورت زير نشان داده شود.

ارائه يك مثال شمارشي موردي را بررسي مي كند كه ما مي خواهيم براي رد مثال Y=$2100 كه هر ماه به ميزان سود 5% به منظور برآورد X=$100000پرداخت مي شود.پس تا چه مدت بايستي پول پس انداز كنيم.پاسخ بصورت زير آمده است.

انديشه نهايي

البته تجزيه و تحليل پيشين ،Bممكن است تغيير كند و در اين مورد ما بايستي بازده متقابل را با استفاده از چندين تفاوت B'S محاسبه كنيم. به هر حال پيام واقعي مشخص است.ما مي توانيم هر دو وامها و راهكارهاي سرمايه گذاري را با استفاده از ماشين حساب ساده مان برآورد كنيم. از اين گذشته ،اگر ما نظم داشته باشيم ،بسرعت مي توانيم سرمايه را محاسبه كنيم.سرانجام ،ما شما را با انديشه زير رها مي كنيم. شما ثروت را چگونه تعريف مي كنيد؟

اكثر مردم عقيده دارند كه شخص ثروتمند كسي است كه قادر به انجام هر آنچه را كه او خواهان انجام دادن آن نيست ،انجام ندهد! شما ثروتمند هستيد؟

درس با اين گفته ذيل آثاي ريچارد بل ايير كه همكار مؤلف است و اظهار مي دارد كه هر چيزي تا زماني كه شما به اندازه كافي را در اختيار داريد،ارزشمند است به پايان مي رسد.

تجزيه و تحليل پيشين ابزارهايي مفيد هستند كه شما مي توانيد از آنها براي مابقي زندگيتان استفاده نماييد.تا زمانيكه شما اولين خانه تان را مي خريد اميدوار باشيد.

عقايد اساسي در اين درس

قابل اجرا بودن طرح شما،اگر هر

موضوعات

 

!مشهود است

دو تا از مهمترين فرمولهايي كه در محاسبات استفاده مي شود با بدست آوردن وامها و استفاده از راهكارهاي سرمايه گذاري مرتبط است.

در مورد آن بنويسيد

چيزهاي ديگري در اين زمينه وجود دارد؟

 

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

کارآفرینی جمعه دوازدهم تیر ۱۳۸۸ ۱۷:۳۹ بعد از ظهر

هدف اين بحث معرفي دانشجويان مهندسي و كار آفرینانی است كه در زمينه مالي انجام داده اند.در اين بحث ما به بحث درباره كارهاي جسورانه اي مي پردازيم كه در يك شركت در زمينه مالي رخ مي دهد.موضوع بعد نيز دنباله همين بحث است كهدر دانشگاه كاليفرنيا توسط يكي از دانشجويان قديمي به نام كيوان مظفري عنوان شده است.

معرفي

اينجا ما درباره منابع مختلف مالي كه با يك تكنيك بالا  و اهميت زياد براي ايجاد يك شركت و منابعي كه تأمين كننده آن است بحث مي كنيم.تهيه امكانات مناسب و يك حسابداري مطمئن يكي از راههاي تأسيس يك شركت موفق است و همچنين پول در اين موارد حرف اول را مي زند و همچنين مواد اوليه نيز بايد در نظر گرفته شود .

كمك حرفه اي

كارشناسان مي دانند كه حرفه ها در ساخت يك شركت موفق نقش عمده اي بازي مي كنند.آنها بايد به تمام نيازهايشان رسيدگي شود كه مسائل حسابداري ،مالي و تكنولوژي را در بر مي گيرد .

چه كسي مي تواند به ماجرا جويان كمك كند.

        • براي تأسيس يك شركت تجاري موارد زير بايد در نظر گرفته شود:

        · وكيلان

        · حسابداران

        · كارشناسان

        · آگاهان مالي (ناظران)

        · كارپردازان

        · آگاهان نظام سرمايه داري

A: وكيلان

دلايل عامي و منطقي بسياري است كه اين كارشناسان بايد براي يك شروع خوب وكيلان را به خدمت بگيرند.

وكيلان يك سابقه درخشان در راستاي تأسيس تجاري دارند.جهت دستيابي به وكيلان خوب بايد با دقت سابقه آنها مطالعه شود.وكيلان زيادي هستند.

 اما ما بايد در اين  زمينه بهترين را انتخاب كنيم وكيلان به شركت داران كمك خواهند كرد كه يك شركت تجاري موفق تأسيس كنند.

و اين موضوع يافتن وكيل موفق و همچنين حسابداران را مورد بررسي قرار مي دهد.

وكيلان و كاربرد آنها

        •  يك بايد مطمئن شويم  كه وكيل خوبي را به خدمت    گرفته ايم .

        • وكيل خوب بايد در شركت شما سابقه خوبي داشته باشد.

        • بايد سوابق آنها را بررسي كنيم و از آنها مصاحبه به عمل آوريم.

        • آنها به شما كمك مي كنند كه به شركت خود سر و سامان بدهيد .

        • آنها از ايجاد اشتباه جلوگيري خواهند كرد.

        • آنها شبكه شركت شما را توسعه خواهند داد.

        • آنها به شما ناظران و حسابداران را معرفي خواهند كرد.

B.حسابداران

حسابداران يك ضرورت حتمي است كه در ايجاد شركت و چگونگي اداره آن به آنها نياز داريم.

آنها به شما كمك خواهند كرد كه از اشتباهات كلان جلوگيري شود.و همچنين مشكلات را كمتر خواهند كرد.آنها در روند مالي به شما كمك مفيدي خواهند كرد .

بعلاوه به يك حسابدار نياز صد در صد است تا بتواند حساب و كتاب ساليانه را تنظيم كند.

حسابداران و عملكرد آنها

       •         يك حسابدار خوب:

       ·         به شما كمك خواهد كرد كه ميزان درآمد را اندازه بگيريد.

       ·         براي شما نقاط ضعف و مشكلات را شناسايي خواهد كرد.

       ·         يك روند مالي مفيد را پايه گذاري خواهد كرد.

       ·         شما را از اشتباهات زيانبار باز خواهد داشت.

       ·         شما را از مشكلات منطبقي دور نگه خواهد داشت.

   •   شما حتماً به يك حسابدار وظيفه شناس در شركتتان براي حسابهاي سالانه نيازمنديد

C. انتخاب شيوه علمي و انتخاب يك گروه هيأت علمي

اعضاي مشورتي نيز يك عضو مؤثر در ايجاد يك شركت موفق است .جمع آوري تجارب آنها نيز يك نياز اساسي است .آنها اطلاعات خوبي جهت روابط مردم و نياز شركت دارند.يك اعضاي مشورتي شامل 5 تا 10 نفر تجار،صنعت كار و يا هيأت علمي دانشگاهي است در اين موارد بايد از روابط دوستانه پرهيز شود.سهامداران بايد با اين اعضاي گروه مشورت كنند.

اعضاي مشاوران علمي و كاربرد آنها

       •          نوعاً شما به 5 تا 10 مشاور نياز داريد.

       •         آگاه و صاحب نظر در زمينه هاي تجاري ،صنعتي و آكادمي.

       •         آنها راهنماي شما در زمينه هاي مختلف هستند.

       •         آنها تجاربي دارند كه شما نداريد.

       •         آنها اطلاعات جديدي در حيطه كاري خودشان دارند.

       •         آنها بسياري از مردم را در اين زمينه مي شناسند.

       •         آنها تحت تأثير قوم و خويش يا دوست قرار نمي گيرند.

       •         شرائط بال نياز مشاوران مورد نظر است.

D-انتخاب هيأت مديره

اعضاي هيأت مديره شامل 5 تا 7 نفر است كه منافع سهامداران را تعيين مي كنند.

تمركز اوليه آنها بر ارزش نهايي سهامداران و كمك آنها در استراتژيك ايجاد يك شركت است و همچنين آنها برنامه و بودجه را تعيين خواهند كرد .

با نظارت بر مديريت و مصاحبه و به خدمت گرفتن مديران فعال قادر به انجام اين كار خواهند شد.

آنها شركت داران با تجربه اي هستند كه هميشه با انصاف و عدالت عمل مي كنند و زمانيكه آنها را مشكل توان برداشت سهامداران ناچارند آنها را انتخاب كنند.

اعضاي هيأت مديره و كاربرد آنها

       •         معمولاً شما به 5 تا 7 نفر آنها نياز داريد.

       •         آنها منافع سهامداران را تعيين خواهند كرد.

       •         با استراتژي مخصوص به تعيين خواهند كرد.

       •         تعيين برنامه و بودجه.

       •         بررسي مديريت .

       •         مصاحبه و به خدمت گرفتن افراد فعال.

       •         مجرب بودن در زمينه تجاري و سرمايه داري و با انصاف عمل كردن.

II-ريسك مالي

راههاي زيادي است كه دست به يك معامله مخاطره انگيز زد.بعضي مواقع با نهايت صداقت و با توجه به شرائط سهامداران مي توان ريسكهايي را انجام داد.

بدين منظور كه بعضي مواقع اين سهامداران تصميم هايي را مي گيرند كه در نوع خود بسيار جالب است.

چقدر كنترل صورت مي گيرد.آنها چه بهايي را مي پردازند اين تصميمات بايد با يك اعتماد به نفس صورت بگيرد تا بتواند بعضاً موفق باشد.

واقع بينانه بودن بسيار مهمتر از خوش بينانه بودن است.

ريسك مالي

       •         شما مي توانيد تركيبهاي زير را انتخاب كنيد:

       ·         انصاف

       ·         تعهد

       ·         چماق دار

       •         مواد زير بايد بررسي شود

       ·         مقدار،نوع ،جذابيت

       ·         سطح كنترل

       ·         پرداختن به احتياجات

A. انصاف (صداقت)

بدين معني است كه درآمد تا حد ممكن به حساب صاحب شركت ريخته شود.

1-سرمايه داري

نظام سرمايه داري بر اساس مقدار پولي است كه بايد به هر طريق به حساب صاحب شركت ريخته شود.

اين مقدار گاهي مواقع بين 100 تا 200 ميليون دلار است كه معمولاً يك شركت كمتر از 5 سال سود مي كند.

حقوق كاركنان شركت نيز بسته به سود شركت است.يك سرمايه دار با تجربه اين را مي داند كه پول درآوردن مستمر راه ساده اي نيست و هر اشتباه كوچكي ممكن است كه باعث شود كه پولشان را از دست بدهد.

كاربرد سرمايه داري

       ·         دستيابي به يك مقدار زياد سرمايه

       ·         جستجو كردن براي پاداش بالا.

       ·         تلاش براي بدست آوردن سود.

       ·         حقوق مناسب و دريافت خوب.

       ·         تهيه كالاي مناسب.

       ·         10 تا 20 مرتبه برگشت به شرائط اوليه كاركرد.

سرمايه داران بايد يك شبكه گسترده و ارتباط صنعتي لازم را داشته باشند.

و همچنين آنها بايد از اطلاعات سرمايه داري،تكنولوژي و آكادمي و صنعتي خاصي برخوردار باشند و همچنين بايد از حسابداران ،بانكدارها، وكيل ها و وكيلهاي واجد شرائط در شبكه خود استفاده كنند.

سرمايه داران جسور

       •         اين سرمايه داران بايد شبكه گسترده اي در صنايع خود داشته باشند.

       ·         بانكدارهاي سرمايه گذار

       ·         تكنولوژيست ها،آكادمي ها و صاحبان صنعت

       ·         مهندسان ،مديران طبقه متوسط و بالا،بازاريان و تجار پيشرفته

       ·         وكيلان ،حسابداران و سرمايه گذاران جسور(متهور)

سرمايه داران جسور  بطور پيوسته هر سال دست به كار بيش از 200 برنامه تجاري هستند و هر ساله بيش از يك ميليون دلار سود مي كنند. و همچنين مسئول (رئيس) آنها تمام مسئوليتهاي جزئي از قبيل جلسات و وظايف صنايع را بر عهده مي گيرد و به اختلافات رسيدگي مي كند.

اگر پتانسيل كافي براي يك بازار بزرگ موجود باشد آنها احساس مي كنند كه از اين پتانسيل بعنوان شريك خود استفاده كنند.

و اگر بخواهند كه همكاري با شركاء خود داشته باشند بايد هر يك در اسناد متفاوتي قيد شود بعد از انجام مذاكرات خاص وكيلان با هم مشورت بسيار نزديكي خواهند داشت. به هر حال اين سرمايه داران بايد با استفاده از  پشتوانه پولي خود دست به هر اقدامي بزنند.

در اين نكته سرمايه داران بايد يك هيأت مديره داشته باشند اين هيأت مديره به آنها كمك خواهد كرد كه به پيشرفت هاي قابل توجهي دست يابند و همچنين هيأت مديره به آنها كمك خواهد كرد.

سرمايه داران جسور

       •         آنها هر ساله با برنامه هاي مالي مختلفي روبرو هستند

       •         آنها فقط هر ساله بيش از يك ميليون دلار سود مي برند.

       •         هر معامله طبق روند خاص خود انجام مي گيرد.

       •         آنها معمولاً يك هيأت مديره دارند.

       •         آنها به روند پولي كمك مي كنند.

چگونه يك سرمايه دار مي فهمد كه با يك شركت تجاري خوب كار مي كند؟

يك سرمايه گذار خوب يك روند موفق را در سطح كلان ادامه مي دهد.آنها انتظار دارند كه همه مشكلات را حل كنند و همچنين بايد مشكلات تجاري را خوب بفهمند و راه حل مناسبي براي حل آن بيابند و آنها به خوبي با شيوه كار خود آشنا هستند.

آنها از اينكهن در زمينه سرمايه گذاري به شركت كمك مي كنند خوشحالند و اين كمك ها در زمينه هاي خريد و فروش و نقد كردن مي باشد آنها نوعاً 10 تا 20 مرتبه ساليانه حساب خود را بازرسي مي كنند و آنرا با بازار منطبق مي نمايند آنها همچنين شرائط بين المللي و ارزش كاري خود را نيز لحاظ مي نمايند.

2.نابغه هاي سرمايه داري

آنها وچه كسي هستند و چه كار مي كنند؟

آنها سرمايه گذاران فوق العاده اي هستند كه در زمينه معاملات پولي كارهاي خارق العاده اي انجام مي دهند.

آنها خيلي سريع به هر سئوالي پاسخ مي دهند و آنها انتظارات كمي دارند. آنها معمولاً حسابداران  خوبي هستند و از تكنيك و آگاهي بالايي برخوردارند.بهترين اين نابغه ها با سرمايه گذاران ارتباط خاصي دارند .آنها پول تهيه مي كنند ولي بسيار مشغولند ،همچنين از مسائل مربوط آگاهند.

3.سرمايه داران صاحب نام

اين سرمايه داران توسط صاحب كارخانه ها به كار گرفته مي شوند و همچنين با آنها سفارش پولي خوبي مي شود و همچنين يك سرمايه گذار در سطح بالايي سرمايه گذاري مي كند و شانس ورشكستگي نيز  زياد است در اين فاصله رقيب ها دنبال نفع شخصي خود مي گردند و مي خواهند عقيده شخصي خود را تحميل كنند.

كاربرد سرمايه گذاران نابغه

       •         نابغه هاي سرمايه گذاري

       ·         معمولاً به نفع شخص قابل توجهي دست مي يابند .

       ·         معمولاً اقدام آنها قبل از سرمايه گذاران انتظار برگشت دارند

       ·         از مديريت انتظار كمك ندارند

       •         سرمايه داران صاحب نام

       ·         بجز موارد خاص به آنها به آنها دستوري داده نمي شود.

       ·         شانس ورشكستگي و كسري بسيار زياد است.

B.  شرائط وام و استقراض

استقراض همان وام است كه با شرائط خاص بانكي به مقدار معين و مدت معين در اختيار يك شركت تجاري قرار مي گيرد.

1.وام بانكي

بانكها به صداقت مشتري خود اعتقاد ندارند و آنها خواهان اين هستند كه سرمايه به بانك بر گردد.

وام بانكي معمولاً در شرائط خاص پرداخته مي شود به هر حال اين وام خود يك نوع كمك به سرمايه گذاري است.صاحبان سرمايه بايد صداقت خود را در اين مورد اثبات نمايند.

2.وام از خويشاوندان

سرمايه گذاران مجبور هستند كه با خويشاوندان خود زندگي كنند.

آنها بايد انتخاب خردمندانه اي داشته باشند.خويشاوندان معمولاً فكر باز پس دادن نيستند.

اين سرمايه گذاران بايد براي بازپس گيري نهايت دقت خود را انجام دهند.

3.وام به توليد كنندگان و فروشندگان

توليد كنندگان و فروشندگان نيز طيف زيادي از وام گيران را در بر مي گيرد اين وامها به شكل تجهيزات و موارد مورد نياز و بعضي مواقع نقدي در اختيار آنها قرار مي گيرد.

شرائط پرداخت وام

       ·         وام بانكي

       •         اعتماد به شريكان نيست

       •         بهترين روش جهت بازپس گيري واجد شرائط نبودن جهت كمك.

       ·         وام دادن به اقوام و دوستان

       •         آيا شرائط بايد جدي باشد؟

       ·         وام دادن به توليد كنندگان و فروشندگان

       •         كمك كلان وقتيكه به آن نياز داريد

       •         منبع بهتر از خانواده و دوستان.

III.اطلاعات بيشتر در زمينه هاي مالي

قبل از هر اقدام در هر يك از زمينه هاي بالا بايد شرائط زير در نظر گرفته شود:

منبع اطلاعاتي درباره فعاليت هاي سرمايه داري

       •         آگاهي از نرخ و قيمت هاي ادواري بدين نشانه اينترنتي

       ·         WWW.PW.COM

       •         همچنين به آدرس اينترنتي دوم

       ·         WWWO.MERCURYCENTER.COM

       •         آدرس بعد

       ·         WWW.HERRIN.COM

IV.چگونگي رشد و ارتقاء شركت

دو منبع رشد تجاري وجود دارد ، يك داخلي كه توسط فروش نقدي بدست مي آيد و ديگر خارجي كه توسط بهره بانكي نيز قابل دسترسي است.

سرمايه گذاران مي توانند با اين دو روش به افزايش موجودي به معامله خود بپردازند.

اين روش نيز مزيت ها و معايب خاص خود را دارد مزيت اين است كه وقتي رشد داخلي توسعه مي يابد بر شانس تأسيس يك شركت موفق بالاست و معايب اين است كه ممكن است زمان زيادي جهت وصول سرمايه صورت گيرد .

به عبارت ديگر وقتيكه يك سرمايه گذار معاهده اي با يك شركت دارد او بايد در مقابل رقيبان از زمان نهايت استفاده را بكند و همچنين شرائط فروشندگان شركت نيز بايد در نظر گرفته شود و همچنين آنها بايد تيم بازرسي مخصوص كنترل محصول است و دارايها را زير نظر داشته باشند.

يك معايب اين است كه ممكن است آنها براي موفقيت بهايي سنگين بپردازند و همچنين ممكن  است در شرائط خاص مقدار زيادي سرمايه را از دست بدهند و اين شرائط به هر حال براي سرمايه گذاران دور از انتظار نيست.

V.سفارش دهندگان عمومي يا عادي

مزيت اين سفارش اينت است كه سرمايه داران بتوانند با استفاده از نقدي مردم باعي رشد شركت شوند اما حالا آنها بايد صداقت داشته باشند كه موارد ايمني و امنيتي را در مورد اموال عمومي رعايت كنند.

حرف آخر

روشهاي مختلفي جهت ايجاد يك شركت موفق وجود دارد يك سرمايه گذار موفق مي داند كه چگونه در شبكه قراردادهاي سودمند امضاء نمايد.اين اكر بسيار تكنيكي و منطقي به نظر مي رسد و همچنين او مي بايد ارزش كاركرد شركت خود را بداند و همچنين بايد قادر باشد تصميم هاي دولتي اتخاذ نمايد.

خاتمه

ما در اين مقااله به مباحث مختلفي پرداختيم در اين زمينه كتابهاي مختلفي براي دانشجويان نوشته شده است.

و همچنين نكات مهم و مفيدي براي مردم يادآوري شده است ما همچنين مي بايد در اين كلچر به موارد مهم در امر مديريت و توليد آگاه شويم.

و همچنين بايد از توليدات يك شركت و چگونگي ارزش آن باخبر باشيم همه شركت ها به روش خاصي كار نمي كنند و هر يك عملكرد مخصوص خود را دارند .

شما بايد با ساختار اصلي هر شركت نوعاً تا اندازه اي آشنايي داشته باشيد.

 اهداف اصلي اين مقاله

قابل اقدام در هر پروژه

ديدگاه

جهت تأسيس و توليد هر شركت و محصول مي بايد ارزش و چگونگي كاركرد را بطور حرفه اي در نظر قرار داد.

چگونه مي توان يك شركت موفق تأسيس كرد.

لطفاً استادانه كار كنيد

آيا مي خواهيد چيزي به اين مقاله اضافه كنيد.

 

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

سرمايه گذاري پيش قدم در تاسيس (كارگشا) و جرأت و جسارت جمعه دوازدهم تیر ۱۳۸۸ ۱۷:۳۳ بعد از ظهر

 

تبصره و تذكر : هدف اين سخنراني و كنفرانس اين است كه براي دانشجويان مهندسي مباحث مخاطره اي و جسارتي جديد پيش قدم در تأسيس را مانند منابع مالي معرفي كند. در اين كنفرانس ما بررسي مي كنيم كه چگونه يك طرح و نقشه تجاري را بنويسيد و يك سرمايه داري مخاطره اي موفقيت آميز (Vc)‌ را براي سرمايه گذاري در يك كمپاني آغازگر و شروع كننده، جستجو كنيد.

اين سخنراني در دانشگاه كاليفرنيا در «ريورسايد» به وسيلة آقاي كيوان مظفري، دانشجوي سابق اين رشته تهيه شده است.

مقدمه :

در اينجا ما مباحث مربوط به كمپاني هاي تازه تأسيس داراي تكنولوژي بالا، كمپاني هاي مقدم، طرحها و برنامه هاي تجاري، سرمايه داري مخاطره اي VC و ساير منابع مالي موجود براي كمپاني مقدم را مورد بحث و بررسي قرار مي دهيم. يك طرح عمومي برنامه تجاري در بخش III نشان داده شده است. در نوشتن يك برنامه تجاري، طرح ها و رئوس مطالب بسيار مختلفي وجود دارد. اين تفاوتها مسئول اختلافات بين تجارتها هستند. طرح هاي تجاري عمومي مي تواند در ]4[ و ]5[ مشاهده شوند. همچنين، بايستي توجه شود كه يك برنامه تجاري همانطور كه در سخنراني «تذكر 8» مورد بحث قرار گرفت با يك برنامه بازار يابي فرق مي كند. يك طرح تجاري بسيار جامعتر و فراگيرتر از يك طرح بازاريابي است و شامل يك تفسير و ترجمه كوتاه از طرح بازار يابي مي باشد.

1- ريسك و مخاطره و كارگشايي داراي تكنولوژي بالا

ريسك و مخاطره داراي تكنولوژي بالا به وسيله افراد تكنيكي با انگيزه اي آغاز مي شود كه عقايد و ايده هاي جديدي درباره يك تكنولوژي و محصول ويژه يا سرويس و خدمات مخصوص دارند. اين كمپانيها مقدم داراي يك تمول و ثروت اطلاعات تخصصي و ويژه راجع به وضعيت رايج تكنولوژي، توليدكنندگان و مصرف كنندگان در صنعت خودشان، هستند. آنها همچنين بازارهاي داراي ناتوانايي كار را مشخص و شناسايي كرده اند كه مي خواهند در آن كار و خدمت كنند.

به هر حال براي موفق شدن، كمپاني هاي مقدم داراي تكنولوژي بالا بايستي پايا و مداوم، پرتكاپو و پشتكار و راحت با شك و ترديد همراه با خطر و ريسك بالا و شرايط پاداش و جايزه بالاي ممكن باشند. آنها همچنين بايد جريان دانش و اطلاعات تكنيكي خود را نگه بدارند و همچنان متمركز بر رها كردن و آزاد نمودن ارزش اضافه شده به مصرف كنندگان هدف خود بمانند كه به خوبي از رقباي آنها متمايز و مشخص شده است.

كمپاني هاي مقدم در خصوصيات و ويژگيهاي مشترك و متداول زير سهيم هستند : كمپاني هاي مقدم فاعل و عامل هستند ومي توانند به عنوان مردمي كه به سرعت و چابكي عمل مي كنند، قاطع هستند به ميزان زياد و پرتكاپو و پر پشتكار هستند، مشخص شوند و شناخته شوند و راه حل هاي عملي را كه براي انجام كار آسان است، دوست دارند. آنها سرمايه گذاران پر جرأت و جسارتي هستند كه ترجيح مي دهند تا كمپاني مقدم را سرمايه گذاري كنند كه داراي مقدار زيادي وقت و تخصيص به اهداف آنها است.

كمپانيهاي مقدم و ويژگي و خصيسه مشترك

·        سريع و قاطع عمل مي كنند و ترجيح مي دهند كه فقط اين كار را كنند.

·        دست يابندگان و نايل شدگان بالا و پرتكاپو هستند.

·        با شك و ترديد و بلاتكليفي راحت هستند.

·        در خطر و ريسك بالا واگذاري و انتقال قانوني پاداش علاقمند و متمايل هستند.

·        انتظارات بالايي برا ي خودشان دارند، هميشه خودشان و ديگران را براي به دست آوردن موفقيت بيشتر به جلو مي برند.

·        مستقل هستند و استقلال داخلي و آزادي مي خواهند.

·        خود را وقف اهدافشان مي كنند.

·        انديشه هاي محكم و بادوام دارند.

·        دوست دارند تا راه حل ها عملي و ساده را انجام دهند.

·        ارزش هاي خود را مي شناسند.

·        خوش بين هستند نيمه پر ليوان را نگه مي دارند نه نيمه خالي آن را .

بر اساس خصيصه ها و ويژگيهاي بالا، آيا شما خود را يك كارگشا و كمپاني مقدم مي پنداريد؟ اگر چنين است، آيا داراي يك عقيده و ايده جديد جذاب براي يك فرآورده يا سرويس كه در آينده بهترين چيز است داريد؟ اگر چنين است، آيا پول، شريك و مشتري براي شروع يك تجارت جديد داريد؟ اگر نداريد، پس شما نيازمند اين هستيد كه يك طرح تجارتي را براي شروع ارتباط و گفتگو عقايدتان با سرمايه گذاران، مهيا و آماده كنيد سپس كارمندان كليدي و اصلي را استخدام كنيد و از توليد كنندگان و مشتريان نيرومند كمك و ياري بطلبيد.

II. چرا نيازمند يك طرح تجاري هستيد؟

يك طرح و نقشه تجاري وسيله و ابزاري براي گفتگو و سازماندهي افكارتان است. اين يك نقطه شروع براي اسناد و مدارك زنده است كه به شما نشان مي دهد كه منطقي و استراتژيك فكر كنيد. اين يك توصيف و توضيح طرح اجرايي شما است. يك طرح تجاري خوب شامل نقشه واضح براي كمپاني، آزمايشات دقيق گام هاي و مراحل اصلي. و يك آناليز و تجزيه و تحليل فراگير از منظره و د ور نماي رقابتي مي باشد. اين بايد مراحل برجسته عملكردي و مالي را طرح ريزي كند و با جزئيات حمايتي براي نيازمنديهاي بودجه اي همراه باشد. اين جزوه و رساله تنها براي فروش عقايد و ايده هايتان و كمپاني شما به سرمايه داران، كارمندان بعدي و گروگذاران نيرومند است.


چرا نيازمند يك طرح تجاري هستيد؟

·        اين يك وسيله گفتگو و ارتباط است.

·        اين استفاده اوليه و مقدماتي براي سازماندهي افكارتان است.

·        شما را وادار مي كند تا عقلاني و استراتژيك فكر كنيد.

·        اين يك سند و مدرك زنده است.

·        اين طرح اجرايي شما را توصيف مي كند.

·        يك نقشه واضح را براي كمپاني نشان مي دهيم.

·        شامل آناليز و تجزيه و تحليل موافقان ومخالفان است.

·        گامهاي اصلي را نشان مي دهد.

·        دورنماي رقابتي را نشان مي دهد.

·        مراحل مهم و برجسته مالي و عملكردي را طرح ريزي مي كند.

·        جزئيات تجهيزات و نيازمنديهاي بودجه اي است.

·        اين يك بروشور براي فرووش كمپاني است.

·        به عنوان يك ابزار فروش براي افزايش پول به كار مي رود.

·        به عنوان يك ابزار فروش براي نيرو گرفتن و تجديد قواي اجرايي به كار مي رود.

III. نوشتن يك طرح تجاري

نكات زير، يك طرح كلي برنامه تجاري است كه در بخش هاي بعدي توضيح داده شده است.

يك طرح و برنامه تجاري كلي و عمومي :

ـ خلاصه اجرايي

ـ افراد و مديريت كليدي

ـ توضيح و توصيف مشكل

ـ توصيف راه حل

ـ استعداد و خاصيت عقلاني و ذهني

ـ آناليز بازار

ـ خروج و برون رفت استرانژي

ـ ضميمه

نقطه شروع در نوشتن يك طرح تجاري، تحقيق و پژوهش است. شما نياز داريد تا با مشتريان نيرومند خود و رقباي خود صحبت كنيد تا زيست پذيري و قابليت فروش عقايدتان را  براي فرآورده قابل عرضه يا سرويس، ارزيابي كنيد. صادق و درستكار باشيد تا انتخاب هاي درست را انجام دهيد. تعيين كنيد آيا ايده شما حاشيه اي است اگر چنين باشد، آيا مي توانيد آن را بهبود و ترقي بدهيد؟ آيا شما منابع خود را همانند چيزهاي ديگر براي اين عقيده، اختصاص داده ايد؟ يا آيا شما مدل خود را كاملاً تغيير داده ايد و چيزي جديد را شروع كرده ايد؟

از كجا كار را شروع كنم؟

·        تنها اگر درباره عقيده خود جدي هستيد، كار را شروع كنيد.

·        مقدار زيادي تحقيق انجام دهيد.

·        با مشتريان هدف خود صحبت كنيد.

·        آيا بازار هدف شما از شما خريد خواهد كرد.

·        با رقباي خود صحبت كنيد.

·        چرا رقباي شما چنين راه حل ها را پيشنهاد نكرده اند.

·        حالا كه شما طرح اوليه برنامه تجاري را پايان و تمام كرده ايد شما بايستي :

·        زيست پذيري آن را نتيجه گيري كنيد.

·        تعيين كنيد آيا اين يك ايده حاشيه اي است؟ اگر چنين است، بايد آن را از بين ببريد؟

·        تعيين كنيد و تصميم بگيريد كه آيا زمان و منابع خود را براي اين ايده وقف كرده ايد؟

·        تعيين كنيد آيا مي توانيد آن رابا تغيير دادن مدلتان يا دستبابي و نزديكي، نجات دهيد؟

·        صادق و درستكار، كاملاً اصولي باشيد و يك واقع بين باشيد.

پس از هدايت و جمع آوري تحقيق، شروع به نوشتن طرح تجاري خود بكنيد. اما تنها اگر هنوز متقاعد شده ايد كه بايد كار را ادامه دهيد. در اينجا * بخش هاي اصلي يك طرح تجاري آمده است كه با جزئيات بحث و بررسي شده اند.


A خلاصه اجرايي

اين بهترين شانس شما براي تأثير خواننده است. با يك عقيده و نظر بسيار مشكل و راه حل براي اين مساله و مشكل كار را شروع كنيد. منابع اطلاعاتي مشهور و معتبر را براي پشتيباني ادعايتان، استفاده كنيد. لحاظ كنيد كه چقدر پول براي موفقيت انجام طرح شما، لازم است. در ميان شركتهاي تحقيقاتي بازار داراي تكنولوژي بالا كه در ميان جامعه تجاري از احترام زيادي برخوردار است و آماده است تا شما را با تحقيق بازار مهيا و آماده كند، ما از شركتهاي اطلاعات و مفروضات بين المللي، گروه گارنتر و Datapuest نام مي بريم. به هر حال، آگاه باشيد كه هيچكس با اطلاعات كامل درباره تمام مناظر يك شغل، كار نمي كند. قضاوت خوب شما بايد هميشه شما را هدايت و راهنمايي كند و وقتي كه شما اطلاعات كافي براي از عهده بر آمدن يك پروژه داريد.

طرح تجاري ـ بخش خلاصه اجرايي

·        خلاصه اجرايي

·        يك صفحه است.

·        بهترين شانس شما براي تأثير است.

·        كميت را تعيين مي كند.

·        منابع اطلاعاتي بسيار مهم هستند.

·        كمپاني هاي تحقيقاتي بازار معتبر مانند دو نمونه زير را به كار ببريد.

·        گروه گارنتر

·        شركت اطلاعات بين المللي

·        چقدر پول لازم داريد؟

·        آيا شما كمتر را حساب كرده ايد و يا غلو كرده ايد؟

B . مردم كليدي و مهم :

يك بيوگرافي كوتاه و مختصر براي مديران و مؤسسان مديريتي كليدي را لحاظ كنيد. اگر كمپاني رشد توسعه يافته است يا نزديك به آن قرار داد، اطلاعات درباره كار اجرايي مهم (CEO) ، كارمند مالي مهم (CFO) ، كارمند تكنولوژي مهم (CTO) كارمند بازاريابي مهم (CMO) ، كامند عمل مهم (COO) و معاون رئيس(VP) مردم تكنيكي و غير تكنيكي را لحااظ كنيد همچنين در همگرداني ضميمه، اطلاعات سابقه اي خلاصه و كوتاه را با توجه به اعضاي هيئت رئيسه برد مشاوري تكنيكي و عملي، اعضاي برد مشاوره اي و تجاري و سرمايه گذاران اوليه اگر وجود دارد، توجه كنيد. ام كمپاني ، نوع ، محل و اطلاعات برخورداري را لحاظ كنيد.

طرح تجاري ـ بخش كارمندان كليدي

·        مردم ـ مردم ـ مردم

·        كارمندان كليدي

·        بردهاي مشاوره اي

·        اعضاي برد تكنيكي / علمي

·        برد مديران

·        سرمايه گذاران سابق

·        Angles

·        Vc

·        مشكل رسانه

در اين قسمت مشكل و دلايل وجود آن را مشخص كنيد. بر يك توصيف جزئياتي مشكل واقعي كه مشخص كرده ايد، تمركز و تأكيد كنيد. همچنين، توصيف كنيد چرا راه حل هاي موجود مناسب و درست نيستند و يك آناليز هزينه عمقي را لحاظ كنيد. بالاخره، تحقيق و بازبيني كنيد كه مشتريان هدف شما با ارزيابيتان موفق باشد. براي دستيابي اين هدف، مستقيماً با مشتريان هدف خود صحبت كنيد.

طرح تجاري ـ بخش مشكل

 مشكل

مشكل از كجاست؟    راه حل اخير چيست؟          هزينه راه حل چيست؟   آيا مشتري با شما موافق است؟

راه حل

اين قسمت پيشنهادات و مقصود تجاري شما را پوشش مي دهد. يك توصيف جزئياتي از راه حل و هزينه بنويسيد. توصيف كنيد آيا راه حل شما يك گسترش و ترقي در راه حل هاي موجود اخير است يا يك دستيابي كاملاً جديد است. يك آناليز و تجزيه و تحليل جزئياتي را از راه حل خود با توجه به راه حل هاي موجود، نشان دهيد. نمودارها و جدول ها را براي طبقه بندي آنها به كار بريد. تمام منابع معتبري را كه آناليز شما را معتبر مي كند، نشان دهيد نتيجه گيري اصلي حول برتري راه حل شما مي چرخد كه به وسيلة نشانه هاي قبلي پشتيباني مي شود كه مشتريان هدف شما عملاً راه حل ش
نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

ويژگي عقلاني موضوعات Intellectual Properety Issues جمعه دوازدهم تیر ۱۳۸۸ ۱۷:۲۹ بعد از ظهر

 

اظهارات: در اين مقاله و در ادامه مقاله موضوعات مربوط به استفاده ويژگي عقلاني (IP) گواهينامه ها (يا سندها) و مراحل مقدماتي براي استفاده از حق انصاري اختراع بحث مي شود . اين موضوعات و دادن اطلاعات بيشتر در مورد اين كه بعضي از اين اصطلاحات چه معنايي دارند و چگونه يك گواهينامه (سند) IP را ايمن مي كنند و يا اين كه يك حق انحصاري اختراع ر ا جستجو كنند ، است .

 مسلماً نه قصد ما اين است كه يك وكيل دادگستري را به كار گيريم و نه اين كه براي تهيه تعداد زيادي از اين شكلها و سندها در اين مورد ، نقشه بكشيم . ليكن ، ادامه دادن ترتيب ، يك شروع خوب براي جمع آوري اطلاعات ضروري براي اين هدف(منظور) است .

در تهيه اين يادداشت ها ، نويسنده براي دسترسي به منابع عظيم در دانشگاه و سيكان سين -مديسن خوش شانس بوده است . اين انبار (وديعه گاه) شامل مركز گزارشات تكنيكي در كتابخانه Kurt-F-Wendt (WAFR) و اداره هاي قانوني دانشگاه و سيكان سين -مدسين .

سپاس هاي فراوان و مخصوص مربوط به خانم نانسي اسپيت زر از كتابخانه wendt ، خانم ديناال- دتساريچ از دانشگاه يا دانشكده مهندسي و خانم كاتلين اس- ايروين از مديريت دانشگاه ، دكتر استون پرانين از دانشگاه روابط صنعت و خانم اليزابت دان لي ال آر از WFAR است .

اطلاعات در ادامه دو سخنراني (مقاله) در اصل بوسيله تحقيق و دگرگوني موضوعات ارائه شده بوسيله همكاران بالا در چندين سخنراني (مقاله) در دانشگاه و سيكان سين -مدسين تهيه شده است . خانم نانسي اسپيت زر مرجعهاي ديگر را تهيه كرده و او همچنين تمام فرمهاي بعدي را توليد كرده است .

مقدمه :                                                                            Introducion               

ما با اين سؤال شروع مي كنيم : ويژگي منطقي (عقلاني) چيست؟ ويژگي عقلاني (منطقي) (IP) محصول ذهن مثلاً يك ايده ، اختراع يا ساختن يك محصول است . يا مجموعه اي از حقوق ناشي از تلاشهاي خلاق ذهن است .

 مقوله هاي ويژگي عقلاني شامل حق انحصاري اختراع ، حق چاپ (انتشار) ، حفاظت كارخانه (كه شامل حق (حقوق)) انحصاري اختراع كارخانه ، گواهينامه هاي متفاوت كارخانه ، كارخانه هاي مورد استفاده ، به خوبي كارخانه پرورش دهنده حقوق خارجي ، علائم تجاري ، اسرار بازرگاني و اسرار خصوصي (يامخفي) و توافقهاي محرمانه ، دانش (يا فوت و فن) / چگونگي ارائه آن است .

 همچنين شكلهاي مختلفي از حمايت قانوني ويژگيهاي عقلاني (ذهني) وجود دارد . اصل ـمنبع) حمايت قانوني اين حقوق در قانون اساسي ايالات متحده است كه بعد گزارش مي شود .

تحت مقاله(1) ، بخش 8 بند 8 قانون اساسي ايالات متحده : كنگره بايد براي تشويق بهبود (پيشرفت) علم و هنرهاي مفيد از طريق امنيت براي زمان معدود شده براي مقامات و مخترعان حقوق انحصاري مربوط به نويسندگان و مكتشفان آنها نيرومند باشد .

 اين اصل براي كپي رايتها يا حق چاپ و حقوق انحصاري اختراع است . ليكن شخص بايد درك كند كه قانونها كه پايه اي از موارد بالا هستند ، قانونهايي نيستند كه به خودي خود اجرا شوند ، اما شخص بايد با هوشياري اختراع خود را حفظ كند . (يا حمايت كند) به عبارت ديگر هر فردي در ايالات متحده بايد وقتي كه قانون اساسي بوسيله ديگران نقض(يا شكسته) مي شود ، خسارتهاي آن را جستجو كند . در اين مقاله (سخنراني) ما بر روي مقوله هاي عقلاني بيشتر از حقوق انحصاري تأكيد مي كنيم .

در نتيجه در مقاله 22 ، موضوعات مربوط حق انحصاري اختراع را بررسي مي كنيم . ليكن ، چيزي كه در اين دو مقاله معمول است ، روش دفترداري است كه در مقاله 4 بحث شده باشد متذكر شد كه دفترچه آزمايشگاهي در آن شكل و اندازه بايد حفظ شود و به صورت منظم ، همانطور كه ئر مقاله 4 توصيف شد ، بايگاني شود .

 اينجا ، جريان و تكامل فكر و كار انجام شده در روش منظمي كه به آساني قابل اثبات باشد ، ثبت شود . بازرس براي درخواستهاي IP متفاوت اين دفترچه آزمايشگاهي را بازرسي مي كند و اگر آن به آساني قابل اثبات باشد ، پس شانس تأييد شما اساساً افزايش خواهد يافت . اين پرونده بايد حق تقدم را از طريق «چه موقع» ، «چگونه» و «چراي» سند انجام شده ، در يك دفتر سررسيد (يادفتر ياداشت) و نه در روش صورتجلسه (يا رويدادنامه) ايجاد كند.

مفاهيم موجود زير بصورت پيوسته مقاله خانم اليزابت لل-آر دان لي را دنبال مي كند.

موضوعات مربوط به كپي رايت(حق چاپ)         I.Issues Pertaining to  Copyrights

ما اين بخش را بوسيله ارائه هدفهاي اصلي حمايت از كپي رايت (حق رايت) باز مي كنيم .

    ·كپي رايت (حق چاپ) تلاشهاي خلاق مقامات ، هنرمندان و ديگران را بوسيله حفظ حوق انحصاري برا توليد دوباره آثار و به دست آوردن از آنها حمايت مي كند .

    ·كپي رايت كه يكبار بصورت اتوماتيك ايجاد شده ، تلاش اصلي را شروع كرده و بعضي از جنبه هاي آن در يك رسانه مشخص شده است .

        ·كپي رايت همچنين مي تواند حمايت اضافي و توجه به قانون شكني هاي بالقوه ثبت شود .

        ·بعد ، حقوق اصلي ، مالكان كپي رايت.

        ·توليد دوباره ، توزيع و ارائه (نمايش) عمومي آثار در انتشارات مختلف رسانه

        ·بقيه آثار مشتق شده بر اساس كپي رايت اثر اصلي

        ·انجام دادن اثر بصورت عمومي

           ·          what is copyrightable?                     چه چيزي قابل كپي رايت است؟                          

     عبارتهاي ملموس حمايت شده اند ، اما حقايق ، عقايد ، مفاهيم ، اصول يا اكتشافات نشده اند .

        ·بوجود آوردن آثار مشابه مستقل از اجازه اي است كه براي كپي رايت كردن آن داده مي شود .

 

مطالب مورد بحث قابل كپي               copyrightable subyect matter               

        ·آثار ادبي

        ·آثار موسيقي

        ·آثار تصويري ، گرافيكي و تنديسي (مجسمه سازي)

        ·آثار معماري

        ·تصاوير حركتي و آثار ديگر سمعي و بصري(شنيداري)

        ·اخيراً ، به خوبي صفحه هاي وب ، نرم افزار و برنامه هاي كامپيوتري

·Not-Protectet by Copyright                            آثار حمايت نشده بوسيله كپي رايت

 

        ·ايده ها

        ·عنوان ها

        ·اسمها

        ·عبارتهاي كوتاه

        ·آثاري در حوزه عمومي

        ·حقايق صرف

        ·اشعار و كلام خداوند(مسيحيت)

        ·جاهاي خالي باري جمع آوري اطلاعات

        ·URL ها

در ايالات متحده ثبت كپي رايت براي بهبود آسيب هاي عملي ايجاد شده از استفاده غير مجاز يك اثر ، ضروري است . اين فرآيند كهم هزينه و ساده و قابل فهم است . لطفاً براي اطلاعات به [7] رجوع كنيد. در ضميمه A ، مجموعه اي از شكل مثالها (نمونه ها ) براي در خواستهاي كپي رايت متفاوت براي اطلاعات شما نشان داده شده است .

 البته اين شكلها ممكن است تغيير كند اما نيازهاي كلي اصولاً يكسان باقي مي ماند . بنابراين با اين علاقه انتشار گزارش شما يا هر اثر ديگري مي توان ديد كه آنها چه نيازمنديهايي دارند .

·Copyright Authorship                                  كپي رايت (حق چاپ) هويت نويسنده

        ·نويسنده كيست؟

        ·آيا اثر براي كرايه ساخته شده است؟

        ·آيا يك اثر متصل است؟

        ·آيا يك تدوين(تأليف) است؟

        ·آيا يك اثر گروهي است؟

·who Has copyiright ownership?

        ·عوامل اصلي

        ·مالكاني كه از پيش از موضوعاتي كپي رايت شده وجود داشته اند.

        ·گروههاي سوم ديگري ، مانند كارفرمايان (با كار براي استخدام در موافقتنامه هاي اشتغال(يا استخدام)) يا ناشران.

        ·Term of copyright protection

        ·زندگي نويسنده بيش از هفتاد سال باشد.

        ·اثر براي كرايه-حدود 75 سال از انتشار آن يا 100سال از بوجود آمدن (ياخلق آن) گذشته باشد.

        ·از خلق آثار مستقل جلوكيري نشود .

        ·صرفاً (فقط) جنبه هاي علمي حمايت نشود.

        ·حمايت براي ايده ها ، اقدامات ، فرآينده ، سيستم ها ، روشهاي عملكرد ، مفاهيم، اصول يا اكتشافها موجود نيست.

        ·The Fair Use Doctrineاستفاده مجاز از تز                                                                                                     

بقيه صفحه 126

    ·استفاده مجاز از يك اثر كپي رايت شده (حق چاپ يك اثر) ، براي اهدافي مانند نقد ، تفسير ، گزارش اخبار آموزش (شامل كپي هاي متعد براي استفاده يك كلاس) ، تحقيق ، تقليد مضحك يا نقيضه تخطي (تجاوز) به كپي رايت نيست.

        ·به عبارت ديگر ، استفاده مجاز يك دغاع مثبت براي تجاوز(قانون شكني) به كپي رايت است.

        ·When is ause a “tair”The court use a Four-Part test:

 چه موقع از استفاده مجاز، استفاده مي شود ، دادگاه از يك آزمايش 4 مرحله اي استفاده مي كند :

1-        هدف و شخصيت استفاده ، شامل اين كه آيا چنين استفاده اي يك ماهيت تجاري است يا براي هدفهاي آموزشي غيرمفيد است .

2-               ماهيت اثر كپي رايت شده (يا ماهيت حق چاپ يك اثر)

3-               مفدار و موجوديت بخش استفاده شده در رابطه با اثر به عنوان يك مجموعه

4-               اثر استفاده بر روي بازار قدراتمند يا ارزش اثر كپي رايت شده .

Fatr use Factors             فاكتورهاي استفاده مجاز                                                            اولين فاكتور اساساً سؤال مي كند كه آيا اين اثر ماهيت تجاري است يا اين كه براي استفاده در يك

 مجموعه آموزشي غير مفيد در نظر گرفته شده است .

    ·دومين فاكتور به اين موضوع نگاه مي كند كه آيا قانون شكني اثر مورد ادعا براي هدف انتقادي ، تفسير ، گزارش اخبار آموزش ، دانش يا تحقيق ايجاد شده يا براي هدفهاي ديگري مانند بهره برداري تجاري بوجود آمده است .

     ·سومين فاكتور به ارزش (يا مقدار) اثري كه فرد از آن استفاده كرده يا آن را كپي مي كند نگاه مي كند و اين كار كه آيا آن قلب يا ماهيت خلاق اثر است؟

    ·چهارمين و آخرين فاكتور اثرات استفاده از قانون شكني اثر مورد ادعا را در جنبه هاي دلارها و سنت هاي اثر اصلي مخاطب قرار مي دهد .

    ·استفاده مجاز تقريباً هميشه يك گزيده (يا نقل قول) كوتاه است و هميشه وابسته است . نبايد به ارزشهاي عملي يا تجاري بالقوه اثر با اين احساس كه مردم نياز بيشتري به خريد آن ندارند ، آسيب رساند .

II. Issues Pertaining to Trade secretموضوعات مربوط به اسرار بازرگاني               

تشريفات اسرار بازرگاني از طريق وضعيت خاص ايالتي ، بوجود مي آيد . مالكان اسرار بازرگاني بايد مراحل قابل قبولي را براي حمايت از اطلاعات خود، به كار برند . اطلاعات اسرار بازرگاني براي هر گروه يا حزب خارجي بدون بدست آوردن اوليه نشانه توافق افشاگري محرمانه (CDA) هرگز افشا نمي شود . حمايت سياسي و نگهداري از اسرار بازرگاني توجه دقيق به بكارگيري توافق هايي مانند CDA يا توافقهاي غير رقابتي يا هر دو را ضروري مي كند .

        ·Trade Secret اسرار ابزرگاني                                                                                            

        ·بررسي مخفي بودن اسرار

        ·تنها بر عليه تصاحب ناموفق حمايت شود.

III. Issues pertatntng to know-how and show-how

موضوعات مربوط به دانش و چگونگي ارائه آنها

اين مانند اسرار بازرگاني يكسان نيست اما بصورت خيلي نزديكي به آن مربوط مي شود يا هم راستا با آن است . براي مثال : اگر سري نباشد ، وقتي هزينه هاي توليد يك آتيم بيشتر از خريد آن از شخصي است كه فوت و فن استفاده از آن را مي داند و همچنين مي داند چگونه آن را ارائه دهد ، اين مي تواند بسيار متغير باشد .

IV. Issues pertaining to trademarkموضوعات مربوط به علائم تجاري         

عملكردهاي حمايت علائم تجاري براي افزايش كارآيي توزيع بوسيله ساخت محصولات براي تعيين بي نظمي و آشفتگي آسان است . علائم تجاري منابع كالا و خدمات را براي مصرف كنندگان تعيين مي كند. همچنين رقيبان از نشانه هايي استفاده مي كنند كه ممكن است باعث احتمال بي نظمي شود .

·Trademark Formalities تشريفات علائم تجاري                                                               

    ·حمايت از طريق استفاده از تجارت به دست آمده است اما يك نفر مي تواند به منظور درخواست استفاده از علامت قبل از اين كه حتي محصول توليد شود ، آن را بايگاني كند .

        ·حمايتها هم در سطوح ايالتي و هم سطوحي فدرال موجود هستند .

        ·قانون عمومي حمايت علائم تجاري ممكن است در غياب ثبت هم موجود باشد.

        ·Term of trademark protection

        ·معمولاً به اندازه علامت استفاده شده در تجارت است .

        ·بايد نيازهاي تمديد (تجديد) مشخص براي علائم تجاري ثبت شده معرفي شود .

        ·مي توان درخواست استفاده براي سه دوره 6 ماهه را قبل از اين در تجارت استفاده شود ، تمديد كرد(تجديد كرد).

        ·Trademark protection weaknesses  

ضعف هاي حمايت علائم تجاري

        ·از تصاحب ناموفق محصولات اساسي جلوگيري نكند .

        ·بايد بعضي از كنترلها بر روي كيفيت كالا يا سرويس (خدمات) حفظ شود.

        ·Final thought                          فكر آخر                                                           

 دوباره ، ادامه افكار بصورت نزديكي با مقاله (سخنراني) خانم اليزابت ال آر دان لي دنبال مي شود .

           ·Advice for selecting IP protection

اطلاعات براي انتقال حمايت IP

      ·چون هزينه هاي به دست آوردن و تقويت كردن IP ، براي مثال حقوق انحصاري (كه در مقاله بعدي ارائه شدند) بالا است ، پس موجوديت و موفقيت هاي روشهاي حمايتي ديگر IP قبل از پيگيري بيشتر ، كشف مي شود .

           ·تحقيق حقوق انحصاري ارائه شده بوسيله وكيل ماهر در مورد حقوق انحصاري از قبل براي در خواست بايگاني كردن است.

      ·آيا حوق انحصاري perse ، به ارزش تكنولوژي افزئده يا احتمالاً در برگشت ماكزيمم براي رسيدن به كپي رايت ، حمايت اسرار بازرگاني يا حمايت ديگر IP است؟

·what is a license Agreement?توافق مجوز چيست؟                                            

        ·اساساً توافق بوسيله مالكان IP در تعقيب ديگران براي قانون شكني اين حقوق IP نيست .

        ·پروانه ها ، گواهينامه ها ، قراردادهايي در مورد مالكان حقوق IP هستند كه ديگران در اعمال تمام يا بعضي از قسمتهاي اين حقوق تحت شرايط خاص مجاز مي كنند .

·Key licensing clauses (to be preparded for an application)

شرطهاي كليدي پروانه ها (گواهينامه ها) (كه براي يك درخواست تهيه مي شود )

        ·شرايط پذيرفته شده

        ·پروانه  (گواهينامه )

        ·پروانه دستمزد ، حق الامتياز و شرايط ديگر پرداخت

        ·تعريف پروانه IP ، حوزه و قلمرو

        ·شرايط گارانتي و بيمه

        ·شرط انقضاء

        ·How to capitalize on technologyچگونگي سرمايه گذاري در تكنولوژي            

        ·پروانه اختراع اساساً استفاده از IP براي يك شركت را اجاره مي كنند .

        ·سند IP در مبادله براي بررسي

        ·بوجود آمدن مدل شركت با مقادير اضافي سرمايه گذاري مي شود .

        ·همكاري يا پيوستن خطرها با صنعت.

در نهايت (سرانجام) ما بررسي نمودار در انتهاي متن مقاله براي مقايسه كلي دوره ها و ابزارهاي حمايت ممكن براي اين ويژگي هاي عقلاني را به شما متذكر مي شويم .

 Essential thuygh in this lecture             افكار اساسي در اين مقاله (سخنراني)

موضوعات                                                                           اگر باشد ، در مورد پروژه شما باشد.

 ويژگي هاي عقلاني (معقول)                آيا هر كسي خواهان در خواست بالا براي پروژه شما است ؟

آيا شما مي خواهيد چيز ديگري اضافه كنيد؟                                           لطفاً جزئيات را ذكر كنيد.

 

ضميمه A Appendix A=                                                                               

به مجموعه اي از اشكال نمونه براي درخواستهاي متفاوت كپي رايت [7] به [10] متصل شده است . ميزبان ديگر اشكال درخواست براي انواع ديگر هنر كه اين قسمت را شامل نمي شوند ، است. اين گرد آوري به احترام خانم نانسي اسپيت رز از كتابخانه K.F.wendt در دانشگاه ويسكان سين –ودسين است.

 In answer to your query.                     در پاسخ (يا پرسش) به درخواست شما

ثبت كپي رايت كتابها ، نسخه هاي خطي و نطق ها

 (كتابخانه كنگره) كتاب ها بيا نسخه هاي خطي منتشر نشده ممكن است براي ثبت در اداره كپي رايت (حق چاپ) ارائه گردد.فرم TX بايد در بكارگيري ثبت كپي براي آثار مربوط به متن ب(متني) ، با يا بدون شرح استفاده شود .

 فرم TX براي ثبت آثار ادبي غير دراماتيك شامل : آثار افسانه اي و غير افسانه اي ، شعر توزيع آثار جمعي (گروهي) ، تأليف (تدوين) ، كتابچه هاي راهنما‌، كاتولوگها، رساله ها، مقاله ها، گزارشها، نطقها، جلدهاي كلاسوري يا محدود شده ، جزوه ها و صفحه هاي مجزا(منفرد) شامل متن تهيه شده است.

(اداره كپي رايت) هيچ نياز خاصي براي چاپ ، فورمت يا اندازه كاغذ و كيفيت موضوعات نسخه خطي منتشر نشده نيست . نوشتن تايپي ، فتوكپي و نسخه هاي خطي (كه با دست خط نوشته مي شود) و ترجيحاً با جوهر ، همه براي سپردن (امانت دادن) قابل قبول هستند . ليكن چون موضوعات امانت كل محتواي قابل كپي رايت يك اثر ارائه شده براي ثبت را نشان مي دهد ، كپي هاي امانت داده شده در يك فورمت كه ذخيره طولاني آن را آسانتر مي كند (براي مثال مهر شدن ، مهرور شدن ، گير ه كردن و غيره) بايد تا حد زيادي بوسيله اداره كپي رايت تهيه شود/

براي ثبت كردن يك كتاب با يك نسخه خطي بايد 3 عنصر ديگر در بسته بندي با پوشش يكسان به كتابخانه كنگره ، اداره كپي رايت ، ثبت كننده كپي رايتها ، اينديپيندنس 101 ، خيابان S.E ، واشگتن 600-20559 D.C فرستاده شود :

1-               فرم TX درخواست كامل شده

2-               مبلغ (هزينه) غير قابل استرداد 30 دلاري

3-               سپرده(امانت) اثرغير قابل برگشت است . نيازهاي سپرده (امانت) به اثري كرد كه در زمان ثبت منتشر شده بستگي دارد .

        ·اگر اثر منتشر نشده است ، يك كپي كامل يا فنوريكورد phonorecord نياز است .

    ·اگر اثر اولين بار در ايالات متحده در 1 ژوئن 1978 يا بعد از آن منتشر شده ، 2 كپي كامل يا فنوريكورد بهترين ويرايش آن نياز است . (يعني چاپ اول)

        ·اگر اثر اولين بار در ايالات متحده قبل از 1 ژوئن 1978 منتشر شده ، 2 كپي كامل يا فنوريكورد به عنوان اولين اثر منتشر شده نياز است . (يعني چاپ اول)

    ·اگر اثر اولين بار خارج از ايالات متحده منتشر شده يك كپي كامل يا فنوريكورد آن به عنوان اولين اثر منتشر نياز است (يعني چاپ اول)

    ·اگر اثر يك توزيع از يك اثر گروهي است و بعد از 1 ژوئن 1978 منتشر شده ، يك كپي كامل يا فنوريكورد بهترين ويرايش اثر دسته جمعي يا فتوكپي خود توزيع همانطور كه در اثر دسته جمعي منتشر شده است ، نياز است . كپي رايت از عبارت (بيان) نويسنده در ادبيات ، هنر يا اشكال موسيقي حمايت مي كند . حمايت كپي رايت به هر ايده ، سيستم ، روش ، نام يا عنواني محدود نمي شود .

                                                 امضاء شما

                                               امضاء ثبت كننده كپي رايت

ثبت كپي رايت چه مدت طول مي كشد؟

ثبت كپي رايت در تاريخ قبض رسيد در اداره كپي رايت براي تمام عناصر مورد نياز در شكلهاي(فرمهاي)قابل قبول ، بدون توجه به طول زماني كه براي فرايند در خواست و پست اسناد ثبت نياز است ، مؤثر است . طول زمان مورد نياز بوسيله اداره كپي رايت براي فرايند درخواست از يك زمان به زمان ديگر متغير است و به تعداد موضاعات دريافت شده بستگي دارد .

 به خاطر داشته باشيد كه تعداد روزها براي پست براي رسيدن به اداره كپي رايت و براي اسناد ثبت براي رسيدن به مقصد بعد ازپست شدن از اداره كپي رايت ، در نظر گرفته مي شود . شما هيچ اطلاعي نخواهيد داشت كه آيا درخواست شما براي ثبت كپي رايت رسيده است (دريافت شده است؟) (اداره كپي رايت سالانه بيش از 000/500 در خواست دريافت مي كند ) اما ممكن است اين انتظارات را داشته باشيد :

        ·يك نامه يا تلفن از كارمندان اداره كپي رايت ، اگر كه اطلاعات بيشتري نياز است ، دريافت كنيد .

        ·سند ثبت براي نشان دادن اثر ، ثبت شود يا اگر درخواست نمي توانيد پذيرفته شود ، طي يك نامه توضيح داده شود كه چرا آن اثر رد شده است .

شما ممكن است هيچ كدام از اينها را تقريباً 8 ماه بعد از ارائه اثر خود ، دريافت نكنيد .

اگر مي خواهيد بدانيد كه اداره كپي رايت مطالب شما دريافت مي كند ، بايد اثر را از طريق پست ثبت كرده يا سند گذاري كنيد و تاريخ برگشت آن را درخواست كنيد .

 براي اطلاعات بيشتر ، بنويسيد :

كتابخانه كنگره

اداره كپي رايت

اينديپندنس 101 خيابان S.E

واشنگتن 6000-20559D.C

 اگر به فرمهاي درخواست اضافه براي ثبت كپي رايت نياز داريد ، در هر زمان با شماره تلفن 9100-707 (202) تماس حاصل فرماييد . درخواست شما همانطور كه يك پيام را در فرمهاي اداره كپي رايت و انتشارات هات لاين در واشنگتن D.C ثبت مي كند ، پست مي شود . (رها مي شود) . لطفاً نوع و شماره فرمهايي را كه نياز داريد ، مشخص كنيد .

 اگر شما اطلاعات كلي در مورد پرسشها داريد و مي خواهيد درباره اطلاعات خاصي صحبت كنيد با شماره تلفن 6737-707(202) TTY 3000-707(202) تماس حاصل فرماييد . همچنين شما مي توانيد صفحه هاي فرمهاي درخواست را فتوكپي كنيد .

 ليكن فتوكپي فرمهاي ارائه شده به اداره كپي رايت بايد واضح ، خوانا و در يك پايه خوب 2/1 8 اينچ در 11 اينچ در صفحه هاي سفيد مناسب براي چاپ اتوماتيك از طريق يك اسكنر /يا دستگاه فتوكپي باشد . فرمها بايد ترجيحاً با جوهر سياه و سر فصل به سر فصل چاپ شوند . (چون وقتي شما صفحه را بر مي گردانيد) ، بطوري كه مستقيماً مطلب صفحه 2 پشت مطلب صفحه 1 باشد)

 فرمهايي كه اين شرايط را نداشته باشند ، به فرستنده برگشت داده مي شوند . تمام فرمهاي درخواست اداره كپي رايت در www.loc.copyright موجود هستند . آنها ممكن است دان لود شوند و براي استفاده در ثبت يك ادعا براي كپي رايت در تجديد يك ادعا براي كپي رايت ، پرينت شوند .

 شما بايد Adobe@.AcrobutReader ممكن است از سيستمهاي تركيب شده بوسيله جوهر ها از سايت اينترنت مشابهي كه براي فرمها موجود است ، دان لود شود .

پرينت فرمها سرفصل به سرفصل (مطلب صفحه 2 مستقيماً پشت مطلب صفحه است ) در يك صفحه مجزا با يك كيفيت خوب در كاغذ سفيد 2/1 8 اينچ در 11 اينچ انجام مي شود . براي رسيدن به بهترين كيفيت كپي فرمهاي درخواست از يك پرينتر (چاپگر) ليزري استفاده كنيد.

بارها ، بخشنامه ها آگاهي هاي اداره كپي در خواست شده و اخيراً قانونهاي كلي پيشنهاد شده به همان خمبي در وب سايت اداره كپي رايت موجود است .

بخشنامه ها آگاهي هاي اداره كپي از طريق فاكس موجود است . شماره تلفن و شماره فاكس يكي است با شماره 2600-707(202) تماس بگيريد . كليد رد شماره فاكس شما فوري است و در شماره آيتمهاي سند شما مي توانيد ان را از طريق فاكس دريافت كنيد .

 اگر شما شماره آيتمهاي سندي را كه مي خواهيد نمي دانيد مي توانيد آن را از فهرستي كه براي شما فاكس مي شود درخواست كنيد . شما ممكن است بيش از 3 آيتم را در يك زمان به كار ببريد . توجه كنيد كه فرمهاي درخواست كپي رايت از طريق فاكس موجود نمي باشند.

  درخواست فرم                 

اطلاعات اساسي

چه موقع از اين فرم استفاده مي شود : از فرم Tx براي ثبت آثار ادبي غير دراماتيك منتشر شده و منتشر نشده به جز موضوعات دنباله دارد و دوره اي استفاده كنيد.  اين طبق ه شامل تنوع وسيعي از آثار است : داستاني (افسانه اي ) غير داستاني (ياغير افسانه اي ) ، شعر ، كتابهاي درسي ، آثار مرجع ، بخشنامه ها ، كاتالوگها ، كپي آگهي ها ، گرد آوري اطلاعات و برنامه هاي كامپيوتر است . براي موضوعات دوره اي و دنباله از فرم SE استفاده كنيد .

امانت (سپرده گذاري) به همراه درخواست : درخواست براي ثبت كپي رايت بايد بوسيله سپرده ـامانت) شامل كپي ها يا فنوريكورهاي ارائه شده با تمام آثار كه براي ثبت ايجاد مي شود ، همراه شود . در ادامه نيازهاي سپرده (امانت) كلي به عنوان مجموعه چهارم در قانون (يافرضيه)هستند .

اثر منتشر نشده : يك كپي كامل (يافنوريكورد) از بهترين ويرايش سپرده شود (امانت داده شود).

آگهي كپي رايت : قبل از 1 مارس 1989 استفاده از آگهي كپي رايت در تمام آثار منتشر شده به عنوان يك دستبرد و هر اثري كه براي اولين بار چاپ مي شود ، قبل از آن تاريخ ، بايد آگهي كپي رايت در تمام آثار منتشر شده به عنوان يك دستور بود و هر اثري كه براي اولين بار چاپ مي شد ، قبل از آن تاريخ ، بايد يك آگهي را به همراه ضد داشت براي آثاري كه اولين بار در 1 مارس 1989 و بعد از آن چاپ مي شود ، استفاده از آگهي كپي رايت اختياري است . براي اطلاعات بيشتر در مورد آگهي كپي رايت ، آگهي 3 ، آگهي هاي كپي رايت را ببينيد .

براي اطلاعات بيشتر : در مورد اطلاعات خاص صحبت كنيد ، با شماره تلفن (67370707 (202):Tty)3000-707(202) تماس حاصل فرماييد . اطلاعات ثبت شده 24 ساعت يك روز موجود است . فرمها و انتشارات ديگر در بخش (قسمت) 9 است و يا فرمها و انتشارات هاتالاين را با شماره 9100-707(202) در خواست كنيد . بيشتر آگهي ها (نه فرمها) از طريق فاكس موجود هستند .

 با شماره 2600-707(202) تماس حاصل بگيريد . بيشتر آگهي ها ، فرمها و اطلاعات ديگر از وب سايت اداره كپي رايت باwww.loc.gor/copyrigh  به كار رفته و دان سود مي شود.

 دستورالعمل خط به خط

لطفاً با استفاده از جوهر سياه تايپ يا پرينت كنيد . اين فرم براي توليد فرم يا سند استفاده مي شود .

 قسمت 1 : عنوان            space 1: titel                                                           

عنوان يك اثر : هر اثر براي ثبت كپي رايت ارائه شود بايد يك عنوان براي تشخيص ( يا مشخص كردن) آن اثر خاص داشته باشد . اگر كپي ها يا فنوريكوردهاي يك اثر يك عنوان يا عبارت مشخص داشته باشند كه بتواند به عنوان يك عنوان به كار رود ، يك كلمه كاملاً يا دقيقاً را درخواست ، رونوشت كنيد (بنويسيد) ، فهرست ثبت و شناسايي آينده اثر به اطلاعاتي كه شما در اينجا مي دهيد بستگي دارد .

عنوان قبلي يا عنوان ديگر : اگر هر عنوان اضافي براي اثر وجود دارد تحت ايسنكه يك نفر در جستجو براي ثبت احتمالاً به آن نگاه كند يا تحت اين كه سند مربوط به اثر ممكن است ثبت شود ، اين قسمت را كامل كنيد .

انتشار به عنوان يك مقاله : اگر اثر ثبت شده يك مقاله به صورت دوره اي ، دونباله دار يا جمعي يا (مشترك) است عنوان مقاله در قسمت «عنوان اين اثر» است . پس در خط «انتشار به عنوان يك مقاله» ثبت مي شود و اطلاعاتي در مورد اثر جمعي كه در مقاله آشكار شده ، داده مي شود .

 قسمت 2 : نويسنده                                                                 space 2 : Author(s)

دستورالعمل كلي: بعداز ها ، بگيريد كه چه كسي نويسنده (يا نويسندگان) اين اثر براي هدف كپي رايت است . پس ، اگر اثر يك اثر مشترك (جعي) است ، اطلاعات خواسته شده در مورد هر نويسنده كه در هر مقدار محسوس موضوع قابل كپي رايت اين نسخه از اثر را شركت مي كند ، ارائه دهيد . اگر  شما به فضاي بيشتري نياز داريد ، صفحه هاي ضميمه را درخواست كنيد .

 در مورد اثر گروهي مانند گلچين ادبي ، جمعي از مقاله ها يا دايره المعارف ، اطلاعاتي در مورد اثر گروهي به عنوان يك مجموعه ، ارائه دهيد.

نام نويسنده : كاملترين فرم نام نويسنده بايد ارائه شود . غير از اثري كه براي (كرايه) ساخته مي شود (خلق مي شود)، فردي كه عملاً اثر را خلق مي كند ، نويسنده اثر است . در مورد اثر ساخته شده يا خلق شده براي اجاره ، اين قانون (فرضيه) تهيه مي شود كه كارفرما يا شخص ديگري كه اثر را تهيه كرده ، به عنوان يك نويسنده قلمداد مي شود .

كدام اثر يك اثر خلق شده براي اجاره (كرايه) است ؟ يك اثر خلق شده براي اجاره به دو صورت مشخص مي شود : (1)

 اثر تهيه شده بوسيله يك كارمند در فضاي كاري اش يا (2) يك اثر خاص كه براي استفاده به عنوان شركت در يك اثر گروهي به عنوان قسمتي از تصوير متحرك يا آثار سمعي – بصري(شنيداري) ديگر ، به عنوان ترجمه ، به عنوان يك اثر تكميلي ، به عنوان تأليف ، به عنوان متن ساختاري ، به عنوان يك امتحان ، يك عنوان پاسخ براي امتحان يا به عنوان يك اطلس منظم يا بررسي مي شود .

اين در صورتي است كه گروهها صريحاً با وسايل نوشتاري مشخص شده بوسيله آنها و اين آثار بايد به عنوان يك اثر خلق شده براي اجاره (كراي) بررسي شوند ، موافق باشند .

اگر شما گزينه بله را براي نشان داده اين كه اثر براي اجاره خلق شده است ، علامت مي زنيد ، پس بايد نام كامل كارفرما (ياشخص ديگري كه اثر توسط او تهيه شده است) را ارائه دهيد . شما همچنين ممكن است نام كارمند را همراه با نام كارفرما ضميمه كنيد . (براي مثال: شركت انتشارات الستر، كارفرما براي اجاره جان فرگوسن)

اثر بينام يا داراي نام مستعار: اگر نويسنده در كپي ها يا فنوريكوردهاي اثر مشخص نشود ، نويسنده اثر بي نام است .

و يا اگر نويسنده در كپي ها يا فنوريكوردها تحت يك نام ساختگي باشد ، نويسنده اثر داراي نام مستعار است . اگر اثر بي نام باشد ، شما ممكن است : (1) در آن قسمت يك خط بگذاريد يا (2) بي نام را در خط بگذاريد(3) هويت نويسنده را مشخص كنيد.

اگر اثر داراي  نام مستعار باشد شما ممكن است (1) در آن قسمت يك خط بگذاريد يا (2) نام مستعار را بنويسيد و آن را مشخص كنيد (براي مثال: نام مستعار هانتلي هاور استوك)(3) نام نويسنده را مشخص كنيد ،

 نام واقعي و نام مستعار آن را مشخص كنيد (براي مثال: جاديس بارتون نام مستعار مديلاين السر است) ليكن تابعيت يا اقامتگاه نويسنده بايد در تمام موارد ارائه شود .

تاريخ تولد و تاريخ مرگ : اگر نويسنده مرده است ، فرض كنيد نياز است كه سال مرگ را در درخواست ذكر كنيد / مگر آنكه اثر بي نام يا داراي نام مستعار باشد . تاريخ تولد نويسنده اختياري است اما به عنوان يك فرم شناسايي مفيد است . اگر اثر نويسنده يك اثر براي اجاره است ، آن قسمت را رها كنيد.

 مليت يا اقامتگاه نويسنده: كشوري كه نويسنده تابه آن است يا نويسنده در آن اقامت دارد را بنويسيد . مليت يا اقامتگاه بايد در تمام موارد ذكر شود.

ماهيت نويسندگي : بعد از عبارت ماهيت نويسندگي شرح كلي و مختصري از ماهيت اين قسمت خاص براي اثر ارا ئه دهيد .

مثالهاي آن «تمام متن» ، «برنامه كامپيوتري»، «تأليف انگليس» و «متن جديد» هستند .

 قسمت 3 : خلق و انتشار اثر                             space 3: creation and publication

دستورالعمل كلي: «خلق» را با«انتشار» اشتباه نگيريد . هر درخواستي براي ثبت كپي رايت بايد سالي را كه خلق اثر كامل شده ، بيان كنيد . تاريخ و مليت اولين انتشار تنها اگر اثر منتشر شده باشد ، بايد ارائه شود

خلق اثر : وقتي اثر خلق مي شود كه براي اولين بار در كپي يا فنوريكورد ثابت شود .

 جايي كه اثر در يك دوره زماني تهيه مي شود بخش جود اثر از تاريخ كلي اثر خلق شده در آن تاريخ تشكيل مي شود . تاريخي كه شما اينجا ذكر مي كنيد ، بايد سالي باشد كه نويسنده نسخه اصلي را براي ثبت كامل ذكر شود حتي اگر نسخه ديگر وجود داشته باشد يا اگر تغييرات يا اضافات بيشتري مطرح شود .

انتشار : انتشار را به عنوان توزيع كپي ها و فنوريكوردهاي يك اثر براي عموم بوسيله فروش يا انتقال ديگر مالكيت يا بوسيله اجاره ، يا قرض دادن آن مشخص كنيد . اگر درخواست براي توزيع كپي ها يا فنوريكوردها براي يك گروه از اشخاص براي هدفهاي توزيع بيشتر ، عملكرد عمومي يا نمايش عمومي وجود داشته باشد ، يك اثر منتشر مي شود . تاريخ كامل (ماه ، روز، سال) و كشوري كه اولين بار انتشار در آن جا رخ داده را مشخص كنيد .

اگراولين انتشار بصورت همزمان در ايالات متحده و كشورهاي ديگر رخ دهد ، تنها بيان U.S.A كافي است .

قسمت 4: مدعيانspace 4: cloumant(s)                                                                 

نام آدرس مدعيان كپي رايت : نام و ادرس مدعيان كپي رايت در اين اثر حتي اگر مدعي با نويسنده يكي است (يعني مدعي همان نويسنده است) بايد ذكر شود .

كپي رايت يك اثر در اصل در اصل به نويسنده اثر متعلق است (در مواردي كه اثر براي اجاره توليد مي شود، كارفرما يا هر شخص ديگري كه اثر را تهيه كرده را شامل مي شود ).

مدعي كپي رايت نويسنده اثر يا يك شخص يا سازماني كه كپي رايت اساساً متعلق به نويسنده انتقال داده شده است مي باشد .

 انتقال: اگر مدعي چگونه مالكيت رايت نويسنده نيست درخواست براي ثبت بايد شامل مختصري از اين باشد كه مدعي چگونه منالكيت كپي ر ايت را بدست آورده است . اگر نام مدعي كپي ايتي كه در قسمت 4 ذكر مي شود ، نام نويسنده در قسمت 2 نباشد ، مختصري درباره اين كه چگونه مدعي مالكيت كپي رايت را به دست آورده اند توضيح دهيد .

مثالها : از طريق نوشتن قرار داد – انتقال تمام حوق بوسيله نويسنده – واگذاريو از طريق وصيت نامه . مدارك انتقالي يا پيوستها يا ماده اصلاحي ديگر را ضميمه نكنيد .

 قسمت 5: ثبت قبلي space 5: previous Regisation                                                

دستورالعمل كلي: سؤالات در قسمت 5 قصد دارد نشان دهند كه آيا اخيراً ثبت براي اين اثر بوجود آمده و اگر اين طور است ، آيا اصل ديگري براي ثبت جديد وجود دارد يا نه . به عنوان يك قانون كلي ، تنها كپي رايت اصلي مي تواند براي نسخه يكسان يك اثر كلي توليد شود .

نسخه مشابه (يكسان) : اگر اين نسخه اساساً با اثر پوشيده شده اثر قبلي مشابه باشد ، ثبت دوم معمولاً ممكن نيست ، مگر اين كه : (1) اثر در فرم منتشر نشده ثبت شده است و ثبت دوم اكنون در جستجو براي پوشيدن اين ويرايش منتشر شده اول است . يا (2) مشخص ديگري به جز نويسنده به عنوان مدعي كپي رايت در ثبت قديمي مشخص شود و نويسنده اكنون در حال جستجوي نام خودش است . اگر هر كدام از اين دو استثناء به كار رود ، جعبه مناسب را علامت بزنيد و شماره ثبت قديمي و تاريخ آن را ذكر كنيد .

از طرف ديگر فرم Tx را ارئه دهيد . به جاي آن ، ارائه كپي رايت را بريا اطلاعاتي در مورد ثبت اضافي يا ثبت انتقالات مالك كپي رايت ، بنويسيد .

نسخه تغيير يافته : اگر اثر تغيير كند و شما اكنون در حال جستجوي ثبت براي اضافات و چاپ جديد باشيد ، آخرين جعبه در قسمت 5 را علامت بزنيد ، شماره و تاريخ ثبت قديمي را ارائه دهيد و هر دو بخش قسمت 6 دستوالعمل را مطابق دستوالعملهاي زير كامل كنيد .

شماره و تاريخ ثبت قبلي : اگر بيش از يك ثبت قبلي براي اثر وجود داشته باشد ، شماره و تاريخ جديدترين ثبت را مشخص كنيد .

 space 6 : Derivate work or compilationقسمت 6: اثر اشتقاقي يا تأليفي              

دستورالعمل كلي : اگر اين اثر يك «نسخه تغيير يافته» ، «تأليف شده» يا اثر اشتقاقي است و اگر آن يك با بيشتر اثر قديمي را كه منتشر شده يا براي كپي رايت ثبت شده يا در حوزه عمومي قرار گرفته است قسمت 6 را كامل كنيد .

يك تأليف يا تدوين به عنوان يك اثر تشكيل شده بوسيله يك جمع و نشانه از پيش وجود داشتن موضوعات يا تاريخي كه انتخاب شده ، متناسب شده يا در چنين روشي كه اثر به عنوان يك مجموعه كلي يك اثر اصلي نويسنده مرتب مي شود ، مشخص مي گردد . يك اثر اشتقاقي ، يك اثر برا ساس يك يا بيشتر از يك اختصار ، خلاصه از پيش وجود داشته يا هر شكل ديگري كه اثر ممكن است دوباره مطرح شود ، انتقال داده شود و يا پذيرفته شود ، است. آثار اشتقاقي شامل آثار زير است :موضوعات از پيش وجود داشته است : (قسمت a6) : براي آثار اشتقاقي اين قسمت و قسمت b6 را كامل كنيد . در قسمت a6 آثار از پيش وجود داشته اي را كه دوباره از نو مطرح شده ، انتقال يافته ، يا پذيرفته شده است را مشخص كنيد . اثر از پيش بقيه

 وجود داشته ممكن است موضوعاتي باشد كه قبلاً منتشر شده ، قبلاً ثبت شده يا در حوزه انتشار است . يك

مثال از موضوعات از پيش وجود داشته ممكن است «نسخه روسيه اي «Goncharov’s oblomov» باشد.

موضوعات اضافه شده به اثر : (قسمتb6 ) : گزارش مختصر و كلي از موضوعات جديد پوشيده شده كه بوسيله ادعاي كپي رايت براي ثبت جستجو مي شود را ارائه دهيد . مثالهاي اثر اشتقاقي عبارتند از :

ويرايش ، تفسير حساس و ترجمه در فصلهاي 11و 17 است . اگر اثر يك تأليف است ، هم خود تأليف و هم موضوعاتي كه تأليف مي شوند را توصيف كنيد .

براي مثال : تأليف توليد نطقهاي 1917 بوسيله وود رو ويلسون . يك اثر ممكن است هم يك اثر اشتقاقي و هم يك تأليف باشد كه در اين مورد يك بيانه ساده ممكن است اين باشد : «تأليف و اضافات مواد جديد» .

قسمت 7و8و9 : حق الزحمه و مكاتبات و شناسايي و آدرس برگشت

حساب سپرده : اگر شما يك حساب سپرده را در اداره كپي رايت باز كنيد ، آن را در قسمت a7 مشخص كنيد .

به عبارت ديگر قسمت سفيد را رها كنيد و حق الزمه يا مبلغ 30 دلار را با درخواست و سپرده ارسال كنيد (كه تا 30 ژوئن 2002 مؤثر است).

مكاتبات : ( قسمت b7) : اين قسمت بايد شامل نام ، آدرس ، كدپستي محل ، شماره تلفن ، شماره فاكس و آدرس ايميل (اگر موجود است) در صورتي كه مكاتبات درباره اين درخواست ضروري باشد ، را ذكر كنيد.

 شناسايي (قسمت 8) : درخواست در صورتي پذيرفته مي شود كه تاريخ و امضاء خطي نويسنده يا مدعي ديگر كپي رايت يا مالك انحصاري حقوق يا اينكه به حقوق عامل نويسنده مجاز شود ، مدعي يا مالك حقوق انحصاري را در بر داشته باشد .

آدرس براي برگشت مدارك (قسمت9): جعبه آدرس بايد بصورت قانوني كامل شود چون مدارك در يك پاكت مخصوص برگشت داده خواهد شد.

ISBN u.s Ayency and Its Function

آژانس ISBN u.s و عملكرد آن :

آژانس ISBN u.s مسئول تعيين شماره شاخص ناشر ISBN  براي ناشراني با يك محل سكونت يا اداره در u.s و انتشار عناوين آنها در u.s هستند .

آن نمي تواند ISBN را براي ناشران خارجي تعيين كند (آژانسهاي گروه ISBN را در آدرسهاي آژانس محلي خارجي ببينيد .)

آژانس ISBN شماره هاي شاخص ناشران را تعيين و معين مي كند(كه براي هر ناشر منحصر به فرد است)

اين آژانس ليستي (Bookland EAN Bar code Film Master Suppliers)و دستورات يا آموزشهاي هانين دار را فراهم مي كند و اطلاعاتي درباره منابعي ديگر كه ناشران ممكن است به آن نياز داشته باشند ، شامل كاتالوگ در انتشار برنامه (CIP)، كتابخانه شماره مركزي كاتالوگ كنگره (LCCN) ، شماره سريال استاندارد بين المللي (ISSN) ، PUBNET و BISG را فراهم مي كند .

آژانس اهميت ISBN را براي تهيه فهرست مراجع در كتابهاي در حال چاپ ، كتابهاي در دست تهيه و مسائل ديگر ترويج داده و تشويق مي كند .

آژانس همچنين ليست جديد و جامع تمام ايالات متحده را حفظ مي كند . تعيين شماره شاخص ناشر براي زاحاطه بر ناشران ، توزيع كنندگان و جمله فروشان ايالت متحده است .اين اطلاعات از پايگاه اطلاعاتي موثق ناشران R.R.Bowker’s  داده شده است .

 آدرس و شماره شاخص ناشر ISBN (اگر موجود است).

فرايند اطلاعات PROcessiny Informtion                             

 درخواست شما براي شماره شاخص ناشر ISBN تنها رد صورتي كه شما موارد زير را رعايت كنيد تهيه مي شود :

1-كامل كردن درخواست

2-پرداخت

توجه: كارتهاي اعتباري براي پرداخت ترجيح داده مي شوند.

آژانس ISBNu.s ، ISBN را بوسيله تلفن يا فاكس تهيه نمي كند .زمان فرايند براي درخواست ISBN 10 روز تجارت (شنبه ها ، يكشنبه ها و تعطيلات روزهاي تجارت نيستند) از تاريخ قبض رسيدها از كامل كردن شكل است . اين بدين معني است كه درخواست در طول زمان است . ISBN بعد از اين كه اين دوره كامل شود ، برا ي ناشران پست خواهد شد .(هيچ مشكلي براي درخواست وجود ندارد)

فرايند حق تقدم Priority Processing                                                                 

اگر شما قصد داريد كه از آژانس براي برگشت سريع تقاضا كنيد بايد هزينه حق تقدم 75 دلاري ر ا بپردازيد و بايد آن را به هزينه حق الزحمه اضافه كنيد . سرويس حق تقدم (برتري) شامل برگشت در عرض 48 ساعت پس از دريافت قبض رسيد از شماره شاخص انتشار ISBN شما و كتاب لوگ ISBN است.
(هيچ مشكلي با در خواست وجود ندارد) اگر شما حق تقدم سرويس را تقاضا كنيد و كتاب لوگ ISBN شما ايميل شود ، لطفاً آدرس ايميل ر ا براي جايي كه بايد فرستاده شود ، تهيه كنيد .

لطفاً توجه كنيد : حق تقدم سرويس يا به وسيله ايميل يا به وسيله سرويس پيام رسان است ، اما بوسيله هر دو نيست .

 چشم پوشي از هزينه سرويسwaIViny of the service shrge                                

شركت شما ممكن است براي چشم پوشي زا هزينه سرويس تقاضا كند ، اگر شركت شما يك ماليات قابل چشم پوشي /نيكوكارانه (3c)501 را ببخشد و شركت شما مي تواند يك بيانه از مأموريت قابل چشم پوشي /نيكوكارانه را تهيه كند .

شركت شما بايد اسنادي را در Both براي اينكه براي يك دستمزد قابل چشم پوشي ، واجد شرايط شود ، تهيه كند . اگر شما چشم پوشي  از هزينه را درخواست كنيد و به فرايند حق تقدم نياز داشته باشيد ، هزينه 7500دلاري تهيه مي شود .

 

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

بانک جامع پرسشنامه جمعه دوازدهم تیر ۱۳۸۸ ۱۷:۱۱ بعد از ظهر

سمینار آشنائی با بازار سهام ایران، فارکس وتحلیل تکنیکال
 صفحه نخست  مدیروبلاگ       تماس باما       پست الکترونیک   خدمات آموزشی   خدمات نرم افزاری 
     
( محتوای این پرسشنامه محرمانه خواهد بود )

هدف از تکمیل این پرسشنامه جمع آوری اطلاعاتی در ارتباط با میزان استرس موجود در شغل و تخمین فشار کاری وارده بر شما می باشد . لطفا بعد از خواندن هر جمله در محل مربع ، بهترین جوابی را که بیان کننده شرایط محیط کاری شماست ، علامت بزنید . اگر جملات در مورد روحیات فردی است ، میزان احساسات خود را در مورد شغلتان بیان کنید . گزینه را طوری انتخاب کنید که تقریباً نشان دهنده وضعیت درستی از شرایط یا روحیه شما باشد ، متشکریم .
 سن:                   میزان تحصیلات:                     وضعیت تاهل:              سابقه حادثه:               نوع کار/پست:                                                  سابقه کار:                  تعداد افراد تحت تکفل:

جملات

هرگز به ندرت گاهی اوقات اغلب بیشتر اوقات

1- در محل کار من ، افراد کم تجربه و کم مهارت محسوب می شوند. 

□      □      □     □       □

2- شغلم به طور کامل مشخص نمی باشد.

□      □      □     □       □

3- برایم مشخص نیست چه انتظاراتی از من دارند.

□      □      □     □       □

 4- برایم مشخص نمی باشد که در آینده از من چه انتظاراتی خواهند داشت.

□      □      □     □       □

5- نمی توانم رضایت مافوقم را جلب کنم.

□      □      □     □       □

6- توانایی برقراری ارتباط با مافوقم را دارم.

□      □      □     □       □

7- سرپرست با من مثل یک فرد کم تجربه رفتار می کند و هنوز از او دستور می گیرم.

□      □      □     □       □

8- سرپرست با من رفتار مطلوبی دارد.

□      □      □     □       □

9- بین من و سرپرستم رابطه دوستانه ، قابل اعتماد و محترمانه ای وجود دارد.        

□      □      □     □       □

10- به نظر می رسد بین مدیران و کارگران رابطه ای تنش زا وجود دارد.

□      □      □     □       □

11- در انجام دادن وظایفم آزاد می باشم.

□      □      □     □       □

12- احساس می کنم که می توانم آینده ام را با انجام این کار تضمین کنم.

□      □      □     □       □

13- تعداد زیادی رئیس (سرپرست) در حوزه کاری من وجود دارد.

□      □      □     □       □

14- رئیسم (سرپرستم) به شغلش اهمیت نمی دهد.

□      □      □     □       □

15- مافوقم برخورد مناسبی نسبت به عملکردم دارد.

□      □      □     □       □

16- مافوق من از توانایی ها و شایستگی هایم قدردانی نمی کند.

□      □      □     □       □

17- در شغلم امید به ارتقاء ندارم.

□      □      □     □       □

18- میزان مشارکت من در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های مربوط به محیط کارم رضایت بخش است .

□      □      □     □       □

19- احساس می کنم که برای این شغل  آموزش زیادی دیده ام.

□      □      □     □       □

20- احساس می کنم که برای این شغل آموزش کافی دیده ام.        

□      □      □     □       □

21- نگران از دست دادن کار یا اخراج شدن هستم.

□      □      □     □       □

22- آموزش های ضمن کار برای شغلم ناکافی است.

□      □      □     □       □

23- بیشتر همکارانم با من رابطه غیردوستانه دارند.

□      □      □     □       □

24- بارغبت در محل کار حاضر نمی شوم.

□      □      □     □       □

25- در این شغل وقت ازاد برای امورات شخصی وجود ندارد.

□      □      □     □       □

26- در این شغل از لحاظ سن  سابقه کار و میزان تحصیلات تبعیض وجود دارد.

□      □      □     □       □

نمره کل سوالات 26-1

 27- محیط کارم شلوغ و از لحاظ شرایط فیزیکی(صدا-روشنایی-درجه حرارت و ...) ناراحت کننده می باشد.

□      □      □     □       □

28- فشارهای فیزیکی (برداشتن بار،ایستادن به مدت طولانی و ...) در شغلم بیش از حد می باشد. 

□      □      □     □       □

29- حجم کاری ام کاهش پیدا نمی کند.

□      □      □     □       □

30- ریتم کارم خیلی سریع می باشد.

□      □      □     □       □

31- کارم نیاز به سرعت عمل دارد.

□      □      □     □       □

32- در کارم زمانی برای استراحت،خوردن چای یا نهار وجود ندارد.

□      □      □     □       □

33- زمانهای استراحت کاری پیش بینی شده مناسب نیست.

□      □      □     □       □

34- نیازمندیهای کارم فراتر از تواناییهای من می باشد.

□      □      □     □       □

35- در پایان روز توان فیزیکی ام را از دست می دهم.

□      □      □     □       □

36- از اوقات فراغتم لذت نمی برم زیرا تمام انرژیم صرف کار می شود.

□      □      □     □       □

37- من نسبت به همکارانم باید وقت بیشتری را صرف کار کنم تا عقب نیفتم.

□      □      □     □       □

38- در مقابل بسیاری از مردم مسئول هستم.

□      □      □     □       □

39- حمایت از کارکنان در محل کارما بسیار کم می باشد.

□      □      □     □       □

40- حمایت از کارکنان در اینجا موثر و مفید نمی باشد.

□      □      □     □       □

41- برایم مشخص نیست که از من چه انتظاراتی دارند.

□      □      □     □       □

42- برایم مشخص نیست که در آینده از من چه انتظاراتی دارند.

□      □      □     □       □

43- هنگام ترک کار احساس خستگی می کنم.

□      □      □     □       □

44- در این شغل موفقیت و ارتقاء شغلی کم است.

□      □      □     □       □

45- میزان آموزش های ضمن کار برای شغلم ناکافی است.

□      □      □     □       □

46- با همکارانم در سر کار مقداری مشکل دارم.

□      □      □     □       □

47- بیشتر همکارانم برخورد غیر دوستانه ای با من دارند.

□      □      □     □       □

48- در موقع رفتن به سر کار احساس ناراحتی می کنم.

□      □      □     □       □

نمره کل سوالات48-28

لیست آزمونهای روانشناسی بر اساس حروف الفبا (لینک فعال مخصوص اعضاء)
پرسشنامه استرس گوردون(تاثیر استرس شغلی بر خانواده
بررسی پایائی و روائی پرسشنامه سبک زندگی
بررسی پایائی و روائی پرسشنامه HSE
پرسشنامه استرس (فشار روانی) Understand Your self
شاخص های ارزیابی استرس ارگونومیک (استرس گرمائی)
منابع استرس در دانشجویان
پرسشنامه سنجش استرس در کودکان
پرسشنامه مدیریت تضاد
پرسشنامه سنجش اعتیاد اینترنتی IEA
پرسشنامه فرهنگ سازمانی
تاثیر استرس بر س--ک--س و تمایلات---
پرسشنامه سبک ها تصمیم گیری GDMS اسکات و بروس
پرسشنامه ابزار سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان
پرسشنامه سنجش احساس فشار رواني اوسولا ماركهام: اين آزمون داراي 38 سؤال با دو گزينه بلي و خير است و براي سنجش استرس دانش آموزان از آن استفاده مي شود . اين مقياس بر اساس نظريه هاي مناسب روانشناسي توسط سازنده اصلي آن ماركهام در سال 1992 تدوين شده و او پژوهشهاي لازم را دربارة روايي آن به عمل آورده است. ادامه مطلب
پرسشنامه موفقيت/ ارتقاء
آزمون اضطراب امتحان فيليپس:  اين آزمون شامل 26 سؤال با د و گزينه بلي و خير 15 كسب كند اضطراب امتحان دارد. اين آزمون توسط - است. اگر دانش آموزي نمرهاي بين 26 فيليپس در سال 1979 ساخته شده است. همساني دروني اين آزمون با شيوه كودر ريچارسون بالاتر از 95 % و اعتبار آن با روش بازآزمايي بين 50 % تا 67 % گزارش شده است .ادامه مطلب
پرسشنامه سنجش استرس وگل
پرسشنامه تمايل به برنامه ريزي
پرسشنامه استرس شغلی اسیپو (Osipow’s Job Stress): این آزمون دارای 60 ماده می باشد و رده سنی بزرگسالان، هدف آزمون: ارزيابي فشار رواني مرتبط با نقش شغل زير مقياس های آزمون شش زيرمقياس: بارکاري نقش، بي‌کفايتي نقش، دوگانگي نقش، محدوده نقش، مسئوليت و محيط فيزيکي، اعتبار و روايي خارجی، درسال (1987) از سه قسمت تشکیل شده است که برای ارزيابي استرس فرد از از شش بُعد: 1ـ بارکاری نقش، 2ـ بی‌کفایتی نقش، 3ـ دوگانگی نقش، 4ـ محدوده نقش، 5ـ مسئولیت و 6ـ محیط فیزیکی است. ابعاد 6 گانه یاد شده هر کدام به ترتيب توسط 10 عبارت مورد ارزیابی قرار مي‌گيرد. بُعد "بارکاری نقش" وضعیت شخص را نسبت به تقاضاهای محیط کار مورد بررسی قرار می‌داد. بُعد "بی‌کفایتی نقش" تناسب میزان مهارت، تحصیلات و ویژگی‌های آموزشی و تجربی فرد را با نیازهای محیط کار ارزیابی می نمود. بُعد "دوگانگی نقش" آگاهی فرد از از اولویت‌ها، چشم داشت‌های محیط کار و معیارهای ارزشیابی را ارزیابی می‌کند. بُعد "محدودة نقش" تضادهایی را که فرد از نظر وجدان کاری و نقشی که از او در محیط کار انتظار می‌رود مورد ارزیابی قرار داده و بُعد "مسئولیت" احساس مسئولیت فرد از نظر کارآیی و رفاه دیگران در محیط کار را می‌سنجد و بُعد " محیط فیزیکی" شرایط نامساعد فیزیکی محیط کار که فرد در معرض آن قرار دارد را بررسی می‌کند.
پرسشنامه استرس شغلی ( Health & Safety Executive’s HSE) پرسشنامه استرس شغلي  HSE،  تعداد عبارات آزمون، این آزمون دارای 35 ماده می باشد،   رده سنی بزرگسالان،  هدف آزمون:ارزيابي فشار رواني شغل،    زير مقياس های آزمون: هفت زيرمقياس: تقاضا، کنترل، حمايت مسئولين، حمايت همكار، ارتباط، نقش و تغييرات، اعتبار و روايي خارجی
پرسشنامه استرس هری (Hari’s Stress Inventory)
پرسشنامه بهره وری
پرسشنامه راهنمايي افراد براي موقعيتهاي استرس زا (Coping Inventory for Stressful Situation)
پرسش نامه مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)
فهرست اختلال استرس پس از ضربه (PCL)
پرسشنامه تعیین میزان صداقت
مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS)
پرسشنامه استرس شغلی استاینمتز
: چهت بررسی میزان استرس شغلی کارکنان استفاده میشود.این پرسشنامه را استاینمتز(1977)تهیه کرد و شامل 36 عبارت در مورد موقعیتهای تنش زای محیط کاری می باشد.ترجمه این پرسشنامه در کتاب استرس روانی(قراچه داغی، 1370)آمده است و یعقوبی در سال 1374 ضریب پایایی آن را با استفاده از روش تنصیف و بازآزمایی به ترتیب 69/0 و 72/0 گزارش کرده است.
 پرسشنامه 28 سؤالی GHQ: جهت بررسی وضعیت سلامت روانی کارکنان که توسط یعقوبی و پالاهنگ(1374)و زیر نظر دکتر براهنی ترجمه گردیده است استفاده شده است. پرسشنامه GHQ را که گلدبرگ(1972)ساخته است به صورتهای 30، 60، 12، 28 سؤالی موجود می باشد(یعقوبی، 1374).
فرم 28 سؤالی آن با4 خرده آزمون نشانه های جسمانی، اضطراب و اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی است.مطالعات مختلف نشان دهنده پایایی بالای این پرسشنامه است به طوری که یعقوبی(1374) ضریب پایایی کلی این آزمون را 88/0 و ضریب پایایی خرده آزمونها را بین 50/0 تا 81/0 گزارش کرده است.
مدل نیاز شغلی و کنترل شغلی(  job demands & control model): از مدلهای استاندارد جهانی در زمینه ارزیابی تنش شغلی
پرسشنامه فشار روانی در شغل (استرس شغلی) الیوت: در سال 1994 ساخته شده و دارای یک مقیاس چهار درجه ای   (4-1) از هرگز تا اغلب برای هر سوال می باشد. پرسشنامه مربوط به استرس افراد را از4-1کد گذاري کرده  و بعد با در نظر گرفتن استاندارد پيشنهادي براي اين پرسشنامه،با جمع امتيازات براي هر فرد  افراد را در سه دسته قرار داديم. افرادي که امتيازشان از30-20 شد دردسته استرس کم افراي که  امتيازشان از 40-31 شددردسته استرس متوسط  افرادي که از 41 -50 شد را دردسته استرس نسبتاً زياد 

پرسشنامه مهارت مدیران.pdf

  فیلمها و نوارهای صوتی سمینارهای استرس و ...، پرسشنامه های استرس شغلی بهمراه بررسی پایائی و روائی و تحقیقات موید، آخرین مقالات دنیا در زمینه استرس شغلی و ... (مخصوص اعضاء)        ادامه مطلب  
توجه به این نکته لازم است که حد مناسبی از استرس باعث افزایش کارائی و ایجاد حس رقابت در بین کارکنان سازمان میگردد و آنچه مخرب است حد بالای استرس است که موجب فرسودگی شغلی کارکنان میگردد.
در ضمن بخاطر داشته باشید در سازمانهای ناکارا و فاسد اغلب کارکنان شایسته و سالم در معرض استرس بیشتری نسبت به سایر کارکنان میباشند.   ادامه مطلب 

آزمونهای روانشناسی (لینک فعال مخصوص اعضاء)

آزمونهاي هوش و حافظه

۱ آزمون آندره ري همراه با كارت ۱۲ آزمون مكعب‌هاي كهس
۲ آزمون حافظه بينايي كيم كاراد ۱۳ وكسلر بزرگسالان تجديدنظرشده (WAIS-R)
۳ آزمون حافظه عددي و كلامي ۱۴ وكسلر پيش دبستاني (WPPSI)
۴ آزمون حافظه وكسلر (W.M.S) ۱۵ وكسلركودكان تجديدنظر شده (WISC-R)
۵ آزمون ريون بزرگسالان (كاغذ گلاسه) ۱۶ كيف طرح سامسونت، مخصوص آزمون وكسلر(اختياري)
۶ آزمون ريون پيشرفته ۱۷ آزمون هوشي تكميل تصاوير
۷ آزمون ريون كودكان ـ رنگي (كاغذ گلاسه) ۱۸ آزمون هوشي كتل فرم دو (نوجوانان)
۸ آزمون شكل گيري مفهوم ويگوتسكي ۱۹ آزمون هوشي كتل فرم سه (بزرگسالان)
۹ آزمون گوديناف هوشي ۲۰ آزمون هوشي موزائيك ژيل
۱۰ آزمون مازهاي پروتئوس ۲۱ آزمون هوشي سانتوچي (4 الي 6 ساله)
۱۱ آزمون مجموعه تشخيصي شناختي كي ۲۲ آزمون هوشي دمينوها (D48)

آزمونهاي شخصيت
۱ آزمون مفهوم خويشتن بك ۱۵ مقياس سنجش ادراك خويشتن (SMSP)
۲ آزمون سطح خودپندارة راجرز ۱۶ پرسشنامه شخصيتي چند جنبه‌اي برن رويتر
۳ آزمون شخصيت آيزنك بزرگسالان (هنجار ايراني) ۱۷ پرسشنامه شخصيتي روان نژندي (KNPI)
۴ آزمون شخصيت آيزنك نوجوانان (هنجار ايراني) ۱۸ مقياس خودپنداره كودكان (CSCS)
۵ آزمون 16 عامل شخصيت كتل ۱۹ پرسشنامه خصوصيات اخلاقي وودورث
۶ آزمون عزت نفس كوپراسميت ۲۰ پرسشنامه شخصيتي آيزنك (تجديدنظرشده) فرم كوتاه
۷ آزمون منبع كنترل (دروني ـ بيروني) راتر ۲۱ آزمون منبع كنترل (تجديدنظر شده)
۸ پرسشنامه خودشناسي ۲۲ آزمون تيپ شخصيتيA و B
۹ پرسشنامه درونگرايي و برونگرايي ۲۳ آزمون شخصيت نوع A ـ 85 سئوالي (تجديدنظرشده)
۱۰ مقياس خلق و خوي مالهولترا (MTS) ۲۴ آزمون ارزش‌هاي شخصي آلپورت
۱۱ پرسشنامه ارزش‌هاي شخصي (PVQ) ۲۵ آزمون التزام عملي به اعتقادات مذهبي(هنجار ايراني)
۱۲ پرسشنامه خودپندارة سارا سوات (SCQ) ۲۶ آزمون عزت نفس آيزنك
۱۳ مقياس ارزشهاي شغلي وخانوادگي(دانشجويان دختر) ۲۷ آزمون عزت نفس پپ
۱۴ مقياس بلوغ عاطفي (EMS) ۲۸ پرسشنامه شخصيتي كاليفرنيا (CPI) 480 سؤالي

آزمونهاي استعداد و توانايي
۱ آزمون آمادگي تحصيلي متروپاليتن ۱۴ پرسشنامه عادتهاي مطالعه (PSSHI)
۲ آزمون رغبت سنج تحصيلي شغلي ۱۵ آزمون قضاوت اخلاقي (MJI)
۳ آزمون لينكن ـ اوزرتسكي (مقياس رشد حركتي) ۱۶ آزمون انگيزه پيشرفت (ACMT)
۴ كيف طرح سامسونت، مخصوص آزمون فوق(اختياري) ۱۷  آزمون تحمل ناكامي (ERTO)
۵ پرسشنامه استفاده بهينه از وقت ۱۸ آزمون تحمل ناكامي (ERTO)
۶ پرسشنامه رضايت شغلي ۱۹ آزمون انگيزه پيشرفت هرمنس
۷ پرسشنامه روان شناسي رانندگي ۲۰ پرسشنامه سبك‌هاي يادگيري
۸ پرسشنامه شجاعت ۲۱ پرسشنامه راهبردهاي خودانگيخته براي يادگيري
۹ پرسشنامه علاقه به ماديات ۲۲ پرسشنامه حالت‌هاي فراشناختي
۱۰ پرسشنامه قدرت تخيل ۲۳ پرسشنامه آگاهي فراشناختي از راهبردهاي خواندن
۱۱ پرسشنامه قدرت رهبري ۲۴ پرسشنامه رويكردهاي مطالعه
۱۲ پرسشنامه قدرت ريسك ۲۵ پرسشنامه چابكي (هنجار ايراني)
۱۳ پرسشنامه سنجش خلاقيت (CREE) ۲۶ پرسشنامه نگرش نسبت به خلاقيت (شيفر)

آزمونهاي فرافكن
۱ آزمون اندريافت سالمندان (S.A.T) ۵ آزمون رورشاخ
۲ آزمون اندريافت كودكان (C.A.T) ۶ آزمون جملات نيمه تمام راتر
۳ آزمون اندريافت موضوع (T.A.T) ۷ آزمون فرافكن انگيزه پيشرفت به همراه كارت‌ها
۴ آزمون جملات نيمه تمام ساكس    

آزمونهاي روابط بين فردي
۱ آزمون رشد اجتماعي واينلند ۱۴ پرسشنامه پذيرش اجتماعي
۲ پرسشنامه رضايت زناشويي ۱۵ آزمون سازگاري دانش آموزان دبيرستاني
۳ پرسشنامه سازگاري ۱۶ آزمون هوش هيجاني (هنجار ايراني)
۴ پرسشنامه شكيبايي ۱۷ آزمون هوشي هيجاني (20 سؤالي)
۵ پرسشنامه شناخت و داوري نسبت به مردم ۱۸ آزمون كمرويي (هنجار ايراني)
۶ پرسشنامه كنترل خشم ۱۹ پرسشنامه پرخاشگري
۷ پرسشنامه محبوبيت ۲۰ پرسشنامه مقبوليت اجتماعي كودكان دبستاني (هنجار ايراني)
۸ پرسشنامه مقياس عشق ۲۱ آزمون هيجان خواهي زاكرمن
۹ مقياس بلوغ اجتماعي رائو(RSMS) ۲۲ پرسشنامه شيوه‌هاي فرزندپروري (بامبريند)
۱۰ آزمون تائيد جويي كودكان(CAST) ۲۳ مثلث عشق
۱۱ پرسشنامه سازگاري ازدواج فرم الف و ب ۲۴ مقياس خشم باليني
۱۲ پرسشنامه سنجش سازگاري بل (فرم بزرگسالان) ۲۵ نگرش نسبت به ايدز
۱۳ مقياس انگيزة تاييد (AMS) ۲۶ پرسشنامه همسرآزاري (هنجار ايراني)

آزمونهاي تشخيصي
۱ آزمون اضطراب كتل ۱۹ آزمون افسردگي كودكان
۲ آزمون افسردگي بك ۲۰ پرسشنامه اضطراب (30 سؤالي)
۳ آزمون بنتون (نوروپسيكولوژي) همراه با 3 سري كارت ۲۱ پرسشنامه سلامت عمومي GHQ
۴ آزمون بندرگشتالت (شامل كارت، راهنماي اجرا و تفسير) ۲۲ آزمون اضطراب اسپيلبرگر (هنجار ايراني)
۵ آزمون شخصيتي كرنل (فرم N2) ۲۳ آزمون اضطراب هاميلتون
۶ آزمون گوديناف با تفسير باليني ۲۴ آزمون اضطراب امتحان
۷ آزمون ويسكانسين WCST)) نوروپسيكولوژي ۲۵ مقياس سنجش افكار خودكشي بك
۸ آزمون MMPI (نرم اصلي 566 سؤالي) ۲۶ آزمون افسردگي كودكان و نوجوانان (هنجار ايراني)
۹ آزمونMMPI 71 سؤالي(هنجار ايراني) ۲۷ آزمون MMPI-2 (همراه با كتاب راهنماي تفسير)
۱۰ آزمون(90)-R SCL ۲۸ مقياس نااميدي كودكان (هنجار ايراني)
۱۱ پرسشنامه استرس ۲۹ آزمون ميلون ـ3 (هنجار ايراني)
۱۲ پرسشنامه اعتقاد به خرافات ۳۰ پرسشنامه وسواس مذهبي (هنجار ايراني)
۱۳ پرسشنامه تشخيص هيجان و احساسات ۳۱ مقياس سنجش سردردهاي تنشي
۱۴ پرسشنامه خود بيمارانگاري ۳۲ آزمون خشم اسپيلبرگر (هنجار ايراني)
۱۵ پرسشنامه ترس (FCL) ۳۳ پرسشنامه فرسودگي شغلي گلدارد
۱۶ چك ليست بهداشت رواني (MHC) ۳۴ پرسشنامه صبحي - غروبي
۱۷ پرسشنامه راهنماي نيازهاي دانش آموزان (GNI) ۳۵ پرسشنامه سما (سنجش ميزان افسردگي) با نرم ايراني
۱۸ آزمون سنجش اضطراب زانگ    

*** پرسشنامه های مدیریت استراتژیک و کارآفرینی ***


◄ پرسشنامه اثربخشی سیستم تحقیق و توسعه در سازمان کارآفرین

◄ پرسشنامه تشخیص ساختار کارآفرینانه

◄ پرسشنامه سنجش مفاهیم کارآفرینانه استیونسون

◄ پرسشنامه محیط داخلی سازمان برای کارآفرینی

◄ پرسشنامه نگرش کارکنان به جنبه های مختلف سازمان

◄ پرسشنامه سنجش میزان بی تفاوتی در كاركنان سازمان

◄ پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در سازمان

◄ پرسشنامه نیمرخ كارآفرینى

◄ پرسشنامه سنجش نیاز به استقلال

◄ پرسشنامه تست تمایل به مخاطره و ریسك

◄ پرسشنامه نوآوری، پیش نگری و ریسک پذیری

◄ پرسشنامه شخصیت کارآفرین

◄ پرسشنامه مهارت‌های کارآفرینی

◄ پرسشنامه آگاهی درباره کارآفرینی

◄ پرسشنامه انگیزه کارآفرینی

◄ پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار کارآفرینی

◄ پرسشنامه مهارت‌های کارآفرینی

◄ پرسشنامه ظرفیت کارآفرینانه افراد

◄ پرسشنامه آمادگى رهبرى كسب و كار مستقل

◄ پرسشنامه تست صلاحیت راه اندازى كسب و كار مستقل

◄ پرسشنامه تعیین ضریب كارآفرینى مربوط به تأسیس شركت

◄ پرسشنامه عوامل خودکامیابی موثر بر کارآفرینی

◄ پرسشنامه فرهنگ و عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر کارآفرینی زنان

◄ پرسشنامه بررسی کارآفرینی

◄ پرسشنامه آمادگی کارآفرینی

◄ پرسشنامه ارزیابی برنامه کارآفرینی

◄ پرسشنامه بررسی میزان خلاقیت در سازمان کارآفرین

◄ پرسشنامه نوآوری و کسب و کار اصلی سازمان

◄ پرسشنامه تفکر افراد درباره نوآوری

◄ پرسشنامه نوآورانه بودن سازمان

◄ پرسشنامه مدیریت نوآوری

◄ پرسشنامه خلاقیت و نوآوری در سازمان

◄ پرسشنامه خلاقیت و نوآوری در سازمان

◄ پرسشنامه جو نوآوری در سازمان

◄ پرسشنامه جو نوآوری

◄ پرسشنامه ابتكار و نوآوری شغلی

◄ پرسشنامه توافق درباره بیانیه کسب و کار

◄ پرسشنامه استراتژی های پورتر

◄ پرسشنامه ارزیابی سیستم برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت

◄ پرسشنامه اثربخشی فرآیند توسعه استراتژی

◄ پرسشنامه پیامدهای برنامه‌ریزی استراتژیک

◄ پرسشنامه اثربخشی فرآیند ایجاد استراتژی

◄ پرسشنامه نگرش ها در زمینه فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیك

◄ پرسشنامه رسمیت برنامه‌ریزی استراتژیک

◄ پرسشنامه رضایت مشتریان از کالاها و خدمات سازمان

◄ پرسشنامه شناسایی فرصت‌های بیرونی سازمانی

◄ پرسشنامه ویژگی‌های محیط رقابتی

◄ پرسشنامه پویایی رقابت

◄ پرسشنامه ممیزی محیطی

◄ پرسشنامه عدم اطمینان محیطی درک شده

◄ پرسشنامه استراتژی‌های کسب مزیت رقابتی سازمان

◄ پرسشنامه مهارت‌های تفکر استراتژیک در رهبری

◄ پرسشنامه تیم استراتژیک

◄ پرسشنامه عوامل استراتژیک در کسب و کار

◄ پرسشنامه تعیین نیاز به بهبود در حوزه‌های استراتژیک

◄ پرسشنامه ارزش‌های کاری در سازمان

◄ پرسشنامه چشم انداز و ارزش‌های سازمانی

◄ پرسشنامه سنجش كارآفرینی درون سازمانی

◄ پرسشنامه تشخیص ارتباطات کارآفرینانه

◄ پرسشنامه سیستم پاداش در سازمان كارآفرینانه

◄ پرسشنامه سنجش میزان كنترل اثربخش در سازمان كارآفرینانه

◄ پرسشنامه فرهنگ سازمانی كارآفرینانه

 ادامه مطلب

*** پرسشنامه های بازاریابی و مدیریت بازرگانی ***

◄ پرسشنامه ارزیابی بازارهای بین المللی

◄ پرسشنامه موانع ورود به بازارهای صنعتی

◄ پرسشنامه عوامل اثر گذار بر واردات کالا

◄ پرسشنامه موانع صادرات

◄ پرسشنامه خدمات ارائه شده به صادرکنندگان

◄ پرسشنامه روابط واردکنندگان با صادرکنندگان

◄ پرسشنامه استفاده از دانش و اطلاعات در صادرات

◄ پرسشنامه قرابت فرهنگی و بازارهای خارجی

◄ پرسشنامه مسائل مربوط به صادرات

◄ پرسشنامه کیفیت خدمات مربوط به سفارشات و دریافت کالا

◄ پرسشنامه خرید از اینترنت

◄ پرسشنامه تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان

◄ پرسشنامه نگرش افراد درباره خرید کالاهای وارداتی که مد هستند

◄ پرسشنامه نگرش ها نسبت به خرید از فروشگاه

◄ پرسشنامه ارزش درک شده خرید

◄ پرسشنامه اقدامات خرید به هنگام

◄ پرسشنامه نگرش ها نسبت به خرید

◄ پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند

◄ پرسشنامه تاثیر تبلیغات بر موفقیت برند

◄ پرسشنامه تصویر برند شرکت های خصوصی

◄ پرسشنامه میزان توجه به برند سازمان

◄ پرسشنامه دلایل توجه به تبلیغات

◄ پرسشنامه نگرش افراد نسبت به تبلیغات

◄ پرسشنامه تبلیغات متحرک در شرکت های چند ملیتی

◄ پرسشنامه رویکردها نسبت به تبلیغات

◄ پرسشنامه نگرش ها در زمینه تبلیغات

◄ پرسشنامه کیفیت خدمات خرده فروشی

◄ پرسشنامه فروشنده حرفه ای

◄ پرسشنامه توانایی های ارتباطی فروشندگان

◄ پرسشنامه رابطه بین فروشنده و مشتری

◄ پرسشنامه مذاکرات فروش با خریداران خارجی

◄ پرسشنامه عوامل اثر گذار بر فروش

◄ پرسشنامه رضایت شغلی فروشندگان

◄ پرسشنامه مدیریت فروش

◄ پرسشنامه شکایات مشتری

◄ پرسشنامه تعاملات ویژه با مشتریان

◄ پرسشنامه ارزیابی میزان وفاداری مشتری

◄ پرسشنامه نگرش مشتریان نسبت به عملکرد سازمان

◄ پرسشنامه رفتار اخلاقی شرکت و قصد خرید مشتریان

◄ پرسشنامه ارزیابی رستوران ها از طریق مشتری

◄ پرسشنامه ناخشنودی مشتری

◄ پرسشنامه نحوه ارائه خدمات به مشتری

◄ پرسشنامه ارزش درک شده توسط مشتری

◄ پرسشنامه رضایت مشتری و پیامدهای آن

◄ پرسشنامه رابطه بین مشتری و مشاور

◄ پرسشنامه توانمند سازی کارکنان مرتبط با مشتری

◄ پرسشنامه نقش مشتری در فرایند ارائه خدمات

◄ پرسشنامه وفاداری مشتری به خدمات سازمان

◄ پرسشنامه گرایش سازمان به مشتری محوری

◄ پرسشنامه عملکرد تیم در ارائه خدمات به مشتری

◄ پرسشنامه حفظ و مراقبت از مشتری

◄ پرسشنامه مشتری مداری

◄ پرسشنامه بررسی نیازهای مشتریان

◄ پرسشنامه مشتری گرایی

◄ پرسشنامه تاثیر اینترنت بر بازاریابی

◄ پرسشنامه فرآیندهای سازمانی، فناوری اطلاعات و استراتژی‌ های بازاریابی

◄ پرسشنامه محیط رقابتی و گرایشات بازاریابی

◄ پرسشنامه اتحاد استراتژیک بازاریابی

◄ پرسشنامه اطلاعات موجود در استراتژی بازار

◄ پرسشنامه دشواری های مدیران در توسعه استراتژی بازاریابی

◄ پرسشنامه توسعه استراتژی بازاریابی

◄ پرسشنامه اثربخشی سیستم های بازاریابی

◄ پرسشنامه تحلیل نقاط قوت در بازاریابی

◄ پرسشنامه ابعاد دانش بازار در توسعه کالاهای جدید

◄ پرسشنامه اثربخشی فعالیت های بازاریابی 2

◄ پرسشنامه اثربخشی فعالیت های بازاریابی

◄ پرسشنامه قابلیت ها و مهارت های لازم برای بازاریابی

◄ پرسشنامه سبک های مدیریت مدیران بازاریابی

◄ پرسشنامه رویکردهای رابطه ای در بازاریابی

◄ پرسشنامه رضایت از قیمت

◄ پرسشنامه عدم اطمینان بازاریابی

◄ پرسشنامه فعالیت های بازاریابی

◄ پرسشنامه گرایش بازار

◄ پرسشنامه گرایش به بازار

◄ پرسشنامه میزان توجه سازمان به بازاریابی

◄ پرسشنامه گرایش بازار

◄ پرسشنامه بازارهای ارگانیک

◄ پرسشنامه حوزه های بازاریابی و توسعه به لحاظ مدیریت دانش
لطفا نظرات خود را در مورد مطلب خوانده شده بنویسید.                             
 
                          
نام و نام خانوادگي:
پست الكترونيك :    
                        
                           
نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

ميانگين و انحراف (تغيير)(انحراف معيار، s) جمعه دوازدهم تیر ۱۳۸۸ ۱۷:۱۰ بعد از ظهر

 يك واحد اندازه گيري (مقياس) فرايند است.

انحراف معيار از روي اطلاعات نمودار كنترل مي تواند تخمين زده شود بوسيله :        يا          

هر جا كه  و   ميانگين دسته هاي فرعي و انحراف معيار است ، d2 و c4 مربوط به ارزشهاي ثابت بر مبناي اندازه هاي نمونه هاي دسته هاي فرعي مي باشد.جدول تغيير ناپذير (ثابت)در نمودار كنترل را ببينيد.

فرايند معمول و متداول به سادگي بوسيله  و  و  تخمين زده مي شود .

 محاسبه فرايند پيشرفت قابليت(توانايي عرضه)

       ·براي اندازه گيري درجه اي كه قابليت تلاقي تقاضاي مشتري را دارد يا نه ، شاخص قابليت براي مقايسه (تطبيق) توضيح فرايند شما در رابطه با تشخيص محدوديت بسط داده شده است.

       ·يك فرايند ثايت مي تواند بوسيله اندازه گيري تغيير و انحراف آسان بيان شود (نشان داده شود).

-6 انحراف استاندارد . تطبيق 6 انحراف استاندارد (انحراف معيار) فرايند تغيير كه قابليت فراهم آوردن (تهيه) مشخصات مشتري را اندازه گيري مي كند .

بعضي از مقياسهاي قابليت شامل CP  و معكوس آن CPK, CPu , Cpl , C2  (قابليت ساده فرايند) Cp

نكته : زماني كه CP مربوط به بسط فرايندهاي نسبي خصوصيات وسعت است به خوبي به نظر نمي رسد كه چگونه فرايند متقابل بر روي هدفاي با ارزش متمركز شده است .

فرايند تغيير بالغ بر مشخصات ، معايب براي آنها بوجود آورده است . فرايند فقط با خصوصيات تلاقي مي كند كه با حداقل 3درصد نقص و عيب ساخته خواهد شد و از اين بيشتر زماني است كه فرايند متمركز نشده باشد.

فرايند تغيير كمتر از مشخصات است ، اگر چه نقص و عيب ممكن است ساخته شود اگر فرايند يا جهت هدف (ارزش اهداف) متمركز نباشد .

(شاخصهاي فرايند قابليت )CPK , CPU , CP1  شاخص CP1 , CP2

( براي مشخصات محدود يك طرفه )و CPK ( براي مشخصات محدود دوطرفه) فرايند تغيير را با توجه به مشخصات قابل قبول فقط اندازه گيري نمي كند ، همچنين شامل محاسبه مكان معمول فرايند مي شود .

CPK فرايند قابل اندازه گيري به حساب مي آيد و كم اثر تر از CP1 , CPU است .     

نكته : اگر فرايند نزديك به نرمال باشد ، در كنترل آماري ، cpk مي تواند براي تخمين درصد انتظار معيوب استفاده شود.تخمين نسبت مواد معيوب از حوصله اين كتاب خارج است ، مي تواند در يك كتاب آماري مورد بررسي قرار گيرد .

       ·اگر فرايند قابليت نداشته باشد از يك تيم براي شناسايي و تصحيح علتهاي متداوم تغيير در فرايند استفاده مي كنيم .

 فرايند قابليت : بر اساس اطلاعات منفرد فرايند جامعه (تعداد) ، اگر يك فرايند توانايي تلاقي با نيازها و خصوصيات مشتري دارد براي تصميم گيري استفاده مي شود .

آن نشان دهنده سرعت فرايند براي برخي از دوره هاي زماني خاص مي باشد.

نمودار كنترل در اندازه نمونه هاي كوچك استفاده مي شود .اضافه كاري و نگاه كردن به ميانگين كنترل محدوديت به طور طبيعي تغييرات متداوم را محدود مي كند .

اين محدوديت ها با محدوديت هاي خصوصيات گيج كننده و پيچيده نيستند كه براي ويژگيهاي اطلاعات منفرد در جامعه وجود دارد .

 تغييرات:

معني توصيف مراحل در اين قسمت بر مبناي فرايند قابليت نمودار كنترل اطلاعات(داده ها) متغيير مي باشد فرايند قابليت يك ويژگي نمودار كنترل اطلاعات نشان داده مي شود و به وسيله ميانگين هاي    و η    و   و  نشان داده مي شود .

 فرايند قابليت :

از بين رفتن فرايند

زماني كه CPK<1 . مواد معيوب ساخته مي شود

 نمودار رادار

درجه بندي عملكرد سازماني

چرا ازآن استفاده مي كنيم ؟

براي نمايش دادن و نشان دادن و مجسم كردن در يك دياگرام در اندازه شكاف ميان تعدادي از ناحيه عملكرد جاري هر دو سازمان و ناحيه ايده آل عملكرد سازمان آنچه بايستي انجام دهد .

       ·ايجاد تراكم قدرت و هويدا و آشكار كردن ضعفها

       ·نشان دادن و آشكار كردن اهميت طبقه بندي عملكرد

       ·عملكرد كامل در هر طبقه به خوبي انجام گيرد و به روشني تعريف شود .

       ·ثبت كردن ادراكات متفاوت اعضاي تيم درباره عملكرد سازمان چگونه آنرا به اجرا در آوريم .

1-               جمع آوري كردن درست تيم و ارزيابي

نكته : مهم و حساس است براي فهميدن تغيير ديدگاهايي براي جلوگيري از نقطه كور سازمان.

2-               انتخاب و تعريف و درجه بندي طبقه بنديها .

       ·نمودار  مي تواند شمار وسيعي از طبقه بنديها با عرض 10-5 طبقه به عنوان ميانگين را كنترل كند .

       ·طوفان مغزي يا فكر بكر از يك دياگرام وابستگي براي ايجاد طبقات استفاده مي كند .

       ·تعريف دو سازمان بدون عملكرد و كاملاً با عملكرد در هرطبقه و سپس درجه بندي آن مطابق با كارهاي انجام گرفته .

3-               ساختن چارت(نمودار)

       ·كشيدن يك چرخ بزرگ بر روي يك فليپ چارت با تعدادي ميله كه طبقه ها را درجه بندي مي كند .

       ·نوشتن هر درجه اي از طبقه در آخر هر ميله در اطراف و پيرامون چرخ .

    ·علامتگذاري هر ميله از صفر تا n مقياس با صفر در مركز دايره براي عدم عملكرد و در بالاترين شماره در مقياس در طرف راست شعاع براي عملكرد بالا.

       ·عملكرد مي تواند اندازه گيري شود با ديگر موضوعات و اشياء

4-               درجه تمام عملكردهاي طبقات

a)                 فردي : درجه هر فردي در خاموشي و استفاده از علامتهاي رنگارنگ يا برچسبهاي چسبنده دقيقاً در فليپ چارت است .

b)        تيم : از طريق توافق عمومي يا يك ميانگين امتيازات فردي ، يك درجه تيمي بدست مي آيد . فهميدن گزارش هر دو دسته و رشد درجه فردي .

نكته : ايجاد درجه بالاي تيمي قابل مشاهده در نمودار ، از تفاوتهاي درجه تيمي از درجه فردي چارت به وسيله رنگ يا نوع علامت مطمئن شويد .

5-               اتصال درجه هاي تيمي براي هر طبقه و برجسته كردن نيازها .

نكته : يك خلأ امتياز مي تواند بوسيله منها كردن امتياز درجه هاي تيمي از بالاترين شماره در مقياس درجه بندي به هر طبقه افزايش يابد .

به طور مثال در يك مقياس 10 يك درجه تيم 4 توليد يك خلأ امتياز 6 در طبقه B,E است .

6-               تفسير و استفاده از نتايج .

    ·در مجموع مشخص كردن درجه شكاف در هر طبقه اما نه در رابطه با اهميت طبقه خودشان كار كردن در بزرگترين شكاف در طبقه فوق العاده حساس و مهم است .

    ·اعلام كردن نتايج نمودار رادار در يك محل مشهور ، بررسي پيشرفتهاي منظم و به روز كردن چارت مطابق با آن . آن يك تجسم بزرگ از گزارش كارت است .

رادار

TQC بررسي امتيازها

محدوده درجه بندي در تيم

………..ميانگين

اهداف شركت : داشتن 80 درصد از همه موجودي (34) دستيابي به يك مجموع امتياز بيشتر از <5/3

محاسبه كردن مجموع امتيازها

مجموع و ميانگين

ماكزيمم 5                                        

نمودارران((RUN

مسير روند

چرا از آن استفاده مي كنيم

براي در نظر گرفتن يك تيم براي مطالعه اطلاعات مشاهده شده (ارزيابي عملكرد يك فرايند) چطور انجام مي گيرد ؟

       ·بررسي كردن يك عملكرد يا بيشتر فرايندهاي اضافه كاري براي كشف روند شيف يا سيكل

       ·اجازه دان به تيم براي مقايسه كردن ارزيابي قبل از عملكرد و بعد از اجراي يك راه حل براي سنجش تأثير آن

       ·تمركز توجه بر روي ضرورت واقعي تغييرات در فرايند .

       ·مسير مفيد اطلاعات براي پيش بينيهاي روندها

چطور آن را انجام دهيم :

1-تصميم به ارزيابي عملكرد فرايند

2- جمع آوري فرايند

معمولاً 25-20 امتياز اطلاعات براي كشف الگوهاي مهم جمع آوري مي شود .

3- يك نمودار با يك خط عمودي و يك خط افقي ايجاد كنيد

در خط عمومي (محور X) بكشيد . مقياس كه مربوط مي شود به تغييراتي كه اندازه گيري كرده ايد .

مرتب كنيد محور Y را براي پوشش كردن محدوده اندازه گيري و سپس بعضي مثالها 2/1  1  زمانها در محدوده اطلاعات .

طرح و اطلاعات

نگاه به اطلاعات جمع آوري شده بكنيد اگر گرايشات آشكاري وجود ندارد ، ميانگين يا اندازه گيري را از نظر علم حساب ، حساب كنيد .

ميانگين ، جمع ارزشهاي اندازه گيري شده است كه بوسيله نقاط اطلاعاتي تقسيم بندي شده اند .

ارزش نسبي هم مي تواند مورد استفاده قرار گيرد اما منظور …..است كه به صورت مكرر بكار برده مي شود تا مركز …….مورد را انداز ه گيري كند .

نقاط اطلاعاتي را جهت كسب اطلاعات بيشتر در مورد……. ميانگينها ببينيد .

يك خط افقي در ارزش نسبي بكشيد .

اخطار :

هر وقت كه اطلاعات جديدي اضافه مي شود خط مياني را دوباره نكشيد .

فقط زماني كه تغيير قابل ملاحظه اي در روند كار يا موقعيت غالب بودن وجود داشته باشد ميانگين بايد دوباره حساب شده و دوباره كشيده شود و سپس از نقاط اطلاعاتي فقط بعد از تغيير بررسي شده استفاده كنيد .

تفسير نمودار

توجه به موقعيت خط مياني كنيد .

آيا آن در جايي كه بايد مربوط به نياز يا تشخيص مشتري باشد قرار دارد. آيا آن در جايي كه شما مي خواهيد مربوط به هدف تجاري شما باشد قرار دارد

اخطار :

يك خط در بكارگيري مقدار ترتيبي وسيله اي تمايل به ديدن هر ناپايداري در اطلاعات است به خاطر اينكه خيلي مهم هستند .

نمودار دو بايد جهت توجه بر تغييرات حياتي صحيح در پيشروي مورد استفاده قرار گيرد .

تست هاي ساده مي توانند جهت جستجو كردن روند ها و الگوهاي پر مفهوم استفاده قرار گيرد . اين تستها در نمودارهاي كنترل در بخش تعيين كنيد كه پيشروي شما از كنترل خارج است يافت مي شوند به خاطر داشته باشيد كه جهت مصارف تصنعي بيشتر يك نمودار كنترل ارزش ندارد بخاطر اينكه آن يك نمودار ساده با محدوديتهايي است براساس آماري دارد .

ندو شماره ميانگين (متوسط) روزها جهت تشخيص شايستگي براي خدمات

توجه : نيازمنديهاي شايستگي كه در ماه May  تغيير كرد تصميمات را براي پرسنل بخش آسانتر ساخت . از لحاظ آماري ، روند مشخص است به خاطر اينكه دو يا بيشتر موارد پي رد پي (نتيجه هاي) وجود دارند كه در حال كاهش هستند .

نمودار پراكندگي                      اندازه گيري ارتباطات بين متغيران

چرا بكار مي رود ؟

جهت مطالعه و تشخيص ارتباط ممكن است بين تغييراي كه در دو مجموعه مختلف ناپايداريها مشاهده شدند بكار مي رود .

چه كاري انجام مي دهد ؟

-اطلاعاتي جهت تثبيت (تأييد) فرضيه اي كه دو متغير با هم در ارتباط هستند تهيه مي كند .

-تست كردن مقاومت يك نسبت ذخيره اي (ارتباط پتانسيلي) ابزارهاي آماري و بصري (ديد) را فراهم مي سازد.

-يك پيگيري خوبي را نسبت به نمودار مسبب و سبب تهيه مي كند تا اين نكته را دريابد كه فقط يك رابطه توافقي بين سبب و مسبب وجود دارد .

من چگونه اين كار را كنم ؟

1-        پنجاه تا صد نمونه جفتي از اطلاعاتي كه شما فكر مي كنيد ممكن است در ارتباط با كار شما باشد و صفحه اطلاعاتي مي سازند جمع آوري كنيد .

ميانگين تجربه (آزمايش)                                                        ميانگين برآورد جلسه         مرحله   

تيك آموزشي (روزها)                                                                   (بر مقياس 1تا5)                1

220                                                                                                                                                                                        2/4

نظريه : ارتباطي ممكن است بين تعداد روزهاي آزمايش كه تيم آموزشي داشته است و برآوردهايي كه از جلسات مرحله اي بعمل آمده وجود دارد .

2-               خطوط نمودار افقي (محورX) و عمودي (محور y) را رسم كنيد .

-مقياسهاي اندازه گيري بطور كلي افزايش مي يابند زمانيكه شما محور عمودي را به سمت بالا حركت مي دهيد و آن را به سمت راست محور افقي انتقال مي دهيد.

3-        اطلاعات را روي نمودار نقطه گذاري كنيد . اگر ارزشها دوباره تكراري شوند ، هر چه بيشتر امكان دارد دورآنها دايره بكشيد .

4-               تفسير اطلاعات

-ترازهاي زيادي از تجزيه وجود دارند كه در اطلاعات نموداري پراكنده مي توانند بكار روند . هر موضوع كنترل كننده پيشروري آماري اساسي مانند راهنمايي جهت كنترل از كار و ايشيكاوا تست هاي مرتبط اضافي را توصيف مي كند .

قابل توجه است كه همه مثالهاي اين بخش بر اساس ارتباطات خط مستقيم هستمد . شماري زا الگوهاي غير خطي وجود دارند كه به صورت عادي مي توانند مورد مراجعه (برخرد) قرار گيرند . ( به عنوان مثال  y=ex , y=x2)

اين نمونه از تجزيه ها از قلمرو كتاب فراتر است .

-     پنج تصوير آمده شده ، الگوها و معاني مختلفي كه نمودار هاي پراكنده مي توانند داشته باشند را نشان مي دهد . مثال  بكار رفته شده ، جلسه آموزشي تشخيص است كه قبلاً نشان داده شده است .

       ·الگوها جهت اهداف گويا (توضيح دهنده) متناوب شده اند (تغيير داده شده اند)

الگوي  نمونه واقعي است .

اخطار : نمودار پراكنده ارتباطات علّت و معلول (سبب و مسبب) را پيش بيني نمي كند . آن فقط مقاومت ارتباطي بين دو متغير را نشان مي دهد . هر چه ارتباط قويتر باشد ، احتمال بيشتر مي رود كه تغيير يكي از متعيرها ، تأثير در متغير ديگري مي گذارد.

1-        ارتباط مثبت : آنچه كه در y افزايش مي يابد بستگي در مقدار x دارد . هر چه تجربه مربي بيشتر باشد سرعت (رديف) شكل گيري افزايش مي يابد .

2-        ارتباط مثبت قابل قبول: اگر x افزايش يابد y نيز افزايش مي يابد . متغيرهاي ديگر هم ممكن است علاوه بر تجربه مربي در افزايش سهيم شوند.

3-               عدم ارتباط هيچ ارتباط ثابت شده اي بين تجربه مربي و رديف شكل گيري وجود ندارد .

4-        ارتباط منفي ممكن : آنچنان كه x افزايش يابد y نيز ممكن است افزايش يابد . علاوه بر تجربه مربي متغيرهاي ديگر نيز ممكن است بر ان تأثير گذارد .

5-        ارتباط منفي افزايش y ممكن است به افزايش x بستگي داشته باشد . هر چه تجربه مربي افزايش يابد سرعت شكل گيري كاهش مي يابد.

 ظرفيت  پراكندگي در مقابل گسترش خطي

توجه : اين نمودار پراكندگي نشان مي دهد كه يك ارتباط مثبت قوي بين اين دو متغير در توليد جريانهاي (مدارهاي) الكترونيك كوچك وجود دارد .

از آنجا كه ظرفيت يك نمايش بحراني را اندازه گيري مي كند ، هر چيزي هم كه بر آن چه بصورت مثبت و چه بصورت منفي تأثير بگذارد نيز بحراني است . مدار نشان مي دهد كه گستردگي (فضاي) خطي چيزي جهت تماشاي نزديك است كه احتمال استفاده از نمودار كنترل يا هر نوع ديگري از ابزار كنترل آماري را نشان مي دهد .

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

كنترل كيفيت Quality Control جمعه دوازدهم تیر ۱۳۸۸ ۱۷:۴ بعد از ظهر

1-در اين درس ( كنفرانس ) مسائل مقدماتي مربوط به نظام بين المللي استاندارد ها و كنترل كيفيت موجود در يك پروژه طراحي شد . ( مهندسي ) مورد بحث قرار گرفته است . ( يا به بحث گذاشته شده است )

2- نويسنده اين مقاله , از دكتر فرخ نصرپور – همكار سابقش در دانشگاه ويسكانسين  – مدسيون به جهت پيشبرد بخش اعظمي از اين كنفرانس سپاسگزاري مي كند . همچنين از پروفسور Horold J . steudel , از هين دانشگاه , به دليل بزرگوارانه اساس اطلاعات تعاليم خود را در اين زمينه در اختيار نويسنده قرار داده , قدرداني مي كند .

 مقدمه                                               

3- بطوركلي , در دهه اخير اهميت كيفيت يا كنترل كيفيت آنچنانكه در نوشتجات به آن اشاره شده , به رشد قابل توجهي رسيده است .

4- عموماً از واژه كيفيت جهت ناميدن موضوعات زيادي استفاده شده است , كه نهايتاً اين موضوعات , چندين زير شاخه اين موضوع كلي , يعني كنترل كيفيت را شامل مي شوند و سالهاست به همين نامش ناشناخته شده      است .

5- تعداد اين زير شاخه هاي آنقدر و زياد است كه نمي توان آنها را در اينجا گنجانيده ,مديريت كيفيت و كيفيت كل دو نمونه از اين زير شاخه ها مي باشند .

6- بنابراين , خواننده بايستي مطلع شود كه عمومي ترين ابعاد اين موضوع جهت تشريح اساسي ترين موارد , مورد بررسي قرار داده مي شود , اين اساسي ترين موضوعات , بعنوان دانش پا به جهت تكميل آموزش گسترده مهندسي ( طراحي ) بكار گرفته مي شود , و اميدواريم كه به آن دستيابي پبدا كنيم .

7- اين واقعيتي آشكار است , كه يك جامعه صنعتي از طريق بهره گيري از تكنولوژي , مزاياي ( منافع )            فوق العاده اي براي شهروندانش فراهم مي كند .

8- اما از طرف ديگر , بهره برداري از اين منافع باعث مي شود كه تداوم سبك زندگي برابر , به كفيت كالاها و خدمات تامين شد , براي آن جامعه بستگي پيدا كند كه اين فعاليتها به ترتيب اساس يك جامعه صنعتي را تشكيل مي دهند .

10- امروزه , كيفيت , عنصري حياتي و مهم در هر جنبه اي از زندگي بشر مي باشد , كه خود را در تجارت     بين المللي , دفاع , رفاه انسان, بهداشت و محيطي تداوم نشان مي دهد .

9- رقابت بين المللي در زمينه كيفيت , بسيار گسترده است

11- بيان معنا و كاربرد كيفيت به همان معنا و كاربردي كه متخصصين در نظر دارند , نيازمند رجوع به نوشتجات وسيعي مي باشد و گنجانيدن در يك متن كنفرانس , كاري طاقت فرسا و پرزحمت مي باشد .

12- اما , به منظور اينكه تصميم اين معنا آسانتر گردد , توجه ما به صنعت خودرو معطوف گرديده است , و همچنين به اختصار اعتبار جهاني كيفيت اين صنعت را بيان مي كنيم .

13- همگان بايستي بدانند كه صنعت خودرو . پيشگام در حوزه كيفيت مي باشد و هميشه در پيشرفت و كاربرد " نظريه ها " و " ابزار " كيفيت پيشقدم بوده است .

14- رقابت شديدي كه ميان صنايع درسرتاسر جهان وجود دارد , يك عامل محرك اصلي براي كاربرد وسيع كيفيت در اكثر صنايع مي باشد .

15- در پاسخ به فشار رقابت جهاني , صنعت خودرو شروع به تحقق يا اجراي بخشيدن مفاهيم مربوط به كيفيت كرد . و همچنين از طريق انشتار مجموعه اي از استاندارد ها و نظامهاي اعتباري , عرضه كنندگان خود را مجبور كرده كه همينگونه عمل كنند .

16- در سالهاي اخير صاحبان صنايع خودرو استانداردهاي بين المللي را تصويب كردند و به هم پيوستند براي اينكه استانداردهاي جديدي را عرضه كنند كه مورد بهره برداري سازمان Automotive Industry Action Group  قرار گيرد .

17- قبل ازاينكه به ادامه موضوع بپرداريم , يادآوري دو نكته لازم مي باشد :

الف ) شالوده هاي اصلي ابزار و مفاهيم كيفيت , احتمالات , آمار و كاربرد آنها در توليد و خدمات مي باشد .

ب) صاحبان صنايع دفاعي و خودرو , موسس سازمان استانداردهاي بين المللي ( ايزو 9000 ) درايالت متحده      بوده اند  .

18- بنابراين , به همين دليل است كه در برنامه هاي نوين مهندسي , گذرانيدن دوره آمار كاربردي در تمامي  رشته هاي تحصيلي مربوط به مهندسي , لازم مي باشد .

19- باوجود چنين پيش نيازي , مي توانيم مطالعه منظم و موشكافه اين موضوع را ادامه دهيم

20- اما , در اين بخش به بررسي ذهني و كلي كيفيت و موارد مربوط به آن مي پردازيم .

21- چنانچه خواستار ارائه طرحي جهت انجام چنين بررسي گسترده اي هستين , بايستي تعريفي كلي در زمينه نظام استانداردهايي ارائه دهم كه در آن , حداقل يك طريقه دستيابي و ارائه آن سيستم توضيح داده شده باشد .

22- به بيان كلي تر , استانداردي كه كيفيت محصولي را تعريف كرده و كيفيت آن را نشان مي دهد , مورد نظر است , اكنون به تعريفي از كيفيت رسيديم .

23- بنابراين , جهت دستيابي به اين استانداردها , بايستي قابليت اعتبار و دقت آن را اندازه گيري كنيم .

24- سرانجام , بايستي اين عمليات را در شرايطي مطمئن يا نزديك در اين شرايط ادامه دهيم , به منظور اينكه به اين استاندارد دستيابي پيدا كنيم و به توليد ادامه دهيم . بعبارتي ديگر , بايستي دائماً شيوه هاي دستيابي واداره فرآيند توليد محصولات پركيفيت را فرا بگيريم .

25- با توجه به مطالب فوق , تا آنجا كه امكان دارد سيستم همانند استانداردهاي بين المللي را در زمان تخصيص داده شده , به اجرا در آورده و يك شيوه دستيابي به كيفيتي با لا را بعنوان مساله اي اساسي جهت بالا بردن سطح كيفيت در نظر گرفته براي اينكه تا آنجا كه ممكن است به سطح استاندارد نزديكتر شويم .

تعريفهاي اساسي:                Basic Detinitions

26- كلمه كيفيت , معاني متعددي دارد . اين دو تعريف در كتاب راهنماي كنترل كيفيت به نويسندگي ژوران آورده شده است .

الف ) كيفيت در بردارنده آن دسته از خصوصيات توليد مي باشد كه نياز هاي خريداران را برطرف كرده و از اين رو رضا يتمندي از توليد كالا را به دنبال دارد .

ب) كيفيت يعني نداشتن نقص

27- پيش ازاينكه به ادامه موضوع بپردازيم , يادآور مي شويم كه كلمه Continuously به معاني بدون وقفه        مي باشد , بعنوان مثال , يك رودخانه پيوسته در حال جريان است , در حاليكه كلمه Continually  به معني وقفه هاي منظم و متناوب مي باشد , بعنوان مثال , موجهاي دريا مداوم به هم مي خورند .

28- گهگاهي , با اطمينان , اين دو كلمه را بجاي يكديگر به كار مي بريم , بعنوان مثال , اغلب مي گوئيم ما هميشه در حال آموختن هستيم , در حاليكه فراموش كرده ايم كه اين كاري غير ممكن است زيرا هر روز چند ساعتي مي خواهيم .

II . Quality system Requirement s ( QS – 9000 )

مقتضيات سيستم كيفيت :

29- مقتضيات سيستم كيفيت و يازده كتاب راهنماي مربوط به آن كه توسط سازمان AIAG  انشتار يافته , اكثر فعاليتهاي كيفيت صقتهاي خودرو جهان را در برمي گيرد .

30- اسامي اين كتاب راهنماهها در زير آورده شده است :

× بررسي سيستم كيفيت

× راهنماي مرجع تجزيه و تحليل يا بررسي سيستم اندازه گيري

× راهنماي مرجع بررسي سيستم آماري

× راهنماي مرجع بررسي نحوه ايجاد نقص كيفيت و تاثير آن

× فرآيند تصويب توليد كالا

× راهنماي مرجع طرح كنترل و برنامه ريزي كيفيت توليد پيشرفته

× تكميل كننده بخش نيم گرداننده

× تدوين نيم گرداننده QSA    : AEC- A100 

× تكميل كننده تجهيزات و ابزار

× ابزار و دستگاه QSA – TE

× رهنمودهاي قابليت اطمينان و رهبري جهت توليد ماشين آلات و لوازم

31- واضح است كه قادر به تشريح تمامي اين موارد در اين بخش نمي باشيم

32- اما , بررسي مختصر زير , كمك خواهد كرد تا مطالب مهمي كه در برخي از اين كتاب راهنماهيها بيان شده , روشن گردد , يا به اين صورت ترجمه كنيم :

- اما , بررسي مختصري كه در زير انجام شده , كمك به تشريح مطالب مهمي خواهد كرد كه در برخي از اين كتابها بيان شده است

33- به اختصار , مفاهيم و تعريفاتي چند به منظور آشنا كردن خواننده با نكات مهمي در زمينه كيفيت ذكر شده است .

34- Q-S 9000  اشاره به استانداردهاي كامل دارد , كه شامل دو بخش مي شود :

بخش اول لوازم ساخته شده بر اساس استاندارد ايزو Iso – 9000  و بخش دوم لوازم مخصوص خريداران         مي باشد 

35- هدف QS- 9000  توسعه سيستم هاي اساسي كيفيت مي باشد كه به منظور پيشرفت دائم در آينده             طرح ريزي شده اند , وبر نداشتن نقص و كاهش نوسان و اتلاف در چرخه عرصه تاكيد مي كند .

36- در اين بخش , اهداف مهم QS- 9000  را بررسي مي كنيم

وظيفه مديريت           الف ) Management Responsibility        

37- يكي از وظايف اصلي مديريت اين است كه سياست ( يا خط مشي )  خود را در زمينه كيفيت بيان كرد و براي آن مدرك آورد , اين سياست , شامل اهداف كيفيت و تعمدش در قبال كيفيت مي باشد .

38- سياست كيفيت بايستي در ارتباط با اهداف سازماني عرضه كنندگان و انتظار و نياز خريدارانش باشد .

39- عرضه كنندگان داخلي و خارجي بايستي اطمينان حاصل كند كه اين سياست در تمامي طبقات سازمان , درك , اجرا و نگهداري شده است .

40- عرضه كننده بايستي يك برنامه شغلي جامع , موثق ( يامستند ) و منظم را بكار گيرد .

41- برنامه شغلي بايستي , سندي تنظيم شده باشد .

42- محتواي برنامه شغلي در معرض حسابرسي شخص ثالث قرار نمي گيرد .

43- معمولاً اين برنامه شغلي موارد اجرايي زير را شامل مي شود :

× مسايل مربوط به بازار

× هزينه و برنامه مالي

× تخمين رشد اقتصادي

× ماشين آلات / طرح تسهيلات

× اهداف تامين هزينه

× توسعه منابع انساني

× طرحهاي " Rand R  " پروژه ها و اجراي پروژه هاي با سرمايه مناسب

× هزينه هاي تخمين فروش

× اهداف كيفيت

× طرح رضايتمندي خريدار

× كيفيت مهم داخلي و كميتهاي اجرايي قابل بهره برداري

× بهداشت , رفاه و مسائل محيطي

     خصوصيات سيستم كيفيت B. Quality System Elements

  44- عرضه كننده خواهان تاسيس , ثبت و كنترل سيستم كيفيتي مي باشد كه تضمين كننده توليد              محصول ,منطبق با دستگاههاي بخصوصي باشد .

45- عرضه كننده بايستي كتاب راهنمايي در مورد كيفيت تهيه كند كه متضمن مقتضيات استانداردهاي ايزو باشد .

46- كتاب راهنماي كيفيت بايستي در بردارنده يا بيان كننده طرز كار سيستم كيفيت باشد و طرح كلي ساختار سندسازي در سيستم كيفيت را نشان دهد .

پ ) پيشرفت پيوسته

  47- عرضه كننده , بايستي سطح كيفيت و خدمات رساني ( ازجمله زمان بندي و تحويل كالا ) را بهبود بخشيده و هزينه اي تامين كند كه باعث سود خريداران شود

48- اين شرط جايگزين شرط لازم جهت پيشرفتهاي ابداعي نمي شود .

49- در بخش هشتم , با استفاده از مطالب اصلي ( ذكر شده در 4 ) , توضيحات بيشتري در اين زمينه ارائه خواهيم كرد .

50- عرضه كننده بايستي نقشه هايي براي هر طرح و هر برنامه توسعه تهيه كند

51- اين نقشه بايستي اين فعاليتها را معرفي كند يا شرح دهد , وظابف اجرايي آنها را تعيين كند

52- كاركنان ( يا پرسنل ) واجد شرايطي كه امكانات كافي در دست دارند بايستي مسئوليت برنامه هاي توسعه و طرح را در اختيار بگيرند .

53- نقشه ها بايستي همزمان با ساخت طرح , ارائه شوند .

54- عرضه كننده بايستي طرحي ارائه دهد كه برنامه هاي آن واجد شرايط مهارتهاي زير باشد

× تولرانس و ابعاد هندسي ( GD&T  )

× توسعه عملكرد كيفيت

× طرح توليد ( DFM  ) و طرح مونتاژ ( DFA  )

× طرح ريزي تعيين هزينه ( VE  )

× طرح آزمايش ( DOE  )

× بررسي تاثير ونحوه ايجاد نقص ( پاور شكستي )

× بررسي بخش محدود ( FEA  )

× ساخت مدل يكپارچه

× تكنيكهاي همانند سازي

× طرح كمك رساني رايانه ( CAD  ) / مهندسي كمك رساني رايانه ( CAE  )

× طرحهاي قابل اطمينان

           Document and Data Control

تنظيم اطلاعات و مدارك

55- عرضه كننده , بايستي مراحل كار سند سازي را تعيين و اداره كرده براي اينكه تمامي مدارك و اطلاعات مربوطه با مقتضيات استاندارد بين المللي را تنظيم كند , از جمله مدارك بيروني مانند استانداردها و طرحهاي خريداران را تا آنجا كه قابل اجرا مي باشد , تنظيم كند .

56- چند نمونه از اين اسناد در اينجا آمده است :

× طرحهاي برنامه ريزي شده ( يا مهندسي )

× استانداردهاي برنامه ريزي شده

× داده هاي رياضي

× دستور كار بررسي

× دستور العمل آزمايش

× دستور كار

× دستور عملكرد

× كتاب راهنماي كيفيت

× مراحل قابل بهره برداري

مشخصات مواد :

P. Process Monitoring and Operator Instructions

دستور العمل متصدي و اداره فرآيند كار

57- عرضه كننده بايستي , دستور العمل متصدي و نحوه اداره فرآيند كاري را در اختيار تمامي كاركناني بگذارد كه مسئوليت اجراي چندين فعاليت را بر عهده دارند .

58- اين دستور العملها بايستي در دسترس تمامي مناطق كاري باشد .

59- دستورالعملهاي متصدي و نحوه اداره فرآيند كاري بايستي در بردارند يا اشاره كننده به موارد زير باشد :

× تعيين شماره ونام عملياتي كه متناسب با جريان نمودار گردش كار باشد .

× شماره و نام بخش يا خصوصيات بخش

× تاريخ / سطح برنامه ريزي فعلي

× ابزار وسيله اندازه گيري و ديگر امكانات مورد نياز

× تعيين مواد مورد نياز و دستورا لعمل مونتاژ و چيدن قطعات ( مونتاژ كردن )

× ويژگي هاي منحصر به خريدار و عرضه كننده

× ابزار مورد نياز SPC

× استانداردهاي مربوط به توليد و طرح ريزي مربوطه

× دستور كار آزمايش وبررسي

× طرح عكس العمل

× تاريخ اصلاح ( يا بررسي مجدد ) و تصويبات

× ابزارهاي كمكي ديداري

× دستورالعمل ساخت و وقفه هاي ايجاد شده تعويض ابزار

III. Advanced product Quality planning and Control plan

برنامه كنترل و طرح كيفيت توليد پيشرفته

60 – طرح ريزي برنامه كيفيت توليد , يك شيوه سازمان يافته تعيين و ايجاد مراحلي است كه تضمين كننده رضايتمندي خريدار از محصول مي باشد .

61- هدف برنامه كيفيت توليد , تسهيل كردن ارتباط با تمامي افراد مشمول است به اين منظور كه تضمين كند تمامي مراحل مورد نياز در وقت تعيين شده اجرا گرديده اند .

62- ايجاد طرح كيفيت توليد كار آمد بستگي به ميزان تعهد مديريت ارشد شركت در قبال انجام تلاش مورد نياز جهت رضايتمندي خريدار دارد .

63- برخي از مزاياي طرح كيفيت توليد در زير ذكر شده است :

× بهره برداري از امكانات بگونه اي كه رضايتمندي خريدار را فراهم سازد .

× اصلاح تعيين اوليه تغييرات مورد نياز

× جلوگيري از تغييرات جديد

× توليد محصولي با كيفيت , در زمان مقرر شده و با پائين ترين هزينه

64- نمودار زمان بندي طرح كيفيت توليد ( در تصوير 2 نشان داده شده ) و چرخه طرح كيفيت توليد ( كه در تصوير 3 نشان داده شده ) به يك گروه برنامه ريز نيازمند است كه تمام تلاش خود راجهت جلوگيري از ايجاد نقص متمركز كند .

متدلوژي طرح كنترل

    هدف از متدلوژي طرح كنترل دستيابي به توليدات با كيفيت مطلوب و با توجه به نيازهاي مشتري مي باشد . دستيابي به اين هدف ممكن نيست مگر با توجه به يك روش سازمان يافته كه بر اساس طراحي , انتخاب و ايفاي روشهاي كنترل با ارزش براي سيستم هاي كلي درست شده است در واقع , طرح كنترل , شامل يك توضيح خلاصه مكتوب است كه مراحل مختلف توليد را به حداقل مي رساند و تنوع توليدات را افزايش مي دهد .

تكنيك هاي تحليلي

 برخي از ابزارهاي تحليل كه در طراحي كيفي پيشرفته و طرح كنترل مورد استفاده قرار مي گيرند , عبارتند از :

× تحليل تنوع اعضاء

× ساختار ( انكپايه )

× نمودار علت و معلولي

× ماتريس خصوصيات

× مسير انتقادي متدها

× طراحي تجربيات

× طراحي ساخت و اجتماعات

× طراحي ساخت و اجتماعات

× طراحي متنوع و گزارشات

× طرح كنترل ايجاد

× طرح كنترل ديناميك

× چارت جريانات ( پروسه ها )

× تنطيم كاركردهاي كيفي

× × چگونگي ورشكستگي سيستم و تحليل تاثيرات آن

IV  ) پروسه تصويب بخش توليد

چگونگي تصويب بخش توليد , نياز عمومي براي ميزان بخش توليد را مشخص مي نمايد كه شامل توليد و مواد اوليه است . هدف اصلي از تصويب بخش توليد بررسي اين است كه اگر نياز همه مشتريها به دقت بررسي گردد , بعد از آن بر اساس تقاضاي موجود , ميزان توليد را معين نمود .

نيازهاي پروسه PPAP      

× اعلام نياز مشتريها و نيازهاي تابع آن

× تفويض اختيار به مشتري

× ساخت و واگذاري بخش هاي كوچك

× نگهداري ركورد قبلي

× سبك و انواع ورشكستگي ها

و تحليل تاثيرات آن

   اين سبك مي تواند به عنوان يك گروه سيستماتيك توصيف شود كه شامل فعاليتهايي است كه منجر مي شود  به :

 الف : تشخيص و ارزيابي ورشكستگي و پروسه تاثيرات آن

ب) تعريف عملياتي كه مي تواند باعث از بين رفتن ورشكستگي شود و يا لااقل ميزان آن را كاهش دهد .

ج) ثبت مراحل كامل پروسه

   رضايت خاطر مشتري بايد به عنوان يك عامل مكمل براي تعريف پروسه توليدات در نظر گرفته شود . هر شركت بايد تا آنجا كه ممكن است به مشتريها و نيازهاي آنان دقت نظر داشته باشد .

در واقع دو نوع از FMEA  وجود دارد , 1- طرح FMEA  و ديگري پروسه FMEA  

VI  ) تحليل سيستم هاي اندازه گيري ( MSA  )

    اطلاعات اندازه گيري هم بيشتر و هم متنوعتر از قبل مورد استفاده قرار گرفته است به عنوان مثال , تصميم صرف براي توليد يا عدم توليد , بر اساس اطلاعات اندازه گيري است اطلاعات اندازه گيري , يا برخي آمارها و       تخمين هايي كه بر اساس آنها به دست مي آيد . اساس كار تصميمات اتخاذ شده , اجرا مي گردد در غير اين صورت , پروسه بدون تصميم گيري ادامه خواهد يافت اهميت ارتباط ميان دو يا چند متغير تشخيص داده شود .

براي مثال ممكن است ارتباط ميان كپك ظروف پلاستيكي و دماي مواد مغذي موجود در آن , مورد ترديد قرار بگيرد ( اين دو به عنوان دو متغير كه ارتباط ميان آنها سنجيده مي شود ) بايستي با استفاده از روش اطلاعات آماري توليدات كه تحليل و مقايسه اندازه گيري اين امكان ارتباط مختلف دما و ارتباط آن با مواد مغذي مورد بررسي قرار بگيرد . چنين مطالعاتي كه يك چنين ارتباطي ميان ابعاد متفاوت توليد , را كشف مي كند به نام مطالعات تحليلي نامگذاري مي شود .

عموماً يك مطالعه تحليلي اين است كه افزايش مي دهد ميزان معلومات و دانش را در مورد سيستم اطلاعاتي به گونه اي كه به درك بهتر مفاهيم منجر گردد . فايده استفاده از روشي كه بر پايه اطلاعات سنجي استوار است اين است كه زماني كه از تمامي اطلاعات جمع آوري شده استفاده مي گردد , توليد كيفي نقش به سزائي را خواهد داشت .

اگر كيفيت اطلاعات پائين باشد , به همين نسبت كيفيت استفاده از روش ها نيز پائين خواهد آمد . به همين نسبت اگر ميزان و كيفيت اطلاعات بالاتر رود , سود استفاده از آنها نيز , افزايش خواهد يافت .

كيفيت اطلاعات اندازه گيري شده به خصوصيات آماري از اطلاعات چند جانبه بستگي دارد , اطلاعاتي كه از سيستم اطلاعاتي تحت شرايط مناسب حاصل مي گردد .

براي مثال , فرض كنيد كه يك سيستم اطلاعاتي , تحت شرايط ويژه ارائه گردد بعداً از اين اطلاعات براي دستيابي به چندين هدف از يك خصوصيت منحصر به فرد در يك پروسه استفاده گردد . اگر همه اين اطلاعات به ارزش والاي اين خصوصيات نزديك بودند يعني كيفيت اطلاعات بسيار بالا بوده است , به همين نسبت , اگر برخي يا حتي همه اطلاعات راجع به اين خصوصيات , دور از ارزش واقعي بودند يعني كيفيت ياد شده پائين بوده است .

بسياري از خصوصيات آماري كه جهت معرفي برخي از خصوصيات و عوامل كيفي مدنظر قرار گرفته اند , بسيار متعصبانه و متفاوت ارائه مي شوند . زماني اين معرفي , متعصبانه تلقي مي گردد كه فرد تصميم گيرنده و ماخذ اطلاعات ارتباطشان مسجل گردد و زماني متفاوت ناميده مي شود كه گستره وسيعي از اطلاعات را شامل شود . اما خصوصيات آماري ديگر از قبيل عدم كلاسيك بودن آنها , در برخي از حالات ديده مي شود .

يكي از عمده ترين دلايل رايج براي پائين بودن كيفيت اطلاعات , دانستن تغييرات زياد در اطلاعات موجود     است .

براي مثال يك سيستم اندازه گيري كه در سنجش ميزان مايع در يك تانكر مورد استفاده قرار مي گيرد به طور محسوسي با توجه به درجه حرارت محدودي است كه به محيطي كه از آن استفاده مي شود , مربوط است ( يعني نوسانات موجود ناشي از تغيير محيط است و در همه جا يكسان نمي باشد )

در چنين حالتي , تنوع در اطلاعات ممكن است به دو علت حاصل شود با تغيير درجه حرارت و يا تغيير ميزان مايع

اين مسائل , تفسير و تعبير داده ها را مشكل تر مي كند و بنابراين از مطلوبيت كمتري برخوردار مي باشد .

عموماً گوناگوني ها در يك دستگاه اندازه گيري , بستگي مستقيم به ميزان ارتباط سيستم اندازه گيري و محيط دارد . اگر اين ارتباطات به وجود آورنده تنوعات فراواني باشند , پس كيفيت داده ها به قدري پائين است كه ممكن است اصلاً سودمند نباشند .

براي مثال , يك سيستم اندازه گيري با يك تنوع بسيار گسترده در اندازه ها , هرگز نمي تواند در پروسه توليدات يك كارخانه مثمر ثمر باشد چرا كه اين گوناگوني در اطلاعات موجود , حقيقت را در پرده انجام قرار خواهد  داد .

براي مديريت يك سيستم اندازه گيري , لازم است كه ما تنوعات مربوط را به طور روشني مورد مطالعه و كنترل قرار دهيم . بدين معنا كه ما بايستي ياد بگيريم چگونه از سيستم هاي اطلاعاتي موجود در محيط هاي مختلف استفاده نمائيم . چگونه از سيستم هاي اطلاعاتي موجود در محيط هاي مختلف استفاده البته تنوع خيلي زياد در سيستم هاي اندازه گيري , در واقع آنها را غير قابل استفاده خواهد نمود .

بايد توجه داشت كه اگر ميزان تغييرات موجود كم باشد , استفاده از اندازه گيري هاي قبلي مطلوب خواهد بود .

روش ها و سبك هاي مختلفي در استفاده از سيستم هاي اندازه گيري وجود دارد ارزش هاي آماري ذيل را داراي باشند : قابليت تكرار , قابليت توليد مجدد , دور از تعصب و پايداري در مجموع از خصوصيات ياد شده فقط گاهي قابليت توليد مجدد و قابليت تكرار مد نظر قرار مي گيرد و بيشتر مورد توجه مي باشد . ( از اولين حروف دوكلمه فوق R , R  استفاده شده و از قانون فوق به نام ( Gage RSR  ) ياد مي شود .

خصو صيات آماري سيستم اندازه گيري

گرچه هر سيستم اندازه گيري نياز به خصوصيات آماري متفاوتي دارد , اما همه سيستم هاي اندازه گيري , خصوصيات ذيل را دارا مي باشند .

سيستم اندازه گيري بايد تحت كنترل آماري باشد . بدين معنا كه متغير ها در سيستم هاي اندازه گيري فقط به دلايل عمده تغيير يابند نه در شرايط منحصر به فرد . اين خصوصيات پايداري آماري ناميده مي شود .

× متغيرهاي سيستم  اندازه گيري بايستي با تنوع پروسه توليد , هماهنگي لازم را داشته باشند .

× متغيرها بايستي با محدوديت هاي مخصوص سنجيده شود

× خصوصيات آماري سيستم اندازه گيري به محض تعويض معيارها , عوض مي شوند .

پيشرفت پيوسته و كنترل پروسه آماري

  براي پيشرفت در زمينه  اوضاع اقتصادي روز , توليدات بازاريابي و سازماندهي بازار همه در يك پيشرفت پيوسته نشان داده مي شود . اين گونه عوامل بايستي به طور پيوسته مد نظر قرار بگيرند تا روشهاي موثر بيشتر براي توليد و خدمات دهي را ارائه دهند .

اين توليدات و خدمات براي ادامه دادن به پيشرفت با ارزش مي باشند . ما بايد بر مشتري هاي خودمان تمركز كنيم

يك روش پيشگيري كننده براي فهم عناصر پروسه آماري سيستم كنترل مورد نياز مي باشد . عناصر مورد نظر     مي تواند به عنوان جوابي براي سوالات زير در نظر گرفته شود .

سيستم كنترل پروسه يعني چه ؟

  × چگونه متغيرها مي توانند بر برون داد پروسه تاثير بگذارند ؟

× چگونه تكنيك هاي آماري مشخص مي كند كه يك مشكل خاص منطقه به خصوصي است يا مشكلي فراگير مي باشد

× معني و مفهوم كنترل آماري چيست ؟ معني و مفهوم يك پروسه لايق چيست ؟

× چارت كنترل يعني چه و چگونه آنها مورد استفاده قرار مي گيرند ؟

با استفاده از چارتهاي كنترل , چه سودهايي مورد انتظار است ؟

VIII  ) پيشرفت پيوسته – افكار كايزن و استراتژيها

  كلمه زير از چهار عنصر تشكيل شده است اين يك فلسفه موفقيت آميز براي مديريت شركت ها مي باشد . در كلمه  kaizen  , هجاي Kai  يعني شكستن و تجزيه كردن به عناصر كوچكتر و " Zen  " يعني پيشرفت دادن " در اصل ما بايستي در ابتدا به هجاي اول توجه كنيم كايزن , فلسفه مديريتي است و نوعي استراتژي براي مديريت شركت ها  , پروسه پيوسته به يك پروسه اي اشاره دارد كه هرگز به نتيجه نهائي نمي رسد اما پيشرفت پيوسته در گذشته داشته است . به عنوان مثال يادگيري يك جريان پيوسته است بصيرت , فهم و دانايي , در حالي كه تحصيل يك استراتژي براي يادگيري است .

كايزن , بسياري از مشكلات را با بنا نهادن فرهنگ حل مي كند , فرهنگي كه هر كسي (از مقام هاي بالاي مديريتي تا مقام هاي پائين ) مي توانند آزادانه مسائل و كارها را براي جلوگيري از اتفاق مجدد پي ريزي كند .

كايزن , هم چنين به يك استراتژي مشتري محوري اشاره مي كند كه سبب پيشرفت سريع پروسه هاي مي شود كه بر قيمت ها , كيفيت , جستجوها , اثر مي گذارند .

كايزن , يك روش براي پيشرفت همه نظرات يك سازمان است و در واقع نظري تخصصي يك مديريت خوب است عناصر كليدي كايزن

همكاري تيمي  در واقع مهم ترين بافت فلسفه است و شامل و نكات زير مي باشد  :

× از مردم محوري و نه تكنولوژي محوري براي دستيابي به موفقيت والاتر استفاده كنيد .

× به تيم ها براي همكاري علمي تاكيد كنيد

× همكاري نزديك , احترام متقابل و اهداف عمومي

عنصر بعدي , ارتباط است كه شامل عوامل اساسي زير مي باشد :

× شركت افراد در حل مشكلات

× خلق كردن و به وجود آوردن يك فرهنگ جايي كه مردم براي ساختن فرهنگ آزادند

× ابتدا گوش دهيد و سپس حرف بزنيد .

× بر اساس عناصر فوق مي توان مسائل ذيل را مطرح كرد

× تعريف و حذف هر چيزي كه به ارزش ها چيزي اضافه نمي كند به جهت توليد بيشتر براي مشتريها

× تعمق در مسائل را تمرين كنيد .

كليد نهايي عنصر كايزن , به صورت پيوسته با مراحل كوتاه به صورتي كه نكات ذيل را در بر مي گيرد , ارائه شده است :

× طرحهايي براي مشتري هاي شما براي پيشرفت تقليد خودتان به طور پيوسته

× قدم هاي كوتاه براي يادگيري و گسترش و پيشرفت برداريد اما اين قدم ها پيوسته و دائم باشد .

تغييرات مديريتي

    شركت ها بايد تغييرات مورد نياز را در عوامل اجرائي خود بدهند , اگر مديريت شركت تغيير كند , در نتيجه بسياري از تغييرات صورت خواهد گرفت و تغييرات دايره مانندي صورت خواهد گرفت .

× تغيير فكر سبب تغيير رفتار خواهد شد

× تغيير رفتار عادات فرد را تغيير مي دهد

× تغيير شخصيت ها , باعث تغيير موقعيت ها مي شود

 

 

انواع تغييرات مي توان به شرح ذيل باشد :

 × تغييرات ناگهاني – بدعت

× تغييرات تدريجي – كايزن

تغيير ناگهاني فوق يا بدعت , نوعاً به سرمايه گذاري وسيع و پيشرفت هاي غير منتظره بستگي دارد با توجه به : تكنولوژي , تسهيلات و تغييرات تبليغاتي

براي مثال , اگر ما يك طرح بديع بزرگ براي پيشرفت داشته باشيم , پس ما ممكن نيست سرمايه هاي كافي داشته باشيم يا فقط عده كمي از افراد را براي به جريان انداختن آن سرمايه انتخاب كنيم اشكالها به طور عمده فراوان هستند از قبيل خرج كردن مقدار زيادي پول و نداشتن شركت هاي عمومي كافي , از سوي ديگر , تغييرات تدريجي يا كايزن نوعاً به پيشرفت هاي رايج طبق استانداردهاي موجود بستگي دارد . اين روش هم چنين شامل شركت افراد در كمپاني ها مي باشد .

ابقاء : در واقع آن نظر از ايده مديريتي است كه به فعاليتهايي كه براي پايداري تكنولوژي رايج و نگهداشتن و ثابت كردن آن نظر است , مي پردازد .

اين نظر باعث پايداري سياست , قوانين , جهت دهي ها و روشهاي استاندارد مي باشد به همان گونه كه آن شامل تربيت و پايداي نظم و انضباط مي گردد .

در اين فصل , ما به خواننده يادآوري مي كنيم كه ما در وقت كمي داريم و بايد اتلاف وقت را كنار بگذاريم خصوصاً براي آن دسته از خوانندگاني كه علاقمند به مطالعه موارد مي باشند .

تفكر پاياني

در اين فصل , بيشتر نظريات مربوط به كيفيت , توصيف گرديده است . با اين حال , كنترل كيفي و توجه به رعايت استانداردها و پروژه شما , قابل بحث و بررسي مي باشد

نكته پاياني

    اين فصل با جدول ذيل به پايان رسانده مي شود . اميد است كه گزارش نهايي , پروژه مد نظر شما را تكميل نمايد .

اين يك مطالعه آزا‌د و بدون محدوديت مي باشد و ما به همكاري و پيشنهاد ساير متدلوژيست ها مشاور چنين پروژه هايي مي باشند احتياج داريم .

مطالبي براي تفكر بيشتر در اين فصل

به پروژه خودتان عمل كنيد , اگر ممكن است

اصل مطلب

اگر چنين است , لطفاً با دقت شرح دهيد

آيا شما به استانداردهاي مربوط به پروژه خود توجه مي نمائيد ؟ چگونه ؟

لطفاً با دقت شرح دهيد

آيا مي خواهيد چيز ديگري اضافه كنيد ؟

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

تهیه یک چک لیست کامل جمعه دوازدهم تیر ۱۳۸۸ ۱۷:۰ بعد از ظهر

. طرح يك چك برگ دقيق ، كامل و راحت جهت استفاده .

       ·يك چك برگ كامل ، كه نمونه آن در زير نشان داده شده ، شامل موارد زير مي‌باشد :

اطلاعات اصلي

[a] عنوان طرح

[b] مكان جمع‌آوري اطلاعات

[c] نام شخص ثبت كننده اطلاعات ، در صورت نياز

[d] تاريخ

[e] مشخصات مهم ديگر

مندرجات اطلاعات

[f] ستون مربوط به عنوان نقص / حادثه

[g] ستون‌هاي مربوط به تمام روزها / تاريخ‌ها

[h] جمع كل هر يك از ستون‌ها

[i] جمع كل هر يك از رديف‌ها

[j] كل ستون‌ها و رديف‌ها

 

[e] تغيير: تمام

[c] نام : (در صورت نياز)

[a] طرح : تأخيرهاي ورودي

[d] تاريخ : 10/3 تا 16/3

[b] مكان : اتاق اضطراري

[I] مجموع

[g] تاريخ :

[f] علت

16/3

15/3

14/3

13/3

12/3

11/3

10/3

52

12

12

3

6

6

4

9

تأخيرهاي آزمايشگاهي

31

3

8

5

4

2

7

2

عدم وجود تخت‌ها

24

5

4

2

2

1

3

7

اطلاعات ناقص راجع به بيمار

 [j]237

38

47

25

30

36

28

33

 [h]مجموع

 

4. جمع‌آوري داده‌ها به طور پيوسته و درست .

       ·مطمئن بشويد كه تمام موارد دقيقاً نوشته شوند .

Tip . مديران و / يا اعضاي گروه مي‌توانند به سهم خود ، فقط با ابراز علاقه نسبت به طرح به جمع‌آوري كنندگان داده‌ها كمك كنند تا كارشان را بهتر انجام دهند . از جمع‌آوري كنندگان داده‌ها بپرسيد كه چگونه مي‌توان از طرح منتهاي استفاده را كرد . حمايت و پشتيباني خود را نشان دهيد – به جمع‌آوري كنندگان داده‌ها بگوييد كه نظرتان اين است كه جمع‌آوري اطلاعات كا هائز اهميتي است . بر اساس تمام موارد فوق‌الذكر – داده‌ها تا جاي ممكن سريع تأثير مي‌گذارد !

اختلافات

محل نقص

مجموعه‌اي از نواقص را با كشيدن طرح محصول درست در زماني كه نقصي در آن ديده شود ، نشان مي‌دهد .

طرح : آسيب قسمت بيروني مونيتور                       نام : (در صورت نياز)                  تغيير : اول

مكان : مجلس                                                    تاريخ : 11/6

                                   

                                    قسمت عقب                                           قسمت جلو

كار چك ليست

كارهاي مربوط به توليد يك محصول يا سرويس‌دهي درست همانطور كه انجام مي‌گيرند ، كنترل مي‌شوند . در فرآيند پيچيده ، اين كار به صورت « رفع اشكال » صورت مي‌گيرد .

چك برگ

خطاهاي صفحه كليدها در هنگام تعويض كلاس

مارس

اشتباهات

جمع كل

3

2

1

8

23

40

4

10

4

13

ااا

ااااا

ااااا ااااا ااااا

ا

ااا

اا

اااا

ااا

ااااا ااااا ا

ااااا ااااا

ا

اااا

ا

ااااا

اا

ااااا اا

ااااا ااااا ااااا

اا

ااا

ا

اااا

تمركز

هجي‌كردن

تلفظ

پاراگراف جا‌ افتاده

تعداد اشتباهات

تعداد صفحات اشتباه

فهرست‌ها

102

33

35

34

مجموع

 

طرح‌هاي كنترل

تشخيص اختلافات اصلي

چرا از اين طرح استفاده مي‌شود ؟

براي مونيتور كردن ، كنترل كردن و بهبود فرآيند عملي به موقع از طريق مطالعه و بررسي اختلاف و منبع آن .

اين طرح چه كاري انجام مي‌دهد ؟

       ·دقت در تشخيص و بازنگري اختلاف فرآيند در اسرع وقت .

       ·تشخيص دلايل خاص اختلاف از دلايل كلي ، به عنوان يك راهنما جهت انجام كارهاي محلي يا اداري .

       ·استفاده از يك وسيله براي كنترل مداوم يك فرآيند .

       ·كمك به بهبود يك فرآيند در جهت كيفيت بالاتر ، هزينه كمتر و ظرفيت بيشتر آن به طور پيوسته و قابل پيش‌بيني .

       ·ارائه يك زبان مشترك براي بحث راجع به انجام فرآيند .

چگونه مي‌توان اين طرح را پيش برد ؟

طرح‌هاي كنترل بسيار متفاوتي وجود دارد . طرح‌هاي كنترلي كه تيم شما مي‌خواهد از آن استفاده كند با نوع داده‌هايي كه شما در اختيار داريد ، مشخص خواهند شد . با استفاده از نمودار درختي صفحه بعد ، نشان دهيد كه طرح‌هاي كنترل بيشتر با موقعيت شما جور در مي‌آيد . انواع ديگر طرح‌هاي كنترل ، كه در اين كتاب به آنها اشاره‌اي نشده ، شامل طرح پيش كنترل ، طرح ميانگين و حدود تغييرات مؤثر ، طرح مجموع كل ، و فهرست طرح‌ها ، مي شوند .

انتخاب طرح كنترل مخصوص

بر اساس نوع داده‌ها و تعداد نمونه‌هايي كه در اختيار داريد ، طرح كنترل خاصي انتخاب كنيد .

داده‌هاي موجود : تعيين و طرح‌ريزي بر اساس يك مقياس دائمي مثل زمان ، درجه حرارت ، هزينه و شاخص

اندازه نمونه كوچك است معمولاً بين 3 تا 5 مي‌باشد .

اندازه نمونه بزرگ است معمولاً 10> مي‌باشد .

اندازه نمونه كوچك به اندازه ارزش متوسط است .

اندازه نمونه = 1

X , Rm

X , R

X , s

X , R

داده‌هاي نسبي: تعيين و طرح‌ريزي پيشامدهاي ضمني ، مثل اشتباهات بارگيري ، تلفات و صدمات وارده

داده‌هاي ناقص

داده‌هاي مربوط به نقص

اندازه نمونه متغير معمولاً 50  > است .

اندازه نمونه ثابت معمولاً 50 > است .

اندازه نمونه متغير

اندازه نمونه ثابت معمولاً 5> C است .

طرح p

طرح np

طرح u

طرح u

 * نقص = عدم توانايي در اجراي يكي از معيارهاي مورد نظر . يك دستگاه ناقص ممكن است داراي نواقص متعددي باشد .

** ناقص = يك دستگاه كامل نمي‌تواند معيار مورد نظر را ، بدون توجه به تعداد نقص هاي موجود در آن ، اجرا كند .

ارائه طرح‌هاي كنترل

1-   فرآيند طرح‌ريزي شده‌اي را انتخاب كنيد .

2-   شيوه و طرح نمونه را مشخص كنيد .

    ·طرح يك نمونه را تا چه اندازه مي‌توان بزرگ رسم كرد ؟ براي وصول يك طرح نمونه از طريق مقدار داده‌هايي كه شما جمع‌آوري خواهيد كرد ، به دوام و هزينه آن توجه داشته باشيد . براي اطلاع از اندازه نمونه طرح‌هاي پيشنهاد شده ، به نمودار درختي صفحه قبل مراجعه كنيد .

       ·طرح‌هاي نمونه را تا جاي ممكن تحت همين شرايط تكنيكي : همين دستگاه ، اپراتور ، قطعه و غيره ، انتخاب كنيد .

    ·تكرار در ( انتخاب ) طرح نمونه به اين بستگي خواهد داشت كه آيا شما قادر به تشخيص الگوهاي اطلاعاتي هستيد يا خير . به تغييرات هر ساعته و هر روزه ، بهره‌هاي هر ماهه و هر ساله و … توجه كنيد . هنگامي كه فرآيندي « تحت كنترل» است ، شما ممكن است به كاهش تكرار در طرح نمونه‌اي كه انتخاب كرده‌ايد ، توجه داشته باشيد .

       ·به طور كلي ، بل از محاسبه آمار و حدود كنترل ، 20 الي 25 گروه از نمونه طرح‌ها را جمع‌آوري كنيد .

       ·با استفاده از اطلاعات تاريخي ، فهرست كاملي از طرح‌ها ارائه دهيد .

Tip . مطمئن شويد كه نمونه طرح‌ها تصادفي باشند . براي تعيين اختلاف اصلي يك فرآيند ، مثلاً بر اساس شيوه‌هاي استاندارد ، بگذاريد فرآيند دست نخورده باقي بماند .

3-   واردسازي مجموعه داده‌ها

       ·فرآيند را دست نخورده باقي گذاشته و داده‌هاي نمونه را جمع‌آوري كنيد .

    ·داده‌ها را بر روي يك ورقه مخصوص طرح كنترل يا يك كاغذ رسم ديگر ثبت كنيد . هر يك از حوادث غير طبيعي پيش آمده را همراه با اين داده‌ها وارد كنيد .

4-   محاسبه آمارهاي خاص

(a در صورتيكه شما داده‌هاي متغير در اختيار داريد ، از جدول داده‌هاي نسبي ، ستون مربوط به خط كنترل ، استفاده كنيد .

 جدول داده‌هاي نسبي

حدود كنترل

خط مركزي

اندازه نمونه

نوع طرح كنترل

براي هر زيرگروه p=np/n براي تمام زير گروه‌ها

متغير معمولاً 50≥ است .

كسري دستگاه ناقص

طرح p

براي هر زيرگروه : دستگاه‌هاي ناقص =np

براي تمام زيرگروه‌ها

ثابت معمولاً 50≥ است .

براي هر زير گروه : np = دستگاه‌هاي ناقص

براي تمام زير گروه‌ها

طرح np

براي هر زير گروه : c = نقص‌هاست .

براي تمام زير گروه‌ها :

ثابت

تعداد نقص‌ها

طرح c

براي هر زير گروه u=c/n است .

براي تمام زير گروه‌ها  است .

متغير

تعداد نقص‌ها در هر دستگاه

طرح c

 

(b در صورتيكه شما داده‌هاي متغير در اختيار داريد ، از جدول داده‌هاي متغير ، ستون مربوط به خط كنترل ، استفاده كنيد .

جدول داده‌هاي متغيير

حدود كنترل

خط مركزي

اندازه نمونه n

نوع طرح كنترل

10> است ولي معمولاً بين 3 تا 5 مي‌باشد .

متوسط و حدود تغييرات

R ,

معمولاً 10≥ مي‌باشد .

 

متوسط و اختلاف استاندارد

S ,

10< است ولي معمولاً 3 يا 5 مي‌باشد .

متوسط و حدود تغييرات

R ,

1

افراد و حدود تغييرات

Rm , X

زيرگروه‌ها = K و X = مقدار متوسط در هر زيرگروه است .

با استفاده از جدول ثابت‌ها ارزش‌هاي عددي را با فرمول‌هايي كه در جدول داده‌هاي متغير ، ستون مربوط به حدود كنترل ، نشان داده شده ، مقايسه كنيد . ارزش‌هايي كه لازم است شما به آن توجه كنيد ، بستگي به نمونه طرح كنترل متغيري كه شما انتخاب كرده‌ايد و اندازه نمونه‌اي كه رسم كرده‌ايد ، دارد .

Tip . اگر حد كنترل پاييني (LCL) يك طرح كنترل داده‌هاي نسبي ، يك عدد منفي باشد ، LCL را مساوي صفر قرار دهيد .

Tip . فرمول‌هاي P و U در صورتي تغيير حدود كنترل را نشان مي‌دهند كه اندازه‌هاي نمونه ، زير گروه به زير گروه فرق داشته باشند . براي جلوگيري از اين مورد ، متوسط اندازه نمونه ،  ، را براي آن نمونه‌هايي كه ± 20 % متوسط اندازه نمونه هستند ، به كار ببريد . حدود خاص را براي نمونه‌هايي كه بيش از  ± 20 % هستند ، محاسبه كنيد .

6-ارائه طرح (هاي) كنترل

    ·براي طرح‌هاي كنترل داده‌هاي نسبي ، ضمن تعيين نسبت يا تعداد نواقص هر زير گروه ، تعداد نقص‌ها ، يا نواقص هر واحد ، يك طرح رسم كنيد .

       ·براي طرح‌هاي كنترل اطلاعات متغير ، دو طرح رسم كنيد : يكي در بالاي متوسط ، ميانگين يا افراد هر زير گروه از طرح .

 جدول ثابت‌ها

طرح X , S

طرح X , R

اندازه نمونه

C4*

B4

B3

A3

D4

D3

A2

7979/

267/3

0

659/2

267/3

0

880/1

2

8862/

568/2

0

954/1

574/2

0

023/1

3

9213/

266/2

0

628/1

282/2

0

729/0

4

9400/

089/2

0

427/1

114/2

0

577/0

5

9515/

970/1

030/0

287/1

004/2

0

483/0

6

9594/

882/1

118/0

182/1

924/1

076/0

419/0

7

9650/

815/1

185/0

099/1

864/1

136/0

373/0

8

9693/

761/1

239/0

032/1

816/1

184/0

337/0

9

9727/

716/1

284/0

975/0

777/1

223/0

308/0

10

 

 

 

طرح X , Rm

طرح X , R

اندازه نمونه

D2*

D4

D3

E2

D4

D3

A2

128/1

267/3

0

659/2

267/3

0

----

2

693/1

574/2

0

772/1

574/2

0

187/1

3

059/2

282/2

0

457/1

282/2

0

----

4

326/2

114/2

0

290/1

114/2

0

691/0

5

534/2

004/2

0

184/1

004/2

0

----

6

704/2

924/1

076/0

109/1

924/1

076/0

509/0

7

874/2

864/1

136/0

054/1

864/1

136/0

----

8

970/2

816/1

184/0

010/1

816/1

184/0

412/0

9

078/3

777/1

223/0

975/0

777/1

223/0

----

10

تذكر : كمترين اندازه نمونه نشان داده شده در اين طرح ، 2 مي‌باشد زيرا اختلاف به صورت يك حدود تغييرات فقط مي‌تواند در نمونه‌هاي بزرگتر از يك محاسبه شود . طرح X , Rm با تركيب و سپس محاسبه اختلاف بين اندازه‌هاي متوالي و خاص كمترين مقدار اين نمونه‌ها را نشان مي‌دهد .

       ·يك خط افقي پررنگ بر روي هر يك از طرح‌ها بكشيد . اين خط نشانه متوسط فرآيند است .

       ·خطوط تيره‌اي در بالاي حدود كنترل بالايي و پاييني بكشيد .

بيان طرح‌هاي كنترل

    ·طرح‌هاي كنترل داده‌هاي نسبي بر اساس يك طرح مشخص مي‌شوند . طرح‌هاي مربوط به نواقص كسري يا ارقامي ، تعداد نقص‌ها يا تعداد نقص‌ها در هر واحد ، اختلاف بين نمونه‌ها را مشخص مي‌كنند . طرح‌هاي كنترل داده‌هاي متغير بر اساس دو طرح مشخص مي‌شوند : طرح بالايي ، براي ميانگين‌ها متوسط‌ها و مختص‌ها ، كه اختلاف بين زير گروه‌ها را در هر زمان مشخص مي‌كند . و طرح پاييني ، مخصوص حدود تغييرات و اختلاف استانداردها ، كه اختلاف زير گروه‌ها را در هر زمان مشخص مي‌كند .

    ·تعيين كنيد كه آيا متوسط فرآيند ( خط مركزي ) در همان جايي است كه بايد نسبت به مشخصات مشتري شما يا نيازها يا اهداف شغلي شما باشد يا خير . اگر چنين نيست ، پس نشان مي‌دهد كه بعضي از چيزها در اين فرآيند تغيير كرده است، يا نيازها يا اهداف مشتري تغيير يافته است .

    ·با تشخيص علت‌هاي كلي و علت‌هاي خاص از يكديگر ، اطلاعات يا داده‌ها را نسبت به حدود كنترل تجزيه و تحليل كنيد . اين نوسان در نتيجه علت‌هاي كلي موجود در سيستم از جمله ، طرح ، انتخاب ماشين و هزينه پيشگيري است و تنها با تغيير دادن آن سيستم مي‌تواند مؤثر واقع شود . از اينرو موارد خارج از اين حدود يا الگوهاي مربوط به اين حدود ناشي از يك علت خاص ، مثل ، خطاهاي انسان ، حوادث پيش‌بيني نشده و پيشامدهاي عجيب و غريبي است كه هيچ ارتباطي با نحوه عملكرد فرآيند به طور طبيعي نداشته يا به واسطه ارتباط غير احتمالي مراحل فرآيند ، به وجود مي‌آيد . علت‌هاي خاص بايد قبل از اينكه طرح كنترل بتواند به عنوان يك وسيله مونيتور كننده به كار رود ، حذف گردند . هنگامي كه اين كار انجام شد ، فرآيند « تحت كنترل » خواهد بود و براي اطمينان از اينكه فرآيند اصلاً هيچ تغييري نكرده ، مي‌توان نمونه‌ها را در فواصل معين انتخاب كرد . اينك بپردازيم به اينكه « آيا فرآيند شما خارج از كنترل است يا خير .»

    ·فرآيند شما در صورتي تحت « كنترل آماري » مي‌باشد كه اين فرآيند با وجود علت‌هاي خاص ، تأثير يك فرد يا ماشين ، مؤثر واقع نشود . تمام اين موارد بايد در حدود كنترل حفظ شود و آنها بايد به طور تصادفي راجع به خط متوسط براي يك سيستم درحال كنترل ، مطرح شوند .

Tip . « كنترل » لزوماً به اين معني نيست كه محصول يا سرويس ، نيازهاي شما را برآورده سازند . بلكه فقط به اين معني است كه فرآيند ثابت باشد . حدود كنترل را با حدود تشخيص اشتباه نگيريد . حدود تشخيص به نيازهاي مشتري مربوط مي‌شوند نه به اختلاف فرآيند .

Tip . هر يك از موارد خارج از حدود كنترل ، هنگامي كه به كمك يك علت ( يا علت‌ها ) مشخص شدند ، بايد حذف شوند و محاسبات و طرح‌ها دوباره صورت گيرند . موارد مربوط به حدود كنترل ، فقط با نشان دادن شيوه‌هاي مناسب ، تغييرات يا بي‌ثباتي ، نيز علت‌هاي خاص محسوب مي‌شوند .

Tip . هنگامي كه يك طرح كنترل ارائه شد و تمام علت‌هاي خاص برطرف شدند ، به وارد كردن داده‌هاي جديد بر روي يك طرح جديد ادامه دهيد ، ولي حدود كنترل را ديگر محاسبه نكنيد . حدود كنترل تا زمانيكه فرآيند تغيير نكرده ، نبايد تغيير كند . حدود كنترل فقط هنگامي بايد مورد محاسبه مجدد قرار گيرد كه يك تغيير دائمي مطلوب در فرآيند ايجاد شده باشد و بعد از ايجاد تغيير ، فقط از داده‌ها استفاده شود .

Tip . هيچ چيزي تغيير نخواهد كرد فقط به اين علت كه شما چيزي را تغيير مي‌دهيد. شما لازم است كارهايي انجام دهيد . يك تيم بررسي تشكيل دهيد . « براي بررسي يك فرآيند خارج از كنترل ، به موضوعات عمومي » بپردازيد . تعيين كنيد كه آيا فرآيند شما « خارج از كنترل » است يا خير .

يك فرآيند را « خرج از كنترل » گويند ، اگر يكي از موارد زير در آن صادق باشد :

1-   يك يا چند مورد ،‌ خارج از حدود كنترل صورت پذيرد .

2-  هنگامي كه طرح كنترل ، كه نمونه آن در زير نشان داده شده ، بر قسمت‌هايي تقسيم مي‌شود ، هر يك از موارد زير ممكن است صادق باشند :

حدود كنترل بالايي                     -----------              قسمت A

                                                ـــــــــــــــــــــ               قسمت B

                                      ________           قسمت C

متوسط                                 ________           قسمت C

                                                ـــــــــــــــــــــ               قسمت B

حدود كنترل پاييني                     -----------              قسمت A

(a دو مورد ، از سه مورد متوالي ، در همان طرف خط وسطي كه قسمت A يا قسمت‌هاي بعد از آن واقع شده‌اند ، قرار دارند .

(b چهار مورد ، از پنج مورد متوالي ، در همان طرف خط وسطي كه قسمت B‌يا قسمت‌هاي بعدي واقع شده‌اند ، قرار دارند .

(c نه مورد متوالي در يك طرف خط وسط واقع مي‌شوند .

(d شش مورد متوالي وجود دارند كه افزايش دهنده يا كاهش دهنده هستند .

(e چهارده مورد متوالي وجود دارند كه در بالا و پايين حذف مي‌شوند .

(f در قسمت C ( بالا و پايين خط وسط ) پانزده مورد وجود دارد .

تست‌هاي كنترل

 سؤالات عمومي جهت بررسي يك فرآيند خارج از كنترل .

آيا در صحت تعيين وسائل / شيوه‌هاي به كار رفته ، اختلافاتي وجود دارد ؟

بله □                خير □

آيا در شيوه‌هاي مورد استفاده توسط كاركنان مختلف ، اختلافاتي وجود دارد ؟

بله □                خير □

آيا فرآيند تحت تأثير محيط ، مثلاً دما ، رطوبت ، قرار مي‌گيرد ؟

بله □                خير □

آيا تغيير خاصي در محيط ديده شده است ؟

بله □                خير □

آيا فرآيند تحت تأثير شرايط قابل پيش بيني ، مثلاً : پوشش ابزار ، قرار مي‌گيرد ؟

بله □                خير □

آيا تا كنون پرسنل آموزش نديده‌اي در اين فرآيند حضور داشته‌اند ؟

بله □                خير □

آيا براي ورود به فرآيند ، تغييري در منابعي مثل مواد خام ، اطلاعات و … صورت گرفته است ؟

بله □                خير □

آيا خستگي كاركنان بر روي فرآيند تأثير مي‌گذارد ؟

بله □                خير □

آيا در راهبردها يا شيوه‌ها ، مثلاً شيوه‌هاي حفظ و نگهداري ، تغييري صورت گرفته است ؟

بله □                خير □

آيا فرآيند غالباً مورد توافق قرار گرفته است ؟

بله □                خير □

آيا نمونه‌ها از بخش‌هاي مختلف فرآيند ، تغييرات ، مختص‌ها ، تشكيل شده است ؟

بله □                خير □

آيا كارمندان از گزارش دادن « خبرهاي بد » مي ترسند ؟

بله □                خير □

يك تيم بايد هر جواب « مثبت » را به عنوان امكان يك علت خاص تلقي كند .

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

بازاريابي با فن‌آوري پيشرفته جمعه دوازدهم تیر ۱۳۸۸ ۱۶:۵۳ بعد از ظهر

 

درك عميقي از موضوع بازاريابي با فن‌آوري پيشرفته توانايي شخص را  براي سرمايه‌گذاري عاقلانه منابع طي گسترش يك محصول خاص افزايش مي‌دهد . هدف عرضه مواد منطبق بر نيازهاي حال و آينده بازار است . چرخه زندگي انتخاب تكنولوژي وسيله بزرگي براي دستيابي به دركي ذهني از مراحل مختلف تقاضاي بازار با فن‌آوري پيشرفته است و بايد به طور منظم در همه برنامه‌هاي كاري استفاده شود .

قابل ذكر است كه اگر شما براي قديمي كردن محصول خود تلاش نكنيد ، پس شخص ديگري در حال انجام اين كار است . براي فكر كردن و يافتن عقيده‌هاي جديد درنگ نكنيد . در حقيقت بهترين و پرتوليدترين زمان براي توليد يك محصول جديد زماني است كه شما از بخش راحتي كه با تصور خود ايجاد كرده‌ايد ، لذت مي‌بريد .

خاتمه

در اينجا ما چرخه زندگي انتخاب تكنولوژي را به عنوان وسيله مهم بازاريابي براي بازارهاي بسيار پيشرفته به منظور توسعه مسائل بازاريابي توضيح داديم . همچنين به طور اختصار برخي از تفكرات بسيار مهم در بازاريابي پيشرفته را نظير ابتكارات مخل كننده ، استانداردها ، برنامه كلي محصول ، ارزش موضوع و وضعيت رقابتي را توضيح داديم .

اين مقاله و مقاله بعدي متناوباً توسط سخن‌گوي رمان ما ارائه شده است كه همچنين اندكي مطالعات عملي و خصوصي براي تحريك دانشجويان انجام داده است .

 عقايد كلي اين مقاله

موضوع

ارتباط با پروژه شما ( اگر ارتباطي وجود داشته باشد )

چرا درك بازاريابي محصولات پيشرفته در متن چرخه توليد مهم است ؟

موفقيت شغلي شما اغلب به حضور شما در پروژه‌هايي بستگي دارد كه در بازارهاي بالا هستند .

مطالب ديگري براي گفتن نداريد ؟

لطفاً دقت كنيد .

 ارزش كار

ارزش كار همين طور كه در تصوير 5 نشان داده شده ، از سه بخش تشكيل شده است : خريدار ، استفاده و محصول . براي تنظيم ارزش مطلب و دليل محكم براي خريدار به منظور خريد در بازار هدف ، بازاريابان پيشرفته بايد به هر سه بخش توجه كنند . اگر واقع گرايانه بگوئيم ، تغيير محصول بسيار دشوار است ، بنابراين دو نشانه باقيمانده خريدار و استفاده براي كنار آمدن با ارزش كار در بازار هدف مورد استفاده قرار مي‌گيرند . مراحل يافت ارزش صحيح كار براي بازار هدف در بررسي بازارهاي هدف گوناگون و انتخاب بازاري بر مبناي هدفي قاطع براي خريد به ما كمك مي‌كند .

براي مثال ، به منظور يافتن يك دليل قطعي براي خريد در موقعيت ارزش كار براي روند كلي بازار هدف اين موقعيت بايد داراي سه ويژگي باشد :

        ·داشتن فوائد رقابتي نمايشي كه سبب توسعه و عملكرد شود .

        ·گسترش چشمگير توليد در بخش بحراني

        ·كاهش نمايشي هزينه‌هاي كاربردي

كاسبي رقابتي

كاسبي مهم‌ترين مفهوم قابل درك در بازاريابي محصولات با فن‌آوري بالاست . مهم‌ترين هدف كار آسان كردن خريد محصولات شما براي خريدار است . مور هدف كاسبي را ايجاد و اشغال يك فضا در سر خريدار هدف براي بهترين خريد از يك محصول خاص مي‌داند . كاسبي پوياست و با حركت محصول در مراحل مختلف چرخه انتخاب تكنولوژي تغيير مي‌كند .

فرآيند كار شامل چهار بخش است :

        ·ادعا كردن بخش اصلي يك موقعيت كاري است .

        ·نشان دادن شواهدي اين ادعا را تحقيق بخشد ، بخش مهم بعدي است .

        ·رساندن شواهد اين ادعا به شنوندگان اصلي

        ·كنترل مراحل از طريق تسريع حركت رقيب و توانائي مواجهه آنها ، آخرين بخش از فرآيند كاسبي است .

عقيده چاسم در بازارهاي داراي تكنولوژي پيشرفته به ابتكار مختل كننده واقعي بر مي‌گردد كه بازارهاي اوليه آن را مي‌پذيرند . كه بر طبق نظريه مور شامل « نوآوران » و « پذيرندگان اوليه » است . اما سپس براي يك مدت فروش كاهش مي‌يابد كه نشان دهنده اين است كه محصول در مرحله چاسم قرار دارد . اگر محصول به طور موفقي از اين مرحله بگذرد و با پذيرش اكثريت اصلي خريداران مواجه شود ، سپس محصول وارد روند كلي بازار مي‌شود كه بر طبق نظريه مور شامل اكثريت ابتدائي و انتهائي خريداران است . خريداران كلي خريداران را تشكيل داده و بخش اعظمي از درآمد را شامل مي‌شوند . با اين حال عبور از مرحله چاسم ساده نيست و بسياري از محصولات جديد اين سفر انتخابي را به سلامت سپري نمي‌كنند .

اكثريت ابتدائي بازار در مراحل تكاملي خود در ارتباط با روند كلي بازار به دو بخش تقسيم مي‌شود : بازارهاي مناسب كوچك و بازارهاي عمودي بزرگ . بازارهاي عمودي و مناسب يك نوع از بخش آخرين خريدار مصرف كننده هستند . يك مثال از بازار عمودي آخرين خريدار مصرف كننده در صنعت هوا فضاست . ما بازارهاي مناسب را به عنوان بخشي تخصصي از يك بازار كلي مي‌دانيم . يافتن بسياري از بازارهاي كوچك مناسب براي محصول و تكنولوژي اندك نخستين نشانه اصلي از اين امر است كه محصول به طور موفقي از مرحله چاسم عبور كرده است . همچنان كه سرعت انتخاب تكنولوژي افزايش مي‌يابد ، بازارهاي بزرگ عمودي كمي گسترش مي‌يابند كه نشان دهنده اين امر است كه تكنولوژي جديد در حال بلوغ بوده و آماده ورود به بازار است .

ابتكارات مخرب

چرخه زندگي تكنولوژي نشان مي دهد كه چگونه ابتكارات مختل كننده در ميان پنج گروه خريداران انتخاب مي‌شوند . ( كه شامل نوآورران ، پذيرندگان ابتدائي ، اكثريت ابتدائي ، اكثريت انتهائي و همانطور كه در تصوير 2 نشان داده شده است از قافله عقب افتاده‌ها هستند . )

ابتكارات مخل كننده تكاملي هستند و بايد توسط گروه خريدار انتخاب شوند كه سبب ايجاد بازارهاي جديد و ساختار قدرت مي‌شود . اين دسته از گسيختگي‌ها سبب تهديد ساختار قدرت موجود مي شود. ساختار قدرت زيربنايي بيشتر مايل به تغيير نهايي به منظور حفظ موقعيت و موجوديت خود مي‌باشد . براي مثال هنگامي كه بازار كلي كامپيوترهاي شخصي را مي‌پذيرد ، يك ساختار قدرت جديد ، ساختار قدرت زيربنايي را از طريق شركت‌هاي پردازنده مركزي كامپيوتر جايگزين مي‌كند .

طراحي محصول كلي

درك مفهوم محصول كلي براي درك و وضعيت و محصول و بنابراين موفقيت آن مهم است . همچنان كه در تصوير 4 نشان داده شده درك محصول كلي شامل دو بخش است ، نخستين بخش محصول كلي است و بخش‌هاي اضافي در حاشيه قرار دارند ( كه شامل محصولات و خدمات اضافي است كه محصول كلي را مي‌سازند ) محصول كلي آن چيزي است كه خريداران انتظار دريافت آن را دارند . براي دريافت اطلاعات بيشتر درباره مفهوم محصول كلي به [1]مراجعه كنيد .

نرم افزار : محرك و تقاضا

 

نصب و مواد آموزشي

+

محصول كلي

كابل و سخت افزار

 

 

ليست زير به اختصار به توضيح هر يك از 5 بخش چرخه انتخاب تكنولوژي مي‌پردازد .

نوآوران : اين گروه افرادي هستند كه اغلب يك گونه جديد محصول و تكنولوژي را به اين دليل خريداري مي‌كنند تا از ظرفيت و توانايي آن استفاده كنند . آنها به طور طبيعي بودجه مصرفي اصلي را كنترل نمي‌كنند اما انعكاس دهنده استفاده كنندگان آن بوده و بدون پشت نويسي يك تكنولوژي جديد شانسي براي موفقيت ندارد .

پذيرندگان ابتدائي :  به حقيقت اين گروه نخستين خريداران قدرتمندي هستند كه حقيقتاً پول خرج مي‌كنند . انگيزه آنان ايجاد فوائد رقابتي با يك فرم موجود در صنعت آنان است . آنا به محصول و تكنولوژي ارزش بخشيده و به پتانسيل واقعي آن براي بازار اصلي مشروعيت مي‌بخشند .

اكثريت اصلي : آنها نسبت به تكنولوژي بي‌تفاوت بوده اما اغلب مسئول سيستم زيربنايي و اهداف انتقادي هستند . آنها معتقد به تغييرات تكاملي بوده و بايستي قبل از جايگزين كردن محصول يك روش اثباتي و يك منبع قوي از مصرف كنندگان يك محصول جديد ببينند . اين خريداران به عنوان يك گروه از بازار خريد كرده تا دوام آن را تضمين كنند كه منجر به ايجاد رشدي سريع و سود آوري براي كارخانه توليد كننده مي‌شوند .

اكثريت بعدي : آنها خريداراني هستند كه بسيار به قيمت‌ها و تقاضا حساس هستند . آنها با محصولات پيشرفته راحت نيستند . آنها تنها پس از پايه‌ريزي كامل استانداردها اجناس را خريداري مي‌كنند           ( هنگامي كه هيچR&D بيشتري مورد نياز نيست ) آنها اغلب از دستفروشان عمده خريداري مي‌كنند .

از قافله عقب مانده‌ها : آنها خواهان تكنولوژي نيستند . تنها تكنولوژي كه اين گروه خواستار آن هستند در محصول ديگري به جز آنچه آنان خريده‌اند ، قرار دارد . آنان بخش كمي از خريداران را شامل مي‌شوند .

شخصيت بخش فوق براي بازاريابان پيشرفته بسيار مهم هستند . اين امر به بازاريابان كمك مي‌كند تا مسائل بازاريابي را ايجاد كرده و منابعي را منطبق با آنچه مرحله بازاريابي خاص تكنولوژي و محصول در آن قرار دارند ، اختصاص دهد .

چاسم ( شكاف )

همانطور كه در تصوير 3 مي‌بينيد بين پذيرندگان ابتدائي و اكثريت ابتدائي يك شكاف وجود دارد . مور اين شكاف را « چاسم » مي نامد كه با جزئيات در بخش [ 4 ] توضيح داده است .

بازاريابي با تكنولوژي پيشرفته

منابع [4] و [5] نقاط شروع برجسته‌اي براي هر كس هستند كه علاقمند به يادگيري مراحل بازاريابي پيشرفته است . مطالعه اين كتب خصوصاً به اشخاصي كه به بازاريابي علاقمند بوده و هدف كارآفريني دارند ، توصيه مي‌شود .

بر طيق نظريه مور گسترش بازار با تكنولوژي بالا از چرخه انتخاب تكنولوژي تبعيت كرده كه با جزئيات بيشتر در بخش III توضيح داده شد . اين مطلب با جزئيات در [4] معرفي و توضيح داده شده است . مور بازار براي تكنولوژي پيشرفته را به اين شكل توضيح مي‌دهد : خريداران با نيازهاي معمولي براي محصول ، اما هنگامي كه آنها آماده خريد هستند به يكديگر رجوع مي‌كنند . بنابراين ايجاد ليستي از خريداران با نفوذ مهمترين مرحله در يك فرآيند بازاريابي پيشرفته است .

چرخه زندگي انتخاب تكنولوژي

اين چرخه به صورت يك منحني در تصوير 2 نشان داده شده است . بر طبق نظريه مور بخش‌ها يا مراحل اصلي شامل : نوآوران (I ) ، پذيرندگان ابتدائي (EA) اكثريت ابتدائي (EM) اكثريت پاياني (LM) و پس مانده‌ها (L) هستند . بازار كلي كه شامل اكثريت ابتدائي و انتهائي هستند خريداران بوده و باقيمانده شامل  خريداران هستند . چرخه زندگي انتخاب تكنولوژي يك نمونه برجسته است، زيرا به بازاريابان پيشرفته كمك مي‌كند تا پيغام مناسب را به شنوندگان اصلي منتقل كند .

توجه : مطالب زير ادامه مقاله قبلي توسط سنخنگوي مهمان ما آقاي كيوان مظفري – دانشجوي سابق اين استاد – است .

مقدمه :

هدف از اين مقاله آشنايي دانشجويان مهندسي با مفاهيم محصولات پيشرفته است كه موضوعي بسيار تخصصي هستند . دانشجويان علاقه مند به اين مقاله به منابع قبلي مراجعه مي كنند . اين بخش بر بازاريابي محصول براي محصولات با تكنولوژي بالا تذكيد دارد .

بازاريابي محصول و چرخه توليد محصول

همانطور كه در تصوير 1 نشان داده است محصولات و بازار يك چرخه تقاضاي منحني شكل دارند كه از 6 مرحله زير مي‌گذرد : پيدايش ، رشد سريع ، رشد آهسته ، ثبات / تكامل ، كاهش و پايان زندگي . محصولات زندگي محدودي داشته و منافع مؤثر آنها بر مبناي چرخه زندگي آنها تغيير مي‌يابد كه نيازمند ايجاد مراحل مختلف بازاريابي در مراحل مختلف است . يك بازار جديد هنگامي ايجاد مي‌شود كه يك مبدأ محصول جديدي را توليد مي‌كند كه نيازهاي برآورده نشده جامعه را برآورده مي‌كند . بجز موفقيت محصول تقاضا براي محصول افزايش مي‌يابد كه در عوض سبب ايجاد رقابت در بازاريابي مي‌شود . هنگامي كه بازار متكامل مي‌شود ، تقاضا براي محصول دچار ثبات شده و رشد آن كاهش مي يابد . اما اكنون به نسبت قبل رقباي بيشتري در بازار وجود دارند . به دليل رقابت فزاينده و ابداعات افزايشي بازار وارد مرحله فروپاشي و استحكام مي‌شود . مرحله بعدي ايجاد كاهش در تقاضاي محصول و تكنولوژي رايج است كه معمولاً ناشي از يك محصول يا تكنولوژي جديد و بهتر است كه مصرف بالاتري نسبت به مراحل قبلي دارد . سرانجام آخرين مرحله از چرخه زندگي محصول آخرين مرحله از محصول رايج است .

مرحله PLC وسيله‌اي را براي مديران بازارياب محصول فراهم مي‌كند كه استراتژي‌هاي بازاريابي و طرح‌هاي ابزاري را تدوين نموده و تيم‌هاي كاربردي مناسبي را براي اجراي اين طرح‌ها ايجاد نمايند . اين استراتژي سبب پيشرفت ميزان موفقيت محصول و افزايش منافع در يك بازار رقابتي مي‌شود . با اين حال اجراي يك طرح بازاريابي نيازمند اختصاص بودجه است كه نخست بر پتانسيل‌هاي مورد انتظار استوار است كه ما را براي تعريف صحيح مرحله ‍PCL كه محصول در حال عبور از آن است ، برمي‌گرداند .

 

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

ازفكر تا عمل : تغييرات ساختاري انجام شده : چهارشنبه دهم تیر ۱۳۸۸ ۱۴:۴۳ بعد از ظهر

       هرسازمان بي نظير مي باشد. چراكه ساختار هر سازماني مي بايست از فرهنگ بي نظير، ظرفيت كاري و افراد تركيب شده است . به هركمپاني دستور داده شده است كه مدل ساختارخود كنترل ، يك نمونه كامل فرضي براي نقشه سازماني نيست . البته اين يك دستور عملكردي از فعاليتهاي مختلف است كه بوسيلة سازمان (ساختار طبقات ساختمان ) و يك سري قاعدة كلي انجام مي شود و نشـــان مي دهد كه چگونه اين فعاليتها   به هم مربوط هستند .

 ساختار خود كنترل وسيله تجزيه اي است كه مي تواند تغييرات مورد نياز در ساختارسازمانها و فرايندها را تشخيص دهد و هدف آن كمك به اتحاد سازمان و طبقات ساختمان به يك ساختار بي نظير مقتضي نيازمنديش مي باشد. يك ساختار خوب طرح شده ، قدرتـــي بي نهايت مؤثر روي افراد دارد و مي تواند با خود تغييرات مهم و نمونه و تغيير فرهنگي برجسته را بيـاورد اما نائل شدن به چنين تغيير شكل احتياج است به طرح كردن خوب و منصفانه . اجرا شدن اين روش در سازمانهاي جديد به يك اندازه مهم است . اعلام كردن چارت سازماني جديد بطور صحيح تا حدود كمي موجب رسيدن به هدف مي شود . موقعي كه سبك سازماني جديد بوسيلة قسمت اجرايي قانون  ، سبك و سنگيــن مي شود ، اعلام  منصفانه آن خيلي كم پيش مي آيد و نتايج به 4 دليل اصلي رضايت بخش نيست :

1-    ساختارهاي قانوني دانش عميق ‹‹  روش كاري را كه واقعاً عمل مي شود ›› منعكس نمي كند

براي به عمل آوردن طرح  به يك فهم جزئي از عملكردهاي جريان كار، وسايل كاري و فعاليتهاي روز به روز احتياج است كه بايد در طراحي ساختاري – يك سطح از جزئيات كه فقط بوسيله گسترش 

عرضــي نگه داشتــه مي شود -  دستــه اي از مردم كه با ســازمان كار مي كننــد . نشـــان داده شـود . 

مصرف شان براي رسيدن به طراحي ساختاري موفقيت آميز كاملاً بحراني است .

2-    يك ساختار جديد قانوني به مردم در فهميدن وظايف جديدشان در همة سطوح سازمان خيلي كم كمك مي كند . بدون فهميدن  مهارتهاتعيين شده ، انتظار حركت به طرف برتري  قابل قبول نيست .

3-    ساختارهاي قانوني خيلي كم به روش يك سازمان كه واقعاً كار، فرهنگ و... و عملش را انجام مي دهد تبديل مي شوند. براي تغيير ساختاري ، تغيير فرهنگي طرح نيز لازم است و مرحلة عمل بايد به روش جديد كاري به افراد تعليم داده شود .افراد بايد ارتباطات جديد را با ديگران هم درداخل و هم بيرون سازمان همچنين روشهاي جديد  بوجود آورنده كارگروهي با اجراي بالا را ياد بگيرند .

اين قسم از تغيير فرهنگي  تنها داشتن توجه درست  نيست ساختار مؤثر به تغيير فرهنگي بستگي دارد . تجزيه طبقات ساختماني به همكاري مؤثر احتياج دارد چون يك عمل به تنهايي نمي تواند محصولات سازماني را توليد كند ولي اگر افراد در سازمان نتوانند  به خوبي با همديگر كار كنند پس هر دسته كوچك بايد همة وظايف را خودش انجام دهد و سازمان ممكن است به طور  سهوي به مجزا كردن جزاير مستغني برگردد. افراد بايد همكاري خوب را تا حد امكان ياد بگيرند تا يك سيستم ساختماني با كار كامل بسازند براي متحد ساختن مؤثر ، افراد بايد سازمان را به عنوان يك سري  سيستم متحرك متصل به هم ببينند و مراحل جديد كارگروهي را ياد بگيرند.

4-     بدست آوردن تعهد براي يك ساختار  قانوني مشكل است . همه تغييرات هم براي حمايت كردن از افرادي كه بايد كار را انجام دهند اساس مي باشد. تعهدات قانوني از روي احساس مالكيت ساخته مي شود بنابراين نتايج آن دخالت زياد در طرح ساختارجديد است .                          با همة اين دلايل كاركردن بدون مداحله قسمت اجرايي قانون به تنهايي انجام نمي شود  حتي اگر قسمت اجرايي سازمان مي توانست سبك نمونه  كامل فرضي را طرح كند و به  سادگي يك نقشه ساختماني جديد را اعلام نمايد .                                                                                            

با نقشه ممكن است قلمرو مشخص شود اما به تنهايي تمركز مشتري و فرهنگ گروه گرايي مؤسس شركت را مشخص نمي سازد. بنابراين يك مداخله در تغيير ساختاري ضروري مي باشد. طرح و تكميل مراحل بايد  افراد قابل تغيير را در برگيرد تا از علمشان فايده ببرند و آنها درك كنند و  تعهد بدهند تا مثل به عمل آوردن  يك انبار كاه ،  افراد جامعه با هم كار كنند تا انواع سازماني را كه مردم مي خواهند در آن  فعاليت كنند ، طرح و تكميل نمايند . طرح مداحله اي ساختماني مي توانديك مرحله حساس باشد. خط مشي افراد وچگونگي مدت زندگي شرط است . تغييرات ساختاري مي تواند از لحاظ سياسي باشد و براي همه مشكل احساسي وجود داشته باشد و شركت مي تواند يك ‹‹ آزادي براي همه ›› را نقطه نظر سياسي ، شخصي يا  مسئله شغلي افراد براي  همه ساختارمنطقي بوجود آورد .

 دو سري از موفقيتها براساس مداخله صحيح وجود دارد :

 يكي زبان مشترك وواضح براي ساختار و دوم قواعد كلي  هدف دار براي طرح

اين توافقها به شراكت مردم در مدت مشخص  كمك مي كند و آنها را براي بكار بردن دانش  عميقشان  براي كار در سازمان به روش عقلي راهنمايي مي كند كه اين بيشتر از طرح قانوني به تنهايي براي  منفعت شخصي مناسب است .

 در اين روش ، تهيه كردن ساختار خود كنترل و منظم براي طرح مداخله اي سالم شده به هرشخصي كه دچار نزاعهاي سياسي شده است كمك مي كند. در حقيقت خواستة هر سازماني – نيست بلكه درست خلاف آن است  . و اين جايز مي باشد آنهايي كه سازمان را طرح كرده و آنرا به عنوان سيستم متحرك درك كرده اند بايد با آن زندگي كنند در  يك سري از كارخانه هاي هماهنگ كننده افراد و نه تنها يك نقشه سازمان جديد را خلق مي كنند بلكه يك فرهنگ جديد و نيز روش تازه اي براي انجام كار طرح مي نمايند .

    شركتهاي سالم از آن افراد بي تعصب و معقول است و  و بعيد است  افراد براي محافظت كارشان يا قلمرو خانوادگي شان  ناراحت شوند . بعضي ضمانتها براي امن ساختن محيط شركت و حداكثر تعهدات براس سازمان جديد لازم هستند . بطور كلي ضمانتهاي شركت موارد زير را در بر مي گيرد .

1-    هيچكس پاداش را بعنوان نتيجه تغيير ساختاري از دست نخواهد دا د .

2-     هيچكس كارش را بعنوان نتيجه تغيير ساختاري از دست نخواهد داد هراقدام لازم براي تحولات حساب رسي بايد قبل از تغييرات ساختاري اتفاق بيفتد . اگر كار از دست برود ساختاروسبك جديد سرزنش مي شود و سازمان ناراحت مي شود و به نظر نمي رسد يك تغيير مثبت ، محيط كاري سالمي براي آنها كه باقي مانده اند بوجود آورد .

3-    هيچكس به عنوان نتيجه تغيير ساختاري با قرار دو باره روبرو نخواهدشد . فرآيند  عمليات ساختاري خود كنترل براي انجام كار يك استراتژي يك سلسله جريانات برقي و ماشين آلات  بكار مي برد .در ابتدا مشتركين شامل تمام داوطلبين در شرايط برابر مي باشــند. ( آنهايي كه بايد بطور مستقيم اجرائيات سازمان را گزارش  دهند )

4-    يك تسهيل كننده به مشتركين زبان و قواعد كلي ساختار خود كنترل را ياد مي دهد و سپس به آنها براي امتحان چگونگي سازگاري به آنها ميدان و اجازة كار مي دهد . افراد از مدل مشخص شدة موجود استفاده كرده  و سپس طـرح را اجرا مي كنند و بعد يك رديف راهنماي واقعي از داوطلبين كه ساختار جديد را طرح كرده اند انتخاب مي شود .

 با گرفتاريهاي موجود ‹‹  در طرح سازمان جديد ، يك درك عميق  و تعهد به دست مي آيد . انتخاب يك رديف راهنما ، تيم تعليم ديده اي را مي شود و طرح ساختار  دو رديفي مستلزم دو رديف داوطلب است . همين كه راهنماهاي دو رديفي انتخاب مي شوند آنها چگونگي مراحل اانجام كار را در سازمان جديد مطالعه مي كنند . شركت به مديريت بالا محدود نمي شود . گفتگوي واضح با كارمندان و مشتري كه به طور مستقيم در جريان كارواقع نشده است ، لازم مي باشد . براي تأمين اين موضوع ، طرح ارتباطي با مهارت دقيق در هر مرحله از كار شامل مي شود . سرانجام همة راهنماهاي يك رديفي با همديگر تيم تعليـــــم ديده اي مي شوند . و مراحل يك سلسه جريانات  برقي و ماشين آلات  را تا استراحت سازمان اجرا مي كنند.اين حركت و نقش مراحل كاري بادقت هماهنگ مي شود تاتغييرمؤثر با حداقل خطر در هر سطح سازمان تأمين شود . دراين ميان عمل اصلي فرد ، همكاري با طرح شغلي ، ارزيابي ، خط مشي ، مسير واستخدام مي باشد.اين مراحل به تلاش جدي نيازدارد اما در مقابل آن يك سازمان كه درروش قدرتي متفاوت است:افراددرميان سازمان به عنوان مؤسس شركت احساس اختيار دارند. آنها با يك  سبك كاري هم با صاحب كار و هم با مشتري رفتار مي كنند كه نتيجه آن اتحاد بي دغدغه مخصوص كارمندان و ثابت ماندن مشتريها مي باشد .

   با تشكر از اينكه وقتتان را روي طرح سازمان جديد گذاشتيد ‹‹ موافق اجمالي زمينه بوديد ›› از طريق متداول كردن مطلب و تعهد دادن به راههاي جديد انجام دادن كار .

   تغييرفرهنگي هم به همان روش تغييرساختماني انجام مي شود.نتايج به عنوان يك سرمايه گذاري دوام خواهد داشت . راهنماها مدتها در رؤياي يك سبك و ساختار سازماني شده براساس قاعـــده كلي عمــر مي گذراندند تادرفواصل معين،تقاضاي يك تغييرريشه اي رابه خوبي تكميل كنند.به محض اينكه مشكلات كاري بالابرودكاركنان باسازمان همكاري مي كنند وضمناً نقش خودشان رادرحل مشكل ميدانند. همچنين ساختار سازماندهي صاحب كار را با روش كاري ، تكنولوژي جديد با درجة شايسته اي كه نياز به سازماندهي دو باره  ندارد تطبيق مي دهند . با يك سازمان كه با قواعد كلي ثابت و توافق ســازگار است ، مدت زيادي  نمي گذرد كه يك صداي غم انگيــز بشنويـــم ‹‹ چه سازماندهي مجدد ديگري انجام دهيم ؟ ››

وظيفه اجرايي سيستماتيك :

 هرچه دنيا بيشتر با كار تركيب مي شود گامها سريعتر شده و اجراي آن آسانتر است .

  امروزه نيت همة تصميمات توليد كردن يا ساختن كار است كه يك محيط شغلي سالم را طرح مي كند و سازماني كامل را ايجاد مي كند كه همه روز با  ،  يا بدون سرمايه گذاري اجرايي بوجود مي آيد . به عبـــارت ديگر كار اجرايي سيستماتيك ، طرح يك ســازمان است كه هرشخصي را مي تواند موفق كند . ساختن يك سازمان سالم اغلب مهم مي باشد و مسئوليت فشرده نمايي از اجرائيات امروزه است استفاده از زمان يك وسيله بزرگ مي باشد و با داشتن يك محيط با نشانه هاي درست و افرادي كه در سازمان به آنها اختيار داده شده رؤياي اجرايي درزمانهاي ديگر مي تواند به عمل تبديل شود. ساختار يك اكسير نيست اما يك وسيله قدرتمند مهم براي رهبري است و براي موقعيت سازمان اساسي مي باشد. در پنج بعد اساسي طرح ساختاري  ( فرهنگ ، ساختار ، اقتصاد  دروني ، روش و مهارت و اندازه و پاداش ) ساختار عموماً جاي مهمي براي ساختن سازماني با كارآيي بالا در شروع يك جريان سيستماتيك دارد . اساساً افراد يك كار غير سالم موفق نيستند ، مسئله اي نيست كه سختي كار و خواسته آنها چطور باشد براي اجراي كاردرست ثابت شدن روي موارد ريشه اي نه نشانه ها و همچنين ساختار سازمان و ...  مهم است .

ساختارهاي خود كنترل مي توانند تغييرات انتقالي مطمئن ، طرح خوب و مرحلة امتحاني خوب بوجود آورند . امّا كار اجرايي هرگز انجام نمي شود و يك ساختار وسازماني سالم بايد به طور مداوم آنرا تقويت كند پرورش مداوم و ارزيابي به فكر و زمان نياز دارد و همان موقع ممكن است به تصميمات سختي نيز نياز باشد امّا استفاده به جا از زمان ووظيفه پاداش بزرگي دارد                                                     :‹‹ لذت بردن از ديدن افرادِ شكوفا و سازمانِ موافق ›› 

اجراي سيستماتيك در سازمان ،  نه يك حكومت اربابي فني است و نه يك روش كاري عمومي بدون تجربه و كار به يك متخصص – نه در تكنولوژي سازمان بلكه در رهبري آن -  و يك راهنما نياز دارد كه با داشتن عملكردي  و يك درك عميق از علم سازماندهي شده كار را جور كند .                                                                                                          

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

مراحلي به طرف ادراك شفاهي ـ مرحله I چهارشنبه دهم تیر ۱۳۸۸ ۱۴:۲۹ بعد از ظهر

 

توجه : در اين درس ، ما در ابتدا بر اهميت درك شفاهي و مراحلي كه جهت موفقيت در نظر گرفته مي شود ، تأكيد مي نماييم . اين درس ، انتهاي بخش اول از تذكرات اين درس را نشان مي دهد و دانشجويان به ميزان يكساني از زمان نياز دارند تا استعداد نيم دوره خودشان را نشان دهند .

مقدمه

بايستي توجه دانش آموزان را به نكته جلب كرد كه جدول اطلاعات تحت ،« افكار اساسي در اين درس »درهرموضوع ازمجموعه تذكرهايي كه دراين درس وجود دارد ، توصيف مي گردد ، به اين منظور كه دانشجويان، جدول اطلاعاتي مشابهي را در گزارشات آينده شان ثبت نمايند . در تجربه  خودمان ، ما نيز بايستي به دانشجويان يادآوري كنيم كه در مورد آنچه كه در آينده رخ مي دهد ، فكر كنند و كارشان را به شيوه اي انجام دهند كه تصور كنند اين آخرين و ارائه پاياني آنها مي باشد . به عبارت ديگر از دانشجويان بايستي انتظار داشت كه چندين چرك نويس را از آخرين گزارشات خود قبل از اينكه آن را ارائه دهند ، تهيه نمايند .

مراحلي به طرف استعدادهاي شفاهي ـ مرحله I

به دانش آموزان ياد آوري مي كنيم كه به زودي بايستي ، نمايش مختصري از طرحشان را ارائه دهند . در پايان ليست ذيل از اين بخش ها، كه بايستي در ملاحظاتشان ثبت گردد ، بايستي دركلاس خوانده شود . اما در ابتدا ، فرض كنيم ما براي اين استعدادهـا ( ملاحظات ) ، شنوندگاني داريم كه شامل استادان بخش و دانشجويان ديگر در اين كلاس مي باشند ( يا احتمالاً به بينندگان كلاس هاي ديگر) . همچنين، در اين ميان شنوندگان ، گروهي از بينندگان خارجي داريم كه اعضاي كارمندان فني ( MTS) از اين شركت مي باشند كه مسئوليت اين طرح را بر عهده دارند . اين اعضاء شامل افراد زير مي باشند :

1)     مهندسين تمام سطوح ( از مدير تا مهندس رشته خاص )

2)     اعضاي كارمندان خريداري و مالي

3)     اعضاي كارمندان از بخش پژوهش با مدارج عالي

4)     رئيس بخش كه مي تواند كل پروژه را رد نمايد .

تصور صحبت كردن در برابر اين همه افراد ممكن است شما را عصبي كند ولي كل نظري كه بعدازاين تمرين وجوددارداين است كه به شماكمك شودتا برترس خود غلبه كنيد و مهارت هاي ارتباطي شفاهي خود را گسترش دهيد . ما در اين جا به شما ، با موضوعات مربوط به طرحتان كمك مي كنيم كه ممكن است شما خودتان آن را مشاهده نكنيد ، مهم نيست كه چگونه شما به سختي كارمي كنيد.اين يك رقابت نيست بلكه اولين گام به سوي آماده شدن براي ارائه(نمايش ) پاياني شما مي باشد .

در اينجا برخي قوانين عملي وجود دارد كه شما بايستي در ملاحظات خود ثبت نماييد . حتماً بخش اصلي از زمان شما در چند شغل اوليه ( روي هم رفته براي نسل شما ، بايستي انتظار داشت كه حداقل 6 شغل را تغيير دهيد) جهت گذارندن بيشتر و بيشتر اين ملاحظات ظاهراً جزيي مي باشد . مردم در صنايع به ويژه در مورد اين استعدادها اذيت مي شوند . ادراك شما بايستي شامل فرم فرهنگ لغات فني باشد كه تلفظ حرفي به حرف ديگر يا فرانمايي هاي زير است، مي باشد. در قسمت ذيل، ما تلفظ حرفي به حرف ديگر را به عنوان نمونه به كار مي بريم،  شما مي توانيد جهت نمايش واقعي خودتان داراي فرانما باشيد .

فراموش نكنيد كه در مورد درس هايي كه ياد گرفته ايد به صورت قابل اجرا در مورد هر بخش زير صحبت كنيد .

(1)عنوان پروژه ( طرح) ، (نام ها) اسامي همكاران و تاريخ ارائه مقاله همگي بايستي در اولين اسلايد مشخص گردد. آشكارا شما ملزم به معرفي هر فرد هستيد قبل از اينكه به اسلايد بعدي برويد.

(2) مقدمه مختصر: مختصراً در برگيرندة تمام عواملي باشد كه شما درباره آن صحبت مي كنيد . از كلمات اختصار تا اينكه آن را به درستي توصيف نكرده ايد ، استفاده نكنيد . همچنين با چيزي شروع كنيد كه آگاهي عمومي است ( نسبتاً صحبت كردن ) و بر اساس آن ايجاد شده باشد . براي نمونه، در اين اسلايد ممكن است شما در مورد موارد زير صحبت كنيد، ولي شما بايستي به راحتي از يك موضوع به موضوع ديگر بر گرديد . توصيفي در مورد هر بخش زير ارائه دهيد .

(a)               توضيح مسئله ( مشكل )

(b)              چنانچه بيش از يك مسئله وجود دارد ، راه حلي انتخاب كنيد و چرا اين راه حل ويژه انتخاب شده است ؟

(c)               شيوه فني انتخاب شده ( فقط يك نام )

در اينجا ، ممكن است كه از زير نويس ها استفاده كنيد كه دربر گيرنده نقل قول ها باشد ، براي نمونه زماني كه شما شيوه فني را كه شما انتخاب گرديده ايد را ذكـر مي كنيد ، شما ملزم به ذكر منبع مشابه در راه حل استاندارد براي نقل قولها باشيد .

(3) شيوه اصلاحات فني : جزئياتي را كه در بر گيرندة همكاري هاي  شماست و اينكه چگونه گروه شما با اين روش به طور جداگانه همچنين به طور گروهي بوجود آمده اند . اينجا ، جايي است كه شما مي توانيد اهداف و طرح هاي موجود در اين پروژه را توضيح دهيد . احتمالاً يك يا دو اسلايد بايستي در بر گيرنده تمامي درك شفاهي مناسب شما از اين موضوع باشد ( شيوه فني) ، موارد زير را همانگونه كه از نظر شما ضروري به نظر مي رسد را ذكر كنيد .

(a)               نمودارهاي كاري را مسدود كنيد .

(b)              مأموريت ها و طرح ريزي هاي شخصي .

(c)               نهايتاً ، طرح تست و توصيفي كه شما امروزه مشاهده مي كنيد .

(4) حساب در آمد و خرج ( بودجه ) ، كه در برگيرنده تمامي جنبه هاي منابع امنيتي و سرمايه ها مي باشد و عاقلانه آنها را مورد استفاده قرار مي دهيد . براي نمونه ، ممكن است شما در مورد منابعي كه شما از ارباب رجوع انتظار داريد ، اگر منبعي وجود داشته باشد ، صحبت كنيد . همچنين اسلايد شما در برگيرنده گفتگويي از موارد زير باشد .

(a) هزينه آتي پيش بنيي شده و اينكه چگونه اين هزينه حفظ گردد .

اين اولين مرحله از درك شفاهي شماست كه بايستي در مورد آن ، شروع به فكر كردن باشيد . ما مراحل مذكور را ، همچنين موضوعات جديدي نظير علم دارايي، تجارت ( داد و ستد ) و علم اخلاق را كه تذكرات درسي آيندهمان را در بر مي گيرد را گسترش و مجدداً اصلاح مي كنيم .

 

 

انديشه ( تفكر ) نهايي

همانطور كه ما به پايان اين دوره يا بخش نزديك مي شويم ، ما ملزم به جمع آوري افكارمان مي باشيم و بدست آوردن كـار بيشتري كه ما تاحد امكان مي توانيم انجام دهيم ، به منظور كسب طرح و آزمايش عملي ، از اين رو در حالي كه ما اين شيوه ها را براي شما مي شكافيم و اميدواريم كه اكنون شما جهت ارائه نهايي در اين دوره ، آماده باشيد . ما از شما انتظار داريم كه توصيف بيشتر را از دست ندهيد .

پايان بحث

ما به دانش جويان يادآوري  مي كنيم كه با برخي از نمونه هاي دانشجويان كه در بخش 3 كار كرده اند مشورت كنند تا نظر آنها را جهت آماده كردن اسلايدهايشان بدست آورند .

انديشه هاي اصلي در اين درس

قابليت اجرايي ، پروژهتان ، چنانچه موجود باشد

موضوعات

مشخص !

مراحل آماده شدن براي درك شفاهي

لطفاً دقيق شرح دهيد

آيا شما مايليد چيز ديگري را اضافه كنيد؟

 

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

طرح و يادداشتهاي دنياله دار چهارشنبه دهم تیر ۱۳۸۸ ۱۴:۲۷ بعد از ظهر
    نظريه :   هدف اين سخنراني , تعيين مواردي است كه قبلاً توضيح داده شده است و دانشجويان در انجام آنها هنوز دچار مشكلند . در اين بخش ما از از دانشجويان تقاضا مي كنيم كه تجربيات خود را كه تا كنون بدست آورده اند مورد بحث قرار دهند و ارتباط آنها را در كلاس مشخص نمايند . براي تعدادي از آنها اين اولين باري است كه در جلوي گروه صحبت مي كنند . مقدمه :     دانشجويان , برخي موارد درسي قبل از خلاصه كرده بودند در مورد اهميت دفتر يادداشت كتابخانه و موضوعات مربوط به آن بود , آنها در كلاس به بحث در مورد آن پرداختند . دانشجويان بايد براي صحبت در مورد طرحها و تجربياتشان , دعوت و تشويق شوند و بقيه كلاس منتظر ارايه نظرات شفاهي خود باشند . در اين زمان , چند سوال در ميان دانشجويان ممكن است بوجود آيد كه اين خود نشانگر شروع كار در دانشجويان اين رشته است عليرغم اين , برخي موارد اشتباه هم وجود دارد كه ما بايستي آنها را پيدا كنيم . طرحها و يادداشتهاي دنباله دار :    بر اساس برخي زمينه هاي كلاسي ما همچنان تاكيد بر اهميت ادامه موضوع خاص در اسناد يا طرحها داريم . بطور واضح , دانشجويان با مشاورين فني دانشكده در تماسند و چندين يادداشت با طرح را در مورد طرحشان مي توانند يادداشت نمايند . اگر چه ما هيچ ساختار را سبكي را ارايه نداده ايم اما آماده مشاهده اولين ساختار براي يك طرح فني هستيم . از سوي ديگر , آنها همگي گوياي داستانهايي هستند اما نمي دانند چگونه ادا كنند . در اينجا اولين تلاش ما , ساخت اين مدارك است . در اين ارتباط ما انتظار داريم كه دانشجويان توجه خاصي به موارد زير اعمال نمايند . هر سند بايستي به آساني قابل خواندن باشد و مقدمه خلاصه اي را بدون هيچ حرف رمزي ارايه دهد . سپس شروع به توضيح مشكلات ,مرحله به مرحله كنيم و هدف كلي خود را بتدريج ارايه دهيم . در مرحله اول از " توصيفات بزرگ " استفاده نكنيد و فكر كنيد كه مردمي كه طرح شما را مي خوانند , بلافاصله با كار شما آشنا     مي شوند . در حقيقت , اينگونه نيست ! ما بايد روي اين مطلب , بعداً كار كنيم . اكنون به مورد قبلي برگرديم , چنانچه شما واقعاً مي خواهيد آن را تماماً بخوانيد و معني " هر مرحله " را بدانيد پس ديگر هيچ چيزي را به شما پيشنهاد نمي كنيم . از سوي ديگر , اين بحث , زياد است و ما مي توانيم آن را ناديده بگيريم . در هر حال با تمام احساس و احترام ها معتقديم كه چندين دهه , زمان لازم است تا معني اين مفهوم را آشكار نماييم و نوع افكار نويسنده را در جهت نوشتن آن بيان داريم . از سوي ديگر تقسيم افكار به چندين مرحله , كار چند ساله   است . اما اين به معني دلسردشدن و سعي نكردن نيست . قبل از شروع , ما مي آموزيم كه چگونه درست و موثر بنويسيم كه نه تنها موارد را به سادگي توصيف كنيم , بلكه اطلاعات اساسي ديگري را كه در ذهن نوآموزان پنهان است را در مفهوم طرح مان ارايه دهيم . ما چندين مقاله را به عنوان تمرين در كلاس , ارزيابي مي كنيم . سرانجام , ما همگي شنيديم كه بايستي آنچه را كه درك كرده ايم بنويسيم . اين مطلب در اينجا كفايت نمي كند ! ما بايد در اين مواقع بنويسيم كه چيزي نفهميده ايم همانگونه كه در مرحله اول , اهداف خودمان را سازمان مي دهيم بايد به توجهات خاص بر روي نوشته هايمان نيز نظر بيندازيم . تكنيكي , ( 1) نمودار مسدود آيا مي توانيد از ساده سازي كارتان استفاده نماييد ؟ (2) ليست اقلام , تمام آنها را با تعيينات مربوطه در يك گروه قرار دهيد . (3) نرم افزار خاص , برحسب معمول آنها را تعيين نماييد . (4) منابع خاص , اين مورد جهت دقت در طرحهاي جداگانه , كاربرد دارد . (5) طرح تست , آشكارا شما نيازمند دقت در اين موارد بطور جدي مي باشيد . B  . اجرائيات (1)بودجه , شما بايستي اين مورد را در نظر داشته باشيد . (2) تكاليف شخصي , هر عضو گروه داراي شكل خاصي است و بايد به تفضيل بيان شود . (3) جداول , بايستي چارچوب زماني را براي تكميل كارتان ارايه دهيد . (4) رد نظرات , شما بايد در مورد هر كدام از مواردي كه اشتباه شده است , بحث كنيد . C  . درسهاي آموخته شده   مواردي كه بيشتر از آنچه كه شما فكر كنيد , امكان دارد , اشتباهاتي رخ دهد . بطور ساده تجربيات خود را در مدتي كه تمام موارد بالا اشتباه است , ارايه دهيد و بنويسيد كه آيا از اين تجربيات , چيزي آموخته ايد يا نه . يك طرح بدون گزارش دروس آموخته شده , غير مطمئن و كاري ضعيف مي باشد . افكار نهايي :    اين اولين ساختار براي پذيرش اسناد شماست . ما اميدواريم كه بتوانيم به شما نوع ارايه نظر و كار را نشان دهيم و مهارت نوشتاري شما را پيشرفت دهيم . پيوست : كلاس با تاكيد بر اهميت قسمت بندي نظرات , خاتمه مي يابد .  
نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

گسترش عملكرد رفتاري يك تيم چهارشنبه دهم تیر ۱۳۸۸ ۱۴:۲۶ بعد از ظهر

 

توجه : اين نمودار ، پراكندگي را نشان مي دهد كه ارتباط مثبت شديدي ميان اين دو متغير كه جريان هاي ميكرو الكترونيك را ايجاد مي نمايد ، وجود دارد . از آنجا كه توان ( ظرفيت الكتريكي ) عملكرد نا مناسب يك جريان را اندازه گيري مي كند ، هرآنچه كه تأثير گذارد چه مثبت و چه منفي ، نيز نا مناسب ( بحراني ) است . اين نمودار نشان مي دهد كه عرض خط / فاصله دادن چيزي است كه ارتباط نزديك ، شايد با استفاده از يك جدول اطلاعات كنترلي يا نوع ديگر از ابزار كنترل مراحل اجسام ساكن (SPC)مشاهده شود .

راهنمايي هاي تيم ( گروه)

از «من» به «ما»

شروع گروهها

بحراني ترين وظيفه هر تيم ( گروه) جديد ،ايجاد هدف ، طرز عمل و ارزيابي هايي از پيشرفت تيم مي باشد . زماني كه اين تيم ، راهنمايي هاي زير را گسترش داده يعني جدول اطلاعات مخصوص به هدفش ، بايستي آنها را بر روي يك Flipchart مثبت نموده و جهت رجوع در هر ديدار تيمي ارسال نمايد .

گسترش عملكرد رفتاري يك تيم

ـ دستور العمل ها ـ دستور العمل هاي  رضايت فردي و رفتاري تيم چه قابل قبول و چه غير قابل قبول را توسعه دهد .

ـ تصميم گيري ـ مشخص كنيد كه آيا تصميم از طريق رضايت عام ، قانون كلي يابي قانوني ايجاد شده در اين مورد كه آيا استثناهايي وجود دارند يا بايستي وجود داشته باشند زماني كه تيم بايستي روند معمولش را دنبال كند ، بحث كنيد .

ـ ارتباط . ميزان ليست شده و اطلاعات سودمند را تشخيص داده و هر روز تلاش كنيد تا به طور سودمند ، ارتباط برقرار كنيد.

ـ نقش ها و مشاركت ها . در مورد اينكه يك تيم چگونه مربي خود را انتخاب كند و به طور كلي چگونه مراحل تيمي هدايت مي شوند گفتگو كنيد . افراد و گروه بايستي مسئوليتي را بر عهده گيرند تا با مشاركت يكسان روبرو شوند .

ـ ارزش ها . قدرداني و پذيرش بيني بي نظير از هر عضو تيم .

·       گسترش عملكردي هدفدار

ـ جمع آوري افرادي كه به خوبي با هم به عنوان يك تيم ( گروه ) كار مي كنند . مشخص كنيد كه آيا هر فرد ، آگاهي ، مهارت ها نفوذ مورد نياز كه به طور مؤثر درون گروه مشاركت دارد را دارا مي باشد .

ـ هر گروه بايستي در مورد اينكه چه كساني مشتريان مي باشند، گفتگو كنند . چنانچه گروه داراي مشتريان متعددي باشد ، در اين مورد كه كدام يك از مشتريان داراي بالاترين اولويت هستند يا نهايتاً در مورد اينكه نيازهايشان برابر مي شود ، تصميم گيري نمايد.

 

 

 

·       توسعه ارزيابي هايي از پيشرفت گروه

ـ در مورد علائم مورد علاقه كه گروه مي تواند هم عيناً و هم معمولاً تعيين نمايد كه نشان مي دهد كه گروه پيشرفت كرده است گفتگو و توافق كنيد .

ـ در مورد انواع ارزيابي ها و نتايجي كه نشان مي دهد گروه به موفقيت و يا شكست رسيده است گفتگو و توافق كنيد.

ـ تاريخي كه طرح ( پروژه) بايستي تكميل گردد را ارزيابي كنيد.

·       حفظ ميزان حركت ( نيروي حركت آني )

اكثر گروهها از فرصت هاي فوق العاده لذت مي برند و سپس به زودي پايان مي يابد . رقابت واقعي جهت حفظ يك تيم به هدف تيم متمركز است و نه بر تاريخچه اعضايش و ارتباطشان با يكديگر .

·       توافق ( سازش ) در مورد نمونه پيشرفت جهت كاربرد

·        ـ مراحل استاندارد . روند پيشرفت مرحله به مرحله استاندارد سازمان خود را به كار ببريد يا از انتخابات بسيار منتشر شده، انتخاب كنيد . ( تاريخچه گسترده پيشرفت در بخش نمونه اي پيشرفت مراحل / حل مشكلات براي چنين روند استانداري را مشاهده كنيد) .

ـ اطلاعات . اطلاعات مربوطه جهت واكاوي وضعيت جاري را جمع آوري نماييد . آنچه را كه شما مي دانيد و آنچه را كه شما مجبور به دانستن هستيد ولي زمان توقف آنها را مي دانيد را معين كنيد . همانند يك گروه ، بيان زماني را كه كار شما جهت اقدام به مرحله بعدي در اين طرز عمل نسبتاً مناسب است را بياموزيد .

ـ گسترش يك طرح . نمونه پيشرفت استاندارد سازمان خود را جهت فراهم كردن ساختار كلي يك طرح پروژه اي به كار ببريد . زمان را براي هر مرحله و براي كل طرح ارزيابي كنيد . طرح هاي مورد نياز را ثبت و تجديد نظر كنيد .

·        روش هاي ثابت شده را هم بر اساس اطلاعات و هم بر اساس آگاهي به كار ببريد .

ـ اطلاعات براساس شيوه ها . ابزارهايي در اين كتابچه به كار برده شده ، براي نمونه Pareto chart, Run chart كه نمونه هايي در اين اطلاعات را مشخص مي نمايد . اين ابزارهاي ، غالباً جهت گرفتن انگيزه خارج از گفتگو و حفظ جريان طرز عمل مي باشند .

ـ آگاهي بر اساس شيوه ها . بسياري از شيوه ها در اين كتابچه براي نمونه ، طرح پيوستگي ، دياگراف وابسته به هم كه جهت ايجاد و واكاوي نظرات كمك مي كند تا اطلاعات مهم درون آنها را معلوم نمايد . اين طرح ها ، توافق ها كلي را ايجاد مي نمايد كه منبع انرژي مطلوبي براي يك گروه است .

·       اداره كردن پويايي تيم

ـ استفاده از كمك كننده ها . يك كمك كننده شخصي است كه اعضاي تيم را معين و به آنها جهت حفظ واكنش هاي مثبت و مفيد كمك مي كند . اين مرحله زماني است كه يك كمك كننده مي تواند به تيم كمك كند تا در مورد هدفش متمركز بماند ، در حالي كه ارتباط كاريش را توسعه مي دهد .

ـ اداره كردن كشمكش . همانطور كه گروهها گسترش مي يابند ، كشمكش ها (برخوردهايي) انجام مي دهند . اين روندي طبيعي است همانطور كه ارتباط ميان تيم بازتر مي گردد . تمام تيم مي توانند ، تكنيك هايي را جهت حل كشمكش ها بياموزندو از كمك كننده به عنوان يك  منبع استفاده نمايند .

ـ تشخيص موافقت . اداره كردن سازش ، غالباً به اندازه تلاش براي اداره كردن مخالفت مي باشد . غالباً براي موافقت امتحان گرفته مي شود و نكات موافقت همانطور كه رخ مي دهد را يادداشت مي كنند .

ـ تقويت مشاركت مناسب . نهايتاً هر عضو تيم بايستي مسئوليت مشاركت در تمام گفتگوها را به طور ثابت بر عهده گيرد . به علاوه تمام تيم بايستي دائماً در حال « عقب كشيدن » اعضاي عمده و بيرون كشيدن اعضاي آرامتر باشد .

فرجام (سرانجامي) تيم ها و طرح ها

اكثر تيم ها و همه طرح ها بايستي نهايتاً به پايان برسند. غالباً هر دو شيوه هاي ناخرسندي (نامناسبي ) به پايان مي رسند ، يا رسماً به هيچ وجه به پايان نمي رسند . قبل از پايان يافتن ، بايستي تيم ، چك ليست زير را بررسي نمايد :

q       نتايج بدست آمده را در برابراهداف اصلي نيازهاي مشتري را بررسي نموده ايم .

q       هر كار باقي مانده جهت انجام دادن را مشخص نموده ايم .

q       مسئوليت را جهت مشخص كردن تغييربيش از وقت معين ( اضافه كار) ايجاد كرده ايم.

q       مردم را درطرز عمل جديد،زمانيكه مورد نياز باشد راحمايت و تربيت نموده ايم.

q       تغيراتي را كه هرفرد ازطريق آنها تحت تأثير قرارگرفته است راابلاغ مي نماييم .

q       كمالات تيم خودمان را براي بخش هاي از پيشرفت  تيم بررسي مي نماييم .

q       از تلاش هاي تيم ، با ناهار ، مقاله خبر نامه ، نمايش خاص به شركت يا بيان ديگري از تقديس ، تجليل مي نماييم .

q       از همكاري و كمالات ، پيشرفت هاي جديد و ارتباط مشخص اخير با همكاران افتخار مي كنيم .

اداره ملاقات هاي ( جلسات ) مؤثر

آماده سازي :

·        در مورد هدف ملاقات ، تصميم گيري كنيد .

·        يك طرح ملاقات را گسترش دهيد ( چه كسي ، چه چيزي ، كجا ، كي ، چه مقدار )

·        راهنما ( رهبر) جلسه را بشناسيد .

·        دستور العمل ( دستور كار) را آماده و تقسيم كنيد .

·        فضا(بخش) جلسه را ترتيب دهيد.

شروع

·        شروع زمان

·        معرفي ( راهنما) رهبر جلسه

·        اجازه دهيد اعضاي تيم خودشان رامعرفي كنيد .

·        تقاضاي يك وقت نگهدار داوطلب كنيد .

·        تقاضاي يك ضبط كننده داوطلب كنيد .

·        دستور العمل را بررسي ، تغيير و مرتب كنيد .

·        محدوديت هاي زماني را ايجاد كنيد .

·        بخش هاي عملكردي جلسه قبلي را بررسي كنيد .

آداب معاشرت ملاقات

·        قبل از صحبت كردن ، دست خود را بلند كنيد تا شناخته شويد .

·        صحبت شما مختصر و مربوط به موضوع باشد .

·        موضوع خود را به آرامي بوجود آوريد .

·        روشنفكر باشيد .

·        با آمادگي گوش كنيد .

·        آنچه گفته مي شود را درك كنيد .

·        از گفتگو هاي طرفين خوداري كنيد .

·        به نظرات ديگران احترام گذاريد .

·        از دستور العمل هاي شخصي خودداري كنيد .

·        آنچه را كه جهت انجام دادن براي شركت ، مناسب است را آماده كنيد .

·        باعث شاد شدن باشيد .

پايان :

·        بخش هاي عملكردي را گسترش دهيد ( چه كسي ، چه چيزي ، كي ، چگونه)

·        ملاقات با گروه را خلاصه كنيد .

·        تاريخ وزمان براي ملاقات بعدي را تعيين كنيد .

·        ملاقات را ارزيابي كنيد .

·        پايان وقت ( وقت تمام شد )

·        فضاي ملاقات را تميز كنيد .

مراحل بعدي

·        گزارش فعاليت ملاقات را آماده و پخش كنيد .

·        بخش هاي عملكردي را دنبال كنيد .

·        به بخش آماده سازي برويد .

طرح درختي

ترسيم وظايف جهت اجرا

چرا اين طرح را به كار ببريم ؟

جهت باز كردن هر هدف گسترده اي ، به طور ترسيمي در سطوح افزايشي از عملكرد هاي مفصل كه مي بايست يا توانست انجام داد تا به اهداف تعيين شده رسيد .

اين طرح چه كاري انجام مي دهد ؟

·        تشويق هاي اعضاي گروه جهت بسط فكريشان زماني كه راه حل هايي را بوجود مي آورند (خلق مي كنند). همزمان اين ابزرا ، هر فرد را متصل به هدف كلي و اهداف فرعي يك كار نگه مي دارد .

·        به همه همكاران ( و تجديد نظر كنندگان  بيرون (خارج) از تيم امكان مي دهد تا تمام پيوند هاي منطقي جهت تكميل در هر سطح از جزئيات طرح را بررسي نمايند .

·        تيم طرح شده از اصول نظري به جهان انتقال مي يابد .

·        ميزان اصلي پيچيدگي را معلوم مي نمايد كه شامل موفقيت هر هدف ، ايجاد طرح هاي سراسر بالقوه قابل اداره كردن ، همچنني پيچيدگي نا شناخته ، معلومي مي باشند .

چگونه من اين طرح را انجام دهم ؟

1ـ شرح هدف طرح درختي را انتخاب كنيد .

هدف : افزايش پيشنهادات محل كار

منابع برجسته ( عمده)

ـ دليل ريشه اي ( اصلي) / در يك ديافراگ مربوط به هم تشخيص داده مي شود (ID)

ـ طرح پيوستگي با مديران به عنوان زير اهداف عمده

ـ هر مأموريتي كه به يك فرد يا گروه داده مي شود .

·        زماني كه در ارتباط با مديريت و ابزارهاي طرحي ديگر به كار برده مي شوند ، برجسته ترين منبع ، دليل ريشه اي است كه در ID شناخته مي شود .

اطلاع ( هشدار ) صرفنظر از اين منبع ، با استفاده از آگاهي ، سخت كار كنيد تا شرح مشخص به طرف عملكرد را ايجاد نمايد .

2ـ جمع آوري تيم حقيقي

·        اين تيم ، بايستي شامل طراحان عملكردي با آگاهي مفصل از موضوع هدف باشند . تيم بايستي طرح درختي را فقط به سطحي از جزئيات در نظر گيرد كه آگاهي تيم اين امكان را بوجود مي آورد . قادر به كمك كردن به جزئيات بيشتر با ديگران باشيد .

·        6ـ4 نفر براي اندازه گروهي مناسب است ولي طرح درختي براي گروههاي بزرگتر مناسب است به شرطي كه نظرات نمايان و جلسه به خوبي كمك كند .

3ـ ايجاد عنوان هاي درختي عمده كه اهداف فرعي عمده جهت پيشگيري هستند .

ـ ساده ترين شيوه جهت ايجاد بالاترين يا اولين سطح جزئيات جهت آشفتگي فكري موقتي ، بخش هاي كاري عمده است . اين شيوه ها « اهداف» عمده اي هستند كه از طريق آنها شرح هدف بدست مي آيد .

·        جهت تقويت قوه ابتكار (غالباً انجام دادن « پيوستگي عملكردي در خصوص شرح هدف مفيد مي باشد . آشفتگي فكري موقتي بر توضيحات و نوع گروه بندي اثر مي گذارد ولي زمان كمتري نسبت به پيشرفت  عادي كارت هاي رئيسي صرف مي گردد . از كارتهاي رئيس به عنوا ن اهداف فرعي سطح اول » استفاده مي شود .

          اهداف                                                                 هدف

ايجاد روندي قابل اجرا                                             افزايش پيشنهادات محل كار

ايجاد استعداد

سنجش نتايج

فراهم كردن شناخت

TIP تذكرات مربوط به Post _ it را جهت ايجاد ميزان جزئيات به كار بريد ، خطوط  را فقط زماني كه طرح درختي پايان يافته است را رسم نماييد . اين خطووط امكان انحنايي بودن را بوجود مي آورند تا اينكه اين مرحله پايان يابد . اين درخت مي تواند از چپ به راست ، راست به چپ يا بالا ـ پايين منتهي شود .

Tip  اولين سطح از كل جزئيات را حفظ كنيد ( نگه داريد ) و از جهش به پايين ترين سطح كارخودداري كنيد . به يادداشته باشيد،چنانچه شماباآنچه كه تاكنون مي دانسته ايد ، شروع كنيد كار شما در جايي كه قبلاً بوده ايد . خاتمه مي يابد .

4ـ هر عنوان مهم را به صورت جزئيات بيشتر باز كنيد .

·        با كار كردن از وضعيت هدف و جزئيات اولين سطح كه يا به سمت بي نهايت چپ ،راست يا بالاي سطح كار قرار دارد از هر بخش سطح اوليه ، موارد زير را بپرسيد :

« جهت رسيدن به وضعيت هدف چه چيزي بايستي مورد بررسي قرار گيرد ؟ »

اين سؤال را بر هر سطح متوالي از اين جزئيات ، تكرار كنيد .

·        طبقه بندي هر سطح را متوقف كنيد زماني كه كارهاي مشخصي وجود دراد يا گروه منحصر به مهارت خودش مي رسد . اكثر طرح هاي درختي به سطح سوم از جزئيات شروع ميشوند ( تمام وضعيت هدف به عنوان يك سطح فرض نمي شوند ) بنابراين برخي اهداف فرعي فقط ساده تر بقيه اهداف است و به طبقه بندي بيشتر نياز ندارند .

5ـ طرح درختي كامل را جهت جريان كار و تكميل منطقي ، بررسي نماييد .

·        در هر سطح از جزئيات اين سوال را بپرسيد ، « آيا چيز مشخصي وجود دارد كه ما آن را فراموش كرده ايم ؟»

·        همانطور كه طرح درختي به جزئيات بيشتر طبقه بندي مي گردد ( از كل به جز) اين سؤال را بپرسيد ،« آيا واقعاً» اين عملكردها منجر به اين نتايج مي گردد؟»

·        خطوط مربوط به اين كارها را رسم كنيد.

·        Tip  طرح درختي يك وسيله ارتباطي عظيم است اين طرح مي تواند جهت بدست آوردن اطلاعات از افراديكه خارج از گروه هستند ، استفاده كند . آخرين وظيفه گروه بررسي ، تغييرات طرح شده، اضافه ها يا حذف ها و اصلاح طرح درختي به طور مناسب، مي باشد .

متغيرها

نمودار طرح تصميم گير ي اين روند ( PDPC) وسيله اي با ارزش جهت گسترش اجرا از طريق برنامه ريزي محتمل  الوقوع مي باشد .

PDPC ، بر اساس طرح درختي شامل مراحل ساده كمي مي باشد .

1ـ جمع آوري نزديكترين گروه به مرحله اجرا

2ـ تعيين مراحل اجرايي طرح شده

·        مراحل عمده 10ـ4 را در ليستي ثبت كنيد و آنها را به ترتيب در سطح اولي طرح درختي قرار دهيد .

3ـ مشكلات احتمالي هر مرحله را طبقه بندي كنيد .

اين سؤال را بپرسيد « چه چيزي مي تواند اشتباه باشد ؟»

4ـ پاسخ عاي ممكن و معقول را از هر مشكل احتمالي تقسيم نماييد .

5ـ مؤثرترين اقدامات متقابل را انتخاب منيد و آنها را در طرحي اصلاح شده ايجاد نماييد .

( درگرگوني طرح درختي ) PDPC

ارائه مساعدت مالي نا محدود

توجه : PDPC ، كمبود اطلاعات صحيح و مشكل اصلي را ظاهر مي سازد . از طريق پيش بيني اين حالت و پر كردن بحراني ترين شكاف هاي اطلاعاتي ، بودجه مي تواند دقيق تر گردد .

طرح درختي فعاليت طرح ريزي تجارت را گسترش ( توسعه ) مي دهد .

گروه Memory Jogger TM 9000

از نقطه نظر اعضاي تيم جهت واندن و نوشتن آسان مي باشد ، گروه Memory Jogger ، فراتر از فرضيه هاي اساسي است كه با مراحل عملكردي مهره و پيچ عملي در خصوص آماده سازي يك عضو تيم ، چگونگي پايان يافتن يك طرح را فراهم مي نمايد . گروه Memory Jogger  ، همچنين به شما مي آموزد كه چگونه مشكلاتي را كه مي تواند در يك تيم بوجود آيد را اداره كنيد . اين حالت براي تمام كارگران در تمام سطوح ، صحيح مي باشد .

ما مايليم بدانيم كه شما در مورد Memory Jogger TM ...   چه چيزي فكر مي كنيد .

نظرات شما در مورد اين توليد مهم مي باشد . لطفاً بررسي كامل خودتان را از طريق پست يا فاكس در مورد GOAL/QPC مربوط بهMemory jogger  را بفرستيد . متشكريم .

1ـ شما چگونه در مورد اين كتاب خبر دار شده ايد ؟

q       فهرست توليد GOAL / QPC

q       در يك رايزني /expo

q       همكاران

q       آگهي روزنامه

q       خريداري اصلي ، Memory Jogger

q       بقيه موارد

2ـ بيشتر در مورد اين كتاب چه چيزي را دوست داريد ؟

q       متن طبقه بندي آموزشي

q       مشاوره شخصي

q       مشاوره آموزشي پستي

q       مربي ورزشي/ مربي گري

q       بقيه موارد

4ـ چگونه مي توانيم توليد بهتري را براي شما بوجود آوريم ؟

q       لطفاً نام مرابه ليست پستي خودتان اضافه كنيد .

q       من اضافه كردن به ليست پستي شما را ترجيح نمي دهم .

نام                   شهر                  فاكس

عنوان              محل                كدپستي

شركت             كشور

آدرس             تلفن

 

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

کشف استعدادها- تجربه چهارشنبه دهم تیر ۱۳۸۸ ۱۴:۲۳ بعد از ظهر

هدف اصلي اين متن لمس كردن و پي بردن به نتايج مخصتر و درسهايي در زمينه تجربه است. همچنين اين سخنراني براي دانشجويان نوپا (كم تجربه) در زمينه رتبه انتخابي آنها در مورد استعدادهاي صلاح انديشي آنها و پروژه ها (برنامه هاي) تكنيكي است: (راهنمايي در جهت انتخاب استعدادها (كشف استعدادها) و پروژه هاي تكنيكي) دانش آموزان ميتوانند بخش 106 را مطالعه كنند پيشنهاد ميشود كه حتماً‌ دوره اي در بخش 106 داشته باشند. بخش 106 در مورد طرح پيمان ارشد تا معني داخل شدن در توافقهاي پيماني با ديگران را درك كنند.

پيشگفتار

به اتمام رساندن گزينش دانشجويان يك كار اصلي براي هر فردي است كه درارتباط با اين (واحد) است. يا به عبارت ديگر به اتمام رساندن انتخاب براي دانشجوياني كه در ار تباط با اين واحد هستند اين كار اصلي براي محسوب ميشود. بنابراين دانشجويان در زمينه خروج يا نتيجه انتخابهايشان محدود هستند همان مسائلي كه چند روز پيش ارائه شد آنهايي كه هنوز انتخابشان را انجام نداده اند دستور داده ميشود كه انتخابشان را تسريع كنند و به ما اجازه دهند كه كارمان را آغاز كنيم. كپي هايي از بخش 106 (پيمان طرح ارشد) بايد در كلاس در بين دانشجويان پخش شود. تا دانشجويان فرمها را پر كنند و آماده دريافت امضاء‌استاد خود باشند بمحض اينكه برنامه ها پايان يافت. به عبارت ديگر بمحض اينكه ما فهميديم چه كسي در چه برنامه اي فعال است. و اين فرمها را بايد براي مهر و امضاء‌استاد آماده باشد. بدون اين امضاء ما نميتوانيم كار را شروع كنيم. اين آگهي ها بر روي در اتاق استاد نصب ميشود يا در برد دانشجويان نصب ميشود. براي اجتناب (براي دوري) از هر گونه احساس ناخوشايند ما تمام اين انتخابها را بصورت آزاد و مشاركتي تا آنجايي كه امكان دارد در بين دانشجويان قرار ميدهيم و اين مسئله نصف وقت كلاس را ميگرد ما بطور صريح مي فهميم كه تحت شرايط بهتري و در بهترين موقعيت حدود سه هفته طول ميكشد تا ليست برنامه ها را آماده كرد و واقعاً تا زماني كه اين ليست آماده نشده نميتوان كاري را انجام داد. براي پيشرفت ما بايد تمام پروژه ها را طرح ريزي كنيم و تمام مراحل اداري كامل گردد.

خروج (نتايج)‌ آغازين

از زماني كه تمام پروژه ها در يك گروه اجرا شد اول چيزي كه به ذهن ميرسد اين مسئله است كه ما چگونه در يك گروه كار كنيم. اين موقعيت با واحد هاي تئوري آزمايشگاهي بسيار فرق ميكند زيرا آنجا شما در گروههاي دو يا سه نفري كار ميكرديد اينجا موقعيت بالاتر از قبل است انتخاب شما ممكن است كه زندگي شما را براي سالهاي زيادي تحت تاثير قرار دهد بطور مثال در طول مصاحبه شغلي ممكن است كه شما در مورد برنامه طر ح ارسد مورد سئوال قرار گيريد. همچنين ممكن است كه شما اولين شغلتان را بر اساس تجربه طر ح ارشد بدست آوريد اگر شما تحصيلاتتان را ادامه دهيد ممكن است كه يك عنواني را انتخاب كنيد كه شبيه برنامه طرح ارشد باشد بنابراين ساختار و تعلمي كه شما در اين واحد بكار ميبريد ممكن است تا مدتي طولاني با شما باشد. بر اساس تمام اين عوامل و عوامل ديگر كه باعث ميشود مفهوم تجربه ساخته شود و به اين سئوال كه تجربه چيست پاسخ داده شود و شما بايد آنرا تا پايان زندگي با خود داشته باشيد.

مراقب خود باشيد

اين اعلام خطر ممكن است عده اي از شما را هيجان زده يا گيج كند و بگوئيد كه بحث در مورد گروه چه شد؟‌ يك معني مفهوم بالا اين است كه چرا من بايد در مورد دوستانم نگران باشم؟‌ جواب اصولي به اين سئوالات به شرح زير است. شما بايد مواظب خود باشيد تا به تبع آن مواظب اعضاء گروه يا دوستان خود باشيد. زيرا

1)   هيچكس دوست بي دقت يا نامتعهد در گروه دوستي نميخواهد بعبارت ديگر در مورد كارهاي ابتدايي يا پاياني كه بايد بطور كامل انجام شوند كه اگر اعضاء گروه شما دفتر يا گزارش خود را گم كند شما معيوديد به جاي او ايفاي وظيفه كنيد.

2)     هيچ چيزي را براي اثبات بكار نبريد هيچ غضبي را بكار نبريد و فقط بخودتان تكيه كنيد

3)   بطور كامل در مورد تمام جنبه هاي پروژه خود تحقيق كنيد و با آن آشنا باشيد و به كسي اجازه ندهيد براي شما فكر كند. اگر به ديگران اجازه دهيد براي شما فكر كنند بطور غير قابل اندازه گيري شكست ميخوريد.

اگر مواردي را كه ذكر شد هر چند كه سخت هستند به خوبي دنبال كنيد موفقيت شما را در تمام برنامه هايتان تضمين ميكنيم اما اگر همچنان بي فعاليت بمانيد و كارهايتان را انجام ندهيد پيوسته عقب مي مانيد. ما راهنمايي آشكاري را به شما ارائه مي دهيم كه چگونه پيشرفت كنيد و اطاعاتتان را بررسي كنيد و چگونه بعداً‌ فعاليتتان را ثبت كنيد.

توقعات

در مدت بسيار كوتاهي (چند ماه) شما مهندس ميشود و توقع ميرود كه در راههاي مشخصي فعاليت كنيد كه از مراحل اوليه متفاوت بوده و متفاوت از دانشجوي فارغ التحصيل نشده و مبتدي است مانند يك دانشجوي مبتدي شما بايد با رئيس خود به مانند يك مشتري يا موكل برخورد كنيد. از شما انتظار ميرود كه دقيق باشيد. يعني شما زماني كه با رئيس خود صحبت مي كنيد بايد مسائل حاشيه اي را كنار بگذاريد و به دقت استادتان را احترام بگذاريد. كه بايد قلم و كاغذ آماده داشته باشيد تا محاوره خود را ثبت كنيد. اين ادب شما قابل تحسين است و زماني كه شما يادداشت برداري ميكنيد و فقط به حافظه خود تكيه نميكنيد اين مطلب استادتان را مجبور ميكند كه دقيق باشيد. در اتاق استادتان راه نرويد و دقت او را با پيدا كردن خودكار يا كاغذ براي نوشتن مكالمه تلف نكنيد هر چند تجربيات بيشتري بكار بريد نتايج بيشتري را به دست مي آوريد. حالا استاد صلاح انديش شما رئيس تان است. و ما  نمي خواهيم بشنويم كه به اتاق آنها رفتيد در صورتي كه آماده نبوديد مانند يك مهندس با تجربه رفتار كنيد يك ليست كامل از فعاليت هايتان در طول بررسي
پروژ ه اتان آماده كنيد. ما راهنمايي لازم را در زمينه تهيه يك گزارش خود براي سخنرانيهاي بعدي به شما ارائه ميدهيم. در ابتداي يك ليست از فعاليتهاي داخلي خود با اعضاء‌تيم تهيه كنيد و يك گزارش از مكالمه هاي خود با اعضاء گروه ارائه دهيد. به زودي از شما تقاضا ميشود كه كاري را به مشاور و استاد درس خود ارائه دهيد. اين يافته ها بايد با دستورالعمل ها و سبكهاي خاصي ارائه شود كه شامل اسم شما و اعضاء تيم شما هست. تاريخ ارائه كه بسيار شبيه گزارش آزمايشگاهي است اما با دقت بيشتر.

تجربه

براي اينكه اين مبحث را در رديف جداگانه اي طبقه بندي كنيم پيشنهاد ميدهيم كه در اجراهاي روزانه براي اينكه بطور سريع مهندس شود كوشش كنيد كه خود را مانند با تجربه ها وانمود كنيد. كه اين كلمه گريزان به طور اجمالي يك مفهوم قابل تائيد نيست. اگر چه كه ليست زيرين مفهوم را توضيح ميدهد. يك شخص باتجربه كار خود را طي مراحل زير هدايت ميكند.

1)     برخوردار از احترام موكل خود است، زيرا آنها به قضاوت او اعتماد كردند.

2)     برخوردار از احترام جامعه است بخاطر تجربه هايش.

3)     كيفيت كار خود را قضاوت ميكند برضد نيازي كه در زمينه موفقيت كار خود در جامعه دارد.

نتيجه انصاف و معامله متقابل كه پايه برخورداري از احترام است يعني انصاف باعث برخورداري از احترام ميشود (ديگران به او احترام مي گذارند).

تلاش زيادي بايد صورت پذيرد كه نتيجه درستي از تجربه بدست آيد در بسياري از موارد شما متاسفانه بايد بپذيريد كه ديگران ممكن است كه در سطح يكساني از اعتقادات مانند شما نباشند كه شما بايد سريعاً‌ خود را با شرايط آنها وقف دهيد. يك شخص در اين زمينه باتجربه نميشود اگر سنجشي از تحصيلات و تمرينها و فعاليتهاي آموزشي كه زمينه برخورداري از احترام است نداشته باشد. همچنين اگر يك شخص به نظامها و اصول در ارتباط با شغل وقف ندهد. و همچنين شخصي كه تلاش زيادي نميكند كه تصور سالمي را از شغل خود شبيه سازي كند. همچنين مطالعات زيادي نشان داده است كه بسياري از مشاغل توسط جامعه مورد احترام نيستند كه البته مهندسي جزء اين اين دسته شاغل نيست.

            تجربه تمام اين موارد را به هم ارتباط مي دهد و ما را به جول سوق مي دهد. راههاي بسياري وجود دارد كه طريقة با تجربه شدن را به ما نشان مي دهد. كه در اين متن بررسي مي شود. در يك مفهوم ساده به هر حال در زمينة فعاليتهاي تصميم گيري و مراحل شغلي .

            در يك مفهوم ساده تمرين در زمينة تصميم گيري و مراحل شغلي (مراحلي كه در يك نفر در شغل خود) به كار مي گيرد ما را به عنوان يك شخص با تجربه يا غير آن معرفي مي كند.

افكار نهايي

            معمولاً در ارتباط با عقيدة كلي يك موكل كه كاري را براي او به عنوان مهندس انجام مي دهيد باشيد. (استاد مشاور شما نيز موكل شما است كه به شما ممكن است نمرة خوبي را ارائه دهد در بيشتر مواقع زمان نقش ارشدي را در به دست آوردن علايق موكل در مورد ارائه نتيجة نهايي بازي مي كند. هيچ موقع امروز و فردا نكنيد زمانيكه سندي را براي مهر و امضاء داريد و در اول جدول هستيد.

            پيمان يعني هيچ چيز جز آن موقعي كه موكل شما علايق خود را از دست مي دهد. شما ني خواهيد كه وقت خود را در هيچ دادگاهي بگذرانيد تا پيماني را دادخواهي كنيد. حتي زمانيكه صد در صد حق با شماست.

            قيمت و زمان يك كار انجام شده مهم است. اگر چه كه مهم تر از مراحل تكنيكي در ارتباط با پروژه نيست. همچنين اطلاعات موكل خود را در وظيفه و مراحل كاري خود ناديده نگيريد. به هر حال مواظب باشيد كه ادعاها تو را موكل صورت گرفته، كه آنها ادعاي كنند كه مراول مشخص را به طور كامل توضيح نداده اند زمانيكه يكي نتيجه به آنها ارائه مي شود. در مورد چگونگي برخورد با موكل خود با دقت باشيد.

خاتمه

كلاس با ارائه امضاي مشاور به تمام دانش ا‚وزان خاتمه مي يابد.

افكار ضروري در اين سخنراني

عنوان دادن تبه برنامه (اطلاق پذيري)

نتايج

آشكار

اهميت ثبت فعاليتهاي اصلي بحث شده. دستورالعملها و مراحل بايد توضيح داده شود. تجربه در مراحل مختلف توضيح داده شد.

لطفاً وارد جزئيات شويد.

آيا شما مي خواهيد چيزي اضافه كنيد.

 

 

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

چمع آوری اطلاعات چهارشنبه دهم تیر ۱۳۸۸ ۱۴:۲۱ بعد از ظهر

 

به هر حال سيستم جامد يادداشت برداشتن وقت با ارزش ما را حفظ كند. نه اينكه فقط ما را در يك نشست قانوني بر ضد ادعاهاي كشاكشي يا تحقيقات فريب كاري حفظ مي كند. بلكه در بسياري موارد ازآتشهاي تصادفي يا ساير موارد مشابه از دست دادن داده هاي و اطلاعات با ارزش ما را نجات مي دهد. در ادامه و براي ادامة بحث بايد لغت كه دفتر آزمايشگاهي ما يك موضوع تجربي است كه براي اين هدف تهيه مي گردد. شايد ما بايد مشخص كنيم كه يك جلسة آزمايشگاهي يعني جمع آوري تحقيقات گروهي يا تكنيك گروه براي هدف ژرف نگري يا ساير كارهايي كه روي پروژه انجام مي شود. همچنين هر جمع ظآوري از مشاركتهاي فردي به عنوان جلسات آزمايشگاهي تلقي مي شود كه بعضي از مواقع اين جمع آوري ممكن است در آزمايشگاه يا اتناق كنفراس صورت گيرد.

A.    اطلاعات جمع آوري شده

1)    ورودي در دفتر بايد از نظر تقدم يا تأخير داراي نظم خاصي مي باشد.

صفحات نبايد در دفتر به صورتي باشد كه يك فصل را نخوانده به فصل ديگر برويد به اين هدف كه در زمان ديگر مورد استفاده قرار گيرد. هر صفحة دفتر بايد شماره گذاري شود. اسم آزمايشگاه تاريخ، اتاق و اسم هر فرد از اعضاء گروه يا همكاران بايد در هر صفحه مشخص شود.

            تمام دفاتر مورد استفاده يا ساخته شده (كه توسط استاد چك شده است) در اين واحد بايد صفحاتي را داشته باشند كه شماره گذاري شده است. هيچ جاي خالي نبايد وجود داشته باشد (به غير از حاشيه ها) در يك صفحة تمام شده. در كنار آن قسمتهاي استفاده نشده از صفحه با علامت * مشخص شود.

2) هر نوع اطلاعاتي بايد به طور مستقيم در دفتر ثبت شود به محض اينكه به دست مي آيد. حافظه يا تكه پاره هايي از كاغذها نبايد براي يك گزارش ابتدايي استفاده شود. ريسك يا خطر از دست رفتن يا اشتباه شدن زياد است. آزمايشگر بايد هر موقع كه در آزمايشگاه كاري مي كند. موقعيت دفتر خود را كنترل كند. محاسبات دقيق نتايج كلي بايد به طور دقيق در دفتر ثبت شود.

3) وروديها را شلوغ نكنيد. كاغذهاي مورد استفاده بدون شك حداقل هزينة گران در سرمايه گذاري در جهت تهيه گزارش هستند. حاشيه هاي پهني را در بالا، پائين و كناره هاي هر صفحه براي يادداشتهاي منابع خالي بگذاريد. كه ممكن است اضافه شود كه اين مطالب اضافي بايد آغازين، تاريخ زده و محضري يا گواهي و مشاهده اي باشند. مطالب آغازين بايد با جوهر يا خودنويس نوشته شود. اگر ممكن است از يك خودكار در طول روز استفاده كنيد براي اثبات اينكه مطالب ورودي در يك زمان تهيه شده و تغيير نكرده اند. هيچ وقت مطلبي را پاك يا معدود نكنيد مطالب ورودي را به طور روشن مشخص كنيد.

            فقط اگر مطلب نادرستي ناگهانيدر مطالب اوليه وجود دارد آن را خط بزنيد. مطالب مشاهده اي كه بعداً به اثبات رسيده (بعد از آزمايش) كه نادرست هستند نبايد حذف شوند. اين واقعيت كه آنها نادرست هستند اين واقعيت كه آنها نادرست هتسند در يك صفحة جداگانه يا در حاشية صفحه به عنوان لاورقي اضافه مي شود. در آخر مطمئن باشيد كه نوشتة شما و شمارة آنها قانوني و قابل فهم هستند.

4) بعضي از گزارشات به رواحتي در دفتر آزمايشگاه ثبت نمي شوند. مثلاً نخهاي بزرگ صفحات گزارش يا پرينتهاي پولارويد (يك نوع پرينت يا چاپ) اين گزاراشات بايد به سرعت توسط شماره هاي مشخص تعيين شوند. همراه با اطلاعات درس آنها در دفتر آزمايشگاه سيستم مشخص سازي، آشكار سازي نيازي به وارد جزئيات شدن ندارد. سيستم آشكار سازي بايد هر گونه تقاضايي از برچسب زدن و مشخص كردن براي هر نمونه اي يا تجهيزاتي را فراهم كند. يك بطري يا جعبه كه در آزمايش استفاده مي شود بايد براي گزارش دفتري مشخص شود كه خالي است يا حاوي محتويات است كه از روي برچسب محتويات آن مشخص مي شود.

دفتر خود را در يك مكان مناسب و غير قابل احتراق قرار دهيد و از تمام افراد در ارتباط با پروژه نيز بخواهيد كه اين كار را انجام دهند.

3. فعاليتهاي

B- فعاليتهاي

اين اطلاعات اوليه هم بايد در دفتر جداگانه اي ثبت شود.

1) هر داده هاي اوليه اي كه شما در جلسات فردي يا گروهي به دست آورده ايد ثبت كنيد. هر نوع اطلاعاتي بايد به شكل گزارش نه يادنامه نوشته شود. با گزارش كردن چيزها و تمام مواردي كه اتفاق افتاده نه به صورتي كه لغو شود.

2) تمام جلسات بايد در دفتر تمام اعضاء يكسان گزارش شود. يك جلسه در هفته ضروري است. تمام تصميمات توافق شده بايد در دفتر تمام اعضا ثبت شود. با توضيح روشن و ارجاع توافقي براي هر يك از اعضاء تيم بنباراين بايد يك جدول زماني خوب توضيح داده شده كه چگونه اين كارها صورت گرفته تهيه شود. اگر يك موردي با شكست مواجه شد. توضيح دهيم چرا و چگونه دوباره اين كار برنامه ريزي مي شود. به عبارت ديگر ما يك عمل تميز و واضح را مي خواهيم.

3) در طول انجام يك آزمايش، اگر يك گشتاور يا مسير مورد آزمايش قرار گيرد يا چيز ديگر يك نمودار واضح بايد از كارهاي انجام داده شده كشيده شود. و تجزيه و تحليل آزمايش صورت پذيرد. اتاق را براي سنجش ترك كنيد اگر در آزمايش موفق شويد.

4) يك قسمت مهم فعاليتهاي شما در ارتباط با موفقيت شناسي و بحث در مورد نتايج خروجي در ارتباط با مردم بيرون دانشگاه است. كليدي هميشه اسم و شماره تلفن فردي را كه با او صحبت مي كنيد و تاريخ مصاحبه را ياداشت كنيد. نتايج خروجي را يادداشت كنيد. به عنوان مثال اگر شما به يك دستفروش برخورد كرديد اسم يا توضيح چيزي را كه در مورد آن بحث كرده ايد و مي خواهيد آن را بخريد يادداشت كنيد. از مردم بخواهيد كه در مورد بحث براي شما E-Mail بفرستند. در بسياري موارد آنها به شما مي گويند كه سرشان شلوغ است. پس بهتر است كه از آنها E-Mail يا شمارة Fax (فاكس) را بگيريم به اين منظور كه براي تنها يك يادداشت تأييد كننده بفرستيد. شما متعجب مي شويد كه اغلب مردم چگونه فكرشان را تغيير مي دهند بدون اينكه به شما بگويند.

C) افكار

همچنان كه قبلاً گفته شد، يك دفتر مفيد مثل يك گزارش است كه هر آنچه كه فكر مي كنيد يا انجام مي دهيد را گزارش مي كند (نه يكي يادنامه) اين گزارش بايد واقعيتها را آنچنان كه روي داده ثبت كند. و بايد به راحتي فهميده شود يا دوباره بازسازي شود. همچنين بايد افكار تكاملي را كه شالودة تحقيقات يا كشفيات آينده هتسند را بيان كند. همچنين بايد الگوها و نقشه ها و آماده سازيها و نتايج را بيان كند. به عبارت ديگر اگر اين دفتر گزارش نتواند نشان دهد كه يك طرح والا براي رسيدن به هدف اجرا شده است. آزمايشگر در اثبات موفقيت خود در دادگاه زمانيكه در جستجوي يك بازشناسي است دچار مشكل مي شود.

            اين توضيحات در دفتر شما بايد به حدي واضح و مفيد باشد كه اگر در سالهاي آينده فردي مشابه شما با سابقة مثل شما به اين دفتر رجوع كرد بتواند آن را بفهمد و فكرها و كارهايي كه شما انجام داديد را دريافت كند. دفتر آزمايشگاهي يا مجله به يك عنوان اتلاق مي شود و بايد يك اتو به جا مانده و يك كار ديناميكي باشد كه بيان گر فكرها و تلاش شما در زمينة پروژه است و يك آگهي كامل از كشفيات ذهني پورژه است.

            دفتر آزمايشگاهي همچنين يك سنجش از زمان (مقدار زمان) و تلاشهايي است كه در پروژه صورت گرفته است. و بنابراين مي تواند يك سنجش باقي مانده از اين مورد باشد كه ما منابع خود را به طور كامل به كار برده ايم يا نه مواظب باشيد كه يك زندگي اسنادي مي تواند ما را شكار كند.

D) واژة الكترونيكي بسياري از دانش آموزان ترجيح مي دهند كه گزارشات خود را در كامپيوتر خود نگه داري كنند. و مجله هاي روزانه يا هفتگي تهيه كنند. و ما مي توانيم اضافه كنيم كه محمولة سقف بر دوش آنها است. آنها بايد منابع را هستي ببخشيند و تاريخ اتفاقات را مثل افراد ديگر ارائه دهند. يك راه آرشيو اين مطالب اين است كه آنها داروي ديسك يا نوار ضبط كنيم. با تاريخ و پست به يك ميهماني بي طرف براي نگهداري. به طور معمول كامپيوترها زمان ثبت برنامه هاي خود را و به طور اتوماتيك تاريخ توليد و حذف فايلهاي خود را حمل مي كنند اما شما هنوز بايد اثبات كنيد.

E) دفتر مجموعه اي يا آرشيو آزمايشگاه

            براي اثبات كردن قانوني بودن ادعاهاي علمي كه توسط اطلاعات گزارش شده در دفتر آزمايشگاه به دست آمده، يك مشخص بايد در جستجوي پايه هاي منظم در زمينة مشاهده و تكرار جلسات بي غرض باشد.

            به عنوان مثال دو همكار كه بر روي يك پروژة مشابه كار نمي كنند. ممكن است كه كارهاي يكديگر را تكرار كنند. تكرار اين اثبات كردنها بستگي به طبيعت كار دارد. در مورد يك تحقيقت سريع اين اثبات كردنها ممكن است بر اساس پايه هاي هفته اي يا روزانه اي باشد. اما نتايج كليدي اين است كه فردي كه اثبات مي كند. بايد عادل باشيد. و بنابراين بايد درجامعه خودشنام باشد. طبيعت اين اثبات ممكن است بر اساس تحقيقات فيزيكي انجام شده بر روي كار باشد. كه به خوبي نتايج تكنيكي حاصل از كار است. به هر حال مشاهده و تكرار ممكن است كه تصحيح يا پيشرفت وابسته به كار را پيشنهاد كند. يك مطلب وجود دارد كه يك تكرار كننده چگونه مي تواند اين تنش را ايفا كند يا يك فرد مفيد گروه باشد.

            اگر تكرار كننده يا مرور كننده اين مخبش را حذف كند. و سپس به عنوان شريك در پروژه شود توسط ديگري جايگزين مي شود بنابراين يك مرور كننده را انتخاب كنيد كه مي تواند كار را انجام دهد براي پيش بيني مدت پروژه بدون هيچ مسئله آتبي. افراد تيم نمي توانند به عنوان مرور كنندة ديگران باشند. يك مسئله ثانوني رد داشتن يك مرور كننده اين است كه كپي كردن نتايج تحقيق صورت گيرد با تاريخ واقعي و پست به هدف نگهداري مطمئن. تاريخ پست بسته بايد موقع باز كردن در دادگاه مشخص شود. هر آنچه كه شما در كتاب گزارش خودي مي نويسييد در هر شكل و صورت بايد افكار شما و رؤيتهاي (فكر و خيال) شرح دهد و همچنين نشان دهد كه شما چگونه نظريات خود را به دست مي آوريد. و چه چيزي شما به دنبال آن مي گرديد. اين بايد راحت خوانده و راحت فهميده شود. در پايان بايد تصديق كردني و قابل اثبات باشد.

 نتايج مقدماتي براي تهية نتايج و يادنامه

            ما جزئيتاتي را در اين رابطه در يادداشت سخنراني آينده ارائه مي دهيم. ما مي خواهيم كه شما تشخيص دهيد كه قسمت اصلي فعاليت شما وابسته به ادبيات و تحقيقات ادبي و دوره اي از كار منتشر شده در زمينه اي است كه شما متمركز هستيد. مطلب مهم گشتن در شبكة كامپيوتر است. زمانيكه شما اين تحقيقات را هدايت مي كنيد هر اطلاعات مهم و كليدي را در مورد هر مطل ورودي در دفتر آزمايشگاه بنويسيد.

            اين مورد شامل توضيح در مورد طرحهاي كليدي است كه شما مي بينيد. همچنان كه شما تجربه به دست مي آوريد. شما با اين ارزيابي مقدماتي موافق نيستيد. اما اين بعداً تصميم گيري مي شود.

حالا همچنان كه اسناد بررسي مي شود زمانيكه شما مي خواهيد به يك مطلب رجوع كنيد كه آن را خوانده ايد در يك اجرا يا حاملة IEEE شما بايد مراحل استاندارد را كه در دو پويست بيان شده دنبال كنيد.

            (يكي براي سبك IEEE و ديگري براي ASME) بنابراين تمام اطلاعات وابسته در مورد سرفصلها، كتابها شبكة كامپيوتري كه در فرمت (دستورالعمل) انتخابي (در مورد واحد انتخابي خود) وجود دارد قبل از اينكه آن را فراموش كنيد ثبت كنيد. ما توجه خاصي را به اين كوششها مبذول مي كنيم.

دستورالعمل زير براي اهداف مياني و رويدادها بايد مورد توجه قرار گيرد.

1-   طول نهايي نبايد از چهار، قصامي دوتايي تجاوز كند. تاي1 شده، و صفحات برجسته.

2-    اندازة چاپ دوازده POINT است.

3-  حاشية بالايي و پائيني (شامل طرفين بايد 5/1 اينج باشد) چپ و راست (حاشية چپ و راست) بايد 0.7 اينچ باشد.

4-   صفحه اول بايد با يك عنوان مناسب شروع شود. هر صفحه بايد اسم شما را در بالا گوشة سمت راست داشته باشد. اين بايد شامل يك سرفصل باشد.

5-    اگر اين گروه رويدادها باشد بايد شامل اسم تمام افراد باشد.

افكار نهايي

            ما حالا داراي ابزار ضروري هستيم تا كار خود را برنامه ريزي و اسنادي كنيم در يك ساختار جامه دانشگاهي يا صنعتي. و در اين زمان ما وارد جزئيات مي وشد تا اين موارد را همچنان كه تلاش خود را توسعه مي دهيم گسترش دهيم. راهي را كه در پيش داريم ناصاف است. اما ما در آنجا بودهيا م و اين كار را كرده ايم.

خاتمه

افكار ضروري در اين سخنراني

اطلاق پذيري به پروژه

فقط به تصاوريري توضيحي KIBLY در سخنراني اول نگاه كنيد مطلب قديمي كه يك تصوير شامل 7000 كلمه نمي تواند بيشتر از چيزي اينجا وجود دارد مطرح باشد.

طرحها

اهميت تهيه يك دفتر آزمايشگاهي و نقش آن در اين پروژه كه درس را با تمام جزئيات فصلين دهد.

سبكهاي حقوقي و دستورالعملهايي براي اهداف و رويدادها

A: فهرست

الصاق كردن يعني اضافه كردن يك گروه از فرمهاي نمونه اي براي سبكهاي تقديري است. ادب پرسنل درستي در كتابخانة علمي در دانشگاه كاليفرنيا در كنار رود خانه يك جاي مناسب براي درس خواندن است.

سبك تقديري ASME

در متن تقديرنامه. همراه با متن منابع بايد با دادن نام خانوادگي نويسنده و سال انتشار منابع صورت گيرد. سال بايد هميشه در پرانتز داده شود. اسم نويسنده بايد در پرانتر با توجه به مفهوم متن احاطه شود.

دو امكان در زير توضيح داده شده است:

1-  توسط PRUSA (در سال 1983) نشان داده شد كه پهناي متن كاهش مي يابد تحت اين شرايط يا نشان داده شده كه پهناي آن توسط شرايط ديگري (1983) كاهش مي يابد.

اگر دو نويسنده وجود داشته باشد نام خانوادگي دو نويسنده بايد شامل تقديرنامه يا استناد باشد همچنان كه در مثال بالا ذكر شده است. با كلمة AND (و) كه دو نويسنده را اجرا مي كند.

اگر سه يا بيشتر نويسنده وجود داشته باشد. فقط نام خانوادگي نويسنده اول ذكر مي شود. همچنان كه در مثالهاي بالا نشان داده شده كه يك ساير نويسنده ها با ملة “ETAL” شروع مي شود.

            اگر دو يا تعداد بيشتر منابع با نويسندگان يكسان وجود داشته باشد. كه سال انتشار يكسان باشد. منابع بايد در متن مشخص شود با ضميمه كردن يك حرف “A” در سال انتشار اول تقديرنامه و يك حرف “B” در مورد تقديرنامه دوم منابع بايد مثالهاي نشان داده شده در بالا را دنبال كنند.

            ليست منابع، ليست منابع بايد با هم در آخر صفحه تهيه شود. پاورقي براي اين منظور آماده مي شود. منابع بايد در يك ساختار منظم به ترتيب حروف الفبا در رابطه با نام خانوادگي نويسنده يا نام خانوادگي نويسندة اول براي برگه هايي كه دو يا بيشتر نويسنده دارند باشد.

1)  منابع در ارتباط با عنوان مجله ها، كاغذهايي در مراحل كنفرانسها، يا هر تجمعي از كارهاي نويسنده ها بايد شامل :

سال انتشار، عنوان كامل از موضوع تقديرنامه، اسم كامل از انتشار، شمارة بلد، صفحات به حساب آمده از موضوع تقديرنامه.

2)    منابع كتابها، رساله ها، نظريه ها، و گزارشات تكنيكي شامل.

شال انتشار، عنوان كامل انتشار، ناشر، شهر انتشار، تعداد صفحات به حساب آمده در مرود كار تقدير شده در تمام اين موارد، عنوان كتابها، هفته نامه ها و مراحل كنفرانسها بايد مشخص شود. يك ليست كامل از منابع كه در آنها اين اصول ذكر شده شامل موارد زير است.

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

هوسها،سفسطه و حس رايج چهارشنبه دهم تیر ۱۳۸۸ ۱۴:۱۸ بعد از ظهر

منابع خارجي حساس :

بسياري از مؤسسات جذب منابع خارجي مي شوند.كه به ديگر شركتها مبالغي را مي پردازند تا تمام يا قسمتي از كار آنها را انجام دهد.در بعضي موارد بوسيله مجريهاي بلند مرتبه كه آنها از منابع خارجي براي تجارت و تغييرات اجباري  جذب مي شوند.فروشندگان منابع خارجي پس اندازهاي خيالي را قول مي دهند كه افزايش انعطاف پذيري و ديدي كه خطوط اجرايي زمان بيشتري مي خواهند تا روي هسته تجارت خود تمركز كنند. در حالي كه اين ادعاها حق به جانب به نظر مي رسداما در بررسي دقيق خوب نيستند.

 ادعا برخلاف واقعيت

بررسي منافع ادعاهاي ذيل منابع خارجي و واقعيات بر پايه مسائل زير است:

كاهش قيمها

ادعاء :در كفه ترازوي اقتصادها قيمتها كاهش مي يابد.

واقعيت:فروشندگان منابع خارجي بايد منافع را در گراني مشتريان دريافت كنند.

بعلاوه ،قراردادهاي خارجي فروشهاي اضافي و معاملات ارزشمند را بدنبال دارد:

تنها پس انداز ارزشمند نهايي در آنجا كه كفه هاي اقتصادي حقيقي در عرض مرزهاي متحد ،اتفاق افتاد. يك مثال رايج آن ارتباطات تلفني در مسافتهاي طولاني است.

موارد ديگري وجود دارد كه در مشاركت هاي داخل سازماني ممكن است ،اما چنين مواردي بايد با دقت امتحان شود. براي مثال در سخت افزار I.Sبه ميزان زيادي اقتصاد كفه اي را ندارند و با بسياري شركتهاي نرم افزاري همكاريهاي اقتصادي دارند.

 افزايش انعطاف پذيري :

ادعا: منابع خارجي قيمتهاي ثابت را به (يا ارزشهاي ثابت نسبي مانند مردم)قيمتهاي متغيير تبديل مي كند،به شركت انعطاف پذيري مالي بزرگي مي دهد.

واقعيت: بيشتر فروشندگان منابع خارجي به قراردادهاي بلند بالايي احتياج دارند كه براي آنها كه درآمد هاي دولتي ثابتي را در طي زمان فراهم مي كنند.ميانجي گري اين معاملات ممكن است بسيار گرانقيمت تر از تغيير تعهدات داخلي باشد.

اگر انعطاف پذيري هدف باشد.قرارداد بايد به وضعيتي ميانجي گري بشود تا اجازه تغيير در تقاضاها و قيمتها را بدهد .تقاضاي اين انعطاف پذيري در يك قيمت نسبتاً زيادي بدست مي آيد.

Downsizing:

ادعا:در سازمانها كه بسته Dam،فروشنده هاي منابع خارجي مي خواهند افراد زيادي را به ديگر شغلها بفرستند و به ديگر شركتها سرويس دهند. اين انسانيت بيشتري را نشان مي دهد، تا مردم بيكار نباشند.

واقعيت :اگر آن ديگر شغلها حيات داشته باشد ،كاركنان زيادي براي آنها در بازار آزاد با يا بدون معاملات خارج رقابت مي كنند..

اگر آنها آنقدر خوب باشند تا شاسته آن موقعيت باشند،آنرا به آنها مي دهند.حال اگر سازمان بدنبال منابع خارجي باشد يا نه. به زبان ديگر اگر آنها آنقدر خوب نباشند تا با لياقت خود شغل را بگيرند  ،اين غير محتمل است كه در نتيجه رقابت زياد ،دست اندركاران منابع خارجي به مدت زيادي آنها را در موقعيت خود نگه دارند.بنابراين ،مطمئناً ،منابع خارجي تمايل كمي به تغيير استخدام براي افراد اضافي دارند.

 قبول بهتر تكنولوژي:

ادعا: فروشندگان تجهيزات با اينكه منابع خارجي در بين مشتريان با قبول بهتر تكنولوژي جديد فراهم مي كند موافق هستند.

واقعيت:نمايندگان فروشندگان مشتاق هستند تا توليدات جديد را براي توجه مشتريانشان با يا بدون رابطه با منابع خارجي بياورند.و اين هميشه بهتر است كه يك نفر خودش تصميم بگيرد تا امر يك فروشنده جديد را قبول كند نسبت به اينكه فروشنده را ترك كند(كسي كه بصورت آشكار جذب فروش هر توليدي جديدي مي شود)ضمناً ،فروشنده –داراي سرويسهاي منابع خارجي احتمال كمي دارد كه فرصت را به رقيب خود واگذار كند(براي مثال كالاهايي كه قيمت آنها بيشتر تحت تأثير قرار مي گيرد يا رقابتي تر هستند)

 مشغول بودن به بافندگي:

ادعا: منابع خارجي بيشتر اوقات مديريتهاي كاري را ترك مي كنند تا روي خطوط اصلي كاري شركت تمركز كنند.

 واقعيت :اين فقط در صورتي درست است كه مردمي كه عملكرد منابع خارجي را مديريت مي كنند به اعمال تجاري ديگر تغيير شغل دهند.به بيان ديگر ،اگر اين مديران ورشكست كنند تا به فروشنده منابع خارجي رجوع كنند ،هيچ مدير تجاري باقي نخواهد ماند كه بر روي بافندگي تمركز كند نسبت به قبل از منابع خارجي .

به بيان ديگر ،كار توجه بيشتري را طلب مي كند خط مديريت توسعه يابند (وقيمتها افزايش يابد) .اگرچه سران خط مديريت مي توانند با يا بدون عملكرد كاركنان منابع خارجي توسعه يابند.

 آشفتگي كم مديريت:

ادعا: منابع خارجي مديران ارشد را در مورد داشتن ترس درباره مديريت عملكرد كاركنان ديگر آرامش مي دهند.

واقعيت:مديريت يك فروشنده منبع خارجي آسانتر (و اغلب بسيار سخت تر) از مديريت يك كارمند اجرايي داخلي نيست.قراردادها و كارهاي داخلي قانوني كه درگير هستند و هميشه آسان نيست كه افراد را راهنمايي كنند و حتي وقتي كه شما ارزيابي عملكردي آنها را نداريد و ننوشته ايد.

اگر مديريت ارشد بر واقع كمتر درگير مديريت عملكرد كارمندان از جمله I.Sشود،منابع خارجي ممكن است كم اثر شود .آنها كه ارزش استراتژيك بحث I.Sرا فهميده اند كه مديريت بايد بيشتر ،نه كمتر ،زمان صرف اين موضوع كند.

بدون درگيري مديريت ، اين خطرناك است كه عملكرد I.Sكمي نسبت به گذشته افزايش يابد.كه ممكن است سرمايه گذاري در سيستم هاي اداري ادامه يابد اما كمتر در استراتژي هاي استعمال شده اتفاق مي افتد .اين استعداد كه مشغول بودن فعاليتهاي گذشته و از دست دادن فرصت هاي استراتژيك جديد بوسيله قيمت زيادي در رابطه با انجام دادن هر كاري بيش از كاري كه در ابتدا در قرارداد آمده سخت تر و مشكل تر مي گردد.

 شايستگي بيشتر :

ادعا: فروشندگان منابع خارجي بسيار با تجربه تر و شايسته تر از كاركنان داخلي هستند.

واقعيت :يك سازمان مي تواند مديران شايسته اجير كند آماده تر از فروشندگان منابع خارجي

 جريان پول:

ادعا:منابع خارجي يك منبع پول نقد هستند تا زماني كه دارايي ممكن است به فروشنده منابع خارجي فروخته شود .

واقعيت :فروش منابع استراتژيك يك راه كارگر و مؤثر براي حفظ يك شركت ورشكسته است .تا زماني كه فروش يك كارمند انتقاد آميز ريسك لنگ كردن تمام واحدهاي كاري باقي مانده و افزايش هزينه ها است اين ممكن است بهتر باشد كه يك خط واحد كاري فروخته شود و كارهاي باقي مانده در يك موقعيت سالمتر ترك شود.

 كشنده درد:

ادعا: در بعضي موارد منابع هاي خارجي بصورت ساده يك عمل براي پرداخت چيزي به كسي براي تجربه كردن درد مديريت يك سازمان غيرعملكردي نسبت به صرف انرژي براي فكر كردن درباره چگونگي سالم كردن مجدد آن سازمان است.

واقعيت: اين قربانيان ارزشمند فراري يك تركيب ارزشمند از استراتژي كاري براي اسايش هستند.

 رهيافت حساس براي منابع خارجي:

طي رسيدگي دقيق منابع خارجي يك عمل كارمندي كامل است كه اغلب براي قولهايش شكست مي خورد و ريسكهاي بزرگي مي كند.اين عموماً قيمتها را افزايش مي دهد انعطاف پذيري را كاهش مي دهد و ارزش استراتژيك را در فشار مي گذارد .بنابراين ،بعد از تحقيقات بسيار شركتها از منابع خارجي بصورت كامل يا قسمتهاي مهم از يك عمل كارمندي را ترك كرده اند.

قراردادها و مشاورهاي خارجي مهارت و توانايي مي آورد كه مي تواند كارمند داخلي را كامل كند.بنابراين بسياري شركتها يك استراتژي انتخابي منابع خارجي را دنبال مي كنند.

در واقع ،استفاده از پيمانكاران و مشاوران كه جديد نيستند يك فرم سالم از منابع خارجي است.سوا كردن شغلهاي اختصاصي براي منابع خارجي از بهترين هاي داخلي ،ما بايد اول حسن هاي واحد كارمند داخلي را بفهميم .دو علت كليدي براي اينكه داخلي ها داراي يك حسن نيت به فروشندگان منابع خارجي هستند: استمرار و سود قطعي است.

 استمرار:كارمند داخلي داراي يك تاريخچه با سازمان است كه يك فهم بهتر از فرهنگ ارباب رجوع ،استراتژي ها و سياست ها را فراهم مي كند و با توضيح استمرار ،افرادي مي فهمند كه آنها  در نتيجه عمل خود در معامله هستند. اين نتايج در بهبود شراكت كه در هر دو راحتي بيشتر ارباب رجوع و بهبود صف بندي استراتژيك مؤثر است.

به بيان ديگر ،فروشندگان منابع خارجي ممكن است با تناوب بيشتري كارمندان خود را به چرخش درآورند و افراد آنها نسبتاً به فروشنده منابع خارجي وفادار تر از سازمان هستند.

 سود قطعي:

 فروشندگان منابع خارجي ممكن است نسبت به مشاركت صادق باشند ولي سرانجام آنها براي شركاي مختلفي كار مي كنند و اخلاقاً بايد اول سود شركاي خود را تأمين كنند.

براي مثال در يك همه پرسي تشخيصي احتياجات با يك ارباب رجوع اگر مشاور I.S يك فرصت 200000دلاري براي تقاضاي اداراي كه مي تواند زمان دفتري را ذخيره كند، يا در نهايت 200دلار حساب در بردارد كه مي تواند بصورت چشم گيري تأثير ارباب رجوي فردي را در تحويل استراتژي شركت چه چيز اتفاق مي افتد؟

 در حالي كه قبلاً ممكن بود حقوق بيشتر و ارزش استراتژيك بيشتر فراهم شود فروشنده منابع خارجي داراي يك انگيزه قوي براي پيشنهاد پروژه هاي اجرايي پر سود هستند كه درآمد دولتي بيشتري توليد مي كند(ارزشها براي سازمان)

براي هر دوي اين منظورها داخلي ها و در موقعيت بهتر قرار خواهد گرفت تا استراتژي هاي حاكمانه در شركت توزيع شود.

بنابراين مقدار بيشتري از كارهاي صحيح براي داخلي ها نگهداري مي شود.آنجايي كه سود داخلي ها (استمرار و سودهاي قطعي اختصاصي) مهم هستند فعاليت هاي انتخاب شده منابع خارجي مي تواند مقداري ارزشمند باشد.

 اهداف منابع خارجي انتخابي شامل قسمتهاي زير است:

* حداقل كردن در حساب سرانه كه مي تواند از قله تا دره در تقاضا نتيجه شود.

* حداكثر كردن توسعه در استخدام ها بويسله سود دهي كم منابع خارجي با كار انتهاي زندگي

* حداقل كردن قيمتي بوسيله استفاده كردن از استخدامهاي ارزان قيمت تا جايي كه ممكن است با ديگر همكاران مشاوران خارجي كه جير شده اند تا روشها و مهارتها را انتقال دهند و تأثير استخدامها را بهبود بخشند ، كه به صورت و متفاوت نسبت به پيمانكارها ومديريت شوند كه در محل استخدام كار مي كنند و بصورت ايده آل به صورت زير مورد استفاده قرار مي گيرند :

مشاوران بايد بوسيله افرادي مورد استفاده قرار گيرند كه توجيه پذير باشد .

مشاوران بايد وقتي مورد استفاده قرار گيرند كه اقتصادها در كفه ها در عرض مرزهاي مشترك ذخيره هاي ارزشمند صحيح توليد كنند . آنها ممكن است همچنين مورد استفاده قرار گيرند تا كار را از دوش كارمندان داخلي كم كنند يا پيك را كاهش دهند .

پيمانكارها نبايد هرگز  در كارهاي عملي جديد و فعاليتهاي رو به رشد مورد استفاده قرار گيرند در حالي كه كارمندان داخلي مانده اند .

 مديريت فروشندگان منابع خارجي:

سازمانهاي باز

براي تمام منظورهاي عملي پيمانكارهاي خارجي در ارتباط با مردم ارباب رجوع و ديگر گروهها در سازمان هستند فقط كارهاي ضد مشاركت انجام مي دهند .

اين حقيقت كه حقوق آنها بوسيله مشاركين مخالف پرداخت مي شود طبيعت كاري آنها يا رابطه آنها با ديگران در پروژه هاي تيمي را تغيير نمي دهد .

اين رابطه با راهنمايي هاي كليدي است : منابع خارجي بايد به عنوان يك قسمت از گروه داخلي تجارت كنند كه مهارت ها و توليدات را امر مي كنند .

ما  اين را سازمان آزاد مي ناميم . از نقطه نظر مديريت داخلي ، هر فروشنده و پيمانكار خارجي به عنوان يك قسمت از گروه در نظر گرفته مي شود هرمدير داخلي بايد با پيمانكاران خارجي و فروشندگان در فضاي صادرات در تماس باشد و بعد آنها را به عنوان قسمتي از كارمندان مديريت كند . و هر مدير داخلي بايد با قدرت تصميم بگيرد كه آيا درباره هر طرح بخرد يا بسازد .

يك حسن اين روش اين است كه بصورت واضح مسئوليت را براي بدست آوردن و مديريت منابع خارجي واگذار مي كند .

 مردم بهترين روش براي تعيين كيفيت و مديريت و قضاوت درباره كار و حرفه هاي مشابه هستند هر مدير بايد يك شبكه از ضد مشاركت خارجي را توسعه دهد تا به پيك كاري كمك كنند و نقاط خالي مهارت را پر كنند .

حسن ديگر سازمان باز اين است كه تمام فروشندگان منابع خارجي بصورت اتوماتيك در مدل ساختاري و چهارچوب ها زندگي مي كنند اين ارباب رجوع ها  منابع داخلي و خارجي را از هم جدا مي كند و آنها احتياجي به  نگراني ازاينكه چه كسي انتخاب مي شود تا پروژه هاي آنها را انجام دهند نداشته باشند .

بوسيله آوردن پيمانكاران به سازمان از گروه داخلي اختصاصي از رقابت جلوگيري مي شود اگر چه ، ارباب رجوع ها اگر كارمند داخلي داراي عملكرد رقابتي نباشد به جاي ديگر مي روند اما نگهداري مدير داخلي مانند نشان گذاري و مديريت عملكردي ارزانقيمت تر و كم خطر تر است .

پيمانكاران تجاري كه به مديران داخلي تبديل مي شود و پيشرفت مي كند همچنين اجازه كارهاي حرفه اي داخلي براي اطمينان از معماري و كيفيت را مي دهد .

 به اضافه ، مهارتهاي جديد و تكنولوژي ها مي تواند به كارمند داخلي در روند كار با پيمانكارها انتقال يابد . اين به ارباب رجوع ها يك نقطه تماسي را مي دهد كه بعد از پروژه و كامل شدن آن و رفتن پيمانكار شما را حمايت كنند .

حتي وقتي منابع خارجي بيشتر كار را انجام مي دهند كارمند داخلي ارزش كار را در بسياري از راهها اضافه مي كند مخصوصاً آنها مسئول چهار عمل هسنتد :

پياده كردن ايده هاي مديرانه در چهار چوب هاي خاص و تصميم گيري درباره خريد يا توليد

خريد براي بهترين دادو ستد ، بستن قرار داد ، و مديريت عملكرد پيمانكار

حل هر اختلافي در رابطه با و نگهداري سلامت كاري بين دو شركت تصويب كردن قرار دادهاي داخلي روشن با مشتريان و مجريان قبول مسئوليت براي اجراي قرارداد (چه فروشندگان منابع خارجي درگير باشند يا نباشند) است:

در حقيقت ، مردم بايد در استفاده از پيمانكاران فعال باشند در جذب مشتريانشان كه بهترين تجارت ممكن را انجام دهند و فروشندگان مورد نياز خود را نگهداري كنند . مديران داخلي بايد اولين افراد براي دستور دادن به پيمانكاران يا كارهاي تجاري باشند . و هر وقت اوج تقاضا ايجاد شد مديران بايد منابع را كسب كنند (وسيله بدست آورن ارباب رجوع ) بيشتر از كاهش كار اين راه آنها هرگز دچار كاهش منابع نمي شوند . تنها فشار روي ظرفيت مديريت توان مشتريان براي پرداخت كاري كه احتياج دارند است .

جايگزين فرمان به ارباب رجوع ها براي كار مستقيم با پيمانكاران خارجي نه فقط بار زيادي را از دوش ارباب رجوع بر نمي دارد كه همچنين يك عادت به خريد از جاههاي ديگر كه در رابطه با عملكرد پائين شركاي تجاري است ايجاد مي كند .

مديران با درايت بيشتر مي خرند تا بسازند ، در مفهوم سازمان باز ، ارباب رجوع بهترين را بينكارمند داخلي و منابع خارجي  تشخيص مي دهد و مي گيرد .

 

فروش اجناس از طريق عدم تمركز:

بسياري از مردم عقيده دارند كه عدم تمركز مسئوليت و ارزش عملكرد كارمندان را بهبود خواهد بخشيد . به بيان ديگر عدم تمركز اغلب در رابطه با يأس است . ابداع كمتر ، كار تكه تكه ، خرابي كار و كيفيت كمتر و افزايش قيمتها ، بعضي وقتها بيشتر از 50 درصد .

 بعضي سازمانها داراي يك تجربه دردناك و گران و متناوب بين مركزيت و عدم مركزيت هستند قسمتي از منظور براي اين ساختار سازمان است .

براي مثال اگر در كارهاي مشاوره و تكنولوژي ها با هم تركيب شود ما ممكن است هر دو آنها را عدم تمركز دهيم به اين اميد كه مسئوليت بيشتري كسب كنيم تا اراباب رجوعهاي واحد داشته باشيم كه كار بهتر مشاوره را انجام دهند .

 در اين راه ما كنترل معماري و توانائيمان را در تكنولوژيهاي مخصوص كم مي كنيم . فشار بعد ساخت براي مركزيت دوباره عملكرد تكنولوژيست كه  هرگز نبايد از هم جدا شود و با مركزيت دوباره شركت هردوي آنها كه بايد در مركز باشد (تكنولوژيست) و آن كه شايد بدون مركزيت باقي بماند (مشاور) را مركزيت مي بخشد . نتيجه يك ساختار متناوب است كه بصورت جايگزين بصورت عملكرد مركزي و عدم مركزي در مي آيد .

هر سازمان مجدد يك گذشته از ديگري است ثابت مي كند بايد زياد كار شود نه بصورت متوسط. حالت متناوب وقتي اتفاق مي افتد كه سازمان تصميم خود را تغيير دهد كه اين وقتي كه عدم مركزيت و مركزيت مجدد در عرض يك رنج ساختماني نسبت به تنظيم درجه عدم مركزيت براي هر عمل غير وابسته اعمال مي شود .

در مثال بالا ، چرخه مي تواند بوسيله جداكردن مشاوره از عملكرد تكنولوژي شكسته شود و تنظيم درجه عدم مركزيت براي هر كدام جداگاه باشد براي تجزيه و تحليل فروش فوري، يك تعريف دقيق ازعدم مركزيت لازم است . عدم مركزيت به يك منطقه جغرافيايي بر نمي گردد افراد مي تواند هر جاي دنيا باشند و به يك سازمان مركزي صادر كنند .

بخصوص ، عدم مركزيت به معني دو چيز : تحت ساختار كردن يك عمل بوسيله ارباب رجوع (بيشتر از مهارت و توليد براي مثال) : و حركت دادن خطوط صادرات براي ارباب رجوع ها (بيشتر از اعمال اجرايي شركتهاي ساده).

 كليد فهم عدم مركزيت در نيمه تعريف است :

 عدم مركزيت يك عملكرد لازم بوسيله ارباب رجوع است . اگر اين اختصاصي باشد ، بعد عدم مركزيت مي تواتند كار كند . مكانيسم هاي ديگر براي همكاري حرفه هاي مشابه فراهم شود .

به بيان ديگر اگر تحت ساختار بوسيله ارباب رجوع براي عملكرد غير اختصاصي شود ، عدم كار بوجود مي آيد .

از زماني كه پايه تحت ساختار بايد با طبيعت افراد متناسب شود . تنها ساختار عملكردي مسئول عدم مركزيت مشاور است ،‌عملي كه خصوصاً ارباب رجوعها را مي شناساند .

وقتي هر كدام از ديگر ساختارها بوسيله ارباب رجوع بصورت تحت ساختار مي شود ، درجه خصوصي سازي كاهش مي يابد . وقتي تكنولوژيست ها بصورت غير متمركز هستند . براي مثال ارباب رجوع ها خود را با گروه كوچكي از توليد كنندگان مي بينند و سعي مي كنند تا خود را با تغييرات تكنولوژي در يك حالت كامل به سرعت پيش برند .

از زماني كه آنها نتوانستند احتمالاً بصورت جاري بصورتي كه متخصص مي تواند بمانند توليد آنها كاهش يافت پس زمان بيشتري براي توليد و كار ، رنج بردن از كيفيت ، كاهش ابداع و هزينه اي زيادي ايجاد كرد .

به اضافه ، عدم تمركز صادرات مشابه را پراكنده مي كند در مورد تكنولوژيستها ، اين در رابطه با تحقيقات كاهش يافته ، ابداع مجدد و نتايج تكه تكه است .

در سرويس دفتري ، اقتصادي كفه اي گم شده است و اگر چه مسيرهاي كاري از وقتي كه افراد جوان بوسيله متخصصين در محل كارشان بازبيني  نمي شوند رنج مي برد و داراي فرصت پيشرفت كم از حرفه خود شده است .

دوبار ه يك نتيجه مشهود افزايش قيمتها است .

اما در مورد منافع عدم تمركز چه بايد گفت ؟ بسياري از منافع ادعا شده سؤال بر انگيز است .

 فهم كار : ادعا : بوسيله صادرات كاري ، افر اد كارمند استراتژي هاي كاري را بهتر درك خواهند كرد .

واقعيت : اين درست است كه افراد تحت ساختار بوسيله تمركز ارباب رجوع روي فهم آنها از ارباب رجوع در حالي كه آنها با جدايي از تكنولوژي و روشهاي حرفه اي بصورت عمومي مي شوند . اين براي مشاوران اختصاصي است و براي ديگر ساختارها غير اختصاصي است .

 خياطي براي احتياجات محلي بي نظير:

ادعا : افرادي كه آنها گزارش را براي واحد كاري ميآورند به احتمال بيشتري بايد خياطي كنند براي احتياجات بي نظير واحد كاري.

 واقعيت : مركزيت كه دلالت نمي كند بر يك اندازه براي همه . هيچ دليلي براي گروه مركزي وجود ندارد و فروش به ارباب رجوع هاي اختصاصي كه براي احتياجات واحد خياطي شده نمي تواتند انجام شود . در حالي كه هنوز بعضي از قسمتهاي كاري دركار آنها كه براي ديگران انجام داده اند سود مي برند .

 كنترل ارباب رجوع بر تقدم ها :

 ادعا : ارباب رجوع ها مي توانند تقدم ها را در افراد كه راحت تر از گروههاي كارمندي مركزي گزارش مي دهند رعايت كنند .

واقعيت : شما احتياجي به بقالي تان نداريد تا خورد و خوراك خود را كنترل كنيد . بصورت مشابه ، ارباب رجوع ها مي توانند قدرت و كنترل خود را بر روي تقدمهاي سازمان كارمندي مركزي بدون مديريت سران صرف كنند . در اين مورد جواب در يك اقتصاد داخلي سالم نهفته است نه ساختار پذيرش ارباب رجوع هاي اجرايي :

 ادعا : كارمند غير مركزي پذيرش بيشتري براي كار اجرايي نسبت به كارمند مركزي دارد .

واقعيت : يك فرد كارمند يك مقدار كم از سطح كاري را گزارش مي دهد . واحد اجراي ممكن است ، در حقيقت ، پذيرش بهتري را به اجرايي ها نسبت به يك همتا در يك همكاري عمل كارمندي دارند .

 اغلب سياستهاي محلي داخلي ها را از جذب گردهمايي اجرايي ممانعت مي كند مردم كه خارج از سسله مراتب ارباب رجوع ها قراردارند ممكن است خوش آمد گويند .

 تمركز مشتري :

ادعا : گزارش به واحد كاري مردم رابيشتر روي مشتريان تمركز خواهد داد

واقعيت : اگريك گروه غير مسئول باشد ، عدم مركزيت آن فقط بسياري افراد غير مسئول خلق مي كند . به بيان ديگر . دليلي براي اينكه چرا گروه مركزيت يافته نمي تواند فرهنگ تمركز يافته مشتريان ر ا آموزش دهد وجود ندارد .

حتي در مشاوره منافع عدم مركزيت سؤال بر انگيز است ، مشاوران غير مركزي اغلب همانطوري كه پروژه ها را واگذار مي كنند آنها را كمرنگ مي كنند يا ميدان ديدشان را وسعت مي دهند و سازمانها را بصورت تمام سرويس در مي آورند .

 مشاركت وقتي مشاوران غير مركزي كار خود در ر اه دفاع از ارباب رجوع ها بر ضد  سازمانهاي مركزي مي ببينند يا تلاش براي صحبت در نصف كردن ارباب رجوع ها و تمام مسئولين ارباب رجوع خراب مي شود . مشاوران غير مركزي بصورت نادر براي بهترين ر.وشها كار مي كنند .

 به اضافه ، فرصتها براي چند ارباب رجوع شده (در بين پروژه هاي عملي) شكست خورده است .

عدم تمركز يك را ه ارزشمند براي حل مشكلات سازماني است . يك جواب بهتر اين است كه مكان ريشه ايجاد كننده مشكلات را بوسيله ساخت يك سازمان سالم مركزي مشخص كنيم .

در حقيقت بسياري از فشارها براي عدم تمركز از بين مي رود . اگر سازمان  يك مشاوره مؤثر داشته باشد يك تجارت داخلي سالم كه كنترل ارباب رجوع را بر روي تقدم ها دارد يك فرهنگ تمركز مشتري است و مديران مؤثر تمام تخصص و توانايي خود  در حفظ بهتر مشتريانشان را تا آنجايي كه ممكن است بكار مي گيرند .               

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

علت اساسي تشكيل سازمانها را در نظر بگيريد . يك سازمان تنها زماني مي تواند از يك مجموعه از افراد مستقل عمل كند كه اعضاي آن در زمينه هاي متفاوت تخصص پيدا كرده باشند.

 ازاین طریق فردتخصص پیداکرده و مي تواند به عنوان يك كارشناس خبره در يك موضوع مشخص عمل كند. اين امر كاملاً واضح است كه كار گروهي تعدادی از كارشناسان خبره دریک امر، بمراتب  بهتر از مستقل عمل کردن تعدادي از افراد غیرمتخصص است زیرا متخصصان در زمينه خاص خود مي توانند اطلاعات و تجربيات بيشتري را در زمینه مشكلات پیش رو ارائه دهند. براي تأمين حداكثر درجه اختصاصي شدن cybernetics* ساختماني اين چنين پيشنهاد مي كند كه بلوك هاي ساختماني كاربردي در زمینه های مختلف ازجمله(دفتر خدمات، فن شناسان - هماهنگ كننده ها- مشاورها) بايد از يكديگر جدا باشند.

اما اختصاصي شدن یک موضوع نياز به هماهنگي دارد . وقتي كه افراد تخصص پيدا مي كنند هيچ يك از گروهها نمي توانند جدا از بقيه عمل كنند در نهايت اينكه هر پروژه مهم نياز به تنوع استعدادها در گروههاي متعامل دارد. افراد بايد با يكديگر همكاري كنند. همين طور كه افراد با يكديگركار مي كنند هماهنگي بين آنها نيز بايد به خوبي صورت بگيرد و اگر اين چنين نباشد نتيجه اي كه از كار گروه متخصصان بدست مي آيد ممكن است حتي بدتر از نتايجي باشد كه از مجموعه مستقل افراد عادي به دست خواهد آمد .

* cybernetics : علمي است كه به مطالعه ارتباطات و كنترل به خصوص در مورد مقايسه مغز انسان وحيوان با خدمات الكترونيك مي پردازد.

چرا كه هيچ متخصصي به تنهايي نمي تواند مسئله بوجود آمده را به خوبي درك وحل نماید از سوی ديگر، اگر يك سازمان نتواند تيم هايي را شكل دهد كه بدون در نظر گرفتن مرزهاي سازمانی، متخصصان مختلف را در يك گروه جمع نماید در واقع مقصد آن به سمت بازگشت به يك سازمان نا متناسب از افراد عادي خود مختار است .

 بهترين نمودار هاي طراحي شده سازماني در صورتي كه افراد نتوانند به صورت تيم هاي انعطاف پذير تحت مرزهاي سازماني گروه بندي شوند كم ترين مفهوم را خواهد داشت. كار گروهي و هماهنگي، تنها به ميل و رضايت افراد براي با هم كار كردن نياز ندارد .

 مكانيزم هاي هماهنگ كننده ي ويژه بايد در سازمان طراحي شوند. طراحي هاي سازماني وابستگي هاي گروهي را به گونه اي بايد مشخص كند كه همكاري و تعاون جزئي از وظيفه هاي افراد باشد اين وابستگي هاي گروهي اساس فرآيندهاي كاري است كه به طور طبيعي و تحت مرزهاي سازماني جريان دارد و زير مجموعه هاي مناسب از بلوك هاي كاربردي را به صورت تيم هاي پروژه با يكديگر تركيب مي كند.

هنري مينز برگ (Henry mintzberg) نويسنده و پروفسور رفتارهاي سازماني به تنوع مكانيزم هاي هماهنگ كننده متناوب اشاره مي كند .

 نظارت مستقيم :

 اين نظارت به گونه اي است كه فردي ناظر مسئول كارهاي ديگران مي شود، يعني با يك روش هماهنگ آنها ر ا تعليم مي دهد و نتايج كار را بررسي مي كند.

 استاندارد كردن مهارت: 

در جايي كه آموزش ديدن در يك نظم يا حرفه ي مشخص باعث ايجاد هماهنگي در كار مي شود .

 استاندارد كردن بازده ها:  

در جايي كه هر فردي براي رسيدن به يك نتيجه ي تعريف شده مشترك تلاش مي كنند يعني جايي كه مشخصات آن به گونه اي است كه قسمتي كه به وسيله يك گروه ساخته مي شود ماشيني را كه به وسيله ي گروه ديگر ساخته شده است تكميل مي كند .

 استاندارد كردن فرآيندهاي كاري:

در جايي كه توليد كنندگان و نمودارهاي درختي فعاليت را به گونه اي كه بر روي خط توليد باشد هماهنگ مي كنند .

 تنظيم متقابل:

فرآيندهاي مربوط به ارتباطات خارجي و هماهنگي، يعني سازمان شبكه اي يا Network

نظارت مستقيم:

روش هاي قديمي براي هماهنگ كردن فعاليت هاي افراد بستگي به طبقه بندي مديران براي هماهنگ كردن كارها دارد. نظارت مستقيم بر اساس اين فرض است كه افراد تنها به دليل دستور مافوق با يكديگر كار مي كنند. نظارت مستقيم يك روش ساده براي كار گروهي است .

 افرادي كه نياز دارند با يكديگر كار كنند  تحت نظارت يك رئيس مشترك قرار مي گيرند مديران، تيم هاي برنامه اي (پروژه اي) را تشكيل مي دهند كه متشكل از افرادي است كه به آنها گزارش مي دهند، كارها را انتقال مي هند، فعاليت هايشان را مشخص مي كنند. تعهدهايي به وسيله ي رئيس مشتركشان به وجود مي آيد(يا معاملات ويژه به وسيله ي رؤساي سطح خود مختار انجام مي شوند ) و بحث هايي در ميان لايه هاي درجه بندي به وجود مي آيد تا زماني كه يك رئيس جديد پيدا شود .

در حالي كه نظارت مستقيم در واقع وسيع ترين روش تمرين شده براي ايجاد هماهنگي است تحت فشارهاي اخير در طبقه بندي در حال از بين رفتن است. رشد مراحل كار (business) و پيچيدگي، حد توانايي هاي مديريتي را تعيين كرده است.

يك مديريت نمونه ي مورد انتظار براي ساختن گروههاي تحقيقي، فعاليت هاي افراد ر ا مشخص مي كند. تصميم گيري مي نمايد و مباحثي را كه بر مبناي غير واقعي هستند حل مي كند .

مديران نمي توانند همة جزئيات مربوط به كارهاي بین  علوم با پيچيدگی بالا را درك نمایند علي رغم تنوع هايي در حال افزايش مديريت توانايي حفظ خود را از دست داده و به عنوان يك عامل كاهش دهنده ي اقتصادي از حساسيت و انعطاف پذيري سازمان هاي ورودي جلوگيري مي كند. بنابراين سازمانهاي قديمي نمي توانند به تغييرات سريع محيط اطرافشان با سرعت كافي پاسخ دهند .

ضمناً بر اساس طبقه بندي مديران ، به افراد در سر تا سر سازمان هيچ گونه اختياري داده نمي شود و در واقع استعدادهاي آنها به هدر مي رود . توجهات اخيراً به «اختيار دهي» يك پاسخ منطقي به ركود اقتصادي است كه در هنگام استفاده از نظارت مستقيم به عنوان مكانيزم هماهنگ كننده به وجود آمده است . اختيار دهي به معني پايان دادن به طبقه بندي به عنوان يك مكانيزم هماهنگ كننده با يك روش سازمان دهي شده است به هر حال اگر هماهنگي طبقه بندي شده صريحاً جاي خود را به ديگر  مكانيزمهاي هماهنگ شده ندهد ، سازمان به سمت زوال و بي نظمي پيش خواهد رفت از آنجا كه مديريت اجازه وقوع چنين چيزي را نمي دهد بسياري از برنامه هاي «اختيار دهي» تصور شده رد شده است تا مديريت به عقب برگردد و كنترل كارها براي جلوگيري از زيان را دوباره در دست مي باشد و همچنين به ساختن نوع ديگري از مكانيزم هاي هماهنگ كننده بستگي دارد .

 استاندارد كردن مهارت:

اگر بخواهيم از «استاندارد كردن مهارت » به عنوان يك مكانيزم هماهنگ كننده استفاده كنيم هر يك از اعضاي يك گروه برنامه اي بین علوم بايد مهارت ها و فعاليتهاي ديگر اعضاي گروه را تا آنجايي درك كنند كه بتوانند كارهاي آنان را پيشگويي كرده و خود را با آنها سازگار نمایند.

يك مثال رايج براي اين نمونه را مي توان اتاق عمل يك بيمارستان در نظر گرفت. جايي كه پزشك جراح، متخصص بيهوشي و پرستار با يكديگر كار مي كنند بدون آنكه نيازي به يك رئيس مشترك داشته باشند.

 نمونه ي ديگر را مي توان سرنشينان يك هواپيما مثال زد كه در آن خلبان - كمك خلبان – برج مراقبت وخدمه هواپيما با يكديگر كار مي كنند بدون اينكه حتي هم ديگر را بشناسند و يا براي يك رئيس مشترك كار كنند.

در اين موارد، افراد بر حسب ضرورت كارهاي خود را هر روز تكرار مي كنند بنابراين با داشتن كمي اطلاعات در رابطه با حرفه ي آنها و محلي كه در آن كار مي كنند رفتارهايشان قابل پيش بيني مي باشد .

اگر چه اين روش در بسياري از تنظيمات به كار مي رود اما «استاندارد كردن مهارت» عملكرد محدود شده اي در كارهاي حرفه اي و مديريت است.

مديران و حرفه ای  ها يك كار  مشخص را هر روز تكرار نمي كنند پس با كمي اطلاعات در رابطه با مهارت و شغلشان نميتوان به آساني رفتارهاي آنها را پيش گويي كرد. يك حرفه اي نمي تواند فقط با دانستن خصوصيات حرفه اي ديگر كارها و تصميمات او را تا حدي پيش بيني كند كه قادر به تشكيل يك تيم گروهي با يكديگر باشند .

استاندارد كردن بازده ها :

استاندارد كردن بازده ها به معني تعيين بسيار دقيق روابط و اثرات داخلي بين كارهاي دو گروه است به گونه اي كه ديگر نيازي به هماهنگي بيشتر كارها نباشد براي مثال هنگامي كه يك كارخانه سازنده اتومبيل اجزاي سازنده آن را به سازندگان آن سفارش مي دهد.

ساختارهاي اوليه تهيه شده اند و آنها در مرحله ي بعدي تنها نياز به هماهنگ كردن كيفيت ها و برنامه دارند نه جزئيات كار.

استاندارد بازده ها در وضعيت هاي توليدي حجم بسيار خوب عمل مي كند اگر چه در بعضي كارهاي رايج مانند آنچه كه مديران و حرفه اي ها انجام مي دهند استقرار مشخصات واضح، هماهنگي است كه بايد برخي مكانيزم براي هر پروژه جديدي به طور مكرر اجرا شود. استاندارد كردن بازده ها تنها براي نسخه هاي كار استفاده مي شود و در همكاري مورد نياز براي سازندگان اوليه مشخصات كاربردي ندارد. وقتي كه بيشتر كارها به صورت مشتري پسند در آمده باشد (مانند كارهاي حرفه اي ها) اين مورد ارزش كمتري پيدا مي كند.

استاندارد كردن مراحل كاري:

 استاندارد كردن مراحل كاري، كارها را در طول يك روش از پيش تعريف شده هماهنگ مي كند. اين روش اساس كار مهندسي مجدد یک فرایند سازمانی است.(B.P.R)

با وجود اينكه بسياري از فعاليت هاي تجاري نمي تواند در خط توليد يا حتي درفرایندهای فرعی انجام شوند، پيش گويي پيشاپيش تركيبات واضح مهارتها و توالي حوادثي كه براي تحويل و انتقال يك محصول از پيش تعيين شده مورد نياز غير ممكن مي شود به گونه اي كه حتي در روش هاي فيزيكي يا نمودار درختي جريان كار اين امر ديده مي شود.

مهندسي مجدد مراحل براساس آنچه كه در گذشته انجام داده است بسيار كارآمد مي باشد زيرا اين روش نياز به همكاري در طول مرزهاي سازماني بر روي يك پروژه قديمي را به حداقل رسانيده است.

اما اين روش براي كنترل محيط تجاري فعال امروز به طور نادرست آماده و تجهيز شده است. مسائلي كه در اين روش براي يك سازمان حرفه اي پيش مي آيد پيچيده است. اين روش بايد به طور سريع يك تيم مجرب و بسيار خوب از متخصصان را براي نيازهاي غير عادي هر پروژه شكل دهد( نه اينكه دسته ي مشابهي از افراد را براي هر پروژه به كار گیرد).

امروزه طراحي اینگونه فرایندها و مراحل انعطاف پذيرو خلاق حتي در معمولي ترين محيط هاي عملي نيز مورد نياز است.  

به عنوان يك مكانيزم هماهنگ كننده، هر سه نوع استاندارد كردن تنها در مورد محيط هاي ثابت كه روابط آن شكل گرفته و قابل پيش بيني هستند و همچنين پردازشها مناسب مي باشند.

به اين علّت اين فعاليتها نسبتاً ساده هستند و نمي توانند پيچيدگي و واقعيات ظريفي كه بسياري از سازمان هاي حرفه اي با آن مواجه هستند را كنترل كنند.

سازمان شبكه اي:  network organizion The

 به جاي تكيه بر نظارت مستقيم يا استفاده از استاندارد كردن ها براي ايجاد هماهنگي structural cybernetics نوعي تنظيم دو طرفه در جايي كه همكاري خارجي در ميان سازمان وجود دارد به نام سازمان شبكه اي را به وجود آورده اند اين سازمان به جاي اينكه هميشه يك جريان كار از پيش تعيين شده را دنبال كند مكانيزمي براي تعيين اعضاي تيم و مراحل در هر پروژه به صورت قابل تغيير تأسيس كرده است و هدف ساختاري اين شبكه بدين گونه است كه محل هاي تعريف شده و مشخص را براي متخصصان خلق كنند نه اينكه نياز به همكاري را كاهش دهد.

در مرحله بعدي متخصصان اين مؤسسات به صورت فعال و قابل تغيير عنوان گروه پروژه اي كه شامل مهارت هاي صحيح براي هر پروژه است با يكديگر تركيب مي شوند.

با پيشرفت پروژه (يا تحويل خدمات) تيم ها بدون نياز به مداخله مديريت شكل مي گيرند و در مرحله ي بعدي روش هاي صريح به اعضاي گروه كمك مي كند تا يك جريان كاري (مسئوليت) را تعيين كننده كه در آن گروه به ماهيت نادر پروژه خوش بين هستند .

 در نتيجه هر تيم تركيب صحيحي از متخصصان  را تحت مرزهاي سازماني تشكيل مي دهد و كارهاي مربوط به خودش را سازمان دهي مي كند .

در دوره هاي تمريني هر يك از مؤسسان بايد منابع لازم براي پروژه اش را تأمين كند اين كار چگونه صورت مي گيرد؟

هر يك از گروه ها، گروه هاي ديگر (در سازمان و در سر تا سر شركت) را به عنوان مشتري هاي ذخيره و توليد كننده ها در نظر مي گيرد هر گاه هر يك از گروهها تعهدي را با ارباب رجوع امضاء مي كند گروه اول به عنوان پيمانكار اوليه شناخته مي شود.

بعد از آن، اين پيمانكار اوليه تعدادي  پيمانكارفرعی را استخدام مي كند كه آنها زمان يا خدمات ويژه پيش فروش شده فوراً پيمانكار اوليه را مي فروشند.

 افراد انگيزه زيادي براي جذب ديگران به درون تيم هاي پروژه اي خود دارند زيرا رقابت بين مؤسسان هنگامي كه از پيمانكارهاي فرعی اختصاصي شده استفاده مي كنند بسيار بيشتر از زماني است كه خود به تنهايي براي انجام همه كارها تلاش مي كنند و همچنين افراد انگيزه ي كمك به يكديگر را نيز دارند زيرا يك مشتري داخلي نيز در هر حال يك مشتري است و جلب رضايت مشتري نيز امري بسيار مهم است.

از آنجا كه هر كس كه بر روي يك پروژه كار مي كند، مسئول پيمانكاران فرعی خویش است، تيم ها بدون اينكه نياز به دخالت مديران داشته باشند تشكيل خواهند شد به عبارت ديگر تيم ها به صورت خودجوش شكل مي گيرند. در اين شبكه ي متشكل از پيمانكاران و پيمانكارن فرعی، همكاري خارجي يعني كار گروهي که به عنوان وسيله اي براي رسيدن به كار هماهنگ شده بجای استاندارد كردن ويا طبقه بندي بکار برده ميشود.

مفهوم «روابط توليد كننده - مشتري داخلي» براي به كار انداختن سازمان شبكه اي الزامی مي باشد موضوع ديگري كه به همين اندازه محسوس است اين است كه بسياري از افراد به يك شيفت نمونه اي مهم پيش از آنكه همتاهايشان ر ادر سازمان به عنوان مشتري مشاهده كنند نياز دارند.

تغييرات فرهنگي سازمان يا طراحي ساده مجدد چارت ها (نمودارها) ي سازماني و مستقر كردن اهميت هاي فرهنگ جويد اتفاق نمي افتد .

مكانيزم ها واضح تر و صريح تري براي تأمين اين كه افراد صحيحي در هر تيم تحقيقي جاي گرفته باشند نياز است . در cybernetics ساختماني آدرس اين موضوع در بخش «قراردادها» آمده است.

به علت اينكه تجارت ها و مشاغل با يكديگر در ارتباط هستند ، هر گروه در سازمان به داشتن درك روشن نه تنها در مورد محصولات خودش بلكه در مورد توليد كنندگان و مشتري هاي داخلي نياز دارد .

براي ساختن مهارتهاي لازم و عادات هر مؤسسه ليستي از نمونه هاي افرادي كه در شركت هستند و كارهاي تجاري را انجام مي دهند تهيه مي كند در structural cybernetic به چنين ليستی «قرارداد» گفته مي شود (شكل 3).

يك قرارداد يك نوشته تبليغاتي نيست هر قرارداد از دو ليست تشكيل شده است:

مشتري هاي گروه (كه شامل ارباب رجوع و ديگران در سازمان است) و محصولاتي كه هر يك از آنها فروخته مي شود و توليد كننده هاي گروه و محصولات كه از هر يك از آنها خريداري مي شود.

در قرار داد كلمه «محصولات» هم به توليدات و هم به خدمات ارجاع داده مي شود هر محصول در دوره پيش فروش آن تعريف مي شود نه در كارهايي كه براي توليد آن نياز است .

قراردادها توضيحات كامل و قابل تغييري در رابطه با همه جريان كاري و روابط زير پيمانكاري را دارند و هم چنين اثر آنها بر كار گروهي نيز بسيار مثبت بوده است آنها مرزهايي را براي جلوگيري از بحث هاي محلي تعيين مي كنند و وابستگي هاي گروهي ر ا براي تشويق به گروه بندي مشخص مي كنند اين قراردادها همكاري ها در بافت سازماني پيدا مي كنند.

قراردادها همچنين با تقويت روح مؤسسه اي و روشن كردن اينكه گروه در چه تجارتي است اثرات بسياري زیادی بر فرهنگ سازمان دارد اين امر باعث ایجاد اثرات مثبت ميگردد. تعريف مشاغل بر حسب نتايج آنها بر اساس اختيار دهي ميباشد هر گروه بر اساس توانايي كه در تحويل محصولات قرارداد خود دارد ارزيابي مي شود بدون آنكه مديريت تلاش در جهت كنترل كارهايي كه باعث ظهور اين نتايج مي شوند داشته باشد قراردادها يك فرهنگ مشتري محوري  ر ا نيز به وجود مي آورند چرا كه هر فرد بايد به طور دقيق بداند كه تیم او چه چيزي ر ا به مشتري ميفروشد؟

توليد كنندگاني كه در كنار قرارداد آورده شده اند اساس گروههاي هستند كه به صورت خود جوش شكل مي گيرند اين امر باعث مي شود كه افراد تشويق شوند  كه به جاي اينكه خودشان توليد كنند از محصولات يكديگر بخرند و همچنين باعث راكد شدن پاسخ هاي مهارتي و آسان سازي ها مي شود و با نشان دادن قسمتهايي كه افراد براي بر طرف كردن نيازهاي احتمالي خود بايد به آنها مراجعه كنند بدون اينكه مديريت دخالتي داشته باشد افراد را به سمت ساختن  گروه ها سوق مي دهند .

همانطور كه هر پيمانكارفرعی به نوبت توليد كننده هاي خود مشخص مي كند ، تعاون نيز به طور خودکار در سر تا سر سازمان و به طور كامل پخش مي شود .

توليد كننده اي كه در كنار هر قرارداد  وجود دارند، همچنين يك جريان واضح از مسئوليت ها در هر تيم برنامه اي تأمين مي كند و به جاي نقش هاي مبهم و مسئوليت ها، يكي از اعضاي تيم بر نامه اي به عنوان پيمانكار اوليه معرفي شده است بقيه افراد به عنوان پيمانكارفرعی مسئول پيش فروش هاي ويژه در پروژه هاي آشكار كننده هستند كه براي توليدات ويژه اي كه به پيمانكار اوليه فروخته مي شوند مي باشد.

قرارداد همچنين براي اندازه گيري نتايج مي توانند به مديران كمك كنند. ارزيابي هاي نمايش داده شده نه تنها بر پايه عقايد ناظر گروه است بلكه به رضايت يك سري از مشتري هاي از پيش تعريف شده که وظیفه ارزيابي كار گروهي رابعهده دارند بعلاوه مهارتهاي مديريتي پروژه بوسيله گروه بندي اعضا و توليد كننده ها نيز بستگي دارد.

در مجموع نوشتن قراردادها به ایجاد احساسي مالكيت بخشي از تجارت سازماني در مؤسسان يا مديران كمك مي كند .

تمرينات عملي پيمانكاري:

حتي اگر نمودارهاي سازماني و قرار دادها نيز به خوبي طراحي شده باشند افراد بايد ياد بگيرند كه قبل از تكيه به كار گروهي به يكديگر اعتماد كنند.

در گذشته افراد احساس مي كردند كه براي اطمينان از انجام كار لازم، بايد افراد را به طور كامل در اختيار داشته باشند و اين اغلب به اين خاطر بود كه آنها نمي توانستند به گروههاي ديگر براي انجام صحيح كار خود اعتماد كنند.

اين فرد گرايي منجر به بازگشت تجربيات گردیده كه درمجموع  باعث مي شود هر گروه به صورت يك گروه از افراد «همه كاره و هيچ كاره» در بيايند چنين كاهش هايي در تخصص ها باعث مي شود كه هر فردي نتواند در كل سازمان خود ر ا به خوبي مطرح كند و منجر به هم پوشاني قلمروهاي رقابت هاي داخلي و ايجاد جو سياسي مي شود كه باعث افت كار گروهي مي گردد.

حتي با يك مزيت براي خود كفايي ، باز هم مديران همواره خودشان را وابسته به همتاهايشان مي بينند ، متأسفانه اگر تعهدهاي داخلي واضح نباشند همكاري اغلب مشكل ساز خواهد بود .

يك مدير نمونه چه زماني ر ا صرف برطرف كردن سوء تفاهم بين كارمند و ارباب رجوع و توضيح نقش هاي متقابل آنها هم چنين مسئوليت هايشان در برابر پروژه و خدمات مي كند؟ بسياري از افراد خواهند گفت «بسيار زياد»

سازمان شبكه اي كاملاً وابسته به كارهاي گروهي اثر گذار است در اين سازمان افراد به جاي اينكه تجربيات همتاهايشان ر ا در گروه هاي ديگر رابه آنهابازخورد دهند از آنها براي انجام كارهايشان بهره مي برند. افراد به داشتن مهارت هايي كه به آنها گزارش مي شود نيازي ندارند.

 در عوض آنها كمك هاي مورد نياز خود را خريداري كنند تا بسازند زير ا در اين صورت مي توانند به عنوان يك مشتري از تمام مزيت هاي كنترل تحت نتيجه هاي ديگران بدون داشتن مشكلات مربوط به مديريت افراد بهره مند شوند .

كار گروهي تأثير گذار (رضايت براي خريد از يكديگر) يك موضوع از روابط دوستانه ي ساده نيست كار كردن با يكديگر نياز به تمرين عملي دارد كه موجب اعتماد متقابل در بين افراد مي شود. سازمان شبكه هاي يك جو پر از اعتماد را از طريق قراردادها بوجود مي آورد.

همانطور كه افراد در سازمان با مشتري هايشان (ارباب رجوع يا غيره) رابطه اي متقابل دارند ، تعهداتي را براي تحويل محصولات و خدمات ايجاد مي كنند (يعني تشكيل قراردادها) و اين قراردادها مسئوليت هاي متقابل افراد را توضيح مي دهند.

منظور ما از كلمه قراداد، يك دفتر قانوني وسيع نيست، همچنين ما بر اين عقيده نيستسم كه پول باعث تغيير مهارت ها مي شود . اين يك موضوع اقتصادي داخلي است. يك سبك قرارداد يك نوشته ي ساده است ، كتبي يا شفاهي که به ثبت تفاهمات متقابل میپردازد. هر قرار داد از اركان اساسي زير تشكيل شده است:

1)                 نام مشتري

2)                 نام توليد كننده

3)                 محصولات و پيش فروشهاي كليدي

4)                 اطلاعات مربوط به تحويل

5)                 قيمت و دوره ها

6)                 مسئوليت هاي حسابي مشتري

7)                 خطرات و تعهداتي كه خارج از كنترل توليد كننده است.

8)                 هر گونه اطلاعات اداري لازم

9)                 امضاها (در هر زماني كه مناسب باشد).

در طول بستن قرارداد از بروز مشكلاتي كه در نتيجه مسئوليت هاي حسابي غير واضح بوجود آمده اند و گريبانگر بسياري از گروه ها مي باشند جلوگيري مي كند.

به جاي اينكه، هر يك از افراد براي مواظبت از كل پروژه تلاش كنند (نقش ها و مسئوليت هاي غير واضح را به وجود بياورند) يك پيمانكار اوليه جوابگوي ارباب رجوع براي تحويل نتيجه نهايي است و به عنوان مدير پروژه و كامل كننده سيستم در مراحل بالاتر سودمند مي باشد.

در حالي كه همه تلاش مي كنند تا ارباب رجوع را راضي كنند و در آخر كار در برابر پيمانكار اوليه مسئول هستند نه ارباب رجوع. مسلم است كه پيمانكار اوليه توجه زيادي به عقايد زير پيمانكاران دارد چرا كه آنها مي توانند در راضي كردن ارباب رجوع به او كمك كنند. با اين جريان واضح مسئوليت ها، هر فردي به خوبي مي فهمد كه چه كسي كنترل كننده و بنابراين مسئول كل نتايج است.

بحث هاي ميان گروهي براي كنترل از بين مي رود و كار گروهي زياد مي شود.

 

گروه بندي قابل تغيير:

سازمان شبكه اي بي نهايت انعطاف پذير و تغيير پذیراست مشابه بسياری از ساير نمونه هاي مكانيزم هاي فرهنگی کنترل كننده و بر خلاف مهندسي مجدد مراحل كار (B.P.R) سازمان شبكه اي به يك تعداد از جريان هاي كاري از پيش تعيين شده كه ممكن است نيازهاي پروژه را تأمين كنند يا حتي از بر طرف كردن نيازهاي جز باشند محدود نمي شوند هر يك از مديران پروژه ها مي توانند گروه ها و جريان هاي كاري را كه تحت ضمانت آنها هستند فراهم كنند.

همانطور كه كار در ميان يك مسيري واحد در سر تا سر شبكه اي ازمتخصصان در سازمان جريان دارد، طرح هاي پروژه اي نيز به طور اتوماتيك براي بر آوردن نيازهاي كمياب در هر موقعيت شكل مي گيرند در نتيجه مراحل به طريقي هدفمند و پويا تعريف شده اند.

در تمامی مراحل ،مشاورها ،فن شناسان، هماهنگ كننده ها و دفاتر خدمات همه درگير نقاط مختلف در هر پروژه هستند. تعيين روابط در زمان توقف كار در جايي كه يك گروه يك پروژه را در يك زمان مشخص براي انتقال آن به گروه ديگر واگذار مي كند به صورت غير ضروري محدود شده است به جاي آن هر يك از گروه ها در ارزش هاي فردي اش در نقاط مناسب كار شركت مي كند(يعني خط توليد واحدش را به فروش مي رساند).

از قديم الايام، افراد جريان كارهاي سازماني ر ا به صورت فعاليت هاي پي در پي هدایت میکردند براي مثال يك سازمان ابتدا يك طرح استراتژيك ر ا تكميل مي كند، بعد از آن تصميمات معماري لازم را اتخاذ مي نمايد در مرحله ي بعدي پروژه هايي را كه در آن طرح قرار دارند به ترتيب اهميت مرتب مي كند و در مرحله ي آخر آنها ر ا اجرا مي نمايند.

اين فلسفه منجر به حضور يك سازمان آهسته رو مي شود كه به تغييراتي كه در استراتژي تجاري يا تكنولوژي بين چرخه هاي برنامه ريز به وجود مي آيد به آهستگي پاسخ مي دهد.

در عوض ما سازمان ها را به صورت مجموعه از سيستم مرتبط به هم متشابه مي بينيم كه با همكاري يكديگر محصولات سازمان را توليد مي كنند.

به علت اينكه همه ي اين مراحل پيش رونده و مستقل هستند هر يك از آنها مي توانند به ميزان ضرورتشان پاسخ گو نيز باشند. لازم نيست كه سرعت همه ي مراحل با هم يكي باشد در هر زماني كه به آن نياز است دنبال شود و به علت اينكه اين مراحل به هم مرتبط شده اند يك سيستم سازماني كامل به صورت هم زمان و كامل باقي مي ماند.

فكر كردن بر حسب سيستم هاي پويا، به هم پيوسته و مشابه نياز به يك شيفت فكري دارد «مانند تغيير يك سيستم برنامه ريز كامپيوتري به يك سخت افزار طراحي كننده براي پردازشگرهاي بسيار مشابه» اين جنبه جديد، كه در cybernetic پايه گذاري شده است، براي طراحي سازمان هاي اداري قابل تغيير و پاسخ گو ضروري مي باشد.  

       

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

بازبيني قانونهاي مهم در درس مباني مديريت دولتی چهارشنبه دهم تیر ۱۳۸۸ ۱۴:۱۰ بعد از ظهر

هدف اين درس بازبيني قانونهاي مهم براي نمايش رشته هاي مياني و آماده كردن دانشجويان براي اتفاقات و حوادث است.

مقدمه:

ما تقريباً نيمه راه از اين رشته هستيم و دانشجويان براي به عهده گرفتن چند مرحله براي آمادگي براي بازبيني رشته هاي ميانيشان بايد تعليم داده شوند. مخصوصاً، آنها نسبت به ديگران نياز به كامل كردن اظهارات زير دارند مانند آموزگار رشته كه ممكن است نياز فرض شود.

1) آماده بسازيد، مشاوره با مشاور دانشكده فني، شفافيت اسلايدهاي شما با استانداردهاي شما و پنج صفحه بزرگ را استفاده كنيد. بخاطر داشته باشيد كه براي نمايشتان فقط 15 دقيقه وقت داريد.

2) بنويسيد: در مشاوره با مشاور دانشكده فني، گزارش نهايتان را با  استانداردهايتان (همانند امروزه). به عبارت ديگر سبكها و روش هايي را كه امروزه در كلاس شرح داده مي شوند، استفاده كنيد، فرض كنيد كه اين نوشته گزارش نهايي شماست كه در حقيقت اولين پيش نويس آن گزارش است. لطفاً بخوبي يادداشت كنيد كه اين گزارش به منظور حمايت نمايش شما آماده شده است. آن اين معني را مي دهد كه در طي نمايش شما اگر كسي جزئيات اضافي در باره پروژه شما برسيد، سپس شما ممكن است براي يك پاسخ ، بخشهاي چنين و چنان به پروژه تان مراجعه كنيد. اين گزارش نمي تواند غير رسمي باشد و بايد شامل همه اطلاعات در اسلايدهاي شما و بيشتر باشد.

3) قرار ملاقات لازم را با مشاور دانشكده فني با رعايت بهترين زمان كه او براي نمايش شما در دسترس است، بگذاريد. همه زمانهاي احتصاص داده شده در كلاس اعلام شده است. حداقل 2 جلسه براي قرار ملاقات بگذاريد. اگر مشاور شما در طي آن زمان در شهر نبود، پس به او بگوئيد كه يك يادداشت به منظور اينكه ما كارمان در زمان غيبت او تمام كرده ايم بفرستد.

4) بسازيد يك كپي كاغذ از بالا (1 و 2) و نتيجه اين گروه را جمع ببنديد3) سپس همه آنها را با معرفي مستقيم در كلاس به اتاق آموزگار رشته بياوريد.

ما دوست داريم همه دانشجوياني را كه عموماً با چنين آموزشهايي پذيرفته شده اند، بشناسيم. مدارك بالا، اطلاعات بالا برنامه اي خواهد بود كه ارزيابي نمايش رشته هاي مياني ما را توسعه خواهد داد و در طي زمان اعلام شده اجرا خواهد شد.

قبل از اقدام بيشتر اجازه بدهيد كه متذكر شويم بيشتر زمان كه شما منتظر نمايشات عملي هستيد اسناد زير را منتقل كنيد:

(a يك توصيف كامل از پروژه نمايش شما همراه با همه تركيباتش .

(b همه دانسته هاي تجربي مطابق با هر پروژه بايد با بهترين امكان ارائه و تجزيه شوند.

(c همه عناصر اين رشته مربوط به پروژه شما بايد به صورتي شرح داده شوند كه شنونده پروژه شما را به عنوان يك پروژه نمايش حقيقي كه استحقاق ارزشهاي محترم شماست بپذيرد.


ارزيابي مشورت آميز:

دانشجويان آن اعضاي فني را كه در نمايش به كار گرفته شده اند، مطلع ساخته اند و آنها مي خواهند پيشنهادي را روي نمايش دانشجويان به عنوان يك راهنما به آنها بدهند. مخصوصاً اعضاي فني مي خواهند هر گروهي را روي يك مقياس از يك تا ده همانند گروههاي زير طبقه بندي كنند.

1) اعضاي كاريشان (پيشنهاد: لطفاً توجه بخصوصي به همكاري هر عضو داشته باشند مگر بيان كردن بطور صريح، ما فرض مي كنيم كه هر شخصي بطور مساوي به كار برده شده است اما آن لزوماً واقعي نيست.

2) روشني نمايش پيشنهاد: آنها بايد با آموزش پذيرفته شوند همچنين لطفاً توجه خاصي به بحث درباره دروس آموزش يافته داشته باشند. همچنين نمونه اصلي و نقشه تست را جستجو كنند.

3) كيفيت و توانايي فروش نمايش، يا حداقل توانايي خودش. اينجا، همچنين ما نياز به جستجوي نمونه اصلي و نقشه تست مناسب داريم.

4) برتري روش انتخابي – اگر بيشتر از يك روش داده شود.

5) بالاخره گروه روي يك مسير مستقيم است براي كامل كردن (كار) وظيفه تا يك هفته قبل از پايان ترم دوم. ما هفته آخر را براي كار نمايشي براي پايان رشته و خود نمايش نهائي نياز داريم.

پيشنهادات به دانشكده فني:

از كمك شما متشكريم و لطفاً احساس آزادي مي كنم براي ساختن مشاهده شما كه شناخته شده به منظور اينكه ما اين فرآيند را به عنوان نياز فرض شده تعديل كنيم.

انديشه نهائي:

براي بيشتر شما شايد اين اولين تجربه باشد كه جلوي همانندان خودتان و اساتيد خودتان براي صحبت كردن درباره هرچيزي ايستاده ايد. در هر حال اين دقيقاً هرچيزي نيست، آن بيشتر يك پروژه است كه شما براي چند ماه روي آن با دقت كار كرده ايد. بنابراين حالا شما بايد به حد كافي آن را خوب بشناسيد و قلباً چند دقيقه درباره آن صحبت كنيد. مطمئن باشيد كه نمايش شما حقيقت را مي رساند. آن بايد همچنين نشان دهد كه شما بر تمام عناصر اين رشته همانند رئوس مطالب در اين يادداشتي جزوه تسلط داشته ايد.

خاتمه:

كلاس بايستي از يادآوريهاي زير تمام يافته است اگر چه بسياري از جنبه هاي اين مسئله ها شامل مشكل ارزيابي مشورت آميز بالا است.

1) نمايشتان را به منظور اينكه گروه شما مي تواند در طول 15 دقيقه آن را كامل كند تمرين كنيد، ما زمان آن را مي گيريم.

2) يك ترتيبي را قرار دهيد(ترتيبي قرار دهيد) كه هر شخصي براي چند دقيقه صحبت كند.

3) در طول نمايش شما به اسلايدها و شنونده نگاه كنيد. پروژه كامل شما را به وضوحي كه شما مي توانيد توضيح مي دهد. همانطور كه در كلاس صحبت مي كنيد شما ممكن است يك تصوير بزرگ را انتخاب كنيد و بدهيد يك نمايش بالا و پايين بوسيله مشخص كردن سراسر اعضاي پروژه و نقش هر عضو، همه راهها براي بيان جزئيات عملي كه شما مي خواهيد توضيح بدهيد كنار گذاشته مي شوند.

4) شما بايد تصميم بگيريد با زمان اختصاصي داده چه مقدار جزئيات عملي بايد در نمايش داشته باشيد. توجه كنيد كه آن براي گفتن اندازه حقيقي جزئي نيست و براي نمايش چنين فهم و‌آموزش قسمت اصلي نمايش است كه رتبه شما بستگي به آن دارد.

5) فراموش نكنيد كه بيان كنيد مشكلات فني و مشخصات طرح را، شما بايد شنونده را متقاعد كنيد بصورتي كه روش انتخابي شما(غالباً بيشتر از يك روش يا راه حل براي بيشترين مشكلات مهندسي وجود دارد). بهترين وسيله و دوست داشتني ترين پروژه اي (روشي) است كه سر وقت كامل شده است.

6) آن مهم است كه شما توضيح مختصري از جنبه هاي كمي وكيفي از نمايشتان را بدهيد بصورتي كه هر شخصي بتواند راه انتخاب راه حل و قسمتهاي پروژه شما را بفهمد.

7) صحبت كنيد درباره ارزش و بودجه به آن اندازه كه شما مي توانيد در اين صحنه داشته باشيد.

8) غافل نشويد از صحبت كردن عناصر ديگر نمايش كه مربوط به پروژه شماست.

اين انديشه ها را در ذهنتان نگه داريد بطوري كه ما به طرف نمايش آخري پيش مي رويم. و عناصر بيشتري را به اين ليست اضافه كنيم. يك پروژه نمايش موفق آن است كه كار شود و مؤثرتر و با ارزش تر ساخته شود. بالاخره اگر اسلايدهايي كه شما ممكن است زودتر در اتاق آموزگار رشته پياده كرده باشيد احتياج به تغييرات مهم دارد، براساس پيشنهادات بالا، لطفاً يك پيش نويس اصلاح شده را قبل از شروع اين نمايشها بياوريد. لطفاً آگاه باشيد اگر شما تصميم به تغييرات اسلايدهايتان داريد. آن تغييرات بايد با گزارش شما مطابق باشد زماني كه نمايش شروع مي شود ما به شما اجازه نخواهيم داد كه جايگزين كنيد يا تعديل كنيد اسلايدهايتان براساس اسلايدهاي ديگران. هفته آينده در طي قرار ملاقات منطم نتايج نمايش و پيشنهادهاي شا روي گزارش متوسط آخري به شما داده خواهد شد.

«انديشه هاي اصلي در اين جزوه»

(A)  مسائل

همه و هر تكيه از اين جزوه نشان مي دهد شكلهاي كاشي روي موزائيك نهايي اين رشته سعي كنيد جمع آوري كنيد آنها را به صورتي كه شركت شما را در اين پروژه اساسي و مهم، و آموزش شما از اين مسائل بحث شده در اين رشته به تصوير بكشيد. شما ممكن است گيچ شويد چرا ما حرفهاي بالا را دوباره تكرار مي كنيم پاسخ خيلي ساده است آن جدي است و ما نمي توانيم آنها را بهتر از بالا بگوئيم.

آيا شما مي خواهيد چيز ديگري اضافه كنيد.

(B) قابل اجرا براي پروژه شما، اگر باشد.

بديهي است شما ممكن است آن را ادعا كنيد براي مثال پروژه شما هيچ چيزي را براي مسائل مخصوصي بحث شده در كلاس انجام نداده است به طور واضح اگر آن به اين صورت است پس شما بايد ادعاي خود را ثابت كنيد. لطفاً پركار باشيد، لطفاً استادانه بسازيد.

براي كمك شما با يك چك ليست ذهني، كه شما بايد عاقبت پيشرفت كنيد ما چيزهاي زير را پيشنهاد مي دهيم:

پيشنهادات:

اين هست يك ليست جزئي از مسائلي كه شما براي پاسخ دادن در همان نقطه در اين رشته منتظر هستيد. لطفاً احساس كنيد براي اضافه كردن به اين ليست آزاد هستيد.

1)     چگونه وظايف شكل داده مي شوند؟

2)     آيا آنها عبارات مشكلشان را به خوبي شرح مي دهند؟

3)     آيا آنها به راه حلهاي گوناگون نگاه مي كنند؟

4)     چگونه آنها راه حل را انتخاب مي كنند؟

5)     آيا آنها، آن راه حل را تجزيه مي كنند؟

6)     فرآيند عملي آنها چيست؟

7)     آيا ارزش تجزيه و بودجه در بحث آنها وجود دارد؟

8)     آيا برنامه ها و نقشه ها تاريخ هاي انتقادي را شامل مي شود؟

9) چه منابع مخصوصي نياز هست و چه شخصي مسئول فراهم كردن آن است؟

10)آيا آنها يك نقشه امتحاني دارند؟

11)آيا آنها توجه به فشارهاي گوناگون 

12) آيا آنها ارزيابي مي كنند برخوردهاي عناصر نمايش را همانطوري كه اين جزوه شرح داده شده است براي مثال يادداشت جزوه يازدهم.

13) در آخر، اين موضوع كه بهترين بحث نيست (اين است كه) آيا آنها شماره مناسب منابع را در صحبت هايشان وگزارش نهايي ذكر كرده اند؟

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

دیاگرام ارتباط درونی 3 چهارشنبه دهم تیر ۱۳۸۸ ۱۴:۴ بعد از ظهر

چارت پرتو

تمركز بر روي مسائل اصلي

چرا اين روش را به كار مي‌بريم ؟

به منظور متمركز نمودن تلاش‌ها بر روي مسائلي كه بيشترين احتمال را جهت بهبود ، با نشان دادن بسامد مرتبط يا اندازه در يك نمودار ستوني زياد به كم .

اين روش چه كارهايي براي ما انجام مي‌دهد ؟

     v       به گروه كمك مي‌كند تا بر روي عواملي متركز شوند كه در صورت حل نشدن بيشرين تأثير قطعي را خواهند داشت .

     v       بر اساس اصول ثابت پرتو 20% از اين منابع ، باعث ايجاد 80% هر شكل مي‌شود .

     v       اهميت مرتبط با مشكلات را در قالب يك طرح ساده ، قابل تفسير و ديداري نمايش دهيد .

   v    در جايي كه راه حل بعضي از عوامل را برمي‌دارد اما ديگر عوامل را بدتر مي‌سازد ، به جلوگيري از « تغيير مشكل » كمك كنيد . فرآيندي در قالب يك طرح ديداري ، عالي اندازه‌گيري شده است كه محرك ادامه انجام كار براي سود بيبشتر را فراهم سازد .

چگونه اين كار را انجام بدهيم ؟

1.     مسئله‌اي را درنظر بگيريد كه مي‌خواهيد درباره آن بيشتر بدانيد .

مثال : مورد پاسخ HOT ، يك خط كمكي داخلي كامپيوتر : چرا مردم به خط كمكي پاسخ HOT تلقي مي‌كنند ؟ مردم چه مشكلاتي دارند ؟

2. علل يا مسائلي كه بايد مورد بررسي ، مقايسه و يا توسط نظرخواهي و يا اطلاعات موجود رده‌بندي شوند ، انتخاب گردند .

a)     نظرخواهي از افراد براي بحث درباره موضوع

مثال : مشكلات معمولي كه استفاده كنندگان در خط كمكي پاسخ HOT درباره آن سوال مي‌كنند كدامند ؟

b)    بر اساس اطلاعات موجود

مثال : در ماه گذشته چه مشكلاتي وجود داشته كه استفاده كنندگان ، به خط كمكي پاسخ HOT تلقي كردند ؟

3.     با معناترين واحد اندازه‌گيري نظير بسامد و يا هزينه را انتخاب كنيد .

     v       بعضي اوقات شما قبل از مطالعه نمي‌توانيد بدانيد كدام واحد اندازه‌گيري بهترين است .

مثال : براي اطلاعات پاسخ HOT مهمترين اندازه بسامد است زيرا گروه انجام دهنده كار مي‌توانند اين اطلاعات را براي ساده سازي نرم‌افزار ، بهبود فرآيند مستند سازي ، آموزش يا حل مشكلات بزرگتر سيستم به كار ببريد .

4.     دوره زماني مطالعه را انتخاب كنيد .

   v    دوره زماني را انتخاب كنيد كه به اندازه كافي طولاني باشد تا اين شرايط را نشان بدهيد . مطالعات طولاني‌تر هميشه به اطلاعات بهتري ترجمه نمي‌شوند .

   v    اطمينان حاصل كنيد كه برنامه ريزي به منظور محاسبه مسائل فصلي يا حتي الگوهاي متفاوت داده شده در يك روز يا هفته معمولي است .

مثال : تلفن‌هاي انجام گرفته به خط كمكي پاسخ HOT را براي 10 هفته مرور كنيد ( 22 مي تا 4 اوت ) .

5.   اطلاعات ضروري در مورد هر دسته مشكل را يا با « زمان واقعي » و يا مرور اطلاعات تاريخي جمع‌آوري كنيد . چه اطلاعات مربوط به زمان واقعي و چه به روش تاريخي ، ورقه‌هاي تطبيق ساده‌ترين روش براي اطلاعات هستند .

مثال : جمع‌آوري تلـفن‌هايـي كه بـراي كسـب اطلاعـــــات بيشتر بر اسـاس مرور موارد گزارش شـده ( تاريخي ) .

نكته مهم : هميشه منابع اطلاعات و اين چارت پاياني ، شناخت‌گرهايي كه منابع را نشان مي‌دهند ، مكان و دوره زماني پوششي را مشمول اين طرح سازيد .

6.     بسامد مربوط با هزينه هر دسته شكل را مقايسه كنيد .

دسته شكل                   بسامد               درصد

تركيب بد                      1                      3

مشكلات منفعتي             33                   68

مشكلات فايل                4                      8

ارتباط آزاد                    10                   20

مشكلات چاپگري          8                      16

دسته مشكل                 بسامد               درصد

بازتاب معطل بودن          12                   24

بازتاب جامعيت سيستم    5                      11

بازتاب ارتباط اشتباه        3                      6

تركيب سيستم                16                   8

جامع بودن سيستم           19                   9

ديگر موارد                    15                   7

                                                جمع كل         206

7.     دسته‌هاي مشكل را روي خط افقي و بسامدها را روي خط عمودي فهرست كنيد .

   v    دسته‌ها را به ترتيب زياد به كم از چپ به راست روي خط افقي با ميله‌هايي بالاي آن ( و هر دسته مشكل ) كه به منظور نشان دادن بسامد يا هزينه آن مي‌باشند ، فهرست كنيد . واحد اندازه‌گيري را روي خط عمودي فهرست كنيد .

8.     ( اختياري ) خط درصد ترتيبي كه نشان دهنده سهم كل هر يك از طبقات است را رسم كنيد .

a)     بر روي خط عمودي ( مقابل رديف اطلاعات ، # و دلار ) 100% را مقابل جمع كل اعداد و 50% را مقابل نقطه وسط قرار دهيد .

b)    با شروع از بالاترين دسته مشكل ، در بالاي گوشه سمت راست ميله يك نقطه بگذاريد يا يك علامت * بزنيد .

   v    تمام دسته‌هاي مشكلات بعدي را به اولي اضافه كنيد و يك نقطه بالاي آن ميله رسم كنيد تا هم عدد ترتيبي و هم درصد را نشان بدهد . نقطه‌ها را به هم وصل كنيد و جمع كل باقيمانده را تا رسيدن به 100% بنويسيد .

1-مشكلات منفعتي         2-بازتاب معطل بودن     3-ارتباط آزاد    4-جامع بودن سيستم      

5-تركيب سيستم                        6-مشكلات مربوط به چاپ         7-بازتاب جامع بودن سيستم

8-مشكلات فايل                        9-بازتاب ارتباط اشتباه   10-تركيب بد   11-ديگر موارد

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

دیاگرام ارتباط درونی 2 چهارشنبه دهم تیر ۱۳۸۸ ۱۴:۲ بعد از ظهر

تغييرات

ماتريس يكي از مهمترين ابزار چند منظور در دسترس مي‌باشد .

مهمترين مهارت براي تسلط‌يابي « ماتريس فكر كردني » است . اين طرز فكر به يك تيم اجازه مي‌دهد تا تصميم گيري‌هايشان را روي عوامل وابسته‌اي كه به دقت مورد بررسي قرار گرفته‌اند ، متمركز كنند . نتيجه گيري‌ها جداگانه بعداً به منظور ايجاد تصميم گيري‌هاي با كيفيت بالا در كنار يكديگر قرار مي‌گيرند . خلاقيت خود را در تعيين عواملي كه يكديگر را متأثر مي‌سازند و در انتخاب ترتيب ماتريس به كار بريد . اين كار به شما كمك خواهد كرد تا بحث را به سمت تصميم گيري‌هاي نهايي متمركز كنيد .

زمان بندي‌ها

 

اهداف ( ماتريس )

روند كيفيت كلي

 ( سازه درختي )

1995

1994

اندازه‌ها

تشويق مسئوليت محيطي در عمليات ما

ادامه ارتقاء مهارتهاي آموزشي ، تخصصي و مديريتي مستخدمين

ادامه جريان كيفيت كلي

كاهش هزينه مشتري

 

يك چهارم

يك چهارم

4

3

2

1

4

3

2

1

صفحه بعد را ببينيد .

 

 

 

 

 

 

 

رضايت از طريق تحقيق

 

 

رضايت مشتري را جويا شويد .

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مشتريان نيازمند توسط فرآيند اصلي

در مورد نياز مشتري به روشOFD تحقيق كنيد.

 

مشتري‌هايمان را مشعوف سازيم.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اظهار نظر يا شكايات

اظهار نظر مشتري را ذخيره سازي كنيد.

 

اطلاعاتي كه رضايت شركت بيل كانادا را فراهم كرده است .

رابطه / با تأثير قوي         9=◘

رابطه / تا حدي مؤثر       3=○

رابطه / با تأثير ضعيف      1=∆

رابطه / بدون تأثير                       = خالي

 

 

 

گروه اسمي

تكنيك رده‌بندي براي اتفاق نظر

چرا اين كار را انجام مي‌دهيم ؟

اين روش به گروه اجازه مي‌دهد تا به سرعت بر روي اهميت وابسته جريانات ، مشكلات يا راه حل‌ها با جريان رده‌بندي فردي به يك تقدم پاياني گروهي اتفاق نظر پيدا كنند .

اين روش چه كارهايي براي ما انجام مي‌دهد ؟

     v       از طريق مشاركت يكسان در روند كار انتخاب افراد گروه تعهد ايجاد مي‌كند .

     v       به هر يك از اعضاي گروه اجازه مي‌دهد تا جريانات را بدون فشار ديگران رده بندي كنند .

     v       تمام اعضاي گروه را بر روي يك موقعيت يكسان در مقايسه با ديگر اعضاي مسلط‌تر قرار مي‌دهد .

     v       اتفاق نظر يك گروه يا فقدان آن را قابل ديدن مي‌سازد ؛ عوامل اصلي عدم توافق مي‌توانند مورد بحث قرار بگيرند .

چگونه اين كار را انجام بدهيم ؟

      1.         فهرست جريانات ، مسائل يا راه حل‌هايي كه بايستي بر حسب تقدم قرار گيرند را تهيه كند .

   v    در يك گروه جديد با اعضايي كه با مشاركت گروهي آشنا نيستند ، ممكن است به ويژه در حين بحث درباره مسائل حساس ، نوشتن موضوعات ، روش پيشنهاد نظرات ، افراد گروه ممكن است احساس ايمني بيشتري كنند .

      2.         گزارش‌ها را روي فلوچارت يا تخته بنويسيد .

      3.         نسخه دوم را برداريد و يا معاني هر كدام از گزارش‌ها را تصريح كنيد .

     v       به عنوان سرگروه ، هميشه در زمان تغيير دادن گزارش‌ها براي اجازه و يا راهنمائي گروه سؤال كنيد .

      4.         ليست نهايي را روي فلوچارت يا تخته يادداشت كنيد .

براي مثال : چرا اين بخش برون داد غير منسجمي دارد ؟

A        فقدان آموزش

B         نبود فرآيند شبيه سازي

C         معيارهاي كيفيت مبهم

D        فقدان همكاري با ديگر بخش‌ها

E         اخراج بالا

   v    براي مشخص كردن هر گزارشي به جاي شماره از حروف استفاده كنيد ، زيرا با اين كار اعضاي گروه توسط فرآيندهاي رده‌بندي آتيه دچار سردرگمي نمي‌شوند .

      5.         عضو هر گروه حرف مرتبط را روي يك تكه كاغذ ثبت كند و ترتيب اين گزارش‌ها را رده‌بندي كند .

مثال : ورقه كاغذ لري مانند اين است :

A       4

B       5

C       3

D       1

E       2

در اين مثال «5» به عنوان مهمترين رده و «1» به عنوان كم اهميت ترين آن به كار رفته است .

از آنجايي كه دره‌بندي افراد بعداً با يكديگر تركيب مي‌شوند ، اين « تركيب معكوس » تأثير جاگذاري برخي گزارش‌هاي خالي 2 افراد را به حداقل مي‌رساند . بنابراين يك جاي خالي ( مقدار = 0 ) كه مؤثر واقع نبوده است ، اهميتش را افزايش مي‌دهد .

      6.         رده بندي همه اعضاي گروه را تركيب كنيد .

جمع كل           تني       كپكي   نرم        نينا        لري     

14     =         1       2       2       5       4       A

22     =       5       3       5       4       5       B

15     =       4       4       3       1       3       C

11     =       2       5       1       2       1       D

13     =       3       1       4       3       2       E

« فرآيند مستند سازي نشده » B ، بالاترين تقدم را خواهد داشت . گروه ابتدا روي اين كار خواهد كرد و سپس بر حسب نياز در بين بقيه فهرست حركت مي‌كند .

تغييرات يك نيم به اضافه يك

در هنگام كار كردن با تعداد زيادي از انتخاب‌ها ممكن است ضروري باشد تا تعداد آنيم‌هاي رده بندي شده را محدود كنيم . « رويكرد » يك نيم به اضافه يك ، تنها بخشي از كل را رده بندي خواهد كرد . براي مثال اگر 12 نفر جمع آوري شده باشد . در اين صورت اعضاي تيم شما 11 انتخاب برتر را رده‌بندي مي‌كنند . اگر نياز باشد اين فرآيند را مي‌توان با 9 آيتم باقيمانده تكرار كرد ، رده‌بندي اين 5 يا 6 آيتم ( 5/5 = 1 + 5/4 = نصف 9 ) ، تا اينكه يك عدد قابل سازماندهي مشخص شود .

روش سنجي چند انتخابي

اعضاي هر گروه ميزان اهميت مربوط به انتخاب‌ها را به وسيله توزيع يك ارزش اندازه‌گيري و نه مرتب مي‌كنند مثلاً صد امتياز در ميان انتخاب‌ها . اعضاي هر گروه مي‌توانند اين مقدار را ميان هر چند انتخاب كم يا زياد به دلخواه توزيع كند .

 

مثال :

كل                   سي       پيگي     نرم        نينا        لري

30       =                                  10                   20       A

315     =          45       100     50       80       40       B

75       =          25                   10       5          30       C

35       =          20                   10       5                      D

50       =          10                   20       10       10       E

 

با داشتن تعداد زيادي از انتخاب‌ها ، يا زماني كه رأي‌گيري براي انتخاب‌هاي بالا خيلي نزديك است ، اين فرآيند را مي‌توان به منظور يك نظر مشابه بر روي تعداد آيتم‌ها تكرار كرد . زماني كه انتخاب واضح است اين كار را انجام ندهيد .

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

دياگرام ارتباط دروني چهارشنبه دهم تیر ۱۳۸۸ ۱۴:۰ بعد از ظهر

روشها به خوبي تعريف نشده

خروجي=2

ورودي=3

دياگرام ارتباط دروني جريان نهايي كه انجام طرحهاي تجاري را در بر مي‌گيرد .

طرح جامع نيست

خروجي=4

ورودي=2

جريانهاي ارتباطي در بين گروه

خروجي=3

ورودي=1

عدم تعهد واقعي به گروه

خروجي=0

ورودي=2

رويكردهاي طرح استاندارد نشده‌اند

خروجي=5

ورودي=0

عوامل خارجي اجرا طرح تثبيت مي‌كند

خروجي=2

ورودي=0

ابداعات سريع محصولات جديد منابع را امتداد مي‌دهند

خروجي=2

ورودي=1

ظرفيت ممكن است با نيازها تلاقي نداشته باشد

خروجي=1

ورودي=5

 

نبود زمان و منابع

خروجي=0

ورودي=5

   اطلاعاتي كه رضايت گودير را فراهم كرده است .

توجه : جلوبرها در اين دياگرام ارتباط دروني ، مي‌توانند به عنوان هدف مثالهاي درختي كه در پايان بخش سازمان‌هاي درختي نشان داده شده‌اند ، به كار مي‌روند .

دياگرام ارتباط دروني

حفظ ميراث اندور

خروجي=7

ورودي=4

يك طرز فكر اندور در قرن 21

جلوبر

شرح جزئيات

اطلاعاتي كه رضايت شركت تاون اندور را فراهم كرده است .

(1) اين يك جلوبر است . اگر تمركز بر روي اين شهروندان به عنوان يك مشتري هسته بينش شهري باشد ، سپس همه چيزها افزايش خواهند يافت .

(2)  اين نتيجه دوم است . محافظت از طبيعت در شهر را به عنوان يك شاخص اصلي اين بينش كاري قرار مي‌دهند .

دياگرام ماتريس

يافتن روابط

چرا اين روش را به كار مي‌بريم ؟ اين روش به يك گروه يا فرد اجازه مي‌دهد تا به صورت نظامند حضور و قوت روابط بين دو يا سه دسته اطلاعات را تعريف ، تجزيه و تحليل و اندازه‌گيري كند .

اين روش چه كارهايي انجام مي‌دهد ؟

         v        الگوهاي مسئوليت‌ها را قابل ديدن و واضح مي‌سازد به نحوي كه در آنجا توزيع مناسب و يكسان وظايف وجود دارد .

         v       به گروه كمك مي‌كند تا در تصميم گيريهاي كوچك اتفاق نظر به دست آورند و تصميم گيري نهايي را حمايت مي‌كند .

         v       بهبود انظباط در برداشت نگاه دقيق نظامند به شمار زيادي از عوامل مهم تصميم گيري

انواع ماتريسها

متداولترين :

         v        ماتريس « اِل » شكل : دو دسته از آيتمها مستقيماً با يكديگر مقايسه شده‌اند و يا يك دسته با خودش مقايسه شده است .

مسئوليت اوليه ◙             اعضاي گروه ○             منابع      ∆

معرفي به اعضاء گروه

بازنگري ارزشهاي تجاري

بازنگري پرسنل و ايمني خط مشي‌‌ها

تسهيلات مسافرتي

وظايف

منابع

 

 

منابع انساني

 

 

 

مدير بخش

سرپرست

همكاران

نتيجه گيري : سرپرست و همكاران در نقش تعيين موفقيت به جاي منابع انساني سنتي اتخاذ شده‌اند .

     v       ماتريس « تي » شكل : دو دسته از آيتمها با دسته مشترك سومي مقايسه مي‌شوند .

تعيين موقعيت مستخدمان جديد

روح ارتباط گروه

 

 

هدف ارتباط گروه

برطرف كردن نگراني گروه

كاهش عصبانيت

معرفي به اعضاي گروه

بازنگري ارزشهاي تجاري

مرور كارمندان و ايمني خواهشي ما

تسهيلات مسافرتي

وظايف

اهداف

منابع

 

 

منابع انساني

 

 

 

مدير بخش

سرپرست

همكاران

تأثير بالا ◘                                            مسئوليتهاي اوليه ◘

متوسط ○                                              اعضاي گروه ○

پايين ∆                                                 منابع ∆

نتيجه گيري : مهمترين هدف تعيين موقعيت ، كاهش عصبانيت است . و موثرترين وظايف بر روي جريانهاي شخصي متمركز شده‌اند .

نا متداول :

   v    ماتريس « واي » شكل : سه دسته از آيتمها با يكديگر مقايسه شده‌اند . اين ماتريس يك ماتريس تي شكل « خم  شده » است . و به ما اجازه مي‌دهد تا بين آيتمهايي كه روي محور افقي قرار دارند ، انجام بدهيم .

كاربرد كمياب :

   v    ماتريس « ايكس » شكل : در اين ماتريس چهار سري از آيتمها با يكديگر مقايسه شده‌اند براي اين منظور ضروري است دو ماتريس تي شكل به پشت هم قرار بگيرند .

ماتريس « سي » شكل : تقاطع سه دسته از اطلاعات را به صورت همزمان نشان مي‌دهد . آن يك نمودار سه بعدي است .

     v       شما مي‌توانيد اطلاعات كاملتري بر روي ماتريسهاي C , X , Y  شكل در حافظه با حركت يكنواخت مثبت پيدا كنيد .

چگونه اين كار را انجام بدهيم ؟

(1)  عوامل اصلي كه روند موفقيت را تحت تأثير قرار مي‌دهند انتخاب كنيد .

   v    مهمترين مرحله ، انتخاب جريانات يا عواملي هستند كه بايد مقايسه شوند . ترتيب در مرحله دوم اهميت قرار دارند . از جريان‌هاي سمت راست شروع كنيد و بهترين ترتيب خودش را مشخص خواهد كرد . متداولترين كاربرد توزيع مسئوليتها در ماتريس « اِل » شكل يا « تي » شكل صورت مي‌گيرند .

(2)  گروه سمت راست را جمع‌آوري كنيد .

     v       افرادي را انتخاب كنيد كه نفوذ و يا قدرت داشته باشند . به طور واقع بينانه‌ عوامل انتخاب شده را ارزيابي كنيد .

نكته مهم : زماني كه توزيع مسئوليت‌ها ، شامل افرادي كه احتمالاً در وظايف ارزشيابي درگير بوده‌اند يا دست كم قسمتي از يك گروه بازنگري هستند كه نتايج گروه كوچكتر را تأييد مي‌كنند .

(3)  يك ماتريس با شكل مناسب انتخاب كنيد .

     v       انتخاب شكل را بر اساس تعداد آيتمها و انواع مقايسه‌هايي كه به آنها نياز داريد قرار دهيد .

(4)  علائم ارتباطي را انتخاب و تعريف كنيد .

   v    متداولترين علايم در تجزيه و تحليل ماتريس‌ها ◘ ، ○ ، ∆ ، هستند . به طور كلي آنها براي نشان دادن موارد زير به كار رفته‌اند .

9 = بالا = ◘

3 = متوسط = ○

1 = پايين = ∆

   v    اين معاني احتمالي علائم تقريباً بي‌انتها هستند . تنها شرط آن است كه گروه به يك تفاهم واضح برسند و يك داستاني كه به طور مساوي واضح و بدون ترديد باشند با اين ماتريس ، به عنوان نتيجه داشته باشند .

(5)  ماتريس را كامل كنيد .

   v    اگر توزيع مسئوليت‌ها تنها يك علامت « مسئوليت اوليه » براي نشان دادن قابليت شمارش نهايي به كار رود . به تمامي ديگر اعضاي اصلي گروه مي‌توان مسئوليت ثانويه داد .

نكته مهم : چگونگي اين تصميم گيري را در كانون هر ماتريس متمركز كنيد . سعي نكنيد تا به منظور ساخت يك الگوي تصميم گيري تعمدي اطلاعات را « به صورت نامناسب » دسته بندي كنيد . اجازه دهيد اين الگوها به طور طبيعي پديدار شوند .

 

نكته مهم : با بكار گيري كل ارزش‌هاي عددي ، تنها زماني كه ارزش آن را مي‌افزايد ، ماتريس را تفسير كنيد .

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

طرح مورد آمادگي – انديشه نهايي چهارشنبه دهم تیر ۱۳۸۸ ۱۳:۵۴ بعد از ظهر

 

تفسير : هدف اين كنفرانس مرور قواعد مهم جهت ارائه ميان برنامه ( كنفرانس ) و آماده كردن دانشجويان براي رخدادها است .

مقدمه : ما تقريباً در ميانه راه تمام اين دوره هستيم و دانشجويان بايد بياموزند كه چند گام اساسي را در راه آماده شدن , جهت مرورميان برنامه ( كنفرانس ) خود بردارند .

لازم است آنها وظايفي را در ميان وظايف ديگري كه مربي دوره تشخيص مي دهد بعهده بگيرند .

1)با مشورت مشاور فني بخش دستگاه نمايشگر اسلايد را مطابق با استاندارد ما آماده كنيد و حداكثر از 5 صفحه استفاده كنيد . بياد داشته باشيد فقط 15 دقيقه براي ارائه برنامه زمان داريد .

2) با مشورت مشاور فني بخش , گزارش نهائيتان را طبق استاندارد كنوني ما بنويسيد . به بيان ديگر از سبك و شيوه هايي كه در كلاسهاي كنوني شرح داده شده , استفاده كنيد . فرض كنيد كه اين نسخه , گزارش نهايي شماست كه در حقيقت اولين پيش نويس آن گزارش است . لطفاً توجه داشته باشيد كه اين گزارش جهت پشتيباني از كنفرانس شما آماده مي شود , يعني اگر كسي در خلال كنفرانس از جزئيات اضافي پروژه تان سوال كرد , براي جواب به بخش بخش گزارشتان رجوع مي كنيد . اين گزارش نمي تواند غير رسمي باشد و بايد محتوي تمام اطلاعات موجود در اسلايد ديگر اطلاعات باشد .

3- هماهنگي و قرار لازم را با مشاور فني بخش جهت ملاحظه بهترين زماني كه او قادر به حضور در زمان اجراي برنامه تان است انجام دهيد . همه اين شرايط بايد با در نظر گرفتن زماني كه در كلاس به اين امر اختصاص داده شده و اعلام گرديده , انجام شود .

حداقل 2 قرار براي نشست داشته باشيد . اگر مشاور تان در خلال اين دوره در شهر نيست به او بگوئيد برايتان ياداشتي بفرستد تا بتوانيم در غياب او كار را تمام كنيم .

4- يك صفحه كپي از موارد 1 و 2 تهيه كنيد – نتايج بخش 3 را اضافه كنيد سپس تمام آنها را در ضرب المثل تعيين شده در كلاس به دفتر مربي دوره تحويل دهيد .

خوشحال مي شويم تصديق كنيم كه تمام دانشجويان بطور كلي تمام اين موارد را با اين دستورالعملها انجام        مي دهند . به محض دريافت اطلاعات فوق جدول فهرست برنامه براي طرح مرور ميان برنامه ( كنفرانس ) بايد توسعه يافته و در دوره اعلام شده به مرحله اجرا در آيد .

قبل از اقدام بيشتر به ما اجازه دهيد كه شما يادآور شويم وقت بيشتري كه انتظار مي رود كنفرانسشان خصوصيات زير را منتقل نمايد.

a)      يك شرح كامل از طرح پروژه با همه اجزاء تشكيل دهنده آن

b)      تمام اطلاعات , آزمايش مربوط به پروژه , به بهترين وجه ممكن ارائه و تجزيه و تحليل گردد .

c)    تمام عناصر اين رشته كه به نحوي مربوط به پروژه تان هستند بايد به روشي شرح داده شود كه مستمعين شما پروژه شما را همچون طرحي واقعي كه بيانگر اعتبارات ثبت شده است بپذيرند .

ارزيابي مشاوري :

   دانشجويان بايد مطلع شوند كه از اعضاء هيات علمي كه در كنفرانس , آنها شركت مي كنند خواسته مي شود كه به عنوان راهنمايي دانشجويان روي كيفيت كارشان تفسير كنند . در واقع از اعضاء هيات علمي خواسته          مي شود كه هر گروه را به دسته هاي 1  – 10 نفره طبق موارد زير دسته بندي كند :

موضوع اصلي كدهاي فوق :

   مرور موارد پيشين بطور خلاصه ممكن است ما اين ليست را به مقوله هاي زير كه در ارتباط با هر كدام از فعاليتهاي مهندسي در هر اقدام مهم است , تقسيم كنيم . اين مقوله هاي و روابط مرتبط با ديگران در جدول زير خلاصه مي شود .

موضوعات متضاد پائين

عموم

مشتريان

همكاران

فعاليت مهندسي

خود شكوفايي قسمت 5 و 6 و7

1-اطميان

4- رشوه خواري

8- بيطرفي

9- احترام

1-تعارض و ناسازگاري شود

2- امانت داري و صداقت

3- فاش سازي

     افشا كردن

حرفه اي

10- توسعه و پيشرفت

 

 

بحث و گفتگو :

    در اين مقاله ما در باره معاني كدهاي قبل بحث كرديم . و مثالهايي براي شفافيت و موشكافي كردن موضوعات ارائه داديم . در هر رشته ممكن است مربي مثالهاي مشابه كه مناسب و مرتبط با برنامه است كسب كند . شايد يكي از آنها بيشتر به الزامات اخلاقي نسبت به حرفه مورد نظر توجه نمايد .

انديشه نهايي :

   ما نيازمند كار استادانه روي دانسته هايمان از موضوعات مربوط به اين رشته و آموزش كلي وسراسري به عنوان مهندسي جهت شغل توليدي هستيم .

خاتمه :

  كلاس با اعلام نظر برنامه آينده و موكول كردن برنامه هاي رشته پايان مي يابد .

انديشه هاي اساسي در اين مقاله

عملي بودن پروژه تان اگر باشد

موضوع و مساله

هشدار : ممكن است ادعا كنيد كه پروژه تان به عنوان نمونه اثر محيطي مضر ندارد دليل آنرا شرح دهيد به بيان ديگر مشكلات اثبات موارد بالا را خودتان بعهده گيريد وشما بايد براي خودتان مورد سازي كنيد

كد IEEE  اخلاقي , يا شبيه به ASME  يا هر كد مهندسي اجتماعي در زمينه اخلاقيات و معرفتي

شرح دادن شفاف گونه

آيا چيزي ديگري اضافه مي كنيد ؟

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

مدیریت و تشکیلات کارگاهی چهارشنبه دهم تیر ۱۳۸۸ ۱۳:۵۲ بعد از ظهر
سمینار آشنائی با بازار سهام ایران، فارکس وتحلیل تکنیکال
 صفحه نخست  مدیروبلاگ       تماس باما       پست الکترونیک   خدمات آموزشی   خدمات نرم افزاری

مدیریت و تشکیلات کارگاهیدرس مدیریت و تشکیلات کارگاهی
        
شامل دو بخش عمده میباشد:
           الف:
کنترل و برنامه ریزی پروژه : در ارتباط با چگونگی ایجاد شبکه برای زمانبندی مناسب برای پروژه بحث مینماید که هزینه و کیفیت نتیجه ی پروژه در سطح قابل قبولی باشد.به طور نسبی نیمی از مباحث این درس، مربوط به کنترل پروژه می باشد. در این قسمت باید تعاریف بسیار مناسبی از برنامه،طرح و پروژه ، انواع قراردادها ، کنترل پروژه و تحقیق در عملیات، کنترل موجودی ، ایمنی کارگاه، چگونگی حل مسائل شبکه ، چگونگی خرد کردن یک پروژه ، ایجاد شبکه،تخصیص و تسطیح منابع ، انواع شبکه ها مانند  CPM ،PERT، GERT   و حتی حل الگوریتمهای مختلف و ... را بیاموزید.  GERT 

             ب- مدیریت کارگاهی:  در قسمت مدیریت کارگاهی ... ادامه مطلب
ضمنا فراموش نکنید که مدیریت اداری کارگاه یکی از اصلیترین قسمت دانش در این رشته است، که نیاز به تخصص و تجربه بسیار بالائی دارد که شامل مسائل حقوق و دستمزد و انگیزش و ... میباشد.

مقدمه و معرفی درس مدیریت تشکیلات کارگاهی:
            الف- کنترل پروژه:        
                 معرفي روش هاي برنامه ريزي شبكه                 
                 RPSM یا برنامه ریزی منابع          
                 استاندارد های برنامه ریزی و کنترل پروژه 
                            استاندارد PMBOK تشریح اصول مدیریت پروژه                 
                            سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ها ISO 10006           
                            استاندارد اطلاعات مدیریت نرم افزارهای کنترل پروژه PMIS                  
                 تکنیکهای تجزیه و تحلیل دربحث برنامه ریزی و کنترل پروژه شامل:        
                           تکنیک ساختار شکست کار (WBS )            
                                  نمونه هائی عملی از ساختار شکست کار ( WBS ) دریک پروژه                         
                                         1- ساخت واگن حمل سوخت ( PCWBS )
                                                      ۲- ساختار عملیات (FWBS)
            
                            کتاب الکترونیکی استاندارد Pmbok برای WBS      
                 استرالوژی (یافتن موقعیتهای سودآور و بهترین زمان اجرای پروژه به کمک پدیده های نجومی)            
                 فرهنگ لغات و واژگان مدیریت پروژه ( Construction Management Glossary }( En to En                 
                 منابع و مطالب مورد مطالعه در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه                    
                            کتاب الکترونیکی استاندارد Pmbok         
                  کتابها، چزوات، نشریات، سایتها و ... در ارتباط با برنامه ریزی و کنترل پروژه
                            دانلود کتاب موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان       
                  نرم افزارهای برنامه ریزی و کنترل پروژه:              
                              برنامه ريزي و كنترل پروژه كاربردي با نرم افزار MSP همراه با مورد كاوي يك پروژه كاربردي              
                               برنامه ريزي و كنترل پروژه كاربردي با نرم افزار کاربردی Primavera همراه با یک مورد عملی           
                   سئوالات امتحانی درس مدیریت و تشکیلات کارگاهی
اصطلاحات مدیریت پروژه شامل: (تعریف پروژه - مشخصه پروژه - مدیریت پروژه - مراحل اصول مدیریت پروژه - بخش های اصلی پروژه - سازمان پرژه - مراحل زمانی پروژه - سرفصل مطالب تاریخچه برنامه ریزی و زمانبندی - شبکه ساده گانت و شبکه با مقیاس زمانی - رسم شبکه ای مسیر بحرانی CPM- قانون مورفی - قانون پارکینسون - وظایف مدیری پروژه - شبکه های گرهی - زمانهای معمولی و فشرده برای اجرای پروژه - ضریب زاویه هزینه - موازنه زمان، هزینه - تخصیص منابع - روشهای تسطیح منابع( روش برگس و ...) - کنترل هزینه - شبکه های دارای فعالیت احتمالی GERT -  شبکه های دارای زمان احتمالی PERT - سیستمهای مدیریت اطلاعات پروژه PMIS - برنامه ریزی بر اساس روش PN  اصول تدوين گزارشات وضعيت پروژه و ...)               ادامه مطلب  
مدیریت و تشکیلات کارگاهیب - مبانی مدیریت کارگاهی:  
                اصطلاحات و واژه ها: (کارفرما، مجری طرح، مدیریت طرح، بازرس فنی، شرکت ثالث، رئیس کارگاه، سرپرست کارگاه، پیمانکار مدیریت، پیمانکار، مهندس طراح، دستگاه نظارت، قرارداد، ناظر مقیم، کارگاه، صورت وضعیت موقت، صورت وضعیت قطعی، تحویل موقت، تحویل قطعی، تعلیق، تعدیل، دستور کارطرح ها و ...)    
 تقسیم بندی طرح ها            
           انواع طرح ها از نظر ماهیت: 
                      ۱- طرح های انتفاعی: طرحهایی هستند که پس از بهره برداری و بعداز مدتی سود می دهند که باید از محل سود آن به خزانه باز پرداخت گردد . مطابق ماده 32 قانون برنامه و بودجه بصورت وام تلقی می شود که بایداز محل سود آن به خزانه بازپرداخت گردد.                        ب- طرحهای غیرانتفاعی : طرحهایی هستند که پس از بهره برداری ، سود ده نیستند و فقط برای افزایشرفاه جامعه و یا نگهداشتن رفاه جامعه در همان سطح موجود ، اجرا می گردندمانند : مدرسه ، جاده سازی             
                     ۲- طرح های عمرانی: 
                     ۳- طرح های مطالعاتی:یک دسته ازطرحهای مطالعاتی ، مقدمه ای یا پیش زمینهای برای اجرای طرحهای انتفاعی وغیر انتفاعی هستند . مثلا" طرح احداث راه آهن شهری تهران کرج ( یک طرح انتفاعی ) ابتدا نیاز به مطالعه ، عکس هوایی و.....دارد . دسته دوم : ازطرحهای مطالعاتی ، مستقل هستند و منجر به اجرای طرحهای انتفاعی و غیرانتفاعی نمی شوند مثلا" : بررسی تاثیر آموزش معلمان بریادگیری دانش آموزان         
           انواع طرح ها از نظر اهمیت:                 
                      الف-  طرح های استانی و منطقه ای                  
                      ب- طرح های ملی طرح مورد آمادگی
      
اندیشه نهائی مراحل کلی طرح:         
                       الف- مرحله مطالعاتی و طراحی: عمدتا بوسیله مهندس مشاور انجام میگیرد.         
                       ب- مرحله اجرائی: توسط پیمانکار انجام میگیرد. 
 مراحل اجرای طرح :            
                             مرحله اول : مطالعات مقدماتی طرح شامل:                    
                                               الف- مطالعات شناسایی طرح                     
                                               ب- تهیه طرح مقدماتی                    
                                               ج- ارائه گزارشات توجیهی شامل:
                                                        
۱: تطبیق زمین با سند مالکیت
                                                                      ۲- وضع زمین از نظر شیب بندی و طبقات زمین
                                                                      ۳- وضع ورودی و خروجی زمین
                                                                      ۴- بررسی فواصل زمین تا انشعابات اصلی برق، گاز، آب و ...
                                                                      ۵- بررسی عوارض زمین
                                                                      ۶- وضع زمین از نظر ساختمانهای موجود و حصارکشی و ...
                                                                      ۷- سبک معماری
                                                                      ۸- وضعیت مصالح موجود در محل
                                                                      ۹- شرائط و وضعیت جوی منطقه
                                                                    ۱۰- بررسی سطح آبهای زیرزمینی و جاری
                                                                     ۱۱- بررسی آثار باستانی احتمالی             
                              مرحله دوم : مطالعات تفضیلی طرح :                    
                                           الف- تهیه نقشه های تفصیلی که سبک معماری بر اساس سه اصل:
                                          
 ۱- سبک معماری منطقه و محل
                                                       ۲- مصالح موجود و قابل دسترس
                                                       ۳- موقعیت جغرافیائی آب و هوای منطقه                    
                                            ب- تهیه اسناد و مدارک مناقصه                          
                             مرحله سوم : اجرای طرح :               
                                           - ارجاع کار به پیمانکار               
                                           - انعقاد قرارداد پیمانکاری 
                                           - عملیات اجرایی               
                                           - تنظیم و پرداخت صورت وضعیتها            
                             مرحله چهارم: پایانی یا اختتام              
                                          - تحویل موقت               
                                          - تحویل قطعی مراحل اجرای پروژه های صنعتی        
    1. مطالعات مقدماتی طرح :                
         الف – مطالعات شناسایی طرح.                
         ب - تهیه طرح مقدماتی ( طراحی مهندسی اصولی یا پایه بوسیله شرکت مشاور  basic design
    ۲- مطالعات تفصیلی طرح :detailed design                   
          الف - تهیه نقشه های تفصیلی.                
          ب - تهیه اسناد و مدارک مناقصه.          
    3.اجرای طرح :               
          الف- ارجاع کار به پیمانکار(مجری طرح بامناقصه پیمانکار عمومی و اصلی راجهت اجرا در سه بخش E.P.C تعیین می کند).                
          ب- انعقاد قرارداد پیمانکاری با پیمانکارعمومی و اصلی(مسولیت،مدیریت،کنترل وهماهنگی کلی).                
           ج- عملیات اجرایی(پیمانکار اصلی هرکدام از بخشهای E.P.Cرابه یک پیمانکار می دهد).                 
           د- تنظیم و پرداخت صورت وضعیتها.                
           ه- تحویل موقت.                
           و- تحویل قطعی.مطالعات شناسایی طرح    ( prefeasibility  )              
                            •تحقیقات و بررسیهای مربوط به تعیین هدف.               
                            •شناخت اعضای تشکیل دهنده طرح.               
                            •داده ها و ستاده ها و امکانات فنی و اجرایی طرح.               
                            •حجم سرمایه گذاری(ریالی و ارزی).               
                            •طول مدت اجرای طرح.  مرحله امکان سنجی                
                            •تشخیص و بررسی اجمالی گزینه های احتمالی و  توجیه فنی،مالی،اقتصادی،انتخاب فن آوری،قیمت تمام شده محصول،مکان یابی،مدت اجراء،سودآوری وتوجیه اجتمایی  و  زیست محیطی  طرح.   در نتیجه این تحقیقات گزارشی تهیه و به کارفرما اعلام که مبنای پذیرش ویا رد طرح توسط کارفرما می شود.تهیه طرح مقدماتی basic design               
                            •پس از تصویب گزارش شناخت طرح است.                
                            •طرح مقدماتی بوسیله کارفرما آغاز می شود(کارفرما می تواند طرح مقدماتی را باقرارداد به یک شرکت مهندس مشاور احاله کند).                
                            •تحقیقات و بررسی هاوآزمایشهای لازم به منظور طراحی و تهیه نقشه های مقدماتی و مشخصات کلی طرح وانجام مطالعات برای گزینه یابی،انتخاب مناسب ترین گزینه و توجیه پذیری آن است.                 
                           •این مرحله طراحی مهندسی اصولی یا پایه نام دارد و دارای اهمیت و دانش فنی بالایی است.                
                           •کارفرما قبل از تهیه طرح مقدماتی ،مجری طرح (ناظرعالی طرح)  که در طرحهای نوع اول باید حقوقی باشد،تعیین می کند.
   
امور مربوط به تهیه طرح مقدماتی:
           1-بررسی گزینه های مختلف برای اجرای طرح و تعیین نکات مثبت و منفی هر گزینه .  
           2-تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از بکارگیری هر گزینه.
           3-مقایسه گزینه ها و انتخاب مناسبترین گزینه ها.     
مطالعات تفصیلی طرح    detailed project                                
          •پس از پذیرش و تصویب طرح مقدماتی و برای تهیه طرح نهایی است.                               
          •بررسی . تحقیق . کاوش سطحی  و زیر سطحی.  نقشه برداریها. طراحی های دقیق.
          •آزمایش های لازم به منظور تعیین  مشخصات فنی  و مقادیر دقیق کار و برنامه زمانی  اجرای کار.                              
          •منابع تهیه مصالح و تهیه نقشه های تفصیلی و اسناد و مشخصات اجرایی طرح.                              
          •تهیه اسناد ومدارک مناقصه :                              
          •شرایط عمومی و خصوصی.
                  2. مشخصات فنی عمومی و خصوصی.
                  3.  مقادیر کار و   برآورد هزینه اجرایی طرح   بر اساس آخرین فهرست بهاء اجراي    طرح                                •ارجاع کار به پیمانکار.                              
                               •انعقاد قرارداد پیمانکاری.                              
                               •عملیات اجرایی.                             
                               •تنظیم و پرداخت صورت وضعیت کارها.                             
                               •تحویل موقت.    
                               • تحویل قطعی. برنامه ریزی و اجرای یک طرح تجاریقوانین و مقررات، آئین نامه ها، دستورالعملها و ...      

مدیریت و تشکیلات کارگاهیپیمان:                
        شرایط عمومی پیمان                         
                        عوامل پیمان: ( کارفرما، مجری طرح، مدیریت طرح، مشاورت طرح، مهندس ناظر، بازرس فنی، شرک ثالث، 
                        پیمانکار:  ( مدیران پروژه، رئیس کارگاه، سرپرست کارگاه، کارگران و ... )
شرایط خصوصی پیمان(نمونه)         
اصلاحیه شرایط عمومی پیمان        
قانون کار      
نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان        
آئین نامه مستند سازی        
سیستم اطلاعات مدیریت پروژه- PMIS   قراردادها          
قوانین حاکم بر قراردادها        
نحوه انتخاب لیست پروژه و قرارداد        
روند اجرای قراردادها           
قرارداد و شرایط پیمان -
مناقصه و مزایده - روند برگزاري مناقصات -دستورالعمل نحوه تنظیم پیمان - دستورالعمل نحوه ارجاع کار به شرکتهای مدیریت ارائه خدمات - بخشنامه های فهرست بها ـ ماشین آلات ساختمانی - قانون برگزاري مناقصات- قانون برگزاري مناقصات - نحوه ثبت شركتها - دستورالعمل تدوين روش و تهية اسناد مزايده درصندوق‌هاي زمين و ساختمان -  قرارداد -  معرفي روش هاي برنامه ريزي شبكه -  فهرست بهاء و تعدیل -  حفاظت و ایمنی در کارگاههای ساختمانی - ‌معیارهای موفقیت در پروژه های BOT  اصل كار تيمي - چگونگی احداث تونل ونگهداری آن _ تجهیز و برچیدن کارگاه  _ آیین نامه ایمنی تاسیسات الکتریکی با اتصال زمین -  آیین نامه وسایل حفاظت انفرادی _ آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی  _ ایمنی _ کنترل پروژه _ ایمنی ساختمان در برابر آتش -  چگونگی خرید کالا مورد نیار در بورس  - آئين‌نامه معاملات- شركتهاي سهامي مديريت توليد برق - آيين‌نامة معاملات در شرکت  بورس اوراق بهادار تهران - دستورالعمل پذیرش کالا در بورس کالای ایران
انواع قراردادهای پیمانکاری:           
الف- دو عاملی (کارفرما، پیمانکار)                  
۱- روش کلید در دست
T.K                   ۲- روش
E.P.C                   ۳- روش طرح و ساخت D.B           
ب- سه عاملی (کارفرما، مشاور، پیمانکار)مشاوران         
انواع دستگاه مشاور:                   
 الف - مشارین مطالعاتی                    
ب- مشاورین اجرائی  ( آئین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران ، آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت مشاوران ، مهندسین مشاور و نحوع تعیین دستمزد ،بند ۵ ماده ۲۹ مشاوران ،     پیمانکاران ( آئین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران، دستورالعمل نحوه ارجاع کار به شرکتهای پیمانکاری، مبانی محاسبه حق الزحمه مشاوران ، بند ج ماده ۱۲ ارزیابی پیمانکاران ، بند الف ماده ۲۶ ، لیست بلند و کوتاه
برگزاری مناقصه و مزایده (انواع معاملات بر اساس نصاب معاملات ،مراحل انعقاد قرار داد، مناقصه، انواع مناقصات، 1- مناقصه آزاد و عمومی - 2- مناقصه محدود - 3- ترک مناقصه ( ترک تشریفات )، نحوه آگهی در مناقصات، کمسیون مناقصه، اجرای نظر کمسیون مناقصات، اسناد مناقصه، مزایده، فراخوان، شرایط عمومی شرکت کنندگان، موضوع مزایده، برنده مزایده، مناقصات و مزایده اجرای کار و خرید، تعریف پروژه در مناقصه و مزایده در یک کار اجرائی،  فرم پیشنهاد قیمت  
قانون برگزاری مناقصات:     
           تعاریف:  مناقصه – فرایندی است رقابتی  برای تامین کیفیت مورد نظر که در ان تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد واگذار می شود.               
          طبقه بندی معاملات: 
                 1- معاملات کوچک  
             2- معاملات متوسط
             3- معاملات بزرگ
     
          طبقه بندی انواع مناقصات:           
                1- مناقصه یک مرحله ای            
                2- مناقصه دو مرحله ای       
           مناقصات از نظر روش دعوت:            
                مناقصه عمومی           
                مناقصه محدود           
                ترک تشریفات      
          اعضای کمیسیون مناقصه: ( 1- رییس د ستگاه  2-ذی حساب دستگاه  3- مسئول فنی دستگاه )               
          وظایف کمیسیون مناقصه:                     
                1- تشکیل جلسات کمیسیون                   
                2- بررسی پیشنهادها (ارزيابي شكلي.كفايت اسناد )                    
                3-ارزیابی وتعيين پیشنهادهاي قابل قبول           
                4- ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی(در دو مرحله اي)              
                5- تعیین برندگان اول و دوم            
                6- تنظیم صورت جلسات مناقصه           
                7- تصمیم گیری در باره تجدید یا لغو مناقصه          
 فرایند برگزاری مناقصات:                     
               1- تامین منابع مالی                     
               2- تعیین نوع مناقصه                  
               3- تهیه اسناد ومدارك پيمان    
               4- ارزیابی کیفی مناقصه گران     
               5- فراخوان مناقصه     
               6- تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد
            
 ارزیابی کیفی مناقصه گران:                                     
              تضمین کیفیت خدمات و محصولات                                             
              داشتن تجربه و دانش درزمینه موردنظر                                   
              حسن سابقه                 
              داشتن پروانه کار یا کواهینامه صلاحیت                                    
              توان مالی            
مراحل ارزیابی کیفی                          
              تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیار                          
             تهیه اسناد ارزیابی                        
             دریافت،تکمیل وارسال اسناد ارزیاب                         
             ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هریک ورتبه بندی آنها                        
             اعلام اسامی مناقصه گران صلاحیتداربه کارفرما وامتیازات و رتبه بندی آنها (تهیه لیست کوتاه)                          
              مستند سازی ارزیابی کیفی مناقصه گران                  
          معیار های اصلی انتخاب پیمانکاران(براساس آئین نامه ،س.م.و.ب.ک)                       
                  1 – سابقه اجرایی کار در رشته و زمینه کار.                   
                  2- داشتن تجهیزات وماشین آلات آماده بکار و یادر دسترس.            
                  3- مدیریت کار آمد و سیستم مدیریتی مناسب برای اجرای کار.   
                  4- کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه.   
                  5- قدرت مالی و پشتیبانی.                   
                  6- نظام کیفی انجام کار.                   
                  7- بومی بودن پیمانکاروداشتن تجربه در محل اجرای پروژه.      
                  8- حسن سابقه درکارهای قبلی وفقدان سوء پیشینه حرفه ای.  
                  9- خلاقیت ها و نوع آوریها در کارهای مشابه.      
ترتیب تهیه و تسلیم  پیشنهادها                
                 تهیه وتکمیل اسناد و پشنهادها       
                 تسلیم  پیشنهاد ها در مهلت مقرر 
                 دریافت رسید تحویل  پیشنهادها        
                 مهلت قبول  پیشنادها(10 روز تا30 روز)       
                 شرایط تسلیم و تحویل  پیشنهادها                              
                 هرمناقصه گر یک  پیشنهاد
               
                               پاکت   الف  شامل تضمین                               
                               پاکت  ب   شامل پیشنهاد فنی بازرگانی          
                               پاکت  ج   شامل پیشنهاد قیمت                                         
                                       پاکت ها باید لاک ومهر شده باشد                                            
                 دریافت ،ثبت و صیانت تا جلسه بازگشایی                             
                خواستن توضیح در صورت ابهام                                      
                تشکیل جلسه توضیح اسناد در صورت ضرورت (همه)    
                ارزیابی فنی بازرگانی                   
                        خاص مناقصات دو مرحله ای است            
                                ارزیابی کیفی و فنی است                  
                                ارزیابی توسط کمیته فنی انجام می شود         
              پاکت های قیمت آنهایی که  امتیازفنی  آورده اند گشوده  می شود         
              ارزیابی مالی با ذکر نحوه تاثیر گئاری ارزیابی بازرگانی                 
              تفاوت قیمت برنده اول و دوم نبایدازمبلغ تضمین بیشترباشد    
مناقصه در شرایط زیر تجدید می شود:                    
                        کم بودن تعداد مناقصه گران                     
                        امتناع برنده اول و دوم از انعقاد قرارداد             
                        پایان مدت اعتبار  پیشنهادها         
                        رای هیات رسیدگی به شکایات           
                        بالا بودن قیمت هامناقصه در شرایط زیر لغو می شود:     
                        نیاز به کالا یا خدمات برطرف شده باشد                    
                        تغییرات زیادی در پیمان لازم باشد            
                        پیشامد های غیرمتعارف رخ بدهد               
                        رای هیات رسیدگی به شکایات                    
                        تبانی بین مناقصه گران             
تجدید و لغوباید به اگاهی برسدمراحل انعقاد قرارداد:
       
                       تهیه نقشه ها و مشخصات اجرایی طرح توسط مشاور    
                      تصویب توسط دستگاه اجرایی         
                      تکثیر اسناد متاقصه       
                      دعوت از  پیمانکاران برای شرکت درمناقصه         
                       تسلیم قیمت و ضمانت نامه شرکت در مناقصه      
                       انتخاب  پیمانکار          
                       انعقاد قراردادبا پیمانکار       
                       تحویل ضمانتنامه انجام تعهداسناد مناقصه      
                       دفترچه توافقنامه           
                       دعوت نامه شرکت در مناقصه   
                       دفترچه شرایط عمومی        
                       دفترچه شرایط خصوصی         
                       دفترچه فهرست بها و ریز مقادیر             
                       دفترچه مشخصات فنی   
                       نقشه های اجرای کار     
                       بخشنامه های سازمان م. و.ب. ک  
                       فرم ضمانت نامه شرکت در مناقصه     
                        کلیه نظرات کارفرما راجع به نحوه انجام کاروجدول زمانبندی
انواع روشهای انجام کارهای اجرائی             
                1- روش امانی            
                2- روش پیمانی شامل:
                         الف- روش انجام مناقصه
                         ب- ترک تشریفات 
                         ج- استعلام بها د- فاکتوری یا کاست بلاس            
                3- روش موافقت نامه مدیریت           
                4- روش دستمزدی         
                5- قیمت مقطوع            
                ۶- متر مربع یا واحد کار   
                7- درصدی اعتبارات پروژه ها شامل:
                          قانون محاسبات          
                         خارج از قانون محاسباتمناقصه گر و شرایط عمومی وی 
مدیریت و تشکیلات کارگاهیمتره - برآورد:                  
                 فهرست بها( فهرست بهای پایه رشته ابنیه ۸۹- فهرست بهای پایه رشته تاسیسات برقی ۸۹ - ، فهرست بها راه و باند 88 ، فهرست بها تاسیسات مکانیکی ۸۹ ، فهرست بهای واحد پایه رشته ژئوتكنیك ، فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها  ، فهرست آبياري‏وزهكشي 88 ، فهرست بها سدسازي 88 ،  فهرست بها شبكه‏جمع‏آوري‏ و انتقال‏فاضلاب 88 ، فهرست انتقال و توزيع آب روستايي 88 ، فهرست بها آبياري تحت فشار 88 ،  فهرست بها آبخيزداري و منابع طبيعي 88 ، فایل اکسل فهرست بها چاه 88 ، فهرست بها توزیع آب 88 ، فایل اکسل فهرست بها خطوط‏ انتقال‏آب 88 ، فهرست بها راهداري 88 ، فهرست بها ساخت و ترميم قنات )          
مدیریت و تشکیلات کارگاهیخرید         
مدیریت و تشکیلات کارگاهی اجرای کار                   
                   مهندسی                   
               خدماتی
                                    
 ادامه مطلب 
 
آئین نامه اجرائی سهام عدالتفیلمها و نوارهای صوتی کنترل پروژه ، پروژه های مدیریت و تشکیلات کارگاهی دانشجویان، پروژه های اصول سرپرستی دانشجویان و ...(مخصوص اعضاء)مدیریت و تشکیلات کارگاهی

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

استعداد ذهني و امتياز نامه چهارشنبه دهم تیر ۱۳۸۸ ۱۳:۴۴ بعد از ظهر

توجه:اين تذكر كنفرانس قبلي است و همچنين در منابع ويژه و مراجع اضافي از آن تذكر كنفرانس سهيم مي باشد.

موضوعات بعدي مربوط به استعداد ذهني و گامهاي مقدماتي براي بكار بردن امتيازنامه (اعطاء يا حق ثبت اختراع) بحث مي شوند.

 مجدداً هدف اين كنفرانس و تذكر كنفرانس قبلي براي روشن كردن اين موضوعات و دادن اطلاعات بيشتر در مورد اينكه معني اين كلمات فني چيست و چطور براي جستجوي يك امتياز نامه استفاده مي شوند به وضوح ،و همانطور كه قبلاً ذكر شده هدف ما بكار بردن بعنوان يك نمايندگي (وكيل مدافع)نيست و نه طرح ريزي براي مهيا كردن يك مجموعه از اشكال و مدارك در اين زمينه است.اعتبار ويژه در آمادگي اين كنفرانس ،همانند تذكر كنفرانس قبلي است.

 مقدمه:

 در اين كنفرانس ما  بر روي موضوعات مربوط به امتياز نامه تمركز داريم .مجدداً چيزهاي مشتركي در اين  موضوعات است ،از اين رو مثلاً روش دفتر داري كه در چهارمين كنفرانس بحث شد يك موضوع باقيمانده اين است كه با اين يادداشت هاي آزمايشگاهي به هر شكل و فرم بايستي نگهداري شود و بتدريج همانطور كه توصيف شده ضبط گردد.

در اينجا افكارهاي آساني قابل رسيدگي باشد.امتحان كننده امتياز نامه آن را در آن روش مي خواهد.ثبت بايستي اولويت يا حق تقدم مخترع را تصديق كند.بويژه در مهيا كردن مدارك در مقابل اظهارات هر ناشايستگي و تضاد سود دقت كنيد.

1-موضوعاتي مربوط به امتياز نامه ها:در اينجا ما بر روي موضوعاتي مربوط به امتيازنامه ها تمركز داريم.تعريفهاي آينده در خصوص بخشهاي بعدي از اين تفكر بطور دقيق تر توسط كنفرانس MS .Deannal .Dietrich , ms .Nancy spitzer . با تعدادي موضوع از سخنراني دكتر «استيون پرايس» دنبال مي شوند.

 Patentچيست؟

يك حق قانوني كه به مالك اجازه مي دهد كه تا ديگران را از ساختن ،استفاده كردن و فروختن اختراع محروم سازد. يك امتياز نامه Patent به افرادي كه اختراعهاي جديد و مفيد را بوجود مي آورند،داده مي شود .

در اينجا كلمات كليدي «جديد و مفيد بودن » هستند .در طول ملت محدود شده (Patent)،مالكش حق محروم كردن ديگران از ساختن،استفاده كردن،فروختن،پيشنهاد براي فروش يا ورود اختراع اعطا شده را دارد.حقهاي انحصاري براي 20سال از زمان در خواست امتيازنامه ضبط شده ،طول مي كشد .

در اصل مخترع بايستي اختراعش را به جهان در چنين جزئياتي كه افراد ديگر قادر خواهند بود به ساختن و استفاده از آن يا نه مشخص كند.وقتي كه يك امتياز نامه رواج پيدا مي كند، هر كس ديگري ممكن همان ايده را داشته باشد .

در آن مورد ،يك مالك امتياز نامه ممكن از اختراع خودش جلوگيري كند اگر امتياز نامه اوليه يك قسمت از آن اختراع را شامل شود.در برخي مثالها ،تعدادي قانونهاي ديگر ممكن از بكار بردن يك اختراع جلوگيري كنند،كه در آن مورد مخترع ممكن نياز به اجازه جهت استفاده از اختراع خودش دارد .

از اين رو امتياز نام به تنهايي به مالك حق ،ساختن ،استفاده فروش يا وارد كردن يك اختراع نمي دهد .

مدت زمان يك امتيازنامه چه اندازه است؟

 در 16ژوئن 1995 ،قانون Patentتغيير كرد و در نتيجه همه امتيازنامه ها ضبط شدند يا بعد از آن تاريخ براي20 سال از تاريخ درخواست امتيازنامه  كه در اداره امتيازنامه ايالات متحده و اداره علامت تجاري بايگاني شدند ،اجرا خواهند شد .

اين با واژه قبلي 17 سال از تاريخ نتيجه بحث امتياز نامه جايگزين شده است.

Prior Art(هنر قبلي) چيست؟

 موقعيت كلي دانش موجود يا سود كلي در حداقل يك سال قبل از تاريخ درخواست امتيازنامه .

موضوعات اصلي امتيازنامه چه چيزي است؟

بطور كلي، 3 نوع اصلي از امتيازنامه وجود دارند:

1-امتياز نامه هاي شركتهاي مولد انبياء سودمند :

 بر مي گردد به عملكردها ،ماشينها،كارخانه ها و ساخت مواد.

2-امتيازنامه هاي گياهي : بر مي گردد به گياهاني كه به طور غير جنسي توليد مثل مي كنند

3-امتيازنامه هاي طرح:بر مي گردد به طرح هاي تزئيني . اخيراً ،امتيازنامه هاي نرم افزاري نيز به عنوان بخشي از امتيازنامه هاي شركت هاي مولد اشياء پذيرفته شده اند، مطمئناً بخشهايي وجود دارند كه نمي توان به آنها امتياز داد.موارد زير در اين گروه قرار دارند.

1-وسيله غيرعملي

 2-اختراعهايي كه قبلاً در Prior Art شناخته شده اند.

3-قانونهاي طبيعت

 4-فرمولهاي رياضيات

 5-روش انجام تجارت

 6-مطالب چاپ شده

2-گلهاي اوليه در جهت حفظ امتياز نامه ها:

 تعيين توانايي حق امتياز از يك اختراع مطمئناً اولين گام در روند طولاني و دشوار حفظ يك امتيازنامه است.بررسي كننده امتيازنامه در ايالات متحده به درخواست و پرسيدن سئوالات بعدي نگاه خواه كرد .

اين اولين شخص براي اختراع كردن است؟ در تعدادي كشورهاي ديگر بررسي كننده به اولين شخص كه بكار مي برد .

هر كسي نمي تواند حق ثبت يك اختراع را در ايالات متحده كسب كند، اگر آن از طريق عموم بيشتر از يك سال قبل از تاريخ درخواست امتيازنامه ضبط شده ،شناخته يا استفاده شده است.در كشورهاي خارجي ،هر كسي نمي تواند يك امتيازنامه خارجي بدست آورد كه اگر افشاء سازي عموم قبل ا اينكه درخواست امتيازنامه ضبط بايگاني نمي شود،وجود داشته باشد.افشاء سازي عموم از كه سمينارها،جلسه هاي اعلان شده و مقالات مي باشد.

شركت هاي مولد اشياء سودمند اين يك موضوع اصلي و سودمند است؟

روند مفيد، ماشين ،كارخانه يا ساخت مواد يا هر پيشرفت جديد و سودمند وابسته به آن .سودمندي اختراع نقش مركزي در اين روند را بازي مي كند .

تازگي (چيز نو) اين نظريه جديد چيست؟

 تازگي به معناي كارقبلي از آن نوع كه خارج از حد است ،نيست .هر كسي نمي تواند حق ثبت اختراع را كسب كند اگر آن توسط عموم بيشتر از يك سال قبل از تاريخ درخواست امتيازنامه استفاده يا شناخته شده باشد،تأسيس نكنيد تا اينكه درخواستتان آماده شود .

در كشورهاي خارجي آن اولين بار براي بكاربردن انجام مي شود،اما كارتان را تأسيس نكنيد تا اينكه همه تقاضانامه هاي آن آماده شوند .با اين وجود هر كسي در پي يك امتيازنامه موقتي است.

Non-obvious:

اين بدين معناست كه اختراع نبايستي گام متعلق بعدي در ناحيه باشد و نمي تواند يك گسترش آشكار از آن چيزي باشد كه براي يك شخص با مهارت معمولي در هنر شناخته شده است.

درخواست موقتي :

بمنظور براي حفظ تاريخ اولين بايگاني در 8ژوئن 1995 ، يك درخواست امتيازنامه موقتي مي تواند ضبط شود .يك درخواست موقتي يك شكل ساده تر از يك تقاضاي امتياز است، كه قادر به حفظ سريع از تاريخ ضبط است.اگر يك درخواست موقتي بايگاني شود، تقاضانامه كامل بايستي در يك سال از تاريخ ضبط موقتي، بايگاني شود.

تاريخهاي مهم براي بخاطر سپردن: بررسي كننده امتيازنامه به يك مدرك يا كمبود آن از تاريخهاي زير توجه مي كند.

1-ابتدايي ترين تاريخ «ادراك» چه موقع است؟

2-ابتدايي ترين تاريخ «احياء طرز عمل» چه موقع است؟

3-اولين تاريخ پيشنهاد براي استفاده عمومي چه موقع است؟

4-اولين تاريخ انتشار چه وقت است؟

5-اولين تاريخ پيشنهاد براي فروختن چه وقت است؟

6- تاريخ براي اولين فروش چه وقت است؟

واضح است كه يك وسيله براي ايجاد موارد بالا«دفتر يادداشت آزمايشگاهي » است كه بايستي در سرتاسر اين روند پيشرفت كرده باشند.

انتشارات و سمينارها:

1-در ايالات متحده يك شخص يك سال از زمان افشاء سازي عموم از يك اختراع براي ضبط يك تقاضاي امتيازنامه ،دارد .

2-از اين رو «دوره تأييد» در بيرون از ايالات متحده تشخيص داده نمي شود و در اغلب كشورهاي خارجي هر كسي نمي تواند يك امتياز نامه خارجي بدست آورد اگر توانايي مردم قبل از ضبط امتيازنامه ايالات متحده رخ دهد.

3-بنابراين آن براي شروع روند امتيازنامه توصيه مي شود قبل از آنكه يك ايده آشكار شود .

4- امتيازنامه موقتي براي كمك هاي زيادي پذيرفته مي شود اگر يك تقاضا در مورد ساختن يك افشاء سازي عموم باشد ،ضبط يك درخواست موقتي كه در تئوري مي تواند سريع انجام شود و با هزينه محدود تاريخ اوليه بايگاني حفظ خواهد كرد.

3-گامهاي ثانويه (تحقيق):

تحقيق دومين گام منطقي براي قبول كردن است قبل از اينكه يك تقاضانامه رسمي به اداره ثبت اختراعات ارائه شود. در اين مرحله ما كارهاي بعدي را از طريق جستجو براي هنرهاي قبلي و امتيازنامه از طريق منابع ليست شده در بالا، مطالعه مي كنيم.

اين اختراع قبل از اين اعطاء شده است؟

اين از طريق يك تحقيق جديد (2) انجام مي شود ، اين براي اجرا مشكل است .بخاطر اينكه آن براي ثابت كردن عدم صحت امري مشكل است، يك اختراع قبل از اين بوجود نيامده است، وقتي كه اين سايت را بازديد كرديم و تحقيق براي امتيازنامه ها صورت گرفت ، به موارد زير به عنوان سودهاي ضروري اين تحقيق به دقت توجه كنيد.

1-به امتيازنامه هاي الگوبرداري براي كمك به آماده كردن يك تقاضانامه نگاه كنيد.اطلاعات اصلي و ارزشمند در مورد هر هنر قبلي بپذيريد كه به شما مي تواند از آنها در درخواستتان استفاده كنيد.

2-اطلاعات تكينيكي و ارزشمندي را از امتيازنامه هاي مشابه بپذيريد .اين به شما جهت درك موقعيت جاري و قبلي تكنولوژي كمك مي كند .كه آيا شما واقعاً يك پروژه قابل امتياز را اختراع كرده ايد.

3-شناسايي خصوصيات جديد اختراعتان كمك كنيد.

4-در مورد درخواستهاي امتياز نامه براي «امتيازنامه هاي نامعلوم» جستجو كنيد.

اكنون شما درخواستهاي امتيازنامه هاي ايالات متحده از مارس 2001 تحقيق كنيد.درخواستهاي عمومي مي شوند اگر اختراع همچنين در يك كشور خارجي ضبط شود .درخواست ممكن  است تصديق نشود اما شما مي توانيد ببينيد هر چيزي را كه در خارج از حد آن است.

با استفاده از طبقه بندي امتيازنامه ايلات متحده، ما امتياز نامه ا از طريق موضوعات بررسي مي كنيم ، ابتدا، تعداد مجموعه و زير مجموعه هاي امتيازنامه را با استفاده از كارهاي دستي مجموعه معين كنيد. اين يك راه خيلي دقيق و جامع تر براي تحقيق اطلاعات اصلي امتيازنامه در جستجوي هنر قبلي است.

پس اطلاعات اصلي امتيازنامه را از طريق تعداد طبقه جستجو كنيد و امتيازنامه هاي مناسب را بخوانيد . اين سيستم شامل سيصد طبقه اصلي و 120000 طبقه فرعي است. هر طبقه كار اختراع ، ساختار و ماده اصلي يا زمينه استفاده از آن را بيان مي كند.

اين طريق بررسي كنندگان امتيازنامه براي طبقه بندي هر كاربرد جديد و براي اطلاعات اصلي امتيازنامه را از طريق اولين راهنما جستجو مي كند و پس امتياز نامه هاي آشكار و تعدادهاي طبقه مناسب را جمع آوري مي كند تحقيق را از طريق تعداد طبقه بندي براي بدست آوردن امتيزانامه هاي قبلي تا 1790 ، ادامه دهيد.

تعقيب قانوني امتيازنامه:

1-در دريافت يك عقيده مناسب در دريافت حق ثبت اختراع همراه با رسيدگي اختراعهاي شركتهاي مواد اشياء سودمند تجارتي، نمايندگي ممكن براي طرح امتياز نام يك موضوع اختراع راهنمايي شود.

2-در تعدادي مثالها، كار بعضي ممكن است نياز به مخترعين يا افراد ديگر داشته باشد در نتيجه يك كاربرد مناسب مي تواند انتخاب شود

3-بعد از يك دوره ، معمولاً چندين ماده مداوم و در برگرفتن يك بررسي مختصر از انتخاب (طرح) نهايي، در خواست اداره به امتيازنامه ايالات متحده وادار علامت تجاري ارائه خواهد شد.

4-مخترع براي تصميم گيري بر روي بايگاني خارجي از تاريخ بايگاني اختراع خودش يك سال وقت دارد.

4-درخواست و افشاء سازي گامهاي نهايي: اين روند گامههاي زير را دربردارد كه بايستي از طريق مشاوره لايق كامل شود. از اين رو كاربرد بايستي اطلاعات ضروري ليست شده در زير را تأليف كند.

گام اول- افشاء سازي امتيازنامه :

-سياحت امتيازنامه شروع مي شود وقتي كه شما معتقديد كه يك چيز را كشف كرده ايد.

-كشفها در يك «گزارش افشاء سازي اختراع» خلاصه مي شوند.

گام دوم- گزارش افشاء سازي اختراع:

اين گزارش عنوانهاي زير را كه بايستي از طريق به كاربري آماده شود و فقط بعنوان گزارش نهايي براي هر پروژه است ، را درخواست مي كند.

1-يك عنوان توصيفي خوب

2-يك توصيف ساده از اختراع و تاريخ ساخت آن

3-يك توصيف از همه راههايي كه آن مي تواند استفاده كند.

4-آثار ادبي (مطبوعات) اخير در برمي گيرند.صحبتها و گزارشاتي كه آماده شده اند.

5-اسامي همه مخترعين

6-اساكمي كساني كه اختراع را آشكار مي كردند.

7-منابع سرمايه گذاري

8-امضاءها

گام سوم- درخواست امتيازنامه:

 اين درخواست اطلاعات زير را درخواست مي كنند.

1-عنوان

2-مخترعين، مي تواند بيش از يك مخترع يا صاحب اختراع ثبت شده باشد

3-نمايندگان يا واسطه گري ها-شركت يا افرادي كه حقوقهاي امتيازنامه را طرح ريزي مي كنند معمولاً بخاطر اينكه آنها يك كارمند از شركت هستند

4-تعداد طبقه بندي .اين از طريق USP TO، اخيراً در 300 طبقه اصلي و 120000 طبقه فرعي طرح ريزي شده است.يك سيستم طبقه بندي بين المللي به نام IPC وجود دارد ،و امتيازنامه خارجي مي تواند مصرف آن تعداد را بررسي كند.

5-مراجعين هنر قبلي.اتخاذ اسناد با امتيازنامه هاي ديگر، مقاله هاي مطبوعاتي يا كتابها به خوبي امتيازنامه هاي دگير كه ارتباط نزديكي با اين درخواست دارند.

6- خلاصه .خلاصه اي از افشاء سازيهاي تكينيكي كه در امتيازنامه ساخته مي شوند.

7-مشخصات. توصيف ادعاها را در بر دارد.

8-ادعاها.ساختار اختراع را در واه هاي دقيق توصيف مي كند و اختراع را در يك جمله تعريف مي كند. توصيف و تعريف دقيق تر و بهتر از طريق بررسي كننده صورت مي گيرد.

از موضوع اصلي و توصيف منطقي و محدوديتهاي اختراع سخن مي گويد اين براي تنظيم اساسي براي نوع تخلف استفاده مي شود.

9-طرح ها.

گام 4-طرح عمل:

گام ها براي بدست آوردن يك امتياز نامه در يك بسته بندي محتوي بخش هاي زير به اوج خود مي رسند.

1-گزارش افشاء سازي اختراع

2- درخواست امتيازنامه ايالات متحده و علامت تجاري .براي «بايگاني شدن» فرستاده مي شوند. اكنون امتيازنامه «نامعلوم» است.

4-پس تعقيب قانوني امتيازنامه صادر مي شود و امتيازلازم به مخترع داده مي شود و كاربردها مي توانند گامي به جلو بردارند.                            

استدلالهاي نهايي:

 بر اهميت يك دفتر يادداشت آزمايشگاهي خوب آماده شده و بايگاني شده در اين روند كامل نمي تواند تأكيد بيش از حد شود .

با دارا بودن يك دفتر يادداشت در بدست آوردن موفقيت آميز يك امتياز نامه يا هر جواز IPمي تواند از برترين اهميتها برخوردار باشد.

 خاتمه:

آن خيلي مهم است كه ما با يك تحقيق امتيازنامه در بند2 به منظور بدست آوردن يك «طرح كلي » و ديدن چطور اين اختراع به موقعيت تكنولوژي اضافه خواهد شد قبل از اينكه زمان و پول اضافي براي جستجوي جواز فرستاده شود يا صرف شود، شروع كنيم.

همچنين هر كسي به يك مشاور خوب براي تمام كردن كارش نياز دارد. از اين رو ، درخواست براي نمايندگي با تجربه در اين زمينه لازم است.يك خلاصه از ارتباطات بين اين جوازهاي IPبعداً مشخص       مي شود.

عقايد لازم در اين سخنراني

اجراي پروژه شما                                                                                                                      موضوعات

آيا پروژه شما قابل ثبت است؟                                                                                        امتيازنامه ها

لطفاً توضيح دهيد                                                                              آيا شما مي خواهيد چيزهاي ديگري را اضافه كنيد

روابط بين موضوعات سري تجاري ، امتيازنامه ها،نامهاي تجاري ،علامتهاي تجاري و حق هاي چاپ.

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

راهکارهای اجرائی تشکیل اطاق فکر در سازمان 2 چهارشنبه دهم تیر ۱۳۸۸ ۱۳:۳۶ بعد از ظهر

-     خط سير اتفاقي . هر مشاهده يا سنجش مفروضات ، احتمالاً شانس مساوي با موارد انتخاب شده را دارد . از يك جدول اتفاقي اعداد يا مواد اتفاقي اعداد استفاده كنيد تا نمونه‌ها انتخاب كنيد .

-         متوالي . هر نمونه nth انتخاب مي‌شود .

-         طبقه‌بندي شده . يك نمونه از گروههاي طبقه‌بندي شده مفروضات اتخاذ مي‌شود .

آيا شما مي‌توانيد اطلاعات خود را به گروه‌هاي فرعي طبقه‌بندي كنيد ؟

    · زماني كه شما اطلاعات را طبقه‌بندي مي‌كنيد ، شما آن را به گروه‌هاي فرعي يا طبقه‌بندي‌هاي با مفهومي تجزيه مي‌كنيد و از اين مرحله شما مي‌توانيد روي حل مسائل خودتان متمركز شويد .

مثال : اين اطلاعات اغلب از منابع زيادي ناشي مي‌شوند اما طوري با آنها برخورد مي‌شود كه گويي از يك منبع آمده‌اند . اطلاعات با صدمه‌هاي حداقل براي يك كارخانه ممكن است به عنوان يك شكل منحصر به فرد ثبت شود اما آن تعداد ، واقعاً مجموع كلي آسيب‌ها به وسيله موارد زير مي‌باشد : 1) نوع ( طبقات اجتماعي ، احتراق ، گرفتاري ) ، 2) محل ( چشم‌ها ، دست‌ها ، پاها ) ، 3) اداره ( حمايت ، درآمد اتفاقي ، توليد ) . در قسمت زير مثالي از چگونگي طبقه‌بندي اطلاعات توسط بخش كارخانه وجود دارد .

بخش A ، سريعتر در حال جريان است

و ممكن است نسبت به زمان در حال افزايش باشد .

 در اطلاعات شما چه الگوهايي مهم هستند ؟

الگوها يا توزيع‌هاي قابل پيش‌بيني مي‌توانند با علم آمار توصيف شوند .

        · اندازه‌گيري‌هاي موقعيت

-     ميانگين ( يا معدل ) . قسمت نشان داده شده به وسيله  ( يا Xبار ) ، مجموع ارزش‌هاي نمونه ( X1 ، X2 ، X3 ، … Xn ) تقسيم شده به وسيله تعداد كلي (n) از اطلاعات نمونه‌برداري شده مي‌باشد .

مثال : ( 5 ، 7 ، 4 ‌، 5 ، 3 )                            

-     حدفاصل . زماني كه اطلاعات نمونه‌برداري شده به طور منظم از پائين‌ترين به بالاترين مرتب مي‌شوند ، حد واسط در ميانه اعداد مي‌باشد .

مثال : براي نمونه : ( 5 ، 7 ، 4 ، 5 ، 3‌ ) ، كه حد واسط آن ( 7 ، 5 ، 5 ، 4 ، 3 ) مساوي با 5 مي‌باشد . زماني كه يك تعداد زوج از اين ارزش‌ها وجود دارد ، حد واسط آن ، ميانگين دو عدد وسطي مي باشد .

مثال : براي نمونه ( 3 ، 5 ، 4 ، 7 ، 5 ، 2 ) ، كه حد واسط آن ( 7 ، 5 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ) مساوي با 5/4 مي‌باشد .

-         مد . بيشترين تكرار ارزش‌ها در يك مثال

مثال : براي نمونه : ( 5 ، 7 ، 4 ، 5 ، 3 ) كه مد آن 5 مي‌باشد .

        · اندازه‌گيري‌هاي تغييرپذيري

-         حدود . قسمتي كه بوسيله R نشان داده شده است ، تفاوت بين بيشترين ارزش اطلاعاتي ( Xmax ) و كمترين ارزش اطلاعاتي ( Xmin ) مي‌باشد .

مثال : براي نمونه : ( 5 ، 7 ، 4 ، 5 ، 3 ) كه دامنه آن به صورت زير است :

4 = 3-7

-     انحراف استاندارد . اين قسمت كه بوسيله S نشان داده شده است ، انحراف استاندارد يك نمونه است كه به وسيله تغييرپذيري اطلاعات در اطراف ميانگين بدست مي‌آيد . كمترين تغييرپذيري ، ارزش‌هاي اطلاعاتي در اطراف ميانگين يعني X مي‌باشد و تغييرپذيري نزديكتر به S مساوي با صفر (0) خواهد بود .

مثال : براي نمونه                        

مربع انحراف استاندارد يعني S ، به تغييرپذيري اشاره مي‌كند . تغييرپذيري در اين كتاب مورد بحث قرار نمي‌گيرد .

نمودار جريان و سير مواد

رسم فرآيند

چرا از آن استفاده مي‌كنيم ؟

يك گروه را فرض كنيد كه جريان يا توالي واقعي حوادث را در يك فرآيند نشان مي‌دهد بطوري كه هر فرآورده يا خدمتي تأييد مي‌شود . نمودارهاي جريان و سير مواد مي‌توانند براي هر گرفتاري فاكتور يا جريان مواد ، براي مرحله‌هاي يك فروش يا خدمات يك توليد بكار روند .

 اين نمودار چه كاري را انجام مي‌دهد ؟

    ·  پيچيدگي غير مترقبه ، نواحي مشكل ، فراواني ، پيچ‌هاي غير ضروري و جايي را كه سادگي و استاندارد شدن ممكن است امكان‌پذير باشد ، نشان مي‌دهد .

        · موارد فعلي را در مقابل جريان واقعي يك فرآيند با هم مقايسه و مقابله مي‌كند تا فرصت‌هاي بهبود را مشخص كند .

    · به گروه اجازه مي‌دهد تا در مرحله‌هاي اين فرآيند به توافق برسند و اين فعاليت‌ها كه ممكن است فرآيند اين كار را تحت فشار قرار دهند ، بررسي مي‌كند .

        · محل‌هايي را شناسايي مي‌كند كه اطلاعات اضافي مي‌توانند جمع و بررسي شوند .

        · از آن بعنوان يك كمك آموزي استفاده كنيد تا فرآيند كامل را تشخيص دهيد .

من چگونه آن كار را انجام مي‌دهم ؟

1)     چارچوب يا مرزهاي اين فرآيند را تعيين كنيد .

        · بطور واضح مشخص كنيد كه اين فرآيند تحت بررسي در كجا شروع ( مصرف ) و در كجا ختم ( بازده نهايي ) مي‌شوند .

    · اعضاي گروه بايد با سطح جزئيات موافق باشند ، آنها بايد در نمودار جريان و سير مواد نشان دهند كه اين فرآيند را فهميده‌اند و نواحي مشكل را مشخص كرده‌اند .

    · نمودار جريان و سير مواد مي‌تواند يك ماكرو نمودار ساده باشد كه فقط اطلاعات كافي را براي فهميدن جريان فرآيند كلي نشان مي‌دهد يا ممكن است هر عمل محدود و نقطه تصميم‌گيري را نشان دهد . اين گروه ممكن است با يك ماكرو نمودار اقدام كنند و سپس به قسمت بعدي جزئيات اضافه شوند يا فقط در جائي‌ كه آن مورد نياز مي‌باشد .

مراحل موجود در اين فرآيند را تعيين كنيد

    · ليستي از آشفتگي فكري تمام فعاليت‌هاي اصلي ، بخش‌ها ، بازده‌ها و تصميمات راجع به صفحه flipchart از شروع فرآيند تا پايان آن .

2)     توالي مراحل

    · اين مراحل را به ترتيبي مرتب كنيد كه آنها انجام مي‌شوند . از يادداشت‌هاي post – it استفاده كنيد بطوري كه شما بتوانيد آنها را به اطرف حركت دهيد . اين‌ها هنوز با پيكان‌ها مشخص نشده‌اند .

اطلاع محرمانه . زماني كه شما در حال رسم نمودار يك فرآيند جديد ، توالي آنچه كه هست و آنچه نبايد باشد يا واقعي مي‌باشد ، هستيد . امكان دارد در ابتدا ، اين متفاوت باشد اما براي ديدن جائي كه علت‌هاي احتمالي مشكلات در اين فرآيند مي‌باشند ، ضروري مي‌باشد .

4) اين نمودار را با استفاده از نمادهاي مناسب بكشيد .

يك ميدان بيضي شكل براي نشان دادن مطالب ، اطلاعات يا عمل ( مصرف‌ها ) براي شروع فرآيند يا نشان دادن نتايج موجود در پايان ( بازده ) فرآينده استفاده مي‌شود .

يك جعبه يا مربع مستطيل براي نشان دادن يك كار يا فعاليت انجام شده در اين فرآيند استفاده مي‌شود . اگر چه چندين پيكان ممكن است به هر جعبه وارد شود اما معمولاً فقط يك بازده يا پيكان در هر جعبه فعاليت گذاشته مي‌شود .

يك لوزي ، اين نقاط را در فرآيندي نشان مي‌دهد كه يك سؤال بله يا نه پرسيده مي‌شود يا يك تصميم مورد نياز مي‌باشد .

يك دايره با يك كلمه يا يك عدد ، يك وقفه را در نمودار نشان مي‌دهد و در هر جاي ديگري در همان صفحه يا صفحه ديگر ادامه مي‌يابد .

پيكان‌ها ، مسير يا جريان فرآيند را نشان مي‌دهند .

    · اين نمودار ساده را با استفاده از نمادهاي واقعي ليست شده در بالا حفظ كنيد . همانطور كه تجربه شما افزايش مي‌يابد ، از نمادهاي نموداري‌تر براي نشان دادن مراحل استفاده كنيد . نمادهاي ديگري كه گاهي اوقات استفاده مي‌شوند ، شامل موارد زير هستند :

-         يك صفحه نيمه يا پاره شده كاغذ براي يك گزارش كامل شده و يا ناقص

-         يك قوطي يا نوار كامپيوتري براي ورود اطلاعات به صفحه اطلاعات كامپيوتر

-     يك «D  » بزرگ يا نيم‌دايره براي نشان دادن مكان‌هاي موجود در فرآيند در جائي كه يك تأخير يا انتظار بيشتر براي عمل وجود دارد .

        · با سطح جزئيات نشان داده شده سازگار باشيد .

-         يك نمودار با سطح زياد ، مراحل كليدي عمل را نشان خواهد داد اما جعبه‌هاي تصميم را نشان نمي‌دهد .

-         يك نمودار با سطح متوسط ، نقاط عمل و تصميم را نشان خواهد داد .

-         يك نمودار با سطح كوچك ، جزئيات حداقل را نشان خواهد داد .

         · بر چسب هر مرحله فرآيند با استفاده از كلمات كه براي هر كسي قابل فهم هستند .

    · كمان‌ها را اضافه تا مسير جريان مراحل موجود در اين فرآيند را نشان دهيد اگر چه اين يك قانون نيست اما اگر شما همه انتخاب‌هاي « بله » را كه به سوي پائين منشعب شده‌اند و انتخاب‌هاي « نه » را كه به سمت چپ منشعب شده‌اند ، نشان دهيد ، دنبال كردن اين فرآيند آسانتر است .

اولويت‌ها و دوره‌هاي زماني ، بعداً مسير را وضع خواهند كرد .

    · فراموش نكنيد كه كارتان را نشان دهيد . آن شامل عنوان فرآيندتان و تاريخ نمودار كه ايجاد شده بودند و نام‌هاي اعضاي گروه مي‌شود .

5) بررسي نمودار جريان و سير مواد براي تكميل

        · آيا اين نمادها به طور صحيح استفاده مي‌شوند ؟

        · آيا مراحل فرآيند ( مصرف‌ها ، بازده‌ها ، عمل‌ها ، تصميمات ، انتظارها يا تأخيرها ) بطور واضح مشخص مي‌شوند ؟

    · مطمئن باشيد كه هر حلقه فيدبك بسته شده است ، يعني هر مسيري كه شما به سمت عقب يا جلو مرحله ديگر اتخاذ مي‌كنيد .

        · بررسي كنيد كه هر نقطه پيوسته داراي يك نقطه مشابه در هر جاي ديگري در نمودار يا در صفحه ديگر نمودار باشد .

    · معمولاً فقط يك پيكان بازده از روي يك جعبه فعاليت وجود دارد . اگر بيش از يك پيكان وجود داشته باشد ، شما ممكن است به يك لوزي تصميم‌گيري نياز داشته باشيد .

        · نمودار را براي افرادي كه در گروه نيستند و افرادي كه عمل‌هاي اين فرآيند را انجام مي‌دهند ، معتبر كنيد .

اضافه‌ها يا حذف‌هايي را كه آنها توصيه مي‌كنند ، مورد توجه قرار دهيد . اين را به گروه ارائه دهيد تا در مورد نمودار نهايي بحث كنند و آن را تركيب كنند .

به پايان رساندن نمودار ( يا مرحله پاياني نمودار )

        · آيا اين نمودار در مسيري كه بايد گردش كند ، حركت مي‌كند ؟

        · آيا افراد همانطور كه نمودار بندي شده‌اند ، اين فرآيند را دنبال مي‌كنند ؟

        · آيا پيچيدگي‌ها يا فراواني‌هاي آشكاري وجود دارد كه بتوانند كاهش يا حذف شوند ؟

    · چقدر تفاوت از يك فرآيند واقعي مشخص است ؟ يك نمودار واقعي بكشيد . هر دو را ( وقايع جاري در مقابل وقايع واقعي ) مقايسه كنيد تا اختلاف‌ها و فرصت‌ها را براي بهبودها مشخص كنيد .

اختلاف‌ها

نوع نموداري كه هم اكنون توصيف شد ، گاهي اوقات بعنوان نمودار داراي جزئيات توصيف مي‌شود زيرا آن  به طور كلي شامل ورودي‌ها ، فعاليت‌ها ، نقاط تصميم و بازده‌هاي هر فرآيند مي‌شود . چهار شكل ديگر كه در زير توصيف مي‌شوند ، نيز مفيد هستند .

نمودار

ماكرو

به سومين عنوان گلوله‌اي در مرحله 1 اين قسمت يا يك توصيف اشاره مي‌كند . براي يك مثال نموداري ، به مرحله 2 متعلق به بهبود story board در قسمت الگوي بهبود فرآيند مشكل و حل آن نگاه كنيد .

نمودار معكوس

اين نمودار ، تصوير از مراحل اصلي در يك فرآيند كاري مي‌باشد آن ، جزئيات را به حداقل مي‌رساند تا فقط در مراحل اساسي براي اين فرآيند متمركز شود . آن ، معمولاً شامل بازرسي ، كار مجدد و مراحل ديگر نمي‌شود كه منجر به مسائل كيفيت مي‌شود . اين گروه‌ها ، گاهي‌ اوقات  اين نمودارهاي بر عكس را مورد بررسي قرار مي‌دهند تا روش‌هايي را براي ساده كردن يا كاهش تعداد مراحل جستجو كنند تا باعث شوند كه اين فرآيند ، مؤثرتر و كار آمدتر باشد .

 طراحي يك مهماني

0/1 اندازه مهماني را تعيين كنيد

0/3مهمان‌ها را دعوت كنيد

 

0/2محل را پيدا كنيد

2/2محل را انتخاب كنيد

1/3 دعوت را كامل كنيد

2/3 دعوت‌نامه‌ها بفرستيد

2/1 در مورد فهرست مهمان‌ها تصميم بگيريد

1/1 راجع به بودجه تصميم بگيريد

1/2 در مورد موضوع تصميم بگيريد

 نمودار گسترش

اين نمودار ، مردم يا اداره‌هاي مسئول را نشان مي‌دهد و جريان اين كارها و مراحل فرآيند را تعيين مي‌كند . اين براي مشخص كردن نقش‌ها مفيد مي‌باشد و مسئوليت محاسباتي را علاوه بر نشان دادن وابستگي‌هاي موجود در توالي حوادث دنبال مي‌كند .

Lauren                                     Karin                                       Chris

 

  adبنويسيد

آيا زماني براي رسم نمودارها وجود دارد ؟

  

Ad  را طرح كنيد

نمودارها را بكشيد

Ad  كامل كنيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

نه

 

بله

 نمودار

اين نوع نمودار براي نشان دادن جريان افراد ، مواد ، تكاليف درسي و غيره در درون يك مجموعه كاري استفاده مي‌شود . زماني كه فراواني‌ها ، نسخه‌هاي المثني و پيچيدگي‌هاي غيرضروري در يك مسير مشخص مي‌شوند ، مردم مي‌توانند اين عمل را براي كاهش يا حذف اين مشكلات اتخاذ كنند.

نمودار جريان و سير مواد

باز كردن دفترچه قرار ملاقات

قرار ملاقات صادر شده ( PT ، تأييد 24 ساعته قبل از قرار ملاقات به خاطر مي‌آورد . )

قرار ملاقات ساحلي يا ناوگاني

بيمار ، شماره تأييد شده را ارائه مي‌دهد .

تدارك دفترچه قرار ملاقات

به پزشكيار كشتي‌ها اشاره مي‌كند ، PT  را آگاه كنيد زيرا آنها مي‌توانني 1500 بيمار را با قرار ملاقات‌هاي خودشان براي روز بعد پذيرش كنند

روش مطرح شده قرار ملاقات بيماران

آيا بيمار حضور 24 ساعت قبل از قرار ملاقات را تأييد مي‌كند ؟

قرار ملاقات لغو مي‌شود يا به وسيله بيمار جديد دوباره پر مي‌شود .

آيا بيمار قرار ملاقات را نشان مي‌دهد ؟

بيمار آماده در مسير قرار ملاقات قرار داده مي‌شود .

ناوگان

 

ساحل

 

بله

نه

  

نه

بله

 

دفترچه قرار ملاقات به وسيله بيماران نشان داده شده ، نشانه‌گذاري مي‌شود.

اين اطلاعات را مجوز دندانپزشكي نيروي دريايي آمريكا

فراهم شده است ، سان‌ دي‌يگو .

 تجزيه و تحليل ميدان نيرو

شكل مثبت و منفي تغيير

چرا از آن استفاده مي‌كنند ؟

نيروها و فاكتورهاي موجود در مكاني را كه از راه حل يك مسئله يا مشكل حمايت مي‌كنند ، مشخص كنيد بطوري كه شكل‌هاي مثبت بتوانند ثبت شوند و يا شكل‌هاي منفي بتوانند حذف يا كاهش داده شوند .

چه چيزي آن را انجام مي‌دهد ؟

        · شكل‌هاي مثبت و يا منفي يك وضعيت را نشان دهيد بطوري كه آنها به آساني مقايسه شوند .

        · افراد را مجبور كنيد تا با همديگر درباره تمام جنبه‌هاي ايجاد تغيير مطلوب يك شكل دائمي فكر كنند .

        · افراد را تشويق كنيد تا درباره حق تقدم نسبي فاكتورها در هر طرف ترازنامه موافقت كنند .

        · انعكاس درست را در ريشه‌هاي اساسي يك مشكل و راه حل آن تشويق كنيد .

من چگونه اين كار را انجام دهم ؟

1)     روي صفحه نموداري ؤ يك كلمه بزرگ «T  » بنويسيد .

(a) در بالاي T ، مسئله يا الگويي را بنويسيد كه شما براي تجزيه و تحليل طرح ريزي مي‌كنيد .

        · براي رفتن بيشتر به سوي قسمت بالاي T ، يك توصيف از موقعيت واقعي كه شما دوست داريد به آن برسيد ، بنويسيد .

(b)آشفتگي موقتي ميروها كه شما را به طرف موقعيت واقعي هدايت مي‌كنند ، در نظر داشته باشيد . اين نيروها ممكن است دروني يا خارجي باشند . آنها را روي قسمت چپ ، ليست كنيد .  

نيروهاي ممانعت كننده منفي

نيروهاي هدايت‌كننده مثبت

پيچيدگيهاي گذشته

ترسيدن از انجام اشتباهات

فقدان دانش راجع به موضوع

مردم هراسان ، بي‌تفاوت خواهد بود

مردم هراسان خواهند خنديد

ممكن است آنچه را كه مي‌گوييد ، فراموش كنند

همچنين افكار شخصي را انكار مي‌كنند

اجتناب از گروه متجاوز

ترس از اين كه عصبانيت نشان داده خواهد شد

 

فقدان اطمينان در ظاهر شخصي

          افزايش خود اثباتي

          كمك كردن به خط مشي

          ارتباط برقرار كردن عقايد

          مشاركت كردن در يك طرح / راه حل

          تشويق ديگران براي صحبت كردن

          كمك كردن به ديگران براي تغيير

          افزايش انرژي گروه

          كمك كردن به عقايد گوينده به وسيله دستيابي به فيدبك از طرف ديگران

           تازه كارها مي‌توانند بي‌تجربه باشند ( تشخيص از طرف ديگران )

          كمك به ديگران براي ديدن اين چشم‌اندازه‌هاي جديد

توجه كنيد : ميدان نيرو مي‌تواند به افراد و اهداف انتخاب تيم‌ها براي تغيير كمك كند . بطور كلي ، زماني‌كه شما روي نيروهاي ممانعت كننده متمركز مي‌شويد و روي نيروهاي هدايتگر متمركز نمي‌شويد ، اين كار بهترين خواهد بود . براي مثال ، كارت‌هاي استفاده كننده از راهنما ، براي نكات كليدي ، ممكن است ترس را كاهش دهند و « ممكن است آنچه را كه مي‌گويند ، فراموش كنند . »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

(c) آشفتگي نيروهايي كه از حركت به سوي حالت واقعي جلوگيري مي‌كنند . آنها را در سمت راست ليست كنيد .

2)  نيروهاي هدايتگري را ترجيح دهيد كه بتوانند نيروهاي ممانعت كننده را تقويت يا شناسايي كنند و اجازه دهند كه اكثر حركت‌ها به طرف حالت واقعي روند اگر آنها حذف شده باشند .

    · از طريق بحث يا با استفاده از روش‌هاي عالي از قبيل تكنيك‌هاي غير واقعي گروه و چند رأيي به توافق عمومي برسيد .

اطلاع محرمانه . در زمان انتخاب يك هدف براي تغيير ، به خاطر داشته باشيد كه فشار ساده فاكتورهاي مثبت براي يك تغيير مي‌توانند داراي اثر مخالف باشند . آن اغلب براي برداشت موانع ، سودمندتر مي‌باشد . اين تمايل دارد كه « مانع تغيير » را بيشتر از فشار دادن آن تمام دلائل خوب را براي تغيير ، تجزيه كند .

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |